مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

آزمون بورد تخصصی جراحی فک و صورت - 1380

 

سؤال 1 - با توجه به حساس بودن دیواره لاترال بطن چپ قلب و ضرورت مانتیورینگ آن در هنگام آنستزی هیپوتانسیو برای دیدن تغییرات قطعه ST از كدام Lead استفاده می شود؟
الف - Lead I
ب - Lead II
ج - Lead V3
د - Lead V5

 سؤال 2 - تمام عبارات زیر صحیح هستند باستثنای :
الف - Buccal Fat Pad یك نوع چربی بخصوص است كه به آن Syssarcosis گفته می شود.
ب - Buccal Fat Pad دارای یك بدنه و چهار زائده است .
ج - با خارج كردن Buccal Fat Pad نتیجه عمل دائمی نبوده و بااضافه وزن و حاملگی برگشت پذیراست .
د - در جراحی له فورت یك بمنظور بالا بردن ماگزیلا ممكن است نیاز به خارج كردن قسمتی از Buccal Fat Pad باشد.
سؤال 3 - هنگامی كه از كرونال فلپ برای جراحی های كرانیوفاسیال استفاده می كنیم چنانچه لازم باشد درنی (drain) در ناحیه فلپ گذاشته شود،این درن در كدام لایه فلپ باید گذاشته شود؟
الف - Subcutaneous Connective Tissues
ب - Galea
ج - Loose Connective Tissue
د - Pericranium

 سؤال 4 - علل پیدایش Monocular diplopia چه می باشد؟
1- Displacement of Suspensory Ligament-2                                 .Detached Lens
Muscle Entrapment-4                                           Hyphema-3
Intramuscular hematoma-5
الف - 1و2و3 فقط
ب - 1و3 فقط
ج - 2و4 فقط
د - همه موارد فوق

 سؤال 5 -  محلولهای غذایی با اسمولاریته زیاد بهتر است از كدام راه تجویز گردند؟
الف - از طریق وریدهای محیطی
ب - از طریق وریدهای مركزی
ج - از طریق لوله نازوگاستریك
د - از طریق لوله ژژونوستومی

 سؤال 6 -  میدانیم مرگ متعاقب تراما میتواند بصورت Immediateیا Earlyیا Late اتفاق افتد باتوجه به مطلب فوق كدامیك از عوامل زیر میتواندموجب مرگ بصورت دیررس گردد؟
 Subdural Hematoma-2                      Multiple Organ Failure -1
Laceration of Major Blood Vessel-4                                                  Sepsis-3
 الف - 1و2و3 فقط
ب - 1و3 فقط
ج - 2و4 فقط
د - همه موارد فوق

سؤال 7 - Cori Cycle یك فرآینداست كه جهت تامین انرژی لازم و مورد نیاز بدن انجام می گیرد، این فرآیند در ارتباط با كدام تغییرات زیراست ؟
الف - اكسیداسیون اسیدهای چرب
ب - تبدیل لاكتات وپیرووات به گلوكز در كبد و كلیه
ج - سنتز گلوكز از طریق آمینواسیدها دركبد
د - تبدیل گلیكوژن به گلوكز

سؤال 8 - تمام عبارات زیر درموردAlkylating Agent ها صحیح می باشد باستثنای :
الف - از سنتز DNA و RNA جلوگیری می كند.
ب - در سنتز پروتئین دخالت نمی كند.
ج - برروی سلولهای در حال تكثیر اثرمی گذارد.
د - برروی سلولهای درحال استراحت اثرمی گذارد.

 سؤال 9 - حداقل مدت زمانی كه برای كاهش اثرات حاد رادیاسیون لازم است تابتوان جراحی موردنظر را درناحیه رادیوتراپی شده انجام دادچقدراست ؟
الف - 2-1 هفته
ب - 4-3 هفته
ج - 6-5 هفته
د - 8-7 هفته

 سؤال 10 - كدامیك از ایمونوگلوبولین های زیر اولین آنتی بادی است كه وارد واكنش شده و كمپلمانها رافعال نموده و باباكتریهای گرم منفی مقابله می نماید؟
الف - IgA
ب - IgE 
ج - IgG 
د - IgM 

 سؤال 11 - بیمار ترومایی با شكستگی فك پائین و شكستگی چند دنده كه در رادیوگرافی تائید شده ، دارای 13=GCS میباشد، وریدهای گردنی برجسته نیست و بیمار سیانوتیك نمی باشد. در امتحان فوندوسكوپیك چشمی یافته خاص وجود ندارد، ضمن  شكستگی دیگری نیز نداردپس از اقدامات اولیه در اورژانس به تدریج دچار كاهش فشارخون می شود اقدام بعدی كدام است ؟
الف - رادیوگرافی مجدد از قفسه سینه
ب - سی تی اسكن مغزی
ج - پریكاردیوسنتز
د - بررسی ناحیه شكم

سؤال 12 - كودكی با وزن 14 كیلوگرم در حین عمل جراحی فك بعداز 5/2 ساعت حدود 330 میلی لیتر خون از دست داده است HR=155 , RR=42   ، فشار خون سیتولیك 60 و فشار خون دیاستولیك 40 و ادرار بیمار در طول عمل 8 میلی لیتر میباشد، بیمار در كدام كلاس شوك میباشد؟
الف -  كلاس I
ب -  كلاس II
ج -  كلاس III
د -  كلاس IV

 سؤال 13 - مقدار اعظم T3 سرم ناشی از:
الف - تولید در تیروئید میباشد.
ب - تبدیل مواد غذایی مصرفی می باشد.
ج - تبدیل  T4 به T3 در كبد وكلیه میباشد.
د -  تبدیل T4 به T3 در استخوان میباشد.

