مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

مقایسه میزان دقت تعیین طول کارکرد توسط اپکس لوکیتور نوآپکس، رادیوگرافی و دید مستقیم

مقدمه: هدف نهایی از درمان کانال ریشه، پر و متراکم نمودن کامل سه بعدی آن می باشد. شایع ترین روش برای تعیین طول کارکرد، رادیوگرافی می باشد. چندین روش برای مشخص کردن طول کارکرد معرفی شده است که یکی از این روش ها استفاده از آپکس یاب الکترونیکی است. هدف از این مطالعه، مقایسه میزان دقت تعیین طول کارکرد توسط اپکس لوکیتور نوآپکس، رادیوگرافی و دید مستقیم بود. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی مراجعین به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی که جهت کشیدن دندان های 6 و 7 فک پایین مراجعه کرده بودند، انجام گرفت و میزان دقت تعیین طول کارکرد با استفاده از رادیوگرافی و آپکس یاب الکترونیکی نوآپکس مورد بررسی قرار گرفته و با اندازه گیری با دید مستقیم مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج: میانگین طول کارکرد ریشه دندان های 6 و 7 فک پایین در دید مستقیم 41/1± 86/19 میلی متر بود. میانگین طول کارکرد ریشه دندان های 6 و 7 فک پایین در رادیوگرافی 43/1± 55/19 میلی متر بود و میانگین طول ریشه دندان های 6 و 7 فک پایین در دستگاه آپکس لوکیتورنوآپکس 46/1 ± 63/19 میلی متر بود. بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که میانگین طول کارکرد ریشه در سه روش از لحاظ آماری معنی دار نبود (39/0=P و 92/0=(222و2)F). نتیجه گیری: دقت دستگاه آپکس لوکیتورنوآپکس در مقایسه با دید مستقیم با دقت 3/0 میلی متر 33/57% ، با دقت 4/0 میلی متر 76% و با دقت 5/0 میلی متر 33/97% بود.

Comparison of the accuracy of actual, radiographic and Novapex apex locator lengths determination
Introduction: The end aim of root canal treatment is complete 3-dimentional filling of root canal. The most common method for determination of working length is radiography. Several methods for determination of working length were introduced that one of these methods is electronic apex locator. The aim of this study is comparison of actual, radiographic and electronic working lengths determination. Methods: This descriptive analytical study was performed on patients that referred to surgery ward of dentistry university of Tabriz for extraction of 6 th and 7th teeth of mandible .Accuracy of working length determination of root canal using Novapex electronic apexlocator and radiography compared with real working length which was measured with direct sight. Results: Mean root working length of 6 th and 7 th teeth of mandible in direct measurement was 19.86 ± 1.41 mm. Mean root working length of 6 th and 7 th teeth of mandible in radiography was 19.55 ± 1.43 mm. Mean root working length of 6 th and 7 th teeth of mandible with Novapex electronic apex locator was 19.63 ± 1.46 mm. Evaluation of one way ANOVA test show that mean of working length in three studied methods was not significant difference(P=0.39, F(2,222)=0.92). Conclusion: Accuracy of Novapex electronic apex locator in comparison with direct measurment at 0.3 mm was 57.33%, at 0.4 mm was 76% and at 0.5 mm was 97.33%


Preview image: 
-:  دكتر زهرا برنا، دكتر شهریار شاهی

بازگشت به فهرست