مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

سؤالات بورد دندان پزشکی آمریکا: اندودانتیکس

1-كدامیك از موارد زیر خصوصیات الیاف حسی پالپ را بیان می كند؟
الف-این الیاف می توانند،بطور انتخابی،بین تحریكات حرارتی مختلف فرق قائل شوند
ب-آنها دارای انتهاهای عصبی مخصوص برای احساسهای عمقی می باشند
ج-آنها برای تمام تحریكات،بطور انتخابی،عمل نمی كنند و تنها برای احساس درد در هنگامی كه آستانه آن افزایش یافته است بكار می روند
د-هیچكدام

2-بیماری شكایت از دردی شدید و ضربان دار در هنگام شب داشت.این درد در اطراف دندانی كه در تست"دق"بسیار دردناك بود وجود داشت تشخیص شما چیست؟
الف-بیماری حاد پالپ در مراحل اولیه
ب-پریودنتیت حاد اپیكالی
ج-تشدید و طغیان یك التهاب مزمن پالپی
د-شكستگی نا كامل ریشه در اثر براكسیسم

3- بهترین دلیل برای استفاده از سیمان ZOE بر روی گوتا پركا قبل از عمل رنگ زدایی دندان ( ( Bleachingچیست؟
الف-جلوگیری از نفوذ سوپرا كسال به بافت اطراف ریشه
ب- جلوگیری از اثر كلرو فورم بر روی گوتا پركا (اثر نرم كنندگی) و پر كردگی ریشه
ج- حالت سفید رنگ ZOE می تواند یك اثر افزایشی با مواد سفید كننده دندان در طی عمل Bleaching  داشته باشد
د-جلوگیری از نفوذ كرونالی اجزاء رنگی سیلرها

4- "تست دق" در تشخیص كدامیك از موارد زیر –بیشتر-  بكار می رود؟
الف-زنده بودن دندان
ب-هیپرمی پالپ
ج-وجود پریودنتیت
د-متاپلازی در پلپ
و-همه موارد

5-خانمی شكایت از حساسیت(حرارتی)دندانهای قدامی اش دارد.تست پالپ نشان دهنده زنده بودن آن می باشد ولی رادیوگرافی یك ناحیه رادیولوژسنت را در قسمت میانی ریشه سانترال سمت چپ فك بالای او نشان می دهد.تشخیص و درمان به ترتیب عبارتنداز:
الف-تحلیل داخلی-Extraction
ب-تحلیل داخلی-RCT
ج-تحلیل داخلی-بررسی و ایتالیتی دندان و رادیوگرافی پس از 12-6ماه
و-تشخیص مشكوك-پركردن ریشه دندان و انجام عمل جراحی برای درمان ضایعه

6-كدامیك از دلایل زیر محتمل ترین علت در شكستRCTدندانهای ثنایای فك پایین می باشد؟
الف-وجود دو كانال در ریشه دندان
ب-وجود كانالهای فرعی
ج-انحراف دیستالی ریشه دندان
د-كلسیفیه شدن پالپ دندان
و-كم بودن عرض مزیو دیستالی ریشه دندان

7-كدامیك از موادو وسایل زیر برای ضدعفونی كردن كنهای گوتاپركا استفاده می شود؟
الف-جوشاندن
ب-اتوكلاو
ج-محلولهای شیمیایی
د-استریلیزاسیون از طریق شعله
و-استریلیزاسیون از طریق حرارت خشك

8-از طریق كدامیك از مسیرهای زیر،میكرواركانیسم ها می توانند به پالپ دندان دسترسی پیدا كنند؟
الف-بوسیله اثر آنا کورتیک
ب-کانالهای عروقی
ج- توبولهای عاجی عریان شده
د-ارتباط مستقیم بین بزاق و پالپ
و-همه موارد

9- کدامیک از درمانهای زیر اغلب به دنبال درمان اندو در دندانی که دارای درگیری و گرفتاری پریو دنتالی و پوسیدگی وسیع ناحیه Bifurcation می باشد، انجام می گیرد؟
الف-همیسکشن
ب-Fenestration
ج-کورتاژ آیپکالی
د-هیچکدام

10-کدامیک ازChelating Agentهای زیر مفید بوده و بیشتر استفاذه می شود؟
الف-پراکسیدهیدروژن
ب-هیپو کلریت سدیم
ج-پارا کلروفنول (ترکیب نشدهبا کافور)
د-اسید اتیلین دی آمین تترااستیک( EDTA )

11- دندانهای قدامی فک بالای یک پسر 12 ساله تحت تروما قرار گرفته اند. وی پس از 4 ساعت به دندانپزشک مراجعه نموده و دیده شد که دندانها از نظر کلینیکی از ساکت خارج نشده و فرو رفته نیستند ولی دندان سانترال چپ فک بالا در زاویه لبه برنده شکسته شده است. این شکستگی همراه با اکسپوز پالپ نمی باشد. پس از گرفتن تاریخچه پزشکی کدامیک از درمانهای زیر را انجام می دهید؟
a-ترمیم شکستگی با استفاده از تکنیک اسید اچ وکمپوزیت
b-تست پالپ دندانهای قدامی فک بالا و پایین به وسیله سرما(یخ)و روش الکتریکی
c-رادیوگرافی از دندانهای قدامی فک بالا
d-تهیه حفره دسترسی(اکسس)در سطح لینگوال سانترال چپ بالا و انجام دزمان اندو
e-اسپلینت دندانهای قدامی فک بالا بوسیله سیم و آکریل
f-بررسی و ارزیابی بیمار در سه ماه آینده
الف-f,c,a
ب-a,d
ج-e,c,b
د-f,e,c
و-e,d
ه-هیچکدام

12-هدف از تست الکتریکی پالپ چیست؟
الف-تشخیص مراحل مختلف پالپیت حاد
ب-تشخیص پالپ زنده از غیر زنده
ج-تشخیص بین پالپیت حاد و مزمن
د-تشخیص پالپ سالم از غیر سالم و بیمار
و-تعییین این مسئله که آیا تحریک وارد آمده به دندان به کورتکس مغز رسیده است یا نه؟

13-در استفاده عادی و روزانه از فایلها در عمل RCT،این وسایل نباید....
a-با حرکات سوهان کشیدن بکار روند
b-در محیط خشک استفاده شوند
c-درCurveهای ملایم ریشه،ختم شوند
d-در روی شعله مستقیم قرار گیرند
e-در حضور اسیدهای عالی بکار روند
الف-c,b,a
ب-e,c,a
ج-d,a
د-d,b
و-e,d,b
ه-e,c  

14-سئوالات16-14مربوط به case زیر است:
ریشه دومین پره مولارفك بالا كه هیچگونه ضایعه پری اپیكالی ندارد، با طول mm1كمتر از آپكس به وسیله گوتاپركا پر شده است. 12ماه بعد یك ضایعه رادیو لوسنت به قطر تقریبی mm5در نوك ریشه دیده شده است.دندان بدون علامت (Asymptomatic)است.ترمیم دندان بوسیله آمالگام انجام گرفته است.