 سؤال 14 - برای ثبات درمانهای جراحی بیماران ClassIII Skeletal بعداز عمل كدام دستگاه زیر توصیه می گردد؟
الف - High pull Headgear
ب - Cervical Headgear
ج - Protraction Headgear
د - Combination Headgear

سؤال 15 - Allen's  test جهت بررسی قبل از عمل كدامیك از موارد جراحی زیر بایستی صورت گیرد؟
الف - Groin Free Flap
ب - Radial Forearm Free Flap
ج - Latissimus Dorsi Free Flap
د - Fibula Free Flap

سؤال 16 - در Advancement ماگزیلا در صورتیكه تغییرات ورتیكالی مدنظر نباشد كدام روش مناسب تر است ؟
الف - Traditional Le Fort I Ost.
ب - High Le Fort I Ost.
ج - Downsliding Le Fort I Ost.
د - Maxillary Step Le Fort I ost.

سؤال 17 - بدنبال جراحی ساژیتال اسپلیت دوطرفه ریموس جهت جلو آوردن ماندیبول كدامیك از حركات در كندیل درصورت استفاده از Wire Osteosynthesis بیشتر اتفاق می افتد؟
الف - Medial Condylar Torque
ب - Lateral Condylar Torque
ج - Anterior Condylar Postion
د - Posterior Condylar Postion

سؤال 18 -  تمام موارد زیر اندیكاسیون ساپورت تنفسی دارند به جز:
الف - FEV1<10 ml/Kg
ب - PaO2<60 mmHg همراه با دریافت اكسیژن  از طریق ماسك
ج - RR=40 در فرد بالغ
د - PaCo2=50 mmHg

سؤال 19 -  در كدامیك از بیماران زیر احتمال بروز آریتمی در حین عمل جراحی بیشتر است ؟
الف - سابقه COPD (بیماری مزمن انسدادی ریه )
ب - مصرف دیگوكسین
ج - جراحی و بیهوشی بیشتراز 2 ساعت
د - بیمار جوان تحت درمان با انسولین

سؤال 20 - در همی فاسیال میكروزومیا كدام شاخه عصبی فاشیال بیشتر دچار Weakness میشود؟
الف - زایگوما
ب - تامپورال
ج - مارجینال ماندیبولر
د - سرویكال

سؤال 21 - بیماری Case شناخته شده شوك اولیگمیك است كدام یك از موارد زیر در مورد او صحیح است ؟
الف -بیمار دچار اسیدوزمتابولیك است .
ب - بیمار دچار الكالوز تنفسی است .
ج - بیمار دچار الكالوز متابولیك است .
د - بیمار دچار اسیدوز متابولیك است كه تاحدی با آلكالوز تنفسی جبران شده است .

 سؤال 22 - در بیمار ترومادیده ای باتابش نور به چشم راست مردمك چشم چپ منقبض می شود كدام جمله قطع  صحیح است ؟
الف - احتمالا عصب اپتیك چشم راست آسیب دیده است .
ب - احتمالا عصب اپتیك چشم چپ آسیب دیده است .
ج - عصب اپتیك چشم راست سالم است .
د - احتمالا عصب زوج سوم چشم چپ آسیب دیده است .

 سؤال 23 - در بیمار مبتلابه اورمی مزمن كدامیك از تستهای زیر وضع هموستاز بیمار رابهتر نشان میدهد؟
الف - BT
ب - CT
ج - PT
د - PTT

سؤال 24 - كودك 5 ساله ای بدلیل تصادف با موتورسیكلت به درمانگاه بیمارستان آورده شده در بدو ورود دچار آپنه است شكستگی واضح استخوان كلاویكول وهماتوم گردن مشاهده می شود برای تامین راه هوائی كدام روش ارجح است ؟
الف - لوله گذاری نازوتراكئال
ب - كریكوتیروتومی باز
ج - كریكوتیروتومی سوزنی
د - لوله گذاری اروتراكئال با حمایت مهره های گردنی

سؤال 25 - دربیماران مبتلا به SCC داخل دهان درl Stage كدامیك از موارد زیرمعمولا انتخاب اول شماست ؟
الف - رادیوتراپی
ب - كموتراپی
ج - جراحی و RND
د - جراحی و Follow up بیمار.

سؤال 26 - مرد 22ساله ای با ضایعات رادیولوسنت درفك تحتانی در ناحیه خلفی ، دنده ها، شانه (Shoulder Girdle) مراجعه كرده است محتمل ترین تشخیص كدام است ؟
الف - میلیوم مولتیپل
ب -  Langerhans Cell Disease
ج - سل استخوان
د - متاستاز بدخیمی

سؤال 27 - در تغییرات عمودی ماگزیلا كدامیك از موارد زیر از اهمیت كمتری برخورداراست ؟
الف - Tooth to Lip Relation
ب - Inter Labial Gap
ج - Anterior  Facial Height
د -  Posterior Facial Height

 سؤال 28 - در بیماری كه Lower Facial Height نرمال دارد و Inter Labial gap بیش از حد نرمال است :
الف - اصلاح درنسج نرم ارجح است .
ب - اصلاح درنسج سخت ارجح است .
ج - هردو Procedure الزام  باید انجام شوند.
د - Facial Height عامل تعیین كننده در درمان این بیماران نیست .

سؤال 29 -  كدامیك از عوامل زیر علت Retrobulbar Hemorrhage متعاقب بلفاروپلاستی  نیست :
الف - تزریق داخل اوربیت
ب - كشش زیاد چربی اطراف چشم
ج - كمبود هموستاز در موقع برداشتن چربی
د - فشاربه گلوب درحین جراحی

سؤال 30 - آرتروگرافی در كدامیك از موارد زیر ارزش تشخیص ندارد؟
الف - جابجائی دیسك با Reduction
ب - جابجائی دیسك بدون Reduction
ج -  Resorption كندیل
د - چسبندگی های  مفصلی

سؤال 31 - درمورد ملاحظات بیهوشی در بیماران مبتلا به COPDكدام گزینه صحیح است ؟
الف - كاربرد مواد بیهوشی استنشاقی توصیه نمی شود.
ب - N2O در آنان  Safeاست .
ج - ناركوتیك ها با كاهش بار تنفسی به بیهوشی كنترل شده كمك می كند.
د - Tidal Volume بالا و rate آهسته در تكنیك ونتیلاسیون كنترل شده توصیه میشود.

