مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بازسازی ناحیه قدام فک بالا بوسیله نوعی پروتز هیبرید تغییر یافته

طبق طبقه بندی Misch پروتزهای FP3پروتزهایی هستند که تاج دندانی و بخشی از نسج نرم را بازسازی می کنند .اساسا دو روش برای این پروتزها وجود دارد:پروتز هیبرید که شامل آکریل و زیر ساختار فلزی است و دیگری شامل پرسلن و فلز است.فاکتوراساسی در تعیین این نوع پروتز مقدار فضا ی بین دو قوس فکی اسث.هر قدر فضای بین دو قوس زیادتر باشد ثمایل به ساخت این پروتز بیشتر است.این مقاله به بررسی ساخت یک نمونه پروتز هیبرید در قدان فک بالا می پردازد.

The reconstruction of anterior maxillary region by modified hybrid prostheses :A clinical report
Due to classification of Dr. Misch,FP3 Prostheses are reconstructed the crown and soft tissue. Usually there are two ways for reconstruction of them: 1- Hybrid prostheses consist of acrylic resin and metal frame work 2- Porcelain and metal framework. The most important factor to select of them is interocclusal space. More interocclusal space is needed the hybrid prostheses.
This article describes to reconstruct of anterior maxillary region by modified hybrid prostheses.


Preview image: 
-:  دكتر سارا كوشا

بازگشت به فهرست