مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

خطرات مواجه شغلی دندانپزشکان با مواد در محیط کار


مقدمه و هدف:هر شغل نسبت به محیط و شرایط کار دارای عوارض و خطراتی برای سلامتی فرد می باشد که به طور معمول شامل صدمات فیزیکی و مواجهه با عوامل شیمیایی و بیولوژیک می شود.با وجود ایمنی نسبی و کم بودن ریسک شغل دندانپزشکی, با پیشرفت این علم و معرفی مواد و وسایل جدید لزوم بکارگیری تدابیر محافظتی بیشتر و اجرای جدی تر پروتکلهای ایمنی در جهت کاستن از خطرات شغلی و ارتقا سلامتی دندانپزشکان کاملا احساس می گردد.
با هدف مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه خطرات ناشی از مواجهه دندانپزشکان با مواد مختلف مانند جیوه ی آمالگام,رزینها,سیلرهاو... و راهکارهای افزایش ایمنی شغلی این مقاله ارائه میگردد.

مواد و روشها: با مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه مواجهه با مواد مختلف در دندانپزشکی ومقالات مرتبط با افزایش و ارتقا ایمنی شغلی و دسته بندی آنها و با حذف مطالعات تکراری و قدیمی این مقاله تدوین گردیده است.

یافته ها: میزان مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی ومضر به شرایط محیط کارمانند تهویه, میزان رطوبت,فضای فیزیکی و... همچنین به تدابیر محافظتی فردی و محیطی بستگی دارد.تشخیص عوارض ناشی از مواد با منشا زیستی به علت مشابهت با عوارض ناشی ازعوامل غیر مرتبط با دندانپزشکی گاهی مشکل است.علاوه بر این ثابت شده است که عوامل جانبی مانند استرس,فاکتورهای روانی-اجتماعی و ارگونومی نیز بر ایمنی شغلی دندانپزشکان در مواجهه با عوامل شیمیایی موثر می باشد.

نتیجه گیری: ریسکها ی شغلی در ارتباط با بکارگیری مواد دندانپزشکی باید از طرف دندانپزشکان کاملا جدی گرفته شود, وضع مقررات و قوانین بیشتر در جهت افزایش ایمنی و سلامتی و جلوگیری از عرضه مواد غیر استاندارد ضروریست.مواد و تولیدات جدید باید از نظر زیست سازگاری و ایمنی شغلی مورد بررسی دقیق قرار گیرند.افزایش آگاهی تیم دندانپزشکی بخصوص دستیاران از نظر خطرات بالقوه مواد مصرفی و راهکارهای ایمنی امری کاملا ضروریست.

Occupational Exposures with materials in Dentistry

Introduction/Purpose: Every occupation involves some kind of health hazard associated with the assigned functions, The hazards identified are associated with physical, chemical and biological agents. Yet, dentistry is a relatively safe profession. Other adverse health risks arise as new technologies and materials are developed. However, once identified and recognized as a risk, new guidelines, cautions and protocols are rapidly instituted to greatly reduce or even eliminate the occupational hazard.
To investigate whether dental workers exposed to dental material such as acrylate compounds, mercury amalgam, solvents or disinfectants are harmful to their health and increase risk of some disease.

Method and Materials: A literature search included journal databases, existing systematic reviews, and studies identified by content experts. Studies meeting inclusion criteria were assessed for quality.

Results: The level of exposure to chemical factors in dentistry is influenced by the quality of physical conditions, such as air volume, ventilation, air conditioning, humidity regulation, etc., and by the protective measures taken , Biomaterial-related reactions are difficult to distinguish from reactions to other factors In addition, it is conceivable that poor ergonomics, poor psychosocial relations, and workload stress contribute to reducing resistance to chemical
hazards.

Conclusions: Occupational risks related to the handling and use of dental materials should be considered seriously by the dental team. Legal regulations in this field are increasing.
The steady introduction of new materials and new technologies necessitates a constant alert
for occupational health problems that may be associated with biomaterials.
The dental team should be aware that in relation to the frequent use of protective measures
such as disposable gloves and face masks, there is an additional risk of developing adverse reactions


Preview image: 
-:  دكتر ياشار رضاعي، دكتر حسين باقري
امتیاز:  3.11
تعداد رای:  1
جمع آرا:  3

بازگشت به فهرست