مفصل گیجگاهی فکی و دردهای مزمن صورتی

سرفصل‌های درس:
1- طبقه‌بندی اختلالات دردناک (Pain disorders):
    - نورالژی‌ها
    - نوریت‌ها و نوروپاتی‌ها
    - سایکالژی
2- تشریح و کار مفصل گیجگاهی فکی (تشریح نسج سخت با تاکید بر تشریح نسج نرم)
3- تشریح جراحی TMJ برای پرهیز از عوارض جراحی ناحیه
4- تشریح و کار عضلات گروه‌های بالا و پائین ماندیبول
5- بیومکانیک حرکات ماندیبول:
    - پاتولوژی مفصل گیجگاهی فکی و طبقه بندی آن شامل عفونت‌ها, تومورها, ضایعات التهابی, تروماتیک, دژنراتیو و ....
6- معاینه بالینی بیماران:
    - ناراحتی مفصل و دردهای مزمن صورت
    - آزمایش‌های پاراکلینیک (سونوگرافی, ترسیم مسیر کندیل, EMG, آرتروگرافی, رادیوگرافی, توموگرافی, Bom Scan, MRI, CT Scan, آرتروسکوپی و ...)
7- مروری بر بلوک‌های عضلانی در تشخیص دردهای ناحیه
8- مروری بر دارو درمانی و splint درمانی در دردهای ناحیه
9- آرتروسکوپی
10- درمان‌های غیر جراحی اختلالات TMJ:
    - انواع فیزیوتراپی
    - حرارت درمانی
    - اولتراسوند
    - TENS
    - تزریقات عضلانی
    - اسپلینت
    - Biofeed back
- درمان‌های داروئی
11- Management بیماران پس از جراحی‌های TMJ
12- اهمیت برخورد Multidisplinary با بیماران TMJ
13- جا انداختن Manual در رفتگی‌های قدامی دیسک و چگونگی ترمیم در این حالت
14- جراحی در Internal derangement:
    - موارد تجویز, هدف از جراحی, پرهیز از صدمه به عصب فاسیال و روش‌های جراحی برای دسترسی و تکنیک هر کدام
    - موارد تجویز Total diskectomy
    - موارد تجویز Condylectomy
    - موارد تجویز Condylotomy
15- عوارض زودرس و دیررس جراحی‌های TMJ
16- Management جراحی اختلالات دژنراتیو مفصل گیجگاهی فکی:
    - کلیات: بررسی پدیده دژنراسیون Remodeling, تغییرات پاتولوژیک در DJD و تشخیص‌هی پاراکلینیک
    - آرتریت روماتوئید (RA)
    - نقرس Gout
    - آرتریت همراه با پسوریازیس
    - آرتریت همراه با سارکوئیدوز
    - ankylosing spondilitis
    - آرتریت همراه سندرم ویتر
    - آرتریت متعاقب تروما
    - آرتریت پس از جراحی
    - پدیده Condylar resorption
    - درمان‌های غیر جراحی DJD
    - درمان‌های جراحی DJD
17- انواع اختلالات TMJ که منجر به کاهش باز شدن دهان یا هیپوموبیلیتی می‌شود با تاکید بر آنکیلوز:
    - ارزیابی کلینیکی و پاراکلینیکی انکیلوز واقعی و غیر واقعی
    - انواع روش‌های جراحی انکیلوز به صورت مشروح در بالغین و کودکان
    - عوارض عمومی و اختصاصی جراحی‌های TMJ برای درمان انکیلوز
    - پدیده انکیلوز مجدد پس از جراحی, روش پیشگیری و اهمیت درمان‌های فیزیکال پس از جراحی
18- انواع اختلالات TMJ که همراه با باز شدن بیش از حد دهان یا هیپرموبیلیتی می‌شوند:
    - اتیولوژی Dislocation, انواع آن و ارزیابی کلینیکی و پاراکلینیکی
    - درمانهای غیر جراحی وجراحی Dislocation (مشروح انواع درمانهای جراحی)
19- آرتروسکوپی TMJ (مشروح وسیله, سیستم Irrigation, سیستم ویدئو):
    - موارد تجویز آرتروسکوپی و تکنیک انجام آن
    - کاربرد تشخیصی آرتروسکوپ و ضایعات شایع که با آن تشخیص داده می‌شود
    - کاربرد درمانی آرتروسکوپی
    - تکنیک‌های پیشرفته آرتروسکوپی
    - عوارض آرتروسکوپی
20- Management بیمارانی که جراحی مفصل در آنها با عدم موفقیت همراه بوده است.


>>:  20 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت