RSS جستجو:
 

میکروب‌شناسی دهان
آشنایی با میکروارگانیزم‌های موجود در حفره دهان و ارتباط ‌آنها با بیماری‌های شایع دهان و دندان

ارتودانتیکس1

آشنایی با دیدگاه‌های متخصصین ارتودنسی در ارتباط با دندان پزشکی کودکان در زمینه‌های رشد و تکامل اکلوژن و درمان‌های فکی دندانی در سیستم‌های دندانی شیری و شیری دائمی به منظور پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های بعدی

ارتودانتیکس2

آشنایی عملی با درمان‌ ناهنجاری‌های دندانی در سیستم‌های دندانی شیری و شیری دائمی به منظور پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های بعدی

ارتودانتیکس3

آشنایی با دیدگاه‌های متخصصین اندودانتیکس در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

بیماری های دهان و تشخیص

آشنایی با دیدگاه‌های متخصصین بیماری‌های دهان و تشخیص در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

پریودانتیکس

آشنایی با دیدگاه‌های متخصصین پریودانتیکس در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

جراحی دهان و فک و صورت

آشنایی با دیدگاه‌های متخصصین جراحی‌های دهان و فک و صورت در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

دندان پزشکی ترمیمی

آشنایی با دیدگاه‌های متخصصین دندان پزشکی ترمیمی در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

رادیولوژی دندان و فک و صورت2

آشنایی عملی با دیدگاه‌های متخصصین رادیولوژی دندان و فک و صورت در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

رادیولوژی دندان و فک و صورت1

آشنایی با دیدگاه‌های متخصصین رادیولوژی دندان و فک و صورت در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

روان شناسی کودک

آشنایی با اصول روان شناسی کودک به منظور کسب توانایی در کنترل رفتار کودکان در دندان پزشکی

ژنتیک

آشنایی با مبانی علم ژنتیک به منظور کمک در پیشگیری، تشخیص، تهیه طرح درمان و درمان بیماران مرتبط با دندان پزشکی کودکان

مواد دندانی

آشنایی با دانش مواد دندانی به منظور ارتقای کیفیت درمان‌های دندان پزشکی برای کودکان

بیهوشی و آرام بخشی

آشنایی با اصول بیهوشی و آرام‌بخشی به منظور کسب توانایی در آماده سازی کودک برای بیهوشی و کنترل قبل, حین و بعد از عمل جراحی در دندان پزشکی کودکان

پزشکی کودکان
آشنایی با شاخصهای سلامتی و شناخت بیماریهای شایع کودکان به منظور تشخیص, درمان و پیشگیری از مشکلات دهان و دندان کودکان

ارایه مورد (Case Presentation)1

ایجاد توانایی جهت نقد و بررسی پیرامون تشخیص, طرح درمان, درمان‌های انجام شده و پیش‌آگهی آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارایه مورد

ارایه مورد (Case Presentation) 2

ایجاد توانایی جهت نقد و بررسی پیرامون تشخیص, طرح درمان, درمانهای انجام شده و پیش‌آگهی آنها و دفاع از اقدامات انجام شده در هنگام ارایه مورد

بررسی مقالات 1

نقد و بررسی مقالات معتبر داخل و خارجی برای کسب اطلاعات جدید و روش‌های تحقیق در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

بررسی مقالات 2

نقد و بررسی مقالات معتبر داخل و خارجی برای کسب اطلاعات جدید و روش‌های تحقیق در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

بررسی مقالات 3

نقد و بررسی مقالات معتبر داخل و خارجی برای کسب اطلاعات جدید و روش‌های تحقیق در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

پژوهش دندان پزشکی اجتماعی 1

افزایش دانش، حس مسئولیت پذیری در زمینه پیشگیری در حیطه علم دندان پزشکی در جامعه و جمعیت‌های خاص تحت پوشش

پژوهش دندان پزشکی اجتماعی 2

شناخت عملی و کاربردی علم دندان پزشکی اجتماعی و افزایش حس مسئولیت پذیری در زمینه پیشگیری در حیطه علم دندان پزشکی در جامعه و جمعیت‌های خاص تحت پوشش

درمان کودکان با نیازهای خاص 1
آشنایی عملی و کسب مهارت در زمینه درمان کودکان با نیازهای خاص درمانی

درمان کودکان با نیازهای خاص 2

آشنایی عملی و کسب مهارت در زمینه درمان کودکان با نیازهای خاص درمانی

دندان پزشکی کودکان نظری 1

افزایش سطح دانش دستیاران دندان پزشکی کودکان از طریق بررسی و مرور منابع و متون علمی مرتبط

دندانپزشکی کودکان نظری 2

آشنایی با مباحث کتب مرجع مرتبط با دندان پزشکی کودکان، نحوه تجویز و تحلیل مطالب جهت آمادگی برای کاربرد اطلاعات تئوریک در انجام کارهای تخصصی در کلینیک

دندان پزشکی کودکان نظری 3

تعمیق اطلاعات نظری آموخته شده از کتب مرجع و ارتباط آنها با تجربیات کلینیکی

دندان پزشکی کودکان عملی 1

شناخت عملی روش‌های درمانی در ارتباط با دندان پزشکی کودکان

دندان پزشکی کودکان عملی 2

ارتقا سطح دانش و کسب مهارت لازم و حس مسئولیت پذیری دستیار به منظور تشخیص، درمان و پیشگیری از بروز بیماری‌های دهان و دندان کودکان

دندان پزشکی کودکان عملی 3

ارتقاء مهارت دستیار و حس مسئولیت پذیری او به منظور تشخیص، درمان و پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان کودکان

رساله تخصصی 1

ثبت عنوان رساله تخصصی در پایان سال اول

رساله تخصصی 2

شروع و انجام طرح تحقیقاتی مصوب با هدایت استاد راهنما

رساله تخصصی 3

رساله تخصصی 3اتمام طرح تحقیقاتی مصوب و آماده نمودن رساله با نظر استاد راهنما و دفاع از آن در هیئت داوران

آسیب شناسی دهان وفک

آشنایی‌با اصول تهیه لام و مبانی تشخیص میکروسکوپیک ضایعات بافت‌های دهانی حفره دهان

اصول کنترل عفونت

افزایش آگاهی، شناخت و مهارت‌های کنترل عفونت در کلینیک‌های دندان پزشکی و بیمارستانی

ایمنی شناسی

افزایش سطح آگاهی در مورد اجزاء و عملکرد سیستم ایمنی،‌ واکنش‌های دفاعی، بیماری‌های      
 سیستم  ایمنی و کاربرد آنها در حیطه علوم دندان

بافت شناسی و جنین شناسی دهان وفک و صورت

شناخت ساختمان و چگونگی تشکیل، رشدوتکامل بافت‌های تشکیل دهنده دهان وفک وصورت

تشریح سر و گردن

یادآوری و عمق بخشی دانش تشریح منطقه‌ای و آناتومی کاربردی ناحیه سر، صورت و گردن

تکنولوژی آموزشی

آشنایی با ارکان نظام آموزشی، روش و فنون تدریس، حیطه‌های یادگیری و اهداف آموزشی،        روش‌های مختلف ارزیابی و ارزشیابی برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، وسایل سمعی و بصری وکسب‌مهارت درطرزکارباآنها،اصول‌فتوگرافی وتهیه اسلاید و برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای

رایانه و سیستم‌های اطلاع رسانی و علوم پزشکی

دستیار باید در پایان این درس بتواند اجزاء مختلف یک رایانه شخصی را بشناسد و عملکرد هر یک را بداند، با سیستم عامل ویندوز آشنا شده و بتواند آن را نصب ورفع ایراد کند و کار با برنامه‌های کاربردی مهم آن را فراگیرد. هم‌چنین توانایی استفاده از الگوی کتابخانه‌ای و روش‌های مختلف جستجو در بانک‌های اطلاعاتی مهم در رشته تخصیلی خود را داشته باشد و با سرویس‌های کتابخانه‌ای دانشگاه محل‌تحصیل‌خودآشناشود. ازجمله‌اهداف دیگر این درس آشنایی با مرورگرهای معروف اینترنت بوده به طوری که بتواند با موتورهای جستجو کار کند و با سایت‌های معروف و مفید اطلاعاتی رشته خود آشنا شودوبایدتوانایی ایجاد واستفاده ازپست‌الکترونیکی‌جهت ارسال و دریافت نامه و فایل را نیز داشته باشد.

روش شناسی تحقیق 1

آشنایی دستیاران با اصول و روش‌های مختلف تحقیق، کسب مهارت در تدوین صحیح یک
طرح تحقیقاتی

روش شناسی تحقیق 2

آشنایی دستیاران با اصول طراحی یک طرح تحقیقاتی در رشته تخصصی خود و ترجیحاً برای موضوع رساله تخصصی همراه با نقدمقالات مربوطه،شناخت اصول گزارش نویسی و نگارش مقاله

فارماکولوژی

تعمیق شناخت داروهای کاربردی در دندان پزشکی و شناخت داروهای رایج، اثرات و تداخل اثر آنها در دندان پزشکی

فوریت‌های پزشکی

آشنایی و کسب مهارت جهت تشخیص و درمان موارد فوریت‌های پزشکی

فیزیولوژی و بیولوژی دهان

آشنایی با فیزیولوژی و بیولوژی دهان و فک و صورت به منظور درک عمیق و کامل تر سایر دروس تخصصی

قوانین پزشکی و اخلاق حرفه‌ای

بالابردن‌اطلاعات و آگاهی دستیاران در رابطه با قوانین و مقررات  مصوب مانند نظام پزشکی، پزشکی قانونی و ... آشنایی اجمالی با علم اخلاق پزشکی و اصول مطب داری

میکروب شناسی دهان

آشنایی با میکروارگانیزم های موجوددرحفره دهان وارتباط آنهابابیماری‌های‌شایع‌دهان ‌ودندان

میکروب شناسی دهان

آشنایی با میکروارگانیزم های موجوددرحفره دهان وارتباط آنهابابیماری‌های‌شایع‌دهان ‌ودندان

آسیب شناسی عمومی نظری

آشنایی بااصول‌کلی‌فیزیوپاتولوژی بیماری‌ها درآسیب شناسی عمومی و شناخت اختلالات ارگانها

آسیب شناسی عمومی عملی

آشنایی عملی با کلیات آسیب شناسی ضایعات عمومی و مشاهده تغییرات میکروسکوپی آن

بررسی مقالات

نقد و بررسی مقالات معتبر داخلی و خارجی برای کسب اطلاعات جدید و روش‌های تحقیق در ارتباط با آسیب شناسی عمومی

بیماری‌های دهان و تشخیص

آشنایی بانمای بالینی ضایعات دهانی به منظورتوانایی درانجام معاینه و ارائه تشخیص‌های افتراقی

پریودانتیکس

آشنایی روش‌های درمانی متداول در رشته پریودانتیکس

رادیولوژی دندان و فک و صورت

آشنایی باروش‌های رایج ونوین تهیه رادیوگرافی داخل و خارج دهانی و تشخیص افتراقی ضایعات دهان و دندان با استفاده از آنها

آسیب شناسی گوش و حلق و بینی

آشنایی عملی با طبقه بندی و نمای میکروسکوپی بیماری‌های گوش و حلق و بینی

اندوکرینولوژی

آشنایی عملی با طبقه‌بندی بیماری‌های غدد مترشحه داخلی و مشاهده علائم بالینی و تظاهرات این بیماریها در دهان و بررسی تستهای آزمایشگاهی مربوطه

انکولوژی
آشنایی عملی با طبقه‌بندی بیماری‌های بدخیم و مشاهده روش‌های غیر جراحی درمان آنها

جراحی دندان و فک وصورت

مشاهده و آشنایی عملی با نحوه و تکنیک‌های انجام بیوپسی و توانایی ارتباط علمی و حرفه‌ای پاتولوژیست و جراح در حیطه درمان

درماتوپاتولوژی
آشنایی عملی با طبقه بندی آسیب شناسی پوست و مخاط و مشاهده نمای میکروسکوپی ضایعات پوستی مخاطی

درماتولوژی

آشنایی با طبقه بندی بالینی بیماری‌های پوست و مخاط و مشاهده علائم بالینی آنها