تشریح تنه و اندام‌ها

سرفصل‌های درس:
1- اندام فوقانی و تحتانی
    - استخوان شناسی
    - عضلات, عروق و اعصاب
2- تنه:
    - قفسه صدری:
        - استخوان شناسی ستون مهره‌‌ها و قفسه سینه
        - استخوان شناسی قفسه سینه با تاکید بر کاربرد برداشت پیوند استخوان دنده و غضروف
        - عضلات, عروق و اعصاب
        - دستگاه تنفس
        - قل و مدیاستن
    - شکم:
        - عضلات, عروق و اعصاب
        - احشا شکم
    - لگن:
        - استخوان شناسی ایلیاک و کاربرد برداشت پیوند استخوان
        - احشا لگن
3- تشریح کاربردی در فلپ‌هی رایج جهت بازسازی‌ها:
    - Radial Forearm Flap
    - Scapular Parascapular Flap
    - Lateral Arm Flap
    - Groin Flap
    - Latismus Dorsi Flap
    - Rectus Abdominus Flap
    - Deep Circumflex Iliac Flap
    - Fibula Flap
    - Free Jejunal Flap
    - Pectoralis Major Flap
    - Deltopectoral Flap
    - Trapezius Flap


>>:  75 ساعت- نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت