RSS جستجو:
 

رایانه و سیستم‌های اطلاع رسانی علوم پزشكی

دستیار باید در پایان این درس بتواند اجزا مختلف یك رایانه شخصی را بشناسد و عملكرد هر یك را بداند، با سیستم عامل ویندوز آشنا شده و بتواند آن را نصب و رفع ایراد كند و كار با برنامه‌های كاربردی مهم آن را فراگیرد. همچنین توانایی استفاده از الگوهای كتابخانه‌ای و روش‌های مختلف جستجو را بانك‌های اطلاعاتی مهم در رشته تحصیلی خود را داشته باشد و با سرویس‌های كتابخانه‌ای دانشگاه محل تحصیل خود آشنا شود. از جمله اهداف دیگر این درس آشنایی با مرورگرهای معروف اینترنت بوده به طوری كه بتواند با موتورهای جستجو كار كند و با سایت‌های معروف و مفید اطلاعاتی رشته خود آشنا شود و باید توانایی ایجاد و استفاده از پست الكترونیكی جهت ارسال و دریافت نامه و فایل را نیز داشته باشد.

تكنولوژی آموزشی

آشنایی با اركان نظام آموزشی، روش و فنون تدریس، حیطه‌های یادگیری و اهداف آموزشی، روشهای مختلف ارزیابی و ارزشیابی، برنامه ریزی درسی، وسایل سمعی و بصری و كسب مهارت در طرز كار با آنها، اصول فتوگرافی و تهیه اسلاید و برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای

اصول كنترل عفونت

افزایش آگاهی, شناخت و مهارت‌های كنترل عفونت در كلینیك‌های دندانپزشكی و بیمارستانی

تشریح سر و گردن

شناخت ساختمان و چگونگی تشكیل، رشد و تكامل بافت‌های تشكیل دهنده دهان و فك و صورت

بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فك و صورت

شناخت ساختمان و چگونگی تشكیل، رشد و تكامل بافت‌های تشكیل دهنده دهان و فك و صورت

ایمنی شناسی
افزایش سطح آگاهی در مورد اجزا و عملكرد سیستم ایمنی، واكنش‌های دفاعی، بیماری‌های سیستم ایمنی و كاربرد در حیطه علوم پزشكی

جراحی دهان و فک و صورت

شناخت دیدگاه‌ها و توامندی‌های متخصصین جراحی دهان و فک و صورت در درمان‌های مشترک و ‌آشنایی با اصول جراحی‌های دهان و فک

دندان پزشکی ترمیمی

مروری بر درمان‌های ترمیمی، آشنایی با تئوری‌های پوسیدگی و ایده‌های جدید در دندان پزشکی

دندان پزشکی کودکان

آشنایی با کنترل رفتاری کودکان و شناخت درمان‌های اندودانتیکس در آنان

رادیولوژی دندان و فک و صورت

آشنایی با تکنیک‌های مختلف رادیوگرافی، کسب مهارت در کاربرد آنها در اندودانتیکس و شناخت خصوصیات دستگاه‌های رادیوگرافی و تازه‌های این رشته

ارایه مورد (Case Presentation) 1

ایجاد توانایی جهت نقد و بررسی پیرامون تشخیص، طرح درمان، درمان‌های انجام شده، و پیش‌ آگهی آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارایه مورد

ارایه مورد (Case Presentation) 2

ایجاد توانایی جهت نقد و بررسی پیرامون تشخیص، طرح درمان، درمان‌های انجام شده، و پیش‌آگهی آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارایه مورد.

ارایه مورد (Case Presentation) 3

مهارت لازم در ارایه گزارش کامل تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی و مراحل درمان بیمار- مرور مقالات علمی- ارایه طرح درمان در موارد خاص

اندودانتیکس 1

اندودانتیکس 1: جنین شناسی، بافت شناسی و بیولوژی پالپ و پری آپیکال

آشنایی با رشد و تکامل جوانه دندانی، بافت شناسی و بیولوژی پالپ و ساختمان نگهدارنده دندان

اندودانتیکس نظری 1-1

اندودانتیکس نظری 1-1 : فلسفه و تاریخچه

آشنایی با نحوه شکل‌گیری علم اندودانتیکس و سیر پیشرفت‌ روش‌های تشخیصی و درمانی بیماریهای اندودانتیک و هدف نهایی از انجام درمان‌های کلینیکی در حیطه این علم

اندودانتیکس نظری 1- 2

اندودانتیکس نظری 1- 2: آسیب شناسی بیماری‌های پالپ و پری آپیکال

آشنایی با روند ایجاد سیر پیشرفت بیماری‌های پالپ و پری آپیکال و شناخت عوامل مولد بیماریهای ساختمان نرم و سخت دندان و بافت‌های نگهدارنده آن

اندودانتیکس نظری1- 3

اندودانتیکس نظری1- 3 : تغییرات استخوانی ناشی از بیماری‌های سیستمیک

آشنایی با تشریح و فیزیولوژی استخوان فک، شناخت عوامل سیستمیک مولد ضایعات آن، فیزیوپاتولوژی و علایم، تشخیص ضایعات مربوطه و تشخیص افتراقی آنها از ضایعات با منشا اندودانتیکس

اندودانتیکس نظری2- 1

اندودانتیکس نظری2- 1: تشخیص، طرح درمان و انتخاب بیمار

 آشنایی با اصول معاینه دهان و دندان جهت تشخیص و انتخاب بیمار بر اساس بررسی دندان با توجه به وضعیت بافت‌های نگهدارنده، مشورت با بخش‌های وابسته و ارایه طرح درمانی جامع

اندودانتیکس نظری 2- 2

اندودانتیکس نظری 2- 2: رادیولوژی در اندودانتیکس

آشنایی با فیزیک اشعه، دستگاه رادیوگرافی و فیلم به منظور تهیه، اجرا و تفسیر تصاویر رادیوگرافی برای رسیدن به تشخیص صحیح و درمان مناسب

اندودانتیکس نظری 2 - 3

اندودانتیکس نظری 2 - 3: تشریح و فیزیولوژی دندان

آشنایی با تشریح حفره پالپ دندانهای قدامی و خلفی بالا و پایین از نظر محل، مسیر، شکل و اندازه در جهات مختلف و بررسی تشریح کانال در ناحیه آپیکالی و وضعیت فورامن آپیکال به منظور درمان صحیح ریشه

اندودانتیکس نظری 2 – 4

اندودانتیکس نظری 2 – 4: وسایل و تجهیزات جهت آماده سازی کانال

آشنایی با کلیه وسایل و ابزار رایج و نوین که به منظور تهیه حفره و دسترسی آماده سازی کانال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندودانتیکس نظری 2 - 5

اندودانتیکس نظری 2 - 5: تهیه حفره دسترسی و آماده سازی کانال

شناخت اهداف و مراحل تهیه حفره دسترسی و بررسی روش‌های رایج و آلترناتیو برای آماده سازی کانال

اندودانتیکس نظری 2 - 6

اندودانتیکس نظری 2 - 6: داروهای داخل کانال و مواد شستشو دهنده

آشنایی با اهداف و خصوصیات مواد شستشو دهنده مناسب و مقایسه انواع مختلف آن

اندودانتیکس نظری 2 - 7

اندودانتیکس نظری 2 - 7: ابزار، مواد و روش‌های پرکردن کانال

 شناخت وسایل، روش‌های پرکردن کانال و موارد مرتبط با پیش آگهی درمان

اندودانتیکس نظری 2 - 8

اندودانتیکس نظری 2 - 8: بی‌حسی‌های موضعی

آشنایی با داروهای بی‌حس کننده و ترکیب شیمیایی آنها، تکنیک‌های مختلف بی‌حسی موضعی و واکنش‌های ‌آلرژیک و توکسیک نسبت به این داروها

اندودانتیکس نظری 2 - 9

اندودانتیکس نظری 2 - 9: فارماکولوژی و داروهای مورد استفاده

آشنایی با داروهای مورد استفاده در درمان‌های اندودانتیکس به منظور پیشگیری، کنترل درد و عفونت و موارد تجویز آنها

اندودانتیکس نظری 2 - 10

اندودانتیکس نظری 2 - 10: میکروب‌شناسی کانال و استریلیزاسیون

آشنایی با میکروارگانیزم‌های شایع موجود در کانال، چگونگی فعالیت و اهمیت آنها در ایجاد بیماریهای پالپ و پری آپیکال

اندودانتیکس نظری 2 -11

اندودانتیکس نظری 2 -11: واکنش پالپ و پری آپیکال به محرک‌های مختلف

شناخت عوامل مولد بیماریهای پالپ و پری آپیکال و چگونگی واکنش آنها به محرک‌های مختلف

اندودانتیکس نظری 2 - 12

اندودانتیکس نظری 2 - 12: فوریت‌ها و Flare up

آشنایی با فوریت‌های اندودانتیکس و روش‌های مقابله با آن قبل، حین و بعد از درمان‌های اندودانتیکس

اندودانتیکس نظری 2 - 13

اندودانتیکس نظری 2 - 13: حوادث حین درمان

گیری، شناخت، درمان و پیش آگهی حوادث در حین مراحل مختلف درمان اندودانتیک

اندودانتیکس نظری 2 - 14

اندودانتیکس نظری 2 - 14: آشنایی با تازه‌های اندو

شناخت، معرفی، نحوه کار و کاربرد ابزار و وسایل نوین در معالجات اندودانتیک

اندودانتیکس نظری 2- 15

اندودانتیکس نظری 2- 15: درمان مجدد

شناخت عوامل موثر در انتخاب حالت و بررسی موفقیت درمان، عوامل موثر در پروگنوزیس درمان مجدد و بررسی طرح درمان مربوطه

اندودانتیکس نظری 2 - 16

اندودانتیکس نظری 2 - 16: سفید کردن دندان

آشنایی با روش‌های مختلف سفید کردن دندان در دندان‌های اندو شده و عوارض ناشی از آن

اندودانتیکس نظری 2 - 17

اندودانتیکس نظری 2 - 17: موفقیت و عدم موفقیت درمان

شناخت عوامل موثر در موفقیت درمان، شناخت عواملی که در کاهش آن موثرند و چگونگی مقابله با آنها به منظور دستیابی به یک درمان موفقیت آمیز

اندودانتیکس نظری 3 - 1

اندودانتیکس نظری 3 - 1: جراحی‌های اندودانتیک

آشنایی با موارد تجویز و چگونگی اجرای جراحی‌های اندودانتیکس به منظور رفع نقص ریشه‌ای، تصحیح معالجات ریشه به منظور حفظ و نگهداری دندان

اندودانتیکس نظری 3 - 2

اندودانتیکس نظری 3 - 2: تروما

آشنایی با اثرات تروما بر دندان، چگونگی تشخیص و درمان و بررسی عوارض آن در زمان‌های مختلف

اندودانتیکس نظری 3 - 3

اندودانتیکس نظری 3 - 3: تحلیل ریشه

آشنایی با اتیولوژی تحلیل ریشه و روش‌های درمانی آن به منظور حفظ و نگهداری دندان‌ها

اندودانتیکس نظری 3 - 4

اندودانتیکس نظری 3 - 4: دندان‌های معالجه ریشه شده

آشنایی با اهمیت ترمیم تاج و روش‌های انجام درمان ترمیمی به منظور نگهداری و استفاده از دندان در قوس دندانی و تضمین موفقیت درمان‌های اندودانتیک

اندودانتیکس نظری 3 - 5

اندودانتیکس نظری 3 - 5: رابطه اندو با پریو، ارتودنسی و اطفال

شناخت ارتباط بیماری‌های مشترک اندو پریو، روش‌های درمانی آنها، اثرات درمان‌های ارتودانتیک بر بافت‌های دندانی و روش‌های درمانی دندان‌های با اپکس باز

اندودانتیکس نظری 3 - 6

اندودانتیکس نظری 3 - 6: ترمیم پری ‌آپیکال متعاقب انواع درمان‌ها

بررسی کلینیکی، رادیولوژیکی و هیستولوژیکی ترمیم بافت‌های اطراف دندان به دنبال درمان‌های معمول اندودانتیک، تاثیر محرک‌های مختلف بر ترمیم‌ پریودنتال و بررسی چگونگی ترمیم به دنبال جراحی‌های اندودانتیک

اندودانتیکس نظری 3 - 7

اندودانتیکس نظری 3 - 7: التهاب و ایمنی شناسی

شناخت و مکانیسم و دخالت ارگان‌های عروقی و سلولی در واکنش‌های التهابی حاد و مزمن و نقش سیستم‌های ایمونولوژی، واکنش حساسیت و چگونگی ترمیم بافت

اندودانتیکس نظری 3 - 8

اندودانتیکس نظری 3 - 8: درد و کنترل آن

آشنایی با مکانیسم‌های ایجاد و انتقال دردهای دندانی فکی صورتی، چگونگی کنترل آنها و تشخیص افتراقی دردهای با منشا دندانی و غیر دندانی به منظور انجام درمان صحیح

اندودانتیکس عملی 2

کسب مهارت در انتخاب و انجام روش‌های مختلف درمانی و شناخت عملی معالجات پیچیده در اندودانتیکس

اندودانتیکس عملی 2

کسب مهارت در انتخاب و انجام روش‌های مختلف درمانی و شناخت عملی معالجات پیچیده در اندودانتیکس

اندودانتیکس عملی 3

کسب مهارت در انتخاب و انجام روش‌های مختلف درمانی و شناخت عملی معالجات پیچیده در اندودانتیکس

اندودانتیکس عملی 1

اندودانتیکس عملی 1 (پره کلینیک)

آشنایی با اصول کلی کار در بخش اندودانتیکس، شناخت روش‌های مختلف درمانی در اندودانتیکس

اندودانتیکس عملی 4

کسب مهارت در انتخاب و انجام روش‌های مختلف درمانی در اندودانتیکس و شناخت عملی معالجات پیچیده در اندودانتیکس

بررسی مقالات 1

نقد و بررسی مقالات معتبر داخلی و خارجی در زمینه رشته اندودانتیکس برای کسب اطلاعات جدید و روش‌های تحقیق در ارتباط با این رشته و علوم وابسته به آن

بررسی مقالات 2

نقد و بررسی مقالات معتبر داخلی و خارجی در زمینه رشته اندودانتیکس برای کسب اطلاعات جدید و روش‌های تحقیق در ارتباط با این رشته و علوم وابسته به آن

دندان پزشکی بیمارستانی 1

آشنایی با بیماری‌های سیستمیک در رابطه با بیماران Compromized و توجه به دستورالعمل‌های لازم جهت معالجات اندودانتیک در این بیماران

دندان پزشکی بیمارستانی2

درمان اندودانتیک بیماران Compromized و بستری که در بیمارستان به مراقبت‌های خاص نیاز دارند.

رساله تخصصی 1

ثبت عنوان رساله تخصصی در پایان سال اول

رساله تخصصی 2

شروع  و انجام طرح تحقیقاتی مصوب با هدایت استاد راهنما

رساله تخصصی 3

اتمام طرح تحقیقاتی مصوب و آماده نمودن رساله با نظر استاد راهنما و دفاع از آن در هیئت داوران

رساله تخصصی 4

اتمام طرح تحقیقاتی مصوب و آماده نمودن رساله با نظر استاد راهنما و دفاع از آن در هیئت داوران

تشریح سروگردن

یادآوری و عمق بخشی دانش تشریح منطقه ای و آناتومی کاربردی ناحیه و سر، صورت و گردن

تکنولوژی آموزشی

آشنایی با ارکان نظام آموزشی، روش و فنون تدریس، حیطه های یادگیری و اهداف آموزشی، روش های مختلف ارزیابی و ارزشیابی برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی درسی، وسایل سمعی و بصری و کسب مهارت در طرزکاربا آنها، اصول فتوگرافی و تهیه اسلاید و برنامه‌های آموزشی رایانه ای

رایانه و سیستم های اطلاع رسانی علوم پزشکی

دستیار باید در پایان این درس بتواند اجزاء مختلف یک رایانه شخصی را بشناسدو عملکرد هر یک را بداند، با سیستم عامل ویندوز آشنا شده و بتوانند آن را نصب و رفع ایراد کندو کار با برنامه های کاربردی مهم آن را فرا گیرد. همچنین توانایی استفاده از الگوهای کتابخانه ای و روش های مختلف جستجودر بانکهای اطلاعاتی مهم در رشته تحصیلی خود را داشته باشد و با سرویس های کتابخانه ای دانشگاه محل تحصیل خود آشنا شود. از جمله اهداف دیگراین درس آشنایی با مرورگرهای ومعروف اینترنت بوده به طوری که بتواند با موتورهای جستجوکار کند و با سایت های معروف و مفید اطلاعاتی رشته خود آشنا شود و باید توانایی ایجاد و استفاده از پست الکترونیکی جهت ارسال و دریافت نامه و فایل را نیز داشته باشد.

روش شناسی تحقیق1

آشنایی دستیاران با اصول وروش های مختلف تحقیق، کسب مهارت در تدوین صحیح یک طرح تحقیقاتی

روش شناسی تحقیق2

آشنایی دستیاران با اصول طراحی یک طرح تحقیقاتی در رشته تخصصی خود و ترجیحاً برای موضوع رساله تخصصی*همراه با نقد مقالات مربوطه، شناخت اصول گزارش نویسی و نگارش مقاله