مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسی مقایسه ای اثرات دهانشویه های نانوسیل وکلر هگزیدین0.2% بر التهاب لثه

مقدمه و هدف:
بیماریهای پریودنتال از مهمترین و شایعترین بیماریهای عفونی هستند که محل درگیری آن لثه و بافتهای حمایت کننده دندان می باشد. پلاک میکروبی عامل اصلی این بیماری ها می باشد.
هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر دهانشویه کلرهگزیدین و دهانشویه نانوسیل (به عنوان دهانشویه حاوی یون های نقره و H2O2 ) بر التهاب لثه بود.
مواد و روش کار:
در این مطالعه 30 نفر از افراد مبتلا به ژنژیویت انتخاب و به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند. جرم گیری و پالیش برای تمام بیماران انجام گردیدو مسواک یکسان به آنها داده شد. پس از یک هفته ایندکس پلاک(P.I.)، ایندکس لثه ای(G.I.) و خونریزی هنگام پروبینگ(B.O.P.) ثبت گردید. به مدت دو هفته دهانشویه ها مورد استفاده افراد قرار گرفت. پس از گذشت مدت زمان مذکور شاخص های P.I.، G.I, و B.O.P. مجددا ارزیابی شدند. در پایان دو هفته ایندکس رنگیزه نیز در دو گروه ثبت گردید. جهت آنالیز آماری داده ها از Independent T-test و Paired T-test استفاده شد.
یافته ها:
نتایج مطالعه نشان داد که :
1-میزان P.I. در گروه کلرهگزیدین 81% ودر گروه نانوسیل 44%کاهش نشان داد،که دارای تفاوت معنی داری است.
2-میزان G.I. در گروه کلرهگزیدین 51.5% و در گروه نانوسیل 33% کاهش نشان داد که تفاوت معنی داری با یکدیگر دارد.
3-کاهش ایندکس خونریزی(B.O.P.) در گروه کلرهگزیدین 36% و در گروه نانوسیل 31% بود که تفاوت معنی داری ندارد.

نتیجه گیری:
دهانشویه نانوسیل در کاهش ایندکس پلاک و ایندکس لثه ای موثر بوده ولی تاثیر آن نسبت به دهانشویه کلرهگزیدین کمتر است. میزان رنگ پذیری دندانها متعاقب استفاده از نانوسیل بطور معنی داری کمتر از کلرهگزیدین است.

The comparison of effects of Chlorhexidine2% and Nanosil on gingival inflammation


Introduction and aim:
Periodontal diseases are one of the most important and prevalent infectious diseases that their involved sites are gingiva and supporting tissues of tooth. Microbial plaque is the main cause of these diseases.
The aim of this study was comparison of effects of Chlorhexidine and Nanosil (as Ag ions and H2O2 contained mouthwashes) on gingival inflammation.

Materials and Methods:
In this study 30 persons of patients affected with gingivitis were selected and divided into two groups of 15 persons. Scaling and polishing were done for all of the patients and the same toothbrushes were given to them. After one week plaque index (P.I.), gingival index (G.I.) and bleeding on probing (B.O.P.) were registered. Mouthwashes were used by patients for two weeks. After elapsing the given period of time indices P.I., G.I. and B.O.P. were reevaluated. At the end of two weeks staining index was also registered in two groups. Independent T-test and Paired T-test were used for statistical analyze of data.

Results:
Results of this study showed that:
1-P.I. level showed 81% reduction in Chlorhexidine group and 44% in Nanosil group that is of significant difference.
2-G.I. level showed 51.5% reduction in Chlorhexidine group and 33% in Nanosil group that is of significant difference.
3-Reduction of bleeding index (BOP) was 36% in Chlorhexidine group and 31% in Nanosil group, which is not of significant differences.
Conclusion:
Nanosil mouthwash was effective in reduction of plaque index and gingival index but its effect is less in comparison to Chlorhexidine mouthwash. Staining level of teeth following the use of Nanosil is significantly less than Chlorhexidine.


Preview image: 
-:  دكتر کاظم فاطمی، دكتر ناصرسرگلزایی

بازگشت به فهرست