سؤال 32 - یافته های ذیل با كدام ضایعه دریچه ای بیشتر منطبق است ؟
این بیماری تقریب  همیشه بدنبال Rheumatic disease دوران كودكی است و در آن Early Diastolic Openning Snap و بدنبال آن سوفل  Low Pitchedو S1 بسیار بلند در سمع شنیده میشود; ادم حادریوی بدنبال انواع شدیدتر آن می تواند وجود داشته باشد.
الف - Mitral Stenosis
ب Mitral Valve Prolapse-
ج - Aortic Stenosis
د - Aortic Regurgitation

 سؤال 33 - كدام گزینه در مورد كودكان(Pediatric) و نكات مدنظر در جراحی آنان صحیح است ؟
الف - نوزادان و شیرخواران ; تنفس بینی اجباری دارند.
ب - Cardiac Out Put كلا ارتباط به تعداد ضربان دارد و Stroke Volume ثابت است .
ج - با بالا رفتن سن نسبت میزان حجم خون نسبت به وزن كل بدن افزایش می یابد (برخلاف آب بدن ).
د - Out Put ادراری با بالارفتن سن افزایش می یابد.

 سؤال 34 - بیماری بدنبال جراحی دندان عقل بدون رعایت اصول آسپسی پس از چند روز با علائم ذیل مراجعه كرده است بنظر شما كدام فضادرگیراست ؟
Facial anhydrosis، پتوزملایم و میوز یكطرفه و اختلال در حركت زبان ، درد وتریسموس كم .
الف - فضای طرفی حلق (Posterior Compartment).
ب - فضای خلفی حلق .
ج - .Danger Space
د - آبسه پری تونسیلار.

سؤال 35 - در مورد استئوساركوم فكین كدام گزینه صحیح است ؟
الف - در دهه اول زندگی شایعتر است .
ب - حدود 4/1 موارد مبتلایان به استئوساركوم ، بیماری پاژت استخوان نیزدارند.
ج - پیش آگهی درمان در ابتلای استخوان فكین بدتراز استخوان های درازاست .
د - متاستاز دراین ضایعه غیرشایع است ودرصورت بروز، متاستاز،بیشتر به  پروستات است .

 سؤال 36 - درهمه ضایعات ذیل ازبین رفتن ژنرالیزه Lamina Dura رویت می شود مگر:
الف -استئومالاسی (كمبود ویتامین D در بزرگسالان ).
ب - سیستمیك اسكلروزیس .
ج - هیپرپاراتیروئیدیسم .
د - پاژه استخوان .

 سؤال 37 - بیماری 4هفته بعداز انجام یك جراحی جنیوپلاستی توسط جراح دیگر با شكایت از اختلال حسی درناحیه لب پائین وچانه مراجعه می كند. كدام اقدام درمورد او صحیح تراست ؟(در رادیوگرافی یافته روشنی دیده نمیشود).
الف - معاینات سریال هفتگی تا یك ماه و سپس ماهانه تا 3ماه و اقدام براساس یافته ها.
ب - معاینات ماهانه تا 6 ماه و تصمیم گیری براساس شرایط.
ج - اقدام جراحی جهت Neurolysis در اولین فرصت .
د - اقدام جراحی پس از دوهفته دیگر جهت Excision & Coaption.

 سؤال 38 - دربیماران مبتلابه شكاف لب و كام كه درسنین پائین ترمیم شده ودرسن 17 سالگی كاندید جراحی ارتوگناتیك می باشند كدام یك ازگزینه های ذیل صحیح تراست ؟
الف - جهت اصلاح رتروژن ثلث میانی صورت تركیب استئوتومی له فورت IوII مطلوب است .
ب - استئوتومی Transpalatal جهت حذف اثرمهاری (Tethering) اسكارپالاتال قابل استفاده است .
ج - اگر شكاف دوطرفه آلوئول قبلا پیوند استخوان شده باشد پرفیوژن پرماگزیلا قابل اعتماداست .
د - در استئوتومی له فورت II پرفیوژن قطعات كمتراز له فورت I قابل اعتماداست .

 سؤال 39 - درمورد برش های Capsular درجراحی های TMJ و نكات كاربردی هریك ،كدام گزینه صحیح است ؟
الف - برش افقی پائین ریم طرفی گلنوئید فوسا  شانس بیشتر آسیب به بافت های فیبری وهمبندی پوشاننده فوسا.
ب - برش L با برش عمودی در قدام   باید برش عمودی به میزان قابل توجهی جلوتر از توبركل باشد.
ج - برش L با برش عمودی در خلف   احتمال بیشتر قطع بافت های رترودیسكال .
د - برش   Cross-hair سهولت بیشتر دیسكسیون اتصالات خلفی از لیگامان طرفی .

سؤال 40 - از روش های درمان هیپركالمی ذیل كدام یك منجر به حذف پتاسیم از بدن می گردد؟
-1 تجویز كلسیم ده درصد10-30cc- در 15 دقیقه                                      2- تجویز گلوكز پنجاه درصد50-100cc-  به اضافه انسولین
-3همودیالیز و یادیالیزPeritoneal      
4- تجویز Kayexalate
الف - 1و2
ب - 3و2
ج - 4و3
د - 1و4

سؤال 41 - همزمان با ترمیم شكاف كام استفاده از فلاپ وومر مزایای زیر را دارد.
-1 از ایجاد فیستول در ناحیه بین كام نرم و كام سخت جلوگیری می كند.
2 - این روش شبیه عمل Lip Adhesion است كه قبل از ترمیم شكاف لب بكارمیرود.
3 - بعلت  Underminingوسیع و اسكار ناشی از آن ممكن است دررشد یك سوم میانی صورت اثر بگذارد .
-4 نسج بیشتری برای ترمیم تامین میكند.

الف - 1و2 فقط
ب - 1و2و3
ج - 1و2و3و4
د - 1و4 فقط

سؤال 42 - علائم زیر مربوط به كدام سندرم است .
Hyper Elasticity of Skin-2                          Joint Hyper Mobility-1
Abnormal Collagen Production-4                                 Easy Bruisability-3
الف- Osler - Weber- Rendu Synd.
ب - Peutz - Jeghers Synd.
ج - Ehlers - Danlos Synd.
د - Reiters Synd.

سؤال 43 - برای تشخیص Neuralgia-Inducing- Cavitational Osteonecrosis كدام یك از روش های زیر ارجح است (روش حساستری است ).
الف - پانورامیك
ب - MRI
ج - CT Scan
د - Periapical

 سؤال 44 - Trousseau's Sign یا  Carpopedal Spasmمربوط به كدام مورد زیراست ؟
الف- Hyper Calcemia
ب - Hypo Calcemia
ج - Hyper Kalemia
د - Hypo Kalemia

سؤال 45 - در صورتیكه برای گذاشتن ایمپلانت در ماگزیلا استخوان كافی وجودندارد. ایمپلانت گذاری همزمان با استئوتومی له فورت I و پیونداستخوان ایلیاك بصورت Inter Positional انجام میشود چه مدت پس از ایمپلانت گذاری ، می توان اباتمنت را بست و لود(Load) نمود.
الف - تا 4 ماه
ب - 3 - 6 ماه
ج - 9 - 12 ماه
د - 6 - 9 ماه

 سؤال 46 - علت Plagiocephally كدام مورد زیراست ؟
الف - Synostosis یكطرفه سوچور كرونال
ب -  Synostosisدو طرفه سوچور كرونال
ج -  Synostosisیكطرفه سوچور ساژیتال
د -  Synostosisدوطرفه سوچور ساژیتال

 سؤال 47 - برای تشخیص استئومیلیت كدام یك ازروش های زیر صحیح است .
الف - وسعت واقعی ضایعه را تا 50 درصد میتوان با رادیوگرافی های روتین تشخیص داد.
ب - Scintigraphy با Tc99 بین افزایش و تحلیل استخوان را تشخیص میدهد.
ج - در نواحی كه هم اسكن گالیوم وهم بن اسكن Tc99 افزایش جذب دارد نشانه استئومیلیت حاد یا استئومیلیت چركی است .
د - اگرScintigraphy با Tc99 افزایش جذب نشان میدهد اما گالیوم اسكن طبیعی است دال بر استئومیلیت مزمن است .

 سؤال 48 - اطفال در دوران Physiologic Anemia كاهش در هموگلوبین و هماتوكریت پیدا میكند. چه سنی با دوران فوق مطابقت دارد.
الف - 5-8 هفتگی
ب - 5-8 ماهگی
ج - از تولد 10 ماهگی
د - یك تا 3 ماهگی

 سؤال 49 - كدامیك از نكات زیر درباره آناتومی بینی صحیح هستند.
-1 غضروف Upperlateral با زوایه 30 درجه سپتوم غضروفی را قطع میكند.
2- زاویه Nasofrontal  10 - 15 درجه است .
3- Nasion نسج نرم نسبت به قرنیه چشم 8 میلی متر قدامی تر قرار میگیرد.
-4 استخوان بینی غضروف Upperlateral را 9 میلی متر می پوشاند.

الف - 1و2 فقط
ب - 3و4فقط
ج - 1و2و3 فقط
د - 1و2و3و4

سؤال 50 - كدامیك از عبارات زیر در مورد Stafne Bone Cyst صحیح است ؟
-1  Defectاستافنه در ناحیه خلف مندیبول در 3/0 درصد موارد در رادیوگرافی پانورامیك مشهوداست .
-2 در هردو جنس یكسان دیده میشود.
- 3از بدو تولد وجود دارد.
-4 غده زیر زبانی ممكن است Defect ایجاد نماید كه نمای رادیوگرافی آن زیر دندانهای قدامی سایه بیاندازد یا  Superimposeشود.

الف - 1و2
ب - 3و4
ج - 1و4
د - 2و3

سؤال 51 -  یكی از مشكلات بیماران مبتلا به Treacher Collins Syndrome ناهنجاری های فكی است جهت درمان جراحی این ناهنجاری هادربیمارانی كه مبتلا به این سندرم هستند و مشكلات تنفسی هم دارند كدام یك از زمانهای زیر را پیشنهاد می كنید؟
الف - در اولین زمانی كه ممكن باشد.
ب - در سالهای اولیه زندگی (حداكثر تا 5 سالگی ).
ج - بین 6 تا 10 سالگی .
د - تفاوتی با دیگر بیماران مبتلا به ناهنجاری های فكی ندارد(ازنظر زمان عمل جراحی ).
سؤال 52 - كدام یك از جملات زیر درمورد متاستازهای ضایعات S.C.C دهانی صحیح است ؟

الف - درلمس یك ندول لنفاوی گردنی درگیراز متاستاز S.C.C دهانی غده لنفاوی نرم تانیمه سفت - دردناك وبزرگ شده بروزمی كند.
ب - همیشه یك غده لنفاوی درگیر گردنی بصورت ثابت و غیرمتحرك لمس می شود(حتی درصورت عدم تهاجم سلولهای بدخیم به كپسول غده وپارگی درآن).
ج - متاستازهای دوردست (دورتر ازاستخوان كلاویكول ) شایع تر از متاستازهای گردنی میباشد.
د - بیشترین مناطقی كه از سرطانهای دهانی دچار متاستاز دوردست می شوند عبارتنداز ریه ها - كبد و استخوانهاهرچند كه دردیگر مناطق هم یافت می شوند.