15-نتیجه روت كانال این ریشه چگونه ارزیابی می شود؟
الف-موفقیت آمیز
ب-شكست خورده
ج-مشكوك

16-كدامیك از درمانهای زیر برای چنین دندانی صورت می گیرد؟
الف-كورتاژ آپیكالی
ب-كورتاژ اپیكالی و Apicoectomy
ج-كورتاژ اپیكالی و Apicoectomy و پركردگی معكوس
د-RCT
و-هیچكدام

17-اگر ترمیم باPost-core و روكش بوده باشد،چه درمانی نیاز است؟
الف-كورتاژ اپیكالی
ب- كورتاژ اپیكالی و Apicoectomy
ج-كورتاژ اپیكالی و Apicoectomy
و-هیجكدام

18-مهمترین فاكتور در پیش آگهی دوباره كاشتن دندان از ساكت خارج شده كدامست؟
الف- مدت زمانی كه دندان از ساكت بیرون بوده است
ب- انجام عمل اندو قبل از دوباره كاشتن دندان
ج- نگاهداری دندان در فلوراید قبل از عمل دوباره كاشتن دندان
د- نگاهداری دندان در محلول سالین قبل از عمل دوباره كاشتن دندان
و- استفاده از كلسیم هیدروكساید به عنوان یك ماده پر كننده ریشه دندان برای درمان

19- در یك رادیوگرافی از دندان لترال فك بالا، یك ناحیه رادیولوسنت در حدود ریشه به چشم می خورد. دندان به تست حیاتی پالپ پاسخی نمی دهد، مجرای سینوسی  Sinus tract نیز وجود دارد. همراه با درمان اندو چه درمان اضافی را برای مجرای سینوسی مذكور لازم می دانید؟
الف- دوختن و بخیه زدن
ب- سوزاندن
ج- درمان با آنتی بیوتیك
د- احتیاج به درمان اضافی ندارد
و- شستشو با هیپوكلریت سدیم

20-درمان اوژانس آبسه آپیكالی حاد چیست؟
الف- تسكین درد
ب- درناژ
ج- پر كردن ریشه
د- تصحیح اكلوژن
و- شیمی درمانی
ه- استفاده از داروهای ضد میكروبی در داخل كانال ریشه دندان

21- یك قطعه از باربروچ در 3/1 میانی ریشه دندان سانترال فك بالا شكسته است. رادیولوسنسی در آپكس دیده می شود. قطعه شكسته شده در امكان خارج شدن ندارد. درمان عبارتست از :
a- Extraction
b- تهیه حفره و پر كردن كانال تا سر حد مسدود شدگی
c- آپیكواكتومی به همراه پر كردگی معكوس
d- استفاده از فرموكرزول برای ثابت كردن مواد نكروزه
الف- a
ب- b
ج- b و c
د- b و c و d
و- b و d
ه- c
ی- c و d
ز- d

22- حركت فایلهای K-type در آماده سازی و فایلینگ ریشه دندان چیست؟
الف- حركت بالا و پائین
ب- فشار مستقیم به طرف پائین ( آپیكال )
ج- چرخش كامل فایل همراه با فشار (به طرف) آپیكالی
د- حركت به طرف عقربه های سلعت و بالعكس (به میزان كم) همراه با فشار به طرف آپیكال و كشیدن فایل به طرف خارج كانال

23-وظیفه اولیه"سیلرها" كدامست؟
الف-جلوگیری از تغییر رنگ دندان
ب-پر كردن توبولهای عاجی
ج-تحریك عمل ترمیم در ناحیه آپیكالی
د-كاستن از تعداد باكتریهای باقی مانده در كانال
و-پر كردن فضای بین دیواره كانال و ماده پركردگی

24-كدامیك از تستهای زیر در تشخیص افتراقی بین گرانولوم،آبسه آلوئولی مزمن و كیست رادیكولر مناسب تر است؟
الف-بیوپسی
ب-تست دق
ج-تست حرارتی
د-تست الكتریكی
و-بررسی های رادیوگرافیك

25-نوك یك اسپریدر در هنگام در هنگام تراكم طرفی گوتا پركا در 3/1 آپیكالی شكسته است.برای درمان،چه روشی پیشنهاد می كنید؟
الف-برداشتن گوتا پركا با حلال و بیرون آوردن نوك شكسته شده اسپریدر بوسیله بروچ
ب-گوتا پركا را برداشته و در صورت بیرون نیامدن نوك شكسته شده اسپریدر،دندان را باز گذاشته تا قطعه شكسته شده پوسیده و خراب گردد
ج-پركردن ریشه دندان و بر داشتن قطعه آپیكالی ریشه(كه شامل قطعه شكسته شده است)به طریق جراحی
د-پر كردن ریشه كامل دندان و برداشتن آپكس و انجام عمل پركردگی معكوس ریشه
و-پركردن ریشه كامل دندان بدون هیچگونه درمان اضافی و معاینه در ملاقات بعدی

26-در مقایسه با اتوكلاو،حرارت خشك(فور)برای استریل وسایل،چه مضرات و اشكالاتی دارد؟
الف-اتلاف وقت دارد
ب-اثر كمتری دارد
ج-موجب زنگ زدن وسیله می شود
د-موجب كند شدن وسیله می گردد

27-كامیك از موارد زیر برای عمل Walking-Bleach پس از درمان اندو مناسب است؟
a-هیدروكسید سدیم
b-پربورات سدیم
c-هیپوكلریت سدیم
d-پراكسید هیدروژن3./.
الف-b,a
ب-c,a
ج-d,a
د-e,a
و-c,b
ه-d,b
ی-e,b
ز-e,c

28-در طی عملInstrumentation ریشه دندانی،وسیله از تنگه آپیكالی رد شده است (با فایل شماره 50)و در نتیجه تنگه بزرگتر شده است.در چنین حالتی كدامیك از اقدامات زیر را باید انجام داد؟
الف-پركردن ریشه با گوتاپركا و بر داشتن قطعه اضافی بیرون زده بوسیله جراحی
ب-قرار دادن و فیت كردن گوتا شماره 50 با دیواره كانال به همراه استفاده از سیلر و كندانس خوب
ج-فیت نمودن گوتا شماره 50 به همراه سیلر و اجتناب از كندانس زیاد جهت جلوگیری از عبور گوتا از آپكس دندان
د-انجامInstumentation با فایل شماره 60یا بزرگتر،با طولmm1 كوتاهتر و پر كردن كانال با مستركردن مناسب

29-پس از پر كردن ریشه دندان سانترال تروماتیزه ای،در عكس رادیوگرافی،مشاهده شد كه ماده پركردگی بطور افقی از مزیال و دیستال قسمت میانی ریشه وارد فضای پریودنتال شده است.این مسئله دلالت بر وجود كدامیك از موارد زیردارد؟
الف-كانالهای فرعی
ب-شكستگی3/1میانی ریشه
ج-تحلیل داخلی
د-تحلیل خارجی

30-برای كشف علت شكست در عمل اندودنتیك كدامیك از مراحل و موارد زیر را باید انجام داد؟
الف-معاینه و استفاده ازX-Ray
ب-معاینه اكلوژن تروماتیك
ج-معاینه دندان و دندانهای مجاور برای بررسی وجود ضایعات پریودنتال
د-درمان مجدد و جستجوی كانالهای فرعی و اضافی
و-تمام موارد

31-پالپ دندان توسط كدامیك از اعضاء زیر پدید می آید؟(در زمان تشكیل دندان)
الف-Golgi zone
ب-تیغه دندانی
ج-پاپیلای دندانی
د-غلاف هرتویگ
و-اپیتلیوم خارجی مینا

32-سلولهای دفاعی پالپ عبارتند از....؟
الف-فیبروبلاستها
ب-پلی سیت ها
ج-هیستوسیتها
د-سلولهای كوپفر
و-همه موارد