 سؤال 53 - تشكیل Keloid در كدام یك از حالات زیر بیشتر اتفاق می افتد؟
الف - سفید پوستان بیشتر از سیاه پوستان .
ب - نواحی نازك پوست بیشتر از نواحی ضخیم آن .
ج - گروههای سنی مسن تر بیشتراز افراد جوانتر.
د - درحین حاملگی و بلوغ جنسی بیشتر از قبل یا بعدازآن .

سؤال 54 - كدام یك از مشكلات زیر جزو عوارض زودرس شكستگی های كوندیل محسوب می شود؟
الف - Internal Derangement
ب - Auriculotemporal Syndrome
ج - Traumatic Aneurysm
د - Ankylosis

سؤال 55 - تمام جملات ذیل در ارتباط با تومورهای متاستاتیك به ناحیه دهان صحیح است بجز:
الف -یك درصد كل بدخیمی های دهان را تومورهای متاستاتیك این ناحیه تشكیل می دهد و به همین میزان از كل متاستازهای انسانی به حفره دهان و فكین انتقال می یابد.
ب - تومورهای متاستاتیك حفره دهان بیشتر در استخوان این ناحیه یافت می شود تا نسج نرم آن .
ج - مكان اولیه شایع جهت تومورهای متاستاتیك ناحیه دهان از ریه - پستان - كلیه - پوست و دستگاه تناسلی است .
د - ضایعات متاستاتیك محیطی در دهان كه نزدیك به استخوان باشند به استخوان تهاجم كرده وایجاد ضایعات رادیولوسنت متعدد صاف و باحدود مشخص می كند.
سؤال 56 - دركدام یك از ناهنجاریهای زیرانتظار داریم كه كه میزان وقوع Interal Derengement كمتر باشد.

الف - Mandibular Deficiency
ب - Mandibular Excess
ج - Mandibular Asymmetry
د - Open Bite

 سؤال 57 - در كدام یك از حالات زیر انتقال پلاكت(Platelet Transfusion) برای بیمار تجویز می شود؟
-1  درشمارش پلاكتی زیر 20000 (اگر هرنوع تمایلی برای خونریزی وجوداشته باشد).
-2 در شمارش پلاكتی زیر 60000( اگر بیمار یك عمل جراحی وسیع یاطولانی مدت داشته باشد).
-3 زمان سیلان بیشتر از 15 دقیقه در بیماران نیازمند به جراحی یا روشهای تهاجمی مثل ارتریوگرافی .
-4 در بیماران بالغ كه بدلایلی چون جراحی یا تراما حداكثر 6 واحد خون دریافت كرده اند.

الف - 1و2و3 فقط
ب - 2و3و4 فقط
ج - 1و3و4 فقط
د - 1و2و4 فقط

 سؤال 58 - در ارتباط با اثرات Hypotensive Anesthesia در ارگانهای مختلف تمام جملات ذیل صحیح است بجز:
الف -از آنجا كه نیاز مغز به اكسیژن زیاداست واین درحین بیهوشی افزایش هم می یابد ایسكمی ایجادشده در مغز در صورتی كه فشارمتوسط به حدود شصت  Torr كاهش یابد صدمات قابل توجهی را درمغز ایجاد می كند.
ب - قلب توانایی تحمل بیهوشی هایپوتنسیو را داراست كاهش Afterload مشخص  نیاز به اكسیژن میوكارد راكاهش میدهد واگر این بیهوشی بخوبی كنترل شود هیچ مسمومیت قلبی نخواهدداشت .
ج - اگرچه بررسی میزان ایسكمی و پرفیوژن كبدی با تست هاووسایل عمومی مورد استفاده فعلی در زمان بیهوشی هایپوتنسیو مشكل است ولی به نظر میرسد كه این بیهوشی را بافشار متوسط پنجاه Torr و بدون ایجاد لطمه جدی در كبد میتوان اعمال كرد.
د - بعلت عروق تغذیه ای زیاد در كلیه و پرفیوژن كافی وقتی یك  هاپیوتنسیو آنستزیا اعمال می شود علیرغم كاهش بازده ادراری پارانشیم كلیه بدون تخریب قابل توجه خواهدبود.

سؤال 59 - بیمار متعاقب Midface Fractur دچار مشكلات متعددی در چشم چپ می گردد كه تعدادی از آنها به شرح زیر است .
-1 درد شدید ناحیه چشم            -2 كاهش پیش رونده بینایی         -3 Proptosis
-4 افزایش فشار داخل چشم          -5 مردمك ثابت و گشاد شده          -6 خونریزی Subconjunctival
محتمل ترین تشخیص شما چیست ؟

الف - Superior Orbital Fissure Syndrome
ب - Perforating Eye Injuries
ج - Retrobulbar Hemorrhage
د - Apical Syndrome

سؤال 60 - در بخش اورژانس باید به صافی یا پری وریدهای گردنی توجه كرد در صورتی كه با انبساط و بزرگی وریدهای گردنی در بیماری مواجه باشیم كدام یك از مشكلات ذیل برای این بیمار ممكنست حادث شده باشد؟
Pericardial Temponade -2                                 Air Embolism-1
Tension Pneumothorax-3
 4-      Myocardial Contusion

الف - 1و2و3 فقط
ب - 2و3و4 فقط
ج - 1و3و4 فقط
د - 1و2و3و4

سؤال 61 - در هنگام بكارگیری Lag Screw، چنانچه Gliding Hole ایجاد نشده باشد، وضعیت دوقطعه شكسته نسبت به یكدیگر چگونه خواهدبود؟
الف - Reduction, Fixatien همراه با Comperssien.
ب - Comperssion بدون فیكساسیون .
ج - فیكساسیون بدون Comperssion.
د - Comperssion, Reduction بدون فیكساسیون

سؤال 62 - در شكستگی های استخوان گونه ، بروز نمای Antimongoloid Slant دلیل  جابجائی قطعه شكسته :
الف - بطرف داخل است
ب - بطرف پائین است
ج - بطرف خارج است
د - بطرف بالا است

سؤال 63 - تمامی موارد زیر از زمره عوارض عمل جراحی Diskectomy محسوب میشوند به غیراز:
الف - انكیلوز ناشی از تشكیل استخوان Heterotopic.
ب - ایجاد اختلال و تغییر در اكلوژن بیمار.
ج - اختلال در حس چشایی درزبان .
د - دژنراسیون و یا تحلیل كندیل فكی .