33-Apexification در یك ریشه كامل نشده (با آپكس باز) به همراه پالپ غیر زنده، بر اساس كدام یك از تئوریهای زیر بیان می گردد؟
الف- مواد پالپ نكروزه موجب افزایش پیشرفت و بسته شدن نرمال آپكس می شوند
ب-2 (oH)ca كه در قسمت آپیكالی كانال ریشه قرار می گیرد، می تواند ساخته شدن بافت را تحریك كند
ج- باقی ماندن مواد زنده در داخل كانال ریشه كامل نشده، اجازه بسته شدن احتمالی ریشه را خواهند داد
د- هیچ كدام

34- كدام یك از موارد زیر، در مورد تاج دندان، قبل از درمان اندودنتیك باید انجام گیرد؟
a- برداشتن پوسیدگی ها
b- جلوگیری از نشت حین درمان
c- ایجاد موقعیتی مناسب برای كلامپ رابردم
d- ترمیم كنتاكتهای اكلوزالی
الف- c, b , a
ب- d, b, a
ج- d, c, a
د- c, b
و- d, c, b
ه- تمام موارد

35- علامت پاتوگنومیك " پریودنتیت مزمن آپیكالی" چیست؟
الف- تورم
ب- درد متناوب
ج- حساسیت به لمس
د- حساسیت به دق
و- حساس بودن به تست حیاتی پالپ
ه- هیچ كدام

36- كدام یك از تست های زیر بهترین راه تشخیص پریودنتیت حاد آپیكالی است؟
الف- تست دق
ب- تست تهیه حفره
ج- تست گرمایی
د- تست بی حسی انتخابی
و- تست الكتریكی پالپ

37- افزایش درجه حرارت بدن به همراه بی قراری و احساس ناخوشی، با كدامیك از عوارض زیر بیشتر همراه است؟
الف- پالپیت حاد
ب- آبسه آپیكالی حاد
ج- پالپ نكروزه
د- پریودنتیت مزمن آپیكالی

38- بهترین راه تشخیص بین دو عارضه آبسه حاد آپیكالی و آبسه پریودنتالی حاد كدامیك از تست های زیر است؟
الف- تست لمس
ب- تست بی حسی
ج- تست دق
د- آزمایشات X-Ray
و- تست حیاتی پالپ

39-برای استریل وسایلی كه در درمان RCTاستفاده می شوند،كدامیك از مواد و وسایل زیر مطمئن تر و مفید تر است؟
الف-روغن داغ
ب-اتوكلاو
ج-آب جوش
د-سرما
و-glassbead

40-در یك بررسی رادیوگرافیك در شخصی با سلامت عمومی،یك ناحیه رادیولوسنت در اطراف ریشه دندان لترال فك پایین مشاهده گردید.هیچگونه ترمیمی در دندان وجود ندارد و بیمار بدون درد است.دندان زنده می باشد و واكنش به گرما و سرما نرمال است.تست الكتریكی جواب نرمالی می دهد.تشخیص شما در مورد ناحیه رادیولوسنت چه می باشد؟
الف-كیست
ب-گرانولوم
ج-آرتیفكت
د-استئو فیبروز پری آپیكال

41-در جنین شناسی پالپ دندان،ادنتوبلاستها را از كدامیك از سلولهای زیر مشتق شده می دانند؟
الف-هیستوسیت ها
ب-ماكروفاژها
ج-پلاسما سل ها
د-سلولهای مزانشیمی دیفرانسیه نشده

42-بیماری درمان RCTدر 7ماه پیش داشته است.درمانRCT به نظر رضایت بخش می آیدو دندان بدون علامت (آسمپتوماتیك)است و هیچگونه مجرای سینوسی(Sinus Tract) به چشم نمی آید ولی یك رادیو لوسنسی كوچك آپیكالی مشاهده می گردد. كدامیك از درمانهای زیر را لازم می دانید؟
الف-درناژ
ب-درمان مجدد(غیر جراحی)
ج-ارزیابی دندان در 6 ماه آینده
د-آپیكواكتومی
و-تجویز آنتی بیوتیك مناسب

43- در دندان مولر اول فك پایین كه درمان اندو شده است، ضایعه ای در سطح مزیال و دیستال به چشم می خورد. این ضایعه طی یك درمان برداشته شده و در اثر آن حداقل از نسج دندان تراشیده شده است. چنین دندانی را به چه روشی ترمیم می كنید؟
الف-MOD آمالگام
ب-MOD اینله طلا ریختگی
ج-MOD انله طلا ریختگی
د-4/3 كراون
و-Full Crown

44- اگر قطعه شكسته شده اینسترومنتی در mm 3ای آپكس باشد، پیش آگهی در كدامیك از موارد زیر بهتر است؟
الف-دندان پالپ نكروزه داشته باشد ولی ضایعه پری آپیكال نداشته باشد
ب-دندان خوب دبریدمان گشته و ضایعه پری آپیكال داشته باشد
ج-دندان پالپ و ایتال(زنده) داشته باشد و دارای ضایعه پری آپیكال باشد
د-دندان خوب دبریدمان گشته و ضایعه پری آپیكال نداشته باشد

45- بیماری دارای مجرای سینوسی (Sinus Tract ) در ناحیه دندان لترال فك بالای خود می باشد. دندان فوق یكسال پیش تحت اپیكواكتومی و (Root Canal Filling ) RCF قرار گرفته و بوسیله Post-Crown ترمیم شده است.اندازه طول دندان mm 19 بوده و دندان مجاور آن به تست حیاتی پالپ جواب نرمال می دهد.بیمار آسمپتوماتیك است.بهترین درمان برای این بیمار چیست؟
الف-درمان مجدد و پركردگی معكوس با گوتاپركا
ب-درمان مجدد و اپیكواكتومی و پركردگی معكوس
ج-پركردگی معكوس با آمالگام
د-بیمار در حال حاضر احتیاج به درمان خاصی ندارد

46-هنگامی كه در دندان مولر اول فك بالا،چهار كانال وجود داشته باشد،كانال اضافی مربوط به كدام ریشه است؟
الف-ریشه دیستال
ب-ریشه پالاتال
ج-ریشه دیستوفاسیال
د-ریشه مزیوفاسیال
و-ریشه مزیولینگوال
ه-هیچكدام.هیچگاه4 كانال در دندان مولر اول فك بالا وجود نخواهد داشت

47-پس از درمان اندو در دندانی كه ضایعه پری آپیكالی داشته است،واكنش و پاسخ دندان و بافت پری اپیكال چگونه خواهد بود؟
a-ترمیم و بازسازی عاج
b-ترمیم استخوان آلوئول
c-ترمیم ریشه بوسیله سمنتوبلاستها
d-بازسازی لیگامان پریودنت
الف-d,b,a
ب-d,a
ج-c,b
د-d,c,b
و-d,c
ه-تمام موارد

48-موارد تجویز جراحی پری رادیكولر،در كدامیك از موارد زیر توضیح داده شده است؟
a-انسداد و وضعیتی در كانال كه مانع دسترسی مستقیم به ناحیه 3/1 آپیكالی باشد
b-ضایعات پری آپیكال در دندانی كه دارای پست-كروترمیم با روكش است
c-مجرای سینوسی كه بعد از درمان هنوز پایدار و باقی است
الف-b,a
ب-c,a
ج-c,b
د-تمام موارد

49-كدامیك از موارد زیر در مورد كیست آپیكالی صحیح است؟
a-این كیست معمولا همراه درد شدید است
b-این كیست معمولا بدون علامت آسمپتوماتیك است
c-این ضایعه در نمای رادیوگرافی شبیه یك گرانولوما است
d-از نظر نمای رادیوگرافی به صورت پریودنتیت مزمن آپیكالی است
e-این كیست از تحریك بقایای اپی تلیالی مالاسه پدید آمده است
الف-d,c,a
ب-e,c,a
ج-d,a
د-e,d,a
و-d,c,b
ه-e,c,b
ی-e,d,b
ز-e,b

50- در دندانی با پالپ نكروزه، شایعترین علت ایجاد تغییر رنگ دندان چیست؟
الف-تجزیه بافت پالپ
ب-هموراژی داخل پالپی
ج-مصرف تتراسایكلین
د-استفاده از سیلرها در درمان اندودنتیك
و-تهیه حفره دسترسی نامناسب

51-كدام یك از توضیحات زیر صحیح و كدام یك غلط است؟
1-هدف از پركردن(obturation) ریشه كانال یك دندان، ایجاد یك سیل مناسب در برابر نفوذ مایعات در سراسر طول كانال و ایجاد یك محیط بیولوژیكی مناسب برای پدیده ترمیم است
2-در پروفیلاكسی آنتی بیوتیك شخصی كه سابقه تب روماتیسمی دارد، دوز خوراكی عبارت است از دو گرم پنی سیلین V. یك ساعت قبل از درمان و یك گرم، شش ساعت پس از درمان
الف-هر دو جمله صحیح است
ب-هر دو جمله غلط است
ج-جمله اول صحیح و جمله دوم غلط است
د- جمله اول غلط و جمله دوم صحیح است

52- كدامیك از دندان های زیر به ندرت دارای كانال های- اصلی-اضافی هستند؟
الف-سانترالهای فك پایین
ب-پره مولار دوم فك پایین
ج-لترالهای فك بالا
د-پره مولار فك بالا
و-مولارهای فك بالا

53- كدامیك از حالات زیر پروگنوز و پیش آگهی ضعیف تری برای یك دندان تروماتیزه دارد؟
الف-شكستگی عمودی ریشه
ب- شكستگی افقی 3/1 آپیكالی
ج-شكستگی تاج بدون درگیری پالپ
د-شكستگی تاج با درگیری پالپ دندان

54- كدامیك از علایم بالینی زیر در آنژین صدری دیده می شود؟
الف-درد در طرف چپ فك پایین
ب- درد در كتف سمت چپ كه به دست و بازو كشیده می شود
ج-درد در طرف چپ قفسه سینه
د-تمام موارد

55- یك "كیست پری آپیكال" چگونه از یك"گرانولوم پری آپیكال" تشخیص قطعی داده می شود؟
الف-بررسی هیستوپاتولوژی                 
ب-مشاهدات رادیوگرافی
ج-تست حیاتی پالپ
د-آزمایشات كلینیكی

56- تركیبات بیسموت ممكن است در بعضی از مواد پركننده كانال استفاده شوند، علت آنرا چه می دانید؟
الف- رادیواپك بودن این تركیبات
ب-ضد میكروب بودن این تركیبات
ج-ضد درد بودن این تركیبات
د-چسبنده بودن این تركیبات

57- غلاف هرتویگ از كدامیك از سلولها و بافتهای زیر مشتق می شود ؟
الف-ادنتو بلاستها
ب-پاپیلای دندانی
ج-فولیكول دندانی
د-اپیتلیوم دندانی
و-رتیكولوم ستاره ای شكل

58- بیشترین عامل ایجاد كننده آماس در پالپ دندان، چیست؟
الف-تروما
ب- باكتری
ج-مواد شیمیایی
د-كار دندانپزشك
و-ایدیو پاتیك

59- در یك رادیوگرافی از دندانهای قدامی فك پایین، یك ناحیه رادیولوسنت پیرامون ریشه های لترال و سانترال همان طرف دیده شده است. هیچگونه ترمیم و پوسیدگی دیده نمی شود و تورم ودردی وجود ندارد. پالپ دندان زنده است. تشخیص شما چیست؟
الف گرانولوم پری پیكال
ب-سمنتوبلاستوما
ج-كیست رادیكولر
د-آبسه مزمن

60- برای استریل نمودن اینستر و منت هایی نظیر فایل و ریمر، از دستگاه glass bead استفاده كرده ایم. چه مدت این وسایل باید در درون دستگاه باشندو در جه حرارت دستگاه چقدر است؟
الف-2 ثانیه-c 232
ب-5 ثانیه-c 232
ج-15 ثانیه-c 290
د-25 ثانیه-c 290

61- یك مرد 32 ساله در سمت راست فك بالایش از یك درد ضربان دار شكایت دارد. درد خود به خود بوده و معمولا چندین ساعت طول می كشد. تمام تستهای انجام شده دارای جواب نسبتا نرمال هستند، بجز رادیوگرافی كه یك پوسیدگی وسیع را در اولین پره مولار فك بالا نشان می دهد. پس از برداشتن تمام پوسیدگیها مواجه با یك نقطه اكسپوز به قطر mm 2 شده ایم، تشخیص شما در این مورد چیست؟
الف-نكروز پالپ
ب-تحلیل داخلی
ج-پالپیت برگشت پذیر
د-پالپیت غیر قابل برگشت
و-پالپیت هیپرپلاست

62-اعصاب وابران(efferent) پالپ دندانی،جزو كدامیك از فیبرهای عصبی زیر هستند؟
الف-الیاف حركتی
ب-فیبرهای سمپاتیك پس عقده ای
ج-فیبرهای پاراسمپاتیك پس عقده ای
د-الیاف حركتی و اتونومیك پس عقده ای

63-از نظر هیستولوژی،یك پالپ آتروفی شامل كدامیك از موارد زیر است؟
a-كاهش در اندازه سلولها
b-افزایش تعداد سلولها
c-افزایش رشته های كلاژن
d-افزایش عاج ترمیمی
الف-c,b,a
ب-d,c,a
ج-e,c,a
د-e,c,b
و-e,d,b
ه-e,d

64-جراحی قطع ریشه(Amputation)در یك دندان چند ریشه ای،در كدامیك از موارد زیر تجویز می گردد؟
الف-اگر یك ریشه دارای پوسیدگی وسیع غیرقابل ترمیم باشد
ب-اگر یك ریشه دارای تحلیل داخلی یا خارجی شدید باشد
ج-اگر یك ریشه،ساپورت استخوانی(آلوئولی)خود را از دست داده باشد
د-تمام موارد
و-هیچكدام

65-بیماری دارای فیستولی مربوط به دندان شماره 15 خود می باشد.دندان مذكور،یكسال پیش تحت درمان آپیكواكتومی قرار گرفته بوده و به وسیله پست(Post)و روكش(Crown)،ترمیم شده است.در رادیوگرافی طول دندانmm14 است.دندانهای مجاور دندان مذكور به تستهای پالپ جواب نرمال می دهند.چه درمانی را برای این دندان پیشنهاد می كنید؟
الف-درمان مجدد و پركردن دوباره كانال دندان با گوتاپركا
ب-درمان مجدد وپركردن كانال دندان و پس از آن انجام عمل آپیكواكتومی(Apicoectomy)
ج-درمان مجدد به وسیله جراحی و پركردگی معكوس
د-هیچكدام

66-بیماری شكایت از دردی شدید،ضربان دار داشت كه در اثر گرما،جویدن و لمس،شدیدتر می شد.این درد باعث بیدار شدن بیمار از خواب می گشته است.چه درمانی برای او پیشنهاد می كنید؟
الف-استفاده متناوب از كیسه آب یخ و آسپیرین جهت تسكین درد و معاینه مجدد او در روز بعد
ب-انجام درمان ریشه دندان
ج-برداشت پوسیدگیها و استفاده از سیمانZOE به عنوان یك مسكن درد
د-تجویز ضد درد و ارجاع بیمار به متخصص
و-كشیدن دندان(extraction)