 سؤال 64 - برای مفاصل گیجگاهی فكی دردناك كه با Reciprocal Clicking واندكی محدودیت در بازكردن دهان همراه هستند كدامیك از انواع Bite Splintها را تجویز می نمائید؟
الف - Anterior Repositioning Splint
ب - Flat Stabilizing Splint
ج - Pivotal Splint
د - Active Orthopedic Splint

 سؤال 65 - دربیماران مبتلا به Transverse Maxillary Deficiency همراه با افزایش Curve of Wilson كدامیك از روشهای درمانی زیرراتوصیه می نمائید؟
الف - Rapid Palatal Expansion
ب - Total Maxillary Alveolar Osteotomy
ج - Anterior Segmental  Osteotomy
د - Segmentalized Le Fort I Osteotomy

 سؤال 66 - برای احتراز از گسترش Splitting به داخل كندیل در هنگام استئوتومی Sagittal Splitting، جهت فرز در هنگام بریدن كورتكس داخلی شاخه صعودی بایستی :
الف - كاملا افقی و موازی با سطح افق باشد.
ب - بطرف عقب و كمی پائین باشد.
ج - بطرف عقب و كمی بالا باشد.
د - بطرف خارج و بالا باشد.

 سؤال 67 - در ستیغ های آلوئول كه به كمك هایدروكسیل آپاتایت تقویت شده اند، درصورت نیاز به وستیبولوپلاستی همراه یا بدون پیوند پوست یامخاط، این جراحی با چه فاصله زمانی از جراحی میتواند انجام گیرد؟
الف - چهار تاشش هفته .
ب - سه تا شش ماه .
ج - یكسال .
د - بعداز یكسال .

سؤال 68 - منشاء كدامیك از بدخیمی های زیر، سلولهای دریافت كننده حس ویژه لمس در پوست می باشند؟
الف - Lentigo Maligna Melanoma
ب - Basal Cell Epithelioma
ج - Merkel Cell Carcinoma
د - Basaloid Squamous Carcinoma

سؤال 69 - تنها مورد تجویز بكارگیری سرم سالین هیپرتونیك در موارد افزایش قابل ملاحظه حجم آب در فضای خارج سلولی هنگامی است كه :
الف - هیپوناترمی شدید با اغماء و یا تشنج همراه باشد.
ب - هیپوناترمی بیمار مختصر باشد.
ج - اسیدوز تنفسی وجود داشته باشد.
د - تمام موارد فوق .

سؤال 70 - در یك بیمار تروماتیزه كه متعاقب جراحی ، سه واحد خون دریافت نموده ، علائمی شبیه به انقباضات كزازی و تشنج و سقوط فشارخون بروز می نماید. محتمل ترین تشخیص كدام است ؟
الف - آلوده بودن خون بانك شده به كلستریدیوم تتانیوم .
ب - هیپوكلسمی بدلیل سیتراته بودن خون .
ج - هیپركالمی بدلیل همولیزه بودن خون .
د - اسیدوز تنفسی با احتمال پارگی ریه ها.

 سؤال 71 - Relapse تاخیری در استئوتومی ساژیتال ماندیبل (بعداز 6هفته تا 6ماه ) در كدامیك از حالات زیر بیشتراست ؟
الف - كاربرد Rigid Fixation.
ب - استفاده از Wire Synthesis.
ج - عدم استفاده از سنتز استخوانی .
د - كشش عضلانی یا عدم Stripping  كامل عضلات . 

سؤال 72 - كاهش حس بویائی متعاقب عمل رینوپلاستی معمولا:
الف - بعلت ادم بعد از عمل و موقت است .
ب - بعلت التهاب انتهاهای شاخه های عصب بویائی است كه دائمی خواهدبود.
ج - بعلت قطع شاخه های عصب بویائی بدنبال شكستن صفحات غربالی استخوان اتموئیداست .
د - بعلت تغییر مسیر وجریان هوای تنفسی بعداز عمل می باشد.

 سؤال 73 - در كدامیك از ناهنجاریهای زیر ممكن است دیواره لاترال اربیت نقص داشته و باافتادن كانتوس لاترال حالت Antimongoloid Slant ایجادشود؟
الف - آتروفی همی فاسیال (Romberg).
ب - هیپرتروفی همی فاسیال .
ج - اسكلرودرمی .
د - سندرم Treacher Collins.

سؤال 74 - Nasal Projection باكدام زاویه زیر مشخص می شود؟
الف - Nasofacial Angle
ب - Nasolabial Angle
ج - Fronto Nasal Angle
د - Tip Columellar Angle

 سؤال 75 - تمام عبارتهای زیر صحیح هستند به استثناء:
الف - در Exorbitism اربیت كوچك و گلوب نرمال است .
ب - در Exophtalmos اربیت نرمال و گلوب بیرون زده است .
ج - در Exorbitism كادر اربیت نرمال وگلوب بیرون زده است .
د - در Enophtalmosگلوب نرمال و كادر اربیت وسیع شده است .