67-پاسخ پالپ نرمال و سالم به تحریكات گرمایی و سرمایی شدید چیست؟
الف-بدون پاسخ
ب-دردی كه حدود60-30ثانیه طول می كشد
ج-احساس گرمی و سردی در دندان
د-دردی كه به مدت 15-10ثانیه پس از برداشتن عامل محرك از بین می رود 
و-دردی كه به مدت بسیار كوتاه پس از برداشتن محرك از روی دندان،از بین می رود

68-كدامیك از ضایعات پری آپیكال زیر یك حالت تغییر یافته از گرانولوما نیست؟
الف-آبسه مزمن آلوئولی
ب-آبسه فونیكس
ج-كیست رادیكولر
د-اسكار آپیكالی

69-در دندان سانترال فك بالا یك تحلیل داخلی ریشه در نمای رادیوگرافی آشكار است.احتمالا،این تحلیل آنچنان توسعه نیافته كه باعث سوراخ شدن ریشه گردد.بیمار آسمپتوماتیك بوده و آزمایشات مختلف نشان دهنده این است كه تاج دندان آسیب زیادی ندیده است.درمان در چنین حالتی عبارت است از:
الف-خارج كردن دندان(Extraction)
ب-مراقبت وfollow up
ج-كورتاژ آپیكالی
د-خارج كردن پالپ دندان

70-حداقل ترمیم قابل قبول برای یك دندان پره مولار اول فك بابا،كه درمان اندودنتیك شده است،چیست؟
الف-انله
ب-پركردگیMODبا آمالگام
ج-روكش كامل تمام فلز
د-پركردگی اكلورالی آمالگام

71-بیماری دارای دردی در اولین مولر فك پایین است.دندان به تحریكات گرمایی و عمل جویدن حساس است،همچنین آزمایشات كلینیكی نشان دهنده گرفتاری فوركا همراه باmm5-4پاكت(pocket)در جوار هر دو ریشه می باشد.درمان پیشنهادی عبارت است از :
الف-جرم گیری و كورتاژ
ب-جرم گیری،كورتاژ و جراحی
ج-پالپوتومی همراه با درمان پریو
د-درمان اندو-پریو
و-درمان اندودنتیك

72-تعدادی نواحی رادیولوسنت در اطراف ریشه دندانهای فك پایین خانمی 40 ساله یافت گردید.دندانها به تست الكتریكی پالپ جواب مثبت داده و زنده بودند.محتمل ترین تشخیص چیست؟
الف-مولتیپل گرانولوما
ب-استئوفیبروز پری آپیكال
ج-آبسه پری آپیكال مزمن
د-هیپوپلازی استخوان

73-جمله زیر را تكمیل كنید:
یك كیست رادیكولر،اغلب همراه با.........می باشد.
الف-یك پوسیدگی عمیق
ب-یك دندان زنده(Vital)
ج-یك دندان غیر زنده(Nonvital)
د-عفونت اطراف تاج
و-تمام موارد

74-جمله زیر را تكمیل كنید:
در شكستگی 3/1آپیكالی ریشه دندانهای دائمی قدامی،دندان معمولا.......
الف-سریعا تغییر رنگ می دهد
ب-زنده باقی مانده و در فانكشن(Function)خود می ماند
ج-دچار نكروز پالپ شده و انكیلوز می گردد
د-باید خارج شود(Extraction)و به وسیله پروتز جایگزین شود

75-دندان مولار اول بیماری هموفیل،گرفتاری پالپ داشته و پالپ آن نكروزه و مرده است.یك ناحیه رادیولوسنت اطراف ریشه لینگوال به چشم می خورد.بهترین درمان برای این بیمار چیست؟
الف-درمان اندودنتیك(RCT)
ب-دندان را به حال خود رها نمایید
ج-خارج كردن دندان(Extraction)زیرا افراد هموفیلیك به درمان اندودنتیك پاسخی نمی دهند
د-استفاده از پارافرمالدئید در اتاق پالپ جهتFixنمودن مواد نكروتیك كانال

76-تشخیص شما در مورد یك ناحیه رادیو اوپك در راس آپكس دندانهای دائمی افراد جوان كه همراه با پالپیت دندانی می باشد،چیست؟
الف-كیست آپیكال
ب-استئیت كندنسان
ج-پریودنتیت مزمن آپیكال
د-پریودنتیت چركی آپیكال
و-مراحل ابتدایی استئو فیبروز آپیكالی

77-بیماری 19ساله دچار حساسیت(به فشار و لمس)در دندان پره مولار دوم فك پایین خودگردید.هفت روز بعد وی دچار یك درد شدید ضربان دار و تورم در ناحیه اطراف دندان مذكور شد.دندان از جای خود بلند شده(Extrusion)و دارای لقی نسبتا زیادی می باشد.بیمار رنگ پریده و ضعیف به نظر رسیده،كم خواب شده و به همراه لرز و احساس سرما،تب كرده است.رادیوگرافی یك ناحیه رادیولوسنت نسبتا وسیع را در نوك ریشه دندان مذكور نشان می دهد.درمان پیشنهادی شما چیست؟
الف-تجویز آنتی بیوتیك مناسب و ارجاع بیمار به پزشك
ب-درناژ،خارج ساختن دندان از اكلوژن و تجویز آنتی بیوتیك مناسب
ج-خارج كردن دندان از كلوژن،تجویز آنتی بیوتیك مناسب
د-حذف تورم،خارج كردن دندان از اكلوژن و اسپلینیت دندان

78-در آماده سازی ریشه یك دندان برای پركردن(obturation)مهم ترین مسئله ای كه باید در نظر گرفته و رعایت شود،چیست؟
الف-سلامت عمومی بیمار
ب-پاكسازی و شكل دهی كانال
ج-شستشوی كانال
د-استفاده از داروهای داخل كانال
و-استریلیزاسیون كانال

79-دندان سانترال فك بالایی دچار تروما و شكستگی افقی قسمت میانی ریشه گردیده است.دندان لق نبوده و بدون علامت است(Asymptomatic) وبه تست پالپ جواب نمی دهد.هیچگونه ضایعه رادیوگرافی به چشم نمی خورد.درمان مناسب چیست؟
الف-RCT
ب-خارج ساختن قسمت تاجی قطعه شكسته شده و برداشتن قطعه آپیكالی به طریقه جراحی
 ج-برداشتن قسمت آپیكالی به طریق جراحی و اقدام به پركردگی معكوس(Retrofilling)قطعه تاجی
د-RCTو استفاده از پین برای ثابت كردن دو قطعه شكسته شده
و-هیچگونه درمانی لازم نیست.دندان باید از نظر رادیوگرافیك و كلسیفیكاسیون بیشتر بررسی شود

80-دردی كه پس از برداشتن تحریكات حرارتی از روی سطح دندان،به مدت چند دقیقه یا بیشتر ادامه داشته باشد،نشان دهنده كدامیك از عوارض زیر است؟
الف-پالپ نرمال
ب-نكروز پالپ
ج-پالپیت قابل برگشت
د-پالپیت غیر قابل برگشت
و-اكسپوز عاج در ناحیه سرویكالی دندان

81-كدامیك از اعمال زیر را در طی دوباره كاشتن (Replantation)دندانهای از ساكت خارج شده باید انجام داد؟
الف-كورتاژ دیواره ساكت استخوانی
ب-كورتاژ سطح ریشه برای برداشتن بافتهای اضافی
ج-شستشوی ساكت و سطح ریشه با محلول سالین
د-درمان سطح ریشه با محلول فلوراید
و-تمام موارد
ه-الف و ج
ی-الف و د
ز-ب و د

82-در اثر وارد آمدن تروما به دندان سانترال (دائمی)فك یالای پسری 9 ساله،دندان مزبور دچار شكستگی نیمه تاج گردید.وی پس از چند ماه به دندانپزشك مراجعه نمود.پالپ دندان نكروزه بوده و رادیوگرافی نشان دهنده تشكیل ناكامل ریشه (آپكس باز)بود.درمان پیشنهادی برای چنین موردی چیست؟
الف-پالپوتومی به روش فرموكرزول
ب-روت كانال تراپی(RCT)
ج-پالپوتومی به روش كلسیم هیدروكساید
د-آپكسیفیكیشن با استفاده از كلسیم هیدروكساید
و-RCTهمراه با پركردگی معكوس ریشه با آمالگام
ه-هیچكدام،تا تشكیل كامل ریشه احتیاج به درمان خاصی نیست

83-می دانیم كه درناژ درمان اورژانس آبسه حاد آپیكالی است.مهمترین اقدام درمانی كه پس از درناژ باید انجام گیرد،چیست؟
الف-تصحیح اكلوژن
ب-تجویز آنتی بیوتیك
ج-تجویز ضددرد
د-پاكسازی كانال ریشه از مواد نكروزه
و-استفاده از داروهای ضدمیكروبی در كانال ریشه دندان

84-دندان سانترال فك بالایی تحت درمان ریشه(RCT)قرار گرفت.یكسال و نیم بعد یك ضایعه پری آپیكالی در آپكس این دندان مشاهده گردید.بیوپسی نشان دهنده یك كیست آپیكالی بود.این ضایعه جراحی شد.ولی دو سال بعد مجددا ضایعه ای بزرگتر از حالت اولیه مشاهده گردید.مهمترین علت برای پیدایش ضایعه دوم چیست؟
الف-عفونت اكتینومایسس
ب-پرنكردن كانالهای فرعی
ج-برداشتن ناكامل كیست
د-نشت ناشی از پركردگی و دبریدمان ناقص

85-در آزمایشات الكتریكی پالپ،پاسخ های كاذب و گمراه كننده ناشی از چیست؟
الف-وجود بزاق در روی دندان
ب-عاج ثانویه وسیع
ج-وجود بافت پالپ گانگرنه در داخل كانال
د-الف و ب
و-الف و ج
ه-ب و ج
ی-تمام موارد

86-به هنگام انجام درمان درمان اندودنتیك برای بیماری با سابقه رماتیسم قلبی،از انجام كدامیك از اعمال زیر باید خودداری نمود؟
الف-اینسترومنتیشن بیش از حد در دندانهای زنده
ب-اینسترومنتیشن كم كانال در دندانهای زنده
ج-اینسترومنتیشن بیش از حد در دندانهای با پالپ نكروزه
د-اینسترومنتیشن كم كانال در دندانهای با پالپ غیر نكروزه

87-در یك رادیوگرافیFull Mouth/یك ناحیه رادیولوسنتی با وسعتmm3*2در كانال اولین پره مولار فك پایین به چشم می خورد.دندان مزبور،6ماه پیش یك روكش 4/3 گرفته تا به عنوان نگهدارنده (Retainer)قدامی برای یك پروتز ثابت چهار واحدی،به كار رود.تست حیات پالپ،حرارتی و سرما پاسخی نرمال دارند.اگر امكان مشاهده نمونه هیستولوژیكی این دندان و پالپ آن وجود داشته باشد،به ترتیب،چه تشخیص و درمانی را صحیح می دانید؟
a-پالپیت حاد
b-نكروز پالپ
c-فعالیت دنتینو كلاستیك
d-پالپ سالم
e-پالپوتومی
f-RCT
G-احتیاجی به درمان نیست
الف-e,a
ب-f,a
ج-e,b
د-f,b
و-e,c
ه-f,c
ی-e,d
ز-g,d

88-در رادیوگرافی از دندان پره مولار اول فك بالا،در چه صورت ریشه فاسیال نسبت به ریشه لینگوال،دیستالی قرار می گیرد؟
الف-افزایش زاویه عمودی كن رادیگرافی(cone)
ب-كاهش زاویه عمودی كن رادیوگرافی
ج-اشعه نسبت به دندان مذكور دیستالی تابانده شود
د-اشعه نسبت به دندان مذكور،مزیالی تابانده شود

89-بیماری شكایت از دردی متناوب و خودبخود در دندانی كه قبلا پالپ كپ(Pulp caping)
شده است،دارد رادیوگرافی هیچگونه ضایعه پری آپیكالی را نشان نمی دهد.دندان به تست دق حساس نمی باشد.سرما و گرما موجب دردی شدید و طولانی در دندان مزبور می گردد.احتمال كدامیك از عوارض زیر در مورد دندان ذكر شده بیشتر است؟
الف-پالپیت قابل برگشت
ب-پالپیت غیر قابل برگشت
ج-سندرم دندان ترك خورده
د-پریودنتییت حاد آپیكالی
و-پریودنتیت مزمن آپیكالی

90-انحنای ریشه پالاتالی اولین مولر فك بالا،بیشتر،در كدام جهت می باشد؟
الف-فاسیال
ب-مزیال
ج-دیستال
د-لینگوال

91-پس از درمان اندودنتیك دندانی كه دارای یك ناحیه رقیق شدگی در نوك ریشه است،حدودا چه مدت زمان لازم است تا كاهشی مشخص و محسوس در اندازه ضایعه پری آپیكال ذكر شده ایجاد گردد؟
الف-6-5روز
ب-4-2هفته
ج-8-6هفته
د-4-2ماه
و-12-6ماه
ه-5-3سال

92-در كدامیك از عوارض زیر،درمان ریشه دندان(RCT)عدم تجویز دارد؟
الف-تغییر رنگ دندان
ب-آبسه حاد آپیكالی
ج-آبسه مزمن به همراه مجرای سینوسیSinus Tract))
د-شكستگی افقی3/1آپیكالی ریشه
و-شكستگی عمودی ریشه همراه با ضایعه عمیق پریودنتالی

93-مهمترین اصلی كه در تهیه یك حفره دسترسی(Access)مناسب در درمان اندودنتیك رعایت می گردد،چیست؟
الف-حفظ ساختمانی دندانی
ب-ایجاد اكسس در امتداد خط راست
ج-برداشتن سقف پالپ به طور كامل
د-برداشتن تمامی پوسیدگیها و پركردگیهای ناقص

94-كدامیك از موارد زیر در مورد استریلیزاسیون به وسیله اتوكلاو صحیح می باشد؟
a-درجه حرارت مورد استفاده در این وسیله c170می باشد و زمان لازم 20دقیقه است
b-درجه حرارت مورد استفاده در این وسیلهc120می باشدو زمان لازم 20دقیقه است
c-استریلیزاسیون در این وسیله از طریق تماس مستقیم بین بخار و اینسترومنت می باشد
الف-a
ب-c,a
ج-b
د-c,b
و-c

95-كدامیك از تستها و معاینات زیر در مورد تعیین وضعیت دندانهایی كه دارای روكش پرسلن (Porcelain jacket crown)هستند،مناسب نمی باشد؟
الف-مشاهدات رادیوگرافی
ب-تست الكتریكی پالپ
ج-تست دق و لمس
د-تست سرما با استفاده از اسپری های سرد كننده