سؤال 76 - در Direct Brow Lifting كدام عبارت صحیح است :
الف - عمق برش تا روی پریوست است .
ب - دسترسی به عضله Procerusو Corrugator كامل وكافی است .
ج - نسبت رزكسیون یك به یك (به اندازه نیاز Elevation) است .
د - نیاز به Undermining برای بستن زخم نیست .

سؤال 77 - در Tip Plasty به روش Retrograde  برش دسترسی به غضروف از كجاست ؟
الف - Intercartilagenous
ب - Transcartilagenous
ج - Kilian Approach
د - Rim Incision

 سؤال 78 - در Pressure Bandage همه موارد صحیح است به استثناء:
الف - تا 12 ساعت نقش هموستاز دارد.
ب - تا 48 ساعت نقش كاهش دهنده Dead Space دارد.
ج - تا 98 ساعت نقش كاهش دهنده ادم دارد.
د - تا 98 ساعت نقش كاهش دهنده Dead Space دارد.

سؤال 79 - بیشترین احتمال بروز پتوزلب پائین متعاقب انجام عمل Genioplasty هنگامی است كه اتصال عضله Mentalis در حد ............ ازاستخوان فك جداشده و سپس در محل اولیه خود دوخته نشده باشد.
الف - محل اتصال مخاط آزاد و لثه چسبنده .
ب - عمق وستیبول در پشت لب پائین .
ج - برجسته ترین قسمت چانه بروی كورتكس لابیال .
د - در زیرلبه تحتانی فك پائین در ناحیه چانه .

سؤال 80 - در عمل جراحی عقب بردن فك بالا، میزان تبعیت لب بالااز دامنه جابجائی استخوان فك به چه میزان است ؟
الف - 50%
ب - 70%
ج - 85%
د - 100%

سؤال 81 - درفردی 25 ساله با طول چانه بسیار زیاد لازم است حدود 10 میلی متر جهت كاهش ارتفاع (Reduction Genioplasty) بصورت Wedge برداشته شده و استئوتومی ماندیبول همراه با فیكساسیون بین فكی انجام شود. ریسك آناتومیك این جراحی بلافاصله بعداز عمل كدام است ؟
الف - ادم بیش از حد ناحیه Submental بعلت آزادشدن نسوح نرم و اشكالات تنفسی حاصل ازآن .
ب - احتمال عقب افتادن زبان بعلت جداشدن عضله جنیوهیوئید و انسداد مكانیكی راه هوایی .
ج - احتمال عقب افتادن زبان بعلت جداشدن عضله جنیوگلوسوس .
د - ادم بیش از حدزبان و انسداد مكانیكی راه هوایی .

سؤال 82 - اگر بخواهیم نسبت شیوع متاستاز به عقده های لنفاتیك گردن در تومورهای ذیل را به ترتیب ردیف كنیم براساس بیشتر به كمتر و ازراست به چپ بنویسیم ، كدام یك از جوابهای زیر صحیح است ؟
-1 اسكوآموس سل كارسینومای دهان .
-2 آدنوكارسینومای غدد بزاقی .
-3 اسكواموس سل كارسینومای پوست .
-4 ملانوما.
-5ساركوما.

الف - 1و2و3و4و5.
ب - 3و1و2و4و5.
ج - 2و1و3و4و5.
د - 1و3و2و4و5.

 سؤال 83 - Dermabrasion در تمام موارد ذیل بكار میرود باستثنای :
الف - Rhinophyma.
ب - Acne.
ج - Epithelial Height Discrepancy.
د - اسكارهای هیپرتروفیك و Keloids.

سؤال 84 - خانمی 55 ساله با توده قابل لمس و چسبنده و بدون درد در ناحیه Supraclvicular مشاهده شده است . ازنظر تشخیص احتمالی اولین اقدام بعدی كدام است ؟
الف - بررسی و احتمالا بیوپسی از قاعده زبان برای كشف تومور مخفی در ناحیه مزبور.
ب - CT Scan از نواحی سروگردن برای بررسی و كشف تومور مخفی دراین ناحیه .
ج - معاینات لازمه پستان ها، ریه ها و معده برای بررسی و كشف تومور مخفی دراین ناحیه .
د - بررسی و احتمالا بیوپسی از نواحی مختلف Oropharynx برای كشف تومور مخفی دراین ناحیه .
 سؤال 85 - كدامیك از تغییرات ذیل در بیماریهای متابولیك استخوان بطور معمول دیده میشود؟

                                                          كلسیم             فسفر           الكالن فسفاتاز

الف - هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه       افزایش            كاهش                كاهش
ب - مولیتپل میلوم                 افزایش یا نرمال       نرمال                 افزایش
ج - بیماری پاژت                         نرمال               نرمال                 كاهش
د - استئوپوروز                            كاهش             نرمال                  نرمال

سؤال 86 - در هنگام بیهوشی Alarm هشدار دهنده دستگاه Pulse Oximetry كه نشان دهنده SaO2 می باشد به روی چه عددی باید تنظیم گردد؟
الف - 83% كه مساویست با   PaO2 50 mmHg
ب - 90% كه مساویست با PaO2 60 mmHg
ج - 83% كه مساویست با  PaO2 40 mmHg
د - 90% كه مساویست با PaO2 50 mmHg

 سؤال 87 - كدامیك از موارد ذیل توسط Pulse Oximetry قابل تعیین فوری در ضمن بیهوشی نیست ولی توسط Capnography هست ؟
-1 هیپوونیتلاسیون                  -2 تغییرات متابولیكی
-3 هیپرونتیلاسیون                  -4 اختلال در سیركولاسیون
الف - 1و2و3 فقط
ب - 1و3و4 فقط
ج - 2و3و4 فقط
د - 1و3و4 فقط

سؤال 88 - مردی 21 ساله تحت عمل جراحی شامل استئوتومی Lefort I تحت بیهوشی عمومی قراردارد. سابقه هیچگونه بیماری خاصی راندارد وهیچگونه مشكلی از نظر بیهوشی وجود نداشته است . در لحظه Down Fracture فك بالا بیمار دچار برادیكاردی گذرا می گردد، توجیه شماچیست ؟
الف - فشاربروی سینوس كاروتید در ضمن جراحی .
ب - خونریزی قابل توجه بصورت نشت در لحظه فوق .
ج - تحریك عصب واگ از طریق گانگلیون پتریگوپالاتن .
د - دیلاتاسیون عمومی عروق ناحیه سروگردن بعلت تحریك عمومی انتهاهای اعصاب .