96-كدامیك از موارد زیر در عمل سفیدسازی دندان هایی كه تغییر رنگ یافته و تحت درمان اندودنتیك بوده اند،به عنوان یك ماده سفیدكننده بیشتر،به كار می روند؟
الف-اتر
ب-كلروفورم
ج-پراكسیدهیدروژن
د-بیكربنات سدیم
و-هیپوكلریت سدیم

97-كدامیك لز ریشه های دندان های مولر اول فك بالا یا پایین اغلب دو كاناله می باشد؟
الف- ریشه لینگوال مولر فك بالا
ب- ریشه دیستوفاسیال مولر فك بالا
ج- ریشه مزیوفاسیال مولر فك بالا
د- ریشه های دیستال و مزیال مولر فك پائین

98- در جراحی آپیكال، كدام یك از فلپ های زیر، دسترسی را محدود و اغلب باعث ایجاد اسكار می شود؟
الف- فلپ موكوپریوستال كامل
ب- فلپ هلالی
ج- فلپ مثلثی
د- فلپ ذوزنقه ای

99- دندان مولر فك بالا تحت درمان ریشه دندان قرار گرفته است. كدام یك از ترمیم های زیر برای چنین دندانی، بعد از درمان اندودنتیك، محافظه كارانه تر است؟
الف- اینلهMOD
ب- انلهMOD
ج- روكش كامل Full Crown
د- ترمیم با كمپوزیت

100- كدام یك از موارد زیر دارای ضعیف ترین پیش آگهی می باشد؟
الف- پرفوراسیون ریشه دندان در نزدیكی آپكس
ب- پرفوراسیون فوركیشن
ج- پرفوراسیون در ناحیهDCJ
د- پرفوراسیون در ناحیهCEJ

101- در جراحی آپیكال، پس از عمل آپیكواكتومی و قبل از بخیه زدن، كدام یك از موارد در داخل حفره زخم گذاشته می شوند؟
الف- پنی سیلین
ب- تتراسیكلین
ج- ژلفوم
د- هیدروكسی آپاتیت
و- تمام موارد
ه- هیچ كدام

102- كانال ریشه دندان كانین با طولmm1كوتاهتر از آپكس پاكسازی شده و آماده پر كردن است.رادیوگرافی طول مخروط اصلی(MAC)انتخابی را 5/2میلیمتر كوتاهتر از آپكس دندان نشان می دهد.كدام یك از اقدامات زیر در زمینه مخروط اصلی مورد استفاده در این كانال دندانی صحیح می باشد؟
الف-دندان را با همین طول مخروط اولیه،پر می كنیم زیرا این طول در حد قابل قبول و پذیرفته شده است
ب-برای پر كردن كانال ریشه باید از یك مخروط بزرگتر كهmm2تاآپكس فاصله دارد استفاده نمود
ج-برای پر كردن كانال این ریشه باید از یك كن نقره استفاده شود و مخروط اولیه كنار گذاشته شود
د-برای پركردن كانال این ریشه باید از یك مخروط كوچكتر استفاده نمود و یا كانال دوباره اینسترومنت شده و مخروط اولیه دیگری در آن فیت گردد

103-هنگامی كه دو كانال در یك ریشه دندانی كشف شوند،بهترین و مطمئن ترین روش برای تعیین انتهای آپیكالی هر كدام از كانالها چیست؟
الف-احساس(لمس)دو كانال توسط فروبردن فایل
ب-تغییر زاویه عمودی تیوب رادیوگرافی
ج-تغییر زاویه افقی تیوب رادیوگرافی
د-هیچكدام.اقدام اصلی در این مورد این است كه یك طول برای هر دو كانال در نظر گرفته شود

104-اگر هنگام برداشتن پوسیدگیهای یك دندان خلفی شیری،مواجه با اكسپوز پالپ،در اثر پوسیدگی شدید گردیم،به شرطی كه رادیوگرافی هیچگونه عفونتی رانشان ندهدو پوسیدگی اكثر سطوح تاج دندان را گرفتار نموده و پاكت پریودنتال نیز وجود نداشته باشد،چه درمان و ترمیمی را پیشنهاد می كنید؟
الف-پالپوتومی-ترمیم با آمالگام
ب-پالپوتومی-ترمیم با روكشهای استنلس استیل(S.S.C)
ج-پالپ كپ غیرمستقیم-ترمیم باZOE تقویت شده(Reinforeed)
د-پالپ كپ غیرمستقیم-ترمیم با كلسیم هیدروكساید و آمالگام

105-تخریب واقعی میكروارگانیسم ها در داخل كانال ریشه دندان،بیشتر توسطكدامیك از اعمال زیر انجام می گیرد؟
الف-استفاده از آنتی بیوتیك مناسب
ب-استفاده مؤثر از داروها
ج-دفاع طبیعی میزبان
د-تهیه حفره با روش مكانیكال و شستشوی كانال به هنگام عمل پاكسازی دندان

106-كدامیك از وسایل زیر در حین درمان،زودتر می شكند؟
الف-فایل
ب-بروچ
ج-ریمر
د-اسپریدر

107-پسری 7ساله،پنج ساعت پس از وارد آمدن تروما به دندان سانترال فك پایینش،به دندان پزشك مراجعه نمود.در معاینه مشخص شدكه تاج دندان درحد لثه شكسته است وپالپ اكسپوز گردیده ولی هنوز زنده است.بهترین درمان عبارت است از:
الف-پالپ كپPulp caping
ب-پالپوتومی
ج-پالپكتومی
د-خارج نمودن دندان(Extraction)

108-فرم آناتومیك ریشه دندان به وسیله كدامیك از اعضاء زیر تعیین می شود؟
الف-تیغه دندانی
ب-لیگامان پریودنتال
ج-اپی تلیوم چسبنده
د-غلاف هرتویگ

109-كدامیك از بیماریهای زیر باعث درد(ارجاعی)در ناحیه فكین می گردد؟
الف-نورالژی تری ژمو
ب-انژین صدری
ج-سینوزیت مزمن
د-تومور گانگلیون گاسر
و-تمام موارد
ه-هیچكدام
ی-الف و ج
ز-ب و ج

110-از نظر هیستولوژی،پلپ دندان شبیه كدامیك از بافتهای زیر می باشد؟
الف-بافت عصبی
ب-بافت عروقی
ج-بافت گرانوله
د-بافت همبند شل

111-در كدامیك از بیماریهای زیر،احتمال زنده بودن پالپ بیشتر است؟
الف-كیست رادیكولر
ب-استئیت كندانسان
ج-پریودنتیت چركی آپیكالی
د-هیچكدام

112-در درمان اندودنتیك دندانی،پالپ دندان كاملا بر داشته شده،كانال دبریدمان گشته و خوب سیل شده است،ولی متعاقب این اعمال،بیمار درد دارد.علت چه می تواند باشد؟
الف-الكلوژن تروماتیك
ب-وجود میكروارگانیسم در كانال
ج-تحریك شیمیایی بافت پری آپیكالی
د-تحریك مكانیكی بافت پری آپیكال
و-تمام موارد
ه-هیچكدام

113-نقش هیدروكسیدكلسیم در پیشبرد تشكیل یك سد كلسیفیه در دندانی با آپكس باز و پالپ نكروزه،چیست؟
الف-ایجاد یك محیط مایع نكروزه در آپكس
ب-ایجاد یك محیط نكروزكوآگوله در نوك ریشه
ج-ایجادیك محیط قلیایی كه باعث رسوب بافت سخت می شود
د-یونهای كلسیم به طرف آپكس رفته تا یك پل آپیكالی ساخته شود

114-دندان بیماری در اثر تروما از ساكت خود خارج شده است(Avulsions).پس از 3ساعت،وی به دندانپزشك مراجعه نمود و دندان پزشك دندان وی را در ساكت خود گذاشته،آن را اسپلینت كرده و برای وی درمان اندودنتیك انجام داد(درمان غیر جراحی).كامیك از عوارض زیر متعاقب درمان در چنین دندانی،احتمالأپیش می آید؟
الف-تشكیل كیست رادیكولر
ب-استئیت كندنسان
ج-تحلیل خارجی
د-پریودنتیت مزمن آپیكالی

115-به چه دلیل دندان های خلفی كه تحت درمان اندودنتیك قرار می گیرند نسبت به دندان هایی كه تحت معالجه ریشه نیستند، در برابر شكستن مستعدتر هستند؟(بهترین جواب را انتخاب كنید)
الف- از دست رفتن رطوبت و آب دندان در دندان هایی كه تحت درمان اندودنتیك هستند
ب- از دست رفتن و ایتالیتی ریشه
ج- تغییرات عاج
د- از دست رفتن ساختمان تاجی

116- كدام یك از لندمارك های آناتومیك زیر رادیولوسنت است؟
الف- سوراخ لینگوال
ب- تكمه های جنیال (Genial Tubercle )
ج- تیغه بینی
د- سوچر میانی كام
و- الف و د
ه- تمام موارد

117- دندان لترال دائمی در فك بالای فرد جوانی، تروماتیزه گشته و دچار شكستگی در لبه انسیزال شده است. شكستگی تنها در حد مینا است. 5 هفته پس از این حادثه، بیمار به دندان پزشكی مراجعه نمود. دندان فوق بدون علامت (آسمپتوماتیك) بوده، هیچ گونه ضایعه پری آپیكالی نداشت و به تست الكتریكی پالپ و تست سرما پاسخ نرمال داد. چه درمانی را پیشنهاد می كنید؟
الف- مولاژ و پولیش لبه شكستگی
ب- پالپوتومی و پس از آن آپكسیفیكیشن در زمان معین
ج- پلپ كپ غیر مستقیم (IPC)
د- RCT به دلیل نكروز بودن پلپ دندان
و- الف و ج
ه- الف و ب
ی- ب و ج
ز- ج و د

118- به چه دلیل پالپوتومی در دندان های تازه روئیده، موفقیت آمیزتر است؟
الف- به علت وجود ادنتوبلاستهای بیشتر در دندان های تازه روئیده
ب- به علت وجود آپكس باز كه كمك به سیركولاسیون می كند
ج- به علت وجود انتهاهای عصبی كامل نشده در دندان های تازه روئیده
د- به علت حجم بزرگتر پالپ در دندان های تازه روئیده

119- اگر در هنگام پر كردن كانال ریشه دندانی كه تحت درمان اندودنتیك می باشد، پر كردگی كانال خوب متراكم نشده و به خوبی به دیواره های كانال ریشه منطبق نباشد، پس از عمل سفید كردن(Bleaching) چنین دندانی، ایجاد كدامیك از عوارض و بیماری های زیر شایعتر است؟
الف- شكننده شدن دندان
ب- تغییر رنگ دندان
ج- پریودنتیت حاد آپیكالی
د- پریودنتیت مزمن آپیكالی
و- تحلیل خارجی ناحیه سرویكالی ریشه

120- كلسیم هیدروكسید به عنوان یك ماده انتخابی در درمان پالپ كپ دندان های زنده(Vital)، به كار می رود، علت این انتخاب این است كه....
الف- هیدروكسید كلسیم برای بافت پالپ، نسبت به مواد دیگر، اثر تحریكی كمتری دارد
ب- هیدروكسید كلسیم قادر به پیشبرد تشكیل یك پل عاجی خواهد بود
ج- هیدروكسید كلسیم نسبت به مواد دیگر، سیل بهتری برای حفره پركردگی ایجاد می كند
د- هیچكدام

121- كدام یك از موارد زیر، تركیب اصلی، اغلب سیلر ها را تشكیل می دهد؟
الف- زینك اكساید
ب- رزین پلی وینیل
ج- پلی كربوكسیلات
د- زینك اكسید فسفات

122-اگر به هنگام پاك سازی و شكل دهی كانال یك دندان زنده(وایتال)، پرفوراسیون در ناحیه سوراخ آپیكال(Apical Foramen) پیش آید، كدام یك از عوارض و مشكلات زیر به وجود خواهد آمد؟
a- احساس درد هنگام تمیز كردن كانال
b- توسعه و بزرگ شدن سوراخ آپیكال
c- تروماتیزه شدن بافت اطراف ریشه دندان
d- راندن شدن بافت نكروه به داخل بافت اطراف ریشه دندان
الف- b , a
ب- c , a
ج- c , b. a
د- c , b
و- تمام موارد
ه- هیچ كدام

123-بیشترین علت شكستگی های عمودی ریشه دندان هایی كه تحت درمان اندودنتیك قرار گرفته اند، در كدام یك از گزینه های زیر بیان شده است؟
الف- اكلوژن تروماتیك
ب- به كار بردن نیروی زیاد حین متراكم كردن گوتا پركا
ج- سیمان كردن پست و كورها در هنگام ترمیم
د- سیمان كردن اینله

124-در آماده سازی كانال ریشه به روش Step back ، به چه دلیل از تكرار اینسترومنت (Recapitulation) قبل از به كار بردن اینسترومنتی با شماره بزرگتر، استفاده می شود؟
الف- حفظ گیر آپیكالی (Apical Stop) جهت پر كردن كانال با گوتا پركا
ب- ایجاد حالت قیفی در كانال به منظور اینكه كانال با گوتا پركا آسانتر پر شود
ج- نرم كردن خرده های عاجی در ناحیه آپیكال و خارج نمودن آنها به وسیله عمل شستشو
د- هیچ كدام

125 درمان پالپوتومی به روش فرموكروزول،در دندان مولر اول،در كدامیك از موارد زیر عدم تجویز دارد؟
الف-وجود تغییرات آماسی محدود به پالپ تاجی همراه با حساسیت دندان به مواد شیرینی
ب-دندان حین اعمال ترمیمی،به طور مكانیكی اكسپوز شده است
ج-وجود تحلیل داخلی در نمای رادیوگرافی
د-وجود پوسیدگی عمیق در حد ناحیه پالپ تاجی

126در پاكسازی و شكل دهی ریشه مزیال اولین مولر فك پایین،كدامیك از سطوح ریشه مذكور،بیشترین احتمال را برای پرفوراسیون نواری شكل(Strip Perforation)دارد؟
الف-باكال
ب-لینگوال
ج-مزیال
د-دیستال

127خانمی 33ساله،مدتی پس از ترمیم آمالگام دندان مولر اول خود،احساس ناراحتی می كند.وی شكایت از دردی خفیف تا نسبتـا شدید دارد،درد خودبه خود نبوده ولی در اثر تحریكات سرمایی،گرمایی و مواد شیرینی بوجود می آید.علایم فوق،اغلب همراه با كدامیك از بیماریهای زیر در وی می باشد؟
الف-نكروز پالپ
ب-پالپیت برگشت پذیر
ج-تحلیل داخلی
د-پالپیت غیرقابل برگشتپ

منبع:مجموعه سؤالات بورد دندان پزشکیADA- ج 2


Preview image: 
موضوع:  اندو
Level:  Undergraduate
امتیاز:  3.35
تعداد رای:  2
جمع آرا:  9

بازگشت به فهرست