سؤال 89 - آزمایش خون بیمار مصدومی كه نیاز به جراحی فوری دارد نشان میدهد كه PT و PTT حدود 5/1 برابر ارقام كنترل می باشد. سابقه هپاتیت و احتمال دیسفونكسیون كبدی را نیز دارد. جهت ایجاد امكان جراحی درمان صحیح تر برای اصلاح هموستاز كدام است ؟
الف - تزریق ویتامین K.
ب - تزریق FFP.
ج - تزریق فیبرینوژن .
د - تزریق فاكتور VIII.

 سؤال 90 - فنل برای Peeling مورد استفاده قرارمی گیرد. كدامیك از موارد ذیل در مورد آن صحیح است ؟
الف - ازطریق پوست جذب نشده یا بسیار ناچیز جذب می شود و بنابراین عوارض عمده ای رادربرندارد.
ب - حدود 70 درصد آن از پوست جذب و میتواند آریتمی ، PVC، تاكیكاردی ایجادنماید.
ج - حدود 70 درصد آن از پوست جذب و در كبد متابولیزه واز كلیه بدون ایجاد عارضه ای دفع می شود.
د - حدود 70 درصد آن از پوست جذب و میتواند برروی سیستم عصبی اثرات تخریبی و تشنج ایجادنماید.
 سؤال 91 - بزرگ شدن آدنوئید در كودكان سبب بروز چهره آدنوئیدی می شودكه مشخصه آن :
الف - رتروژنی + كراس بایت خلفی است .
ب - رتروژنی + اپن بایت خلفی است .
ج - رتروژنی +اپن بایت قدامی است .
د - پروژنی +اپن بایت قدامی است .

سؤال 92 - بدنبال Distraction Osteogenesis در فاز Consolidation عمدتا  ......... داریم .
الف - استخوان Woven.
ب - استخوان Lamellar.
ج - كال فیبروز.
د - بافت گرانولاسیون .

 سؤال 93 - در شكستكی زایگومای كودك 8 ساله ای كه درگیری كف اربیت نیز وجود دارد:
الف - مانند افراد بزرگسال درمان را انجام میدهیم .
ب - درمان رابه پایان دوره رشد موكول میكنیم .
ج - سعی می كنیم با حداقل اقدامات لازم درمان محافظه كارانه انجام دهیم .
د - از هرنوع عمل جراحی خودداری می كنیم .

 سؤال 94 - درباره تفاوت روش میلارد باروش تنیسون برای ترمیم شكاف لب یكطرفه ،همه عبارات صحیح هستند باستثناء یك مورد :
الف - در روش میلارد Z پلاستی بالای شكاف است .
ب - روش میلارد محاسبه دقیق تری نیازدارد.
ج - در روش میلارد ستون فیلتروم بهتربازسازی میشود.
د - روش میلارد دفورمیتی بینی را بهتر بازسازی می نماید.

 سؤال 95 - در هنگام بروز Tension Pneumothorax چنانچه امكان گذاشتن Chest Tube برای بیمار مقدور نباشد میتوان با فروبردن یك سوزن با 14Guage در  .............  جان بیمار را نجات داد.
الف - دومین فضای بین دنده ای .
ب - چهارمین فضای بین دنده ای .
ج - ششمین فضای بین دنده ای .
د - Suprasternal Notch.

 سؤال 96 - در بیماری كه فاصله بین سوراخ منتال فك بی دندان او 3 سانتی متراست با رعایت اصول جاگذاری حداكثر چند عدد ایمپلانت با قطر75/3 میلی متر می توان قرارداد؟
الف - 3
ب - 4
ج - 5
د - 6

سؤال 97 - انسیزیون جهت درناژ آبسه لاترال فارنژیال در كدامیك از نواحی زیر داده می شود؟
-1 لبه فوقانی فضای لاترال فارنژیال .
-2 رافه پتریگوماندیبولر.
-3 برروی پوست گردن در محاذات غضروف تیروئید.
-4 برروی پوست در ناحیه زاویه فك .

الف - 1و2و3فقط
ب - 1و3 فقط
ج - 2و4 فقط
د - همه موارد فوق .

 سؤال 98 - درمورد كلیندامایسین كدام گزینه صحیح است .
الف - فقط نوع تزریقی آن قابل استفاده است .
ب - در استخوان ها و نیز CSF انتشار خوبی دارد.
ج - براكثر بی هوازی ها موثرتر از هر آنتی بیوتیك دیگراست .
د - در دوز معمول بالینی باكتریواستاتیك است .

سؤال 99 - بیماری با سابقه Leukemia و تحت شیمی درمانی در گذشته ای نزدیك بوده است انتظار دارید كدام یك از مشكلات زیر را دردهان اوبیشتر مشاهده كنید.
الف - Xerostomia.
ب - Loss of Taste) Hypogeusia).
ج - Hemorrhage.
د - Trismus.

 سؤال 100 - در صورتیكه ارتفاع استخوان در ناحیه كرست آلوئولر حداقل ........ میلی متر باشدعمل جراحی Sinus Lift میتواند با نصب فیكسچربطور همزمان انجام شود.
الف - ده
ب - هشت
ج - سه
د - پنج

 


Preview image: 
موضوع:  جراحی فک و صورت
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست