مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

سؤالات بورد دندان پزشکی آمریکا: پروتز

1-بیشترین میزان سایش بین کدام یک از حالات زیر است؟
الف دندان و طلا
ب-دندان و دندان
ج-چینی و دندان
د-چینی و چینی

2-جهت اجتناب از شکست پروتز پارسیل به دلیل طراحی کلاسپ ضعیف، بهترین کار کدام است؟
الف-استفاده از استرس بریکر
ب-استفاده از کلاسپ های بار
ج-استفاده از نگهدارنده های داخل تاجی
د-تغییر کانتور دندان
و-استفاده از کلاسپ برای دندان ها یی که نسبتا طول تاج کلینیکی بلند و ساپورت استخوانی طبیعی دارند.

3-شکستن مکرر رستوریش چینی- فلز (PFM) اساسا به خاطر کدام یک است؟
الف-ترومای ناشی از اکلوزال
ب-نقطه ذوب ناصحیح   
ج-شکست استفاده از یک کاندیشنر فلزی
د-طراحی ناکافی فریم ورک

4-نوع نیروی وارده بر دندان که بیشترین خاصیت مخرب بر روی پریودنشیوم را دارد کدام است؟
الف-عمودی
ب-مایل
ج-افقی

5-در حرکت طرفی فک، کندیل غیر کارگر به کدام سمت حرکت می کند؟
الف-بیرون،عقب و بالا
ب-بالا،عقب و پایین
ج-پایین، جلو و داخل
د-پایین، جلو و خارج
و-هیچ کدام

6-تطابق بیس دنچر با استخوان زیرین که مانع از جابجایی افقی دنچر می شود اصطلاحاً تحت چه عنوانی معروف است؟
الف-ساپورت
ب-فشار
ج-زیبایی
د-استحکام
و-هیچ کدام

7-اسپلینت دندان های پایه مجاور در پروتز فیکس (FPD) اساسا به چه منظوری صورت می گیرد؟
الف-توزیع نیروهای اکلوزالی
ب-افزایش گیر پروتز فیکس
ج-توسعه شکل آمبراژورها و بنابراین افزایش سلامت لثه
د-استحکام دندان های پایه و ممانعت از حرکات چرخشی یا دیستالی
و-افزایش فضای مزیو دیستالی دندان های پایه و پونتیک ها جهت دستیابی به زیبایی و فانکشن مطلوب

8-تخلخل در بیس دنچر رزین آکریلی به هنگام پخت اغلب به دلیل کدام یک است؟
الف-گرما دادن به آهستگی صورت گرفته است.
ب-فشار در مرحله doughy
ج-مراحل پخت برای 9 ساعت در درجه حرارت 160 درجه فارنهایت بوده است.
د-فقدان فشار بر روی توده رزینی

9-در طراحی پروتز پارسیل، سطوح راهنما باعث کدام یک می شوند؟
الف-کمک در تعادل اکلوژن
ب-اطمینان از گیر کلاسپ قابل پیش بینی
ج-ایجاد زوایای مستقیم به پلن اکلوزال
د-حذف نیاز به اتصال دهنده های با فلز قیمتی
و-حذف نیاز به کلاسپ bac-action

10-اتصال دهنده های اصلی در پروتز پارسیل فک بالا احتمالا باعث کدام یک می شود؟
الف-ایجاد فریم ورک قوی تر
ب-کمک به گیر پروتز پارسیل
ج-نگهداشتن رزین آکریلی به فلز فریم ورک
د-ایجاد یک تماس مناسب با بافت و ایجاد یک خط پایان (finish line) بین فلز و رزین آکریلی

11-توسعه دیستولینگوالی به هنگام قالب گیری فک پایین جهت پروتز کامل، به وسیله عمل کدام عضله محدود می شود؟
الف-عضله استایلوهایوئید
ب-عضله رجلی داخلی
ج-عضله رجلی خارجی
د-عضله تنگ کننده فوقانی حلق

12-برای کسب نتایج مطلوب در استفاده از مواد قالبگیری الاستومریک،دندان تراش خورده باید..........
الف-کاملا خشک شود.
ب-رطوبتش گرفته شود.
ج-توسط لایه نازکی از یک مایع لوبریکنت محلول در آب پوشیده شود.
د-با یک عامل کاهش دهنده کشش پوشیده شده و توسط هوا خشک شود.

13-وقتی پروتز پارسیل متحرک کاملا می نشیند که نواحی انتهایی گیردار بازوهای کلاسپ.........
الف-غیرفعال و passive بوده و هیچ فشاری روی دندانها وارد نیاورد.
ب-با نواحی بالای حجیم دندان تماس داشته باشند.
ج-تا حدی رویheight of contour دندانهای پایه قرار گیرند.
د-جهت جلوگیری از حرکت پروتز پارسیل،نیروهای موثر برروی دندانهای پایه وارد آورند.

14-کروما(Chroma) حالتی از رنگ است که تعیین کننده........
الف-درجه شفافیت است.
ب-درجه اشباع هیو است.
ج-یک حالت ترکیبی بین هیو و والیو است.
د-همه موارد
و-هیچ کدام

15-جهت تعیین حدخلفی بیس پروتز فک بالا،کدام یک از نواحی زیر به کار می رود؟
الف-هامولار ناچ
ب-زواید هامولار
ج-Fovea palatini
د-Vibrating line
و-سجاف رجلی فکی

16-درمان انتخابی برای بیماری که کاندید پروتز کامل بوده و دارای اندرکاتهای شدید دو طرفه در ناحیه توبرزیته است، کدام است؟
الف-حذف اندرکاتهای توبرزینه دو طرفه
ب-کاهش بافت در دوطرف
ج-کاهش بافت فقط در یک طرف(در صورت امکان)
د-هیچ کدام(هیج درمانی مورد نیاز نیست)

17-بعد با کو لینگوالی بخش اکلوزالی در یک پونتیک بهداشتی اساسا به وسیله کدام یک تعیین می شود؟
الف-طول پونتیک
ب-نیروی جونده بیمار
ج-عرض و موقعیت آلوئولی ریج بی دندان
د-موقعیت با کولینگوالی نواحی تماس با طرف مقابل در موقعیت سنتریک

18-"Indirecter retentive"نگهدارنده غیرمستقیم در چه مواقعی طراحی می شود؟
الف-استحکام دنچرهای پارسیل متحرک که ساپورت خود را از دندان می گیرند.
ب-به ناحیه آندرکات یک دندان پایه گیر داده می شود.
ج-جلوگیری از حرکت بافتی توسط پروتز پارسیل.
د-جلوگیری از حرکت بیس پروتز پارسیل در جهت اکلوزالی

19-کدام یک، از مضرات مهم دنچر فوری می باشد؟
الف-تروما به نواحیExtraction
ب-افزایش توانایی عفونت
ج-try in قدامی غیر ممکن می باشد
د-تحلیل زیاد ریجهای باقیمانده

20-وقتی فک پایین در موقعیت رست فیزیولوژیک می باشد، فاصله بین سطوح اکلوژن دندان های بالا و پایین یا ریمهای اکلوژن بالا و پایین تحت چه عنوانی نامیده می شود؟
الف-centric occlusion
ب-vertical dimension
ج-interocclusal distance
د-(VDR)vertical dimension of rest

21-یک بیمار از شل بودن"Looseness"پروتز پارسیل متحرک دوطرفه انتهای آزاد که جدیدا ساخته شده است شکایت دارد.این مسئله احتمالا به دلیل کدام یک است؟
الف-تماسهای اکلوزالی پیش رس(deflective occlusal contacts)
ب-فلنژهای نازک برروی بیسهای اکریلی
ج-فشار غیر فعال کلاسپ برروی دندان های پایه
د-روی هم قرارگرفتن ناکافی در دندان های خلفی در سمت باکال

22-در پروتزهای پارسیل متحرک که توسط دندان ها ساپورت می شوند(tooth borne)
رستها باید در کجا قرار گیرند؟
الف-نزدیک نواحی بی دندانی
ب-دور از نواحی بی دندانی
ج-اساسا روی مولرها برای اینکه آنها قویترین دندان ها هستند.
د-جهت نگهداری دندان ها تا حد امکان، باید برروی تعداد دندان های کمتری تراشیده شوند.

23-مزایای استفاده از نگهدارنده داخل تاجی نسبت به نگهدارنده خارج تاجی در پروتزهای پارسیل متحرک این است که نگهدارنده داخل تاجی........
a-تعمیر آن ساده است.
b-احتیاجی به تراش دندان پایه و مراحل ریختگی ندارد.
c-برای تاج های کلینیکی کوتاه بهتر به کار می رود.
d-دارای کلاسپ غیر قابل دید می باشد
e-دارای ساپورت ورتیکالی از طریق جایگاه رست می باشد که به طور مطلوب با محور افقی دندان های پایه در ارتباط است.
الف-c,a
ب-e,a
ج-c,b
د-d,b
و-e,c
ه-e,d

24-خصوصیات گیر، یک روکش"FULL Crown"به وسیله کدام یک افزایش می یابد؟
a-استفاده از سیمان گلاس آینومر
b-استفاده سیمان فسفات روی
c-افزودن سوراخ های پین(pinholes) هنگام تراش
d-افزایش شیارهای موازی به مسیر نشست و برخاست پروتز
c-ماکزیمم موازی بودن دیواره های محوری
الف-c,b,a
ب-d,b,a
ج-d,c,a
د-c,b
و-e,d,c
ه-همه موارد

25-بیماری با زمینه پوسیدگی بالا، تاج های کلینیکی کوتاه و اورلپ افقی کم نیاز به رستوریش برروی دندان ثنایای مرکزی فک بالا دارد رستوریشن انتخابی کدام است؟
الف-pin ledge
ب-کراون متال سرامیک
ج-روکشpartial veneer
د-روکش پرسلن ژاکت

26-خاصیتی که باعث می شود که پرسلن تحت نورهای مختلف به رنگهای مختلف ظاهر شود تحت چه عنوانی نامیده می شود؟
الف-متامریسم
ب-شفافیت
ج-خاصیت عبور نور
د-opacification
و-خاصیت بازگشت نور

27-حساسیت دندان به گرما و سرما و فشار بعد از سیمان کردن روکش یا یک پروتز فیکس معمولا به کدام یک بستگی دارد؟
الف-ترومای ناشی از اکلوژن
ب-سیمان کردن نادرست
ج-آسیب رساندن به لثه مارجینال
د-غیر حساس شدن دندان های پایه

28-باند پرسلن به فلز چه زمانی قویترین حالت خود را دارد؟
الف-airfired
ب-تحت فشار
ج-ترکیب کردن بعد ازfiring
د-firing قبل از ترکیب

29-پروتز فیکس جهت جایگزینی دندان های پره مولار اول و دوم فک بالا به کار می رود.دندان های پایه، کانین و مولر اول می باشند.اتصال دهنده های انتخابی جهت این روکش کدام است؟
الف-اتصال دهنده های با فلز قیمتی برروی هر دو دندان کانین و مولر
ب-یک اتصال دهنده لحیم شده در ناحیه کانین و یک اتصال دهندهnonprecision  به صورتkeway دم چلچله ای برروی مولر
ج-یک اتصال دهنده لحیم شده در ناحیه مولر و یک رست ساب اکلوزال برروی کانین
د-اتصال دهنده ناحیه لحیم شده در هر دو ناحیه کانین و مولر

30-وقتی یک اتصال دهنده غیر سخت(non rigid) در پروتز فیکس استفاده می شود.مسیر نشستن و برخاستن keyدر داخل keway باید موازی با..........
الف-مسیر نشستن و برخاستن نگهدارنده واجدkeyway باشد.
ب-مسیر نشستن و برخاستن نگهدارنده فاقدkeyway باشد.
ج-مسیرهای نشستن و برخاستن retainerها باشد.
د-هیچ کدام


31-در تراش مولرهای کوتاه جهت روکش هایfull Coverage، برای افزایش گیر و ثبات چه باید کرد؟
الف-استفاده از سیمان زینک فسفات
ب-قرار دادن چند شیارعمودی
ج-استفاده از یک finish line شولدر
د-کاهش عمق تراش اکلوزالی

32-دندان مولر اول فک بالا در یک بیمار به اندازه 4میلی متر بالاتر باextruded  قرار گرفته است.به طوری که پلن اکلوزال مربوط به این دندان بالاتر بوده و در فضای مربوط به مولر فک پایین(که وجود ندارد) قرار دارد.تصحیح این حالت به چه صورتی است؟
الف-خارج کردن دندان مولر فک بالا که به صورت extruded قرار گرفته، و ساختن پروتز فیکس برای هردو فضای خالی(مولر پایین و بالا)
ب-ترمیم مولر فک بالا با یک پلن اکلوزال مناسب توسط یک رستوریشن ریختگی و سپس ساختن یک پروتز فیکس برای فک پایین
ج-تراش مولرextruded جهتoff کردن آن از اکلوژن و ساختن پروتز فیکس برای فک پایین و تنظیم مولر بالا با پلن اکلوزال جدید بعد از سیمان کردن پروتز فیکس مولر پایین
د-reshaping و repolishing مولر فک بالا توسط پلن اکلوزال مناسب به وسیله تراش انتخابی و مناسب سپس ساختن پروتز فک پایین

33-شایعترین دلیل زخم بافتها در امتداد ناحیه موکوبال در پروتز پارسیل متحرک کدام است؟
الف-استفاده از دندان های آناتومیک
ب-استفاده از سنتریک نادرست
ج-توسعه زیاد بر درهای(Border) دنچر
د-فقدان سختی اتصال دهنده اصلی

34-تامین ساپورت نسبی مناسب در بیماران پروتز کامل، اساسا به وسیله کدام یک صورت می گیرد؟
الف-سطح تحدب فلنژلیبیال
ب-شکل هلالی برروی سطح باکال یا فاسیال پروتز
ج- ضخامت مناسب بردر در وستیبول
د-سطوح باکال دندان ها و ناحیه ای از پروتز کامل که در حکم لثه چسبنده است.

35-در حین تنظیم اکلوژن پروتز کامل، هیچ تماسی در ناحیه بالا نسینگ یافت نمی شود.دندان پزشک باید کدام یک از موارد زیر را انجام دهد؟
الف-تراش حفره مرکزی در ناحیهworking 
ب-تراش کاسپ های باکال فک بالا در ناحیه working
ج-تراش کاسپ های باکال دندان های فک پایین در ناحیهworking
د-تراش کاسپ های لینگوال دندان های فک بالا در ناحیهworking
و-تراش کاسپ های لینگوال دندان های فک بالا در ناحیه balancing

36-قدم اول درreline کردن پروتز پارسیل انتهای آزاد چیست؟
الف-تصحیح اکلوژن
ب-بورد در مولدینگ بیس دنچر
ج-بررسی تطابق فریم ورک
د-کاهش اندرکاتها در بیس دنچر
و-دوباره برقرار کردن پلن اکلوزال به وسیله استفاده از بردرمولدینگ در سطح بافت مجاور بیس دنچر

37-راهنمای ثنایایی یا(Incisal guidance) برروی آرتیکولاتور کدام است؟ 
الف-راهنمای افقی
ب-همان شیب کندیلی است.
ج-معادل مکانیکی کرو جبرانی است.
د-معادل مکانیکی روی هم قرارگرفتن (overlap) افقی و عمودی دندان ها است.

38-تنظیم اکلوژن پروتز کامل بالا و پایین در چه هنگامی صورت می گیرد؟
الف-هنگام تماس های پیش رس دندان های مقابل در موقعیت اکلوژن مرکزی
ب-هنگام تماس های پیش رس دندان های مقابل در موقعیت های اکلوژن مرکزی protrusive، بالانسینگ و working
ج- تماس دندان های ثنایا بدون تماس دندان های خلفی در موقیت پروتروزیو
د- هنگام تماس کاسپ های باکال در موقعیت working و عدم تماس کاسپ ها در موقعیت بالانسینگ

39- کدام یک از موارد زیر باید با استفاده از یک tissue-Conditioning درمان شود؟
الف- علایم بافتی مربوط به دیابت
ب- هایپر پلازی منتشر به خاطر ریج آلوئولار
ج- مخاط ترومتتیزه به وسیله دنچری که تطابق ندارد
د- ریج های باقی مانده تیز فک پائین در نواحی مولار

40-کست های تشخیصی ترجیحا در موقعیت C.R مانت می شوند تا در موقعیت "Maximum Intercuspation "برای این که........
الف-ارزیابی همه ارنباطات اکلوزالی موجود لازم است.
ب-C.R باعث کاسپی ماکزیمم می شود.
ج-حداکثر تماس دندان ها(Maximum Intercuspation) مشخصه و معیاری ازC.R است.
د-Maximum Intercuspation خلفی ترین ارتباط فک پایین با فک بالا است که در بعد عمودی ثابت می باشد.

41- وضعیت استراحت فیزیولوژیک " Physiologic Rest Position" در ساخت پروتز کامل ضروری است چون ....
الف- برروی نمای صورت موثر است.
ب- Interocclusal distance را باعث می شود.
ج- به بیمار اجازه می دهد که از استراحت فیزیولوژیک مناسب بهره ببرد.
د- راهنمایی جهت بعد عمودی اکلوژن می باشد.
و- همه موارد

42- بعد عمودی کوتاه اکلوژن (VD کوتاه) به کدام یک از حالات زیر اطلاق می شود؟
الف- فاصله ناکافی بین دو قوس به دلیل ریج های استخوانی حجیم
ب- حالتی که در آن دندان ها در موقعیت استراحت (Rest position) بر روی هم قرار گرفته و حالت Clenched داشته باشند.
ج- حالتی که در آن بیمار به دلیل بیماری مفصل TMJ نمی تواند دهانش را باز کند.
د- VD یا بعد عمودی بسته که به دلیل فاصله بین اکلوزالی زیاد به هنگام موقعیت استراحت فک پایین است، ناشی می شود.

43- پلن اکلوزال خلفی با کدام یک از خطوط زیر موازی است؟
الف- پلن آلاتراگوس
ب- پلن Ala-canthus
ج- پلن Tragus-canthus
د- پلن Ala-external auditory meatus

44- کدام یک از گروه عظلات زیر در بردر ملدینگ (Border Molding) بردرلینگوالی فک پایین یک بیمار بدون دندان تحت تاثیر قرار می گیرند؟
الف- هایوگلوس، مایلوهایوئید، عضله رجلی داخلی و دیگاستریک
ب- مایلوهایوئید، استایلوگلوس،عضله رجلی داخلی و عضله پایین آورنده گوشه دهان
ج-غضلات پالاتوگلوس؛مایلوهایوئید،جنیوگلوس و تنگ کننده فوقانی حلق
د-عضلات جنیوگلوس،مایلوهایوئید،تنگ کننده میانی حلق و بطن خلفی عضله دیگاستریک

45-سیل محیطی ثانویه پروتز کامل فک پایین به وسیله کدام یک تامین می شود؟
الف-بردر لیبیالی
ب-بردر باکالی
ج-بردر دیستولینگوال
د-بردر لینگوال قدامی

46-در یک بیمار بدون دندان، زایده کورونوئید احتمالا باعث کدام یک می شود؟
الف-توسعه دیستالی دنچر فک پایین را محدود می کند.
ب-موقعیت و قرار گیری دندان های خلفی را تحت تأثیر می کند.
ج-ضخامت فلنژدنچر در فضای باکال فک بالا را محدود می کند.
د-محل سیل پالاتالی خلفی را در دنچر فک بالا تعیین می کند.
و-هیچ کدام

47-راهنمایی قابل اعتماد برای چیدن دندان های قدامی در پروتز فک بالا کدام یک است؟
الف- fovea palatinae
ب- پاپیلای ثنایایی
ج-طول دندان های فک بالا
د-مرکز ریج باقی مانده

48-کدام یک از موارد زیر در ارزیابی دندان های پایه برای پروتز فیکس مهم می باشد؟
a-نسبت طول تاج به ریشه
b-شکل ریشه
c-وضعیت پریودنتال
الف-b,a
ب-c,a
ج-c,b
د-همه موارد

49-جهت داشتن رنگ مناسب لثه ای و انسیزال برای رستوریشنهای متال سرامیک،روشهای اصلاحی کدامند؟
a-استفاده از رنگیزه ها
b-استفاده از پرسلن رنگ آمیزی شده
c-دوباره گداختن در درجه حرارت بالاتر
d-تغییر انعکاس نور بوسیله تراش و پالیش زدن
الف-a
ب-b,a
ج-c,b,a
د-b
و-c,b
ه-d

50-مهمترین دلیلی که ترجیحا باعث نگهداری ریشه های سالم و تجویزOverdenture  نسبت به خارج کردن دندان ها و تجویز پروتز کامل معمولی می شود کدام است؟
الف-حفظ استخوان آلوئول
ب-ساختنoverdenture  راحتتر از پروتز کامل معمولی است.
ج-بیماران باoverdenture  به راحتی سازش پیدا می کنند.
د-حفظ گیرنده های پروپریو سپتیو لیگامان پریودنتال ریشه سالم
و-هیچ کدام

51-یک پونتیک باعث التهاب لثه اطراف، چند هفته بعد از سیمان کردن پروتز فیکس می شود، به طوری که بعد از مسواک زدن خونریزی رخ می دهد. دلیل این حالت چیست؟
a-بهداشت نا کافی دهان
b-آمبراژورهای لثه ای نا کافی
c-جابجایی بافتی بوسیله پونتیک
d-فقدان تماس کافی با ریج
e-تحریک مکانیکی ناشی از جریان نیافتن زیاد سمان
الف-e,c,b,a
ب-e,d,b,a
ج-d,c,b
د-e,d,c
و-همه موارد

52-استفاده از یک لایه نازک  Cavity Varnish  بر روی سطح دندان تراش خورده درست قبل از سیمان کردن روکش یا پروتز فیکس با زینک فسفات باعث کدام یک خواهد شد؟
a-افزایش احتمال لیکیج رستوریشن
b-تسهیل در نشستن رستوریشن
c-عایق کردن دندان در برابر تحریکات حرارتی
d-کاهش تحریک پالپ به خاطر اسیددیته سیمان
الف-b,a
ب-c,b
ج-d,b
د-c
و-d

53-کدام یک از موارد زیر باعث جدایی یا شکستن پرسلن از فلز در تکنیک متال سرامیک می شود؟
a-طراحی فریم ورک فلزی ضعیف
b-تراکم پرسلن شدید
c-تماس اکلوزالی در موقعیت CO با پرسلن
d-آلودگی فلز در اثر استفاده از پرسلن اپک
الف-d,b,a
ب-c,a
ج-d,a
د-d,b
و-d,c

54-در مقایسه با کلاسپ های ریختگی، کلاسپ های wrought wire ...
a-کمتر هادی هستند.
b-بیشتر هادی هستند.
c-کمتر قابل ارتجاع هستند.
d-بیشتر قابل ارتجاع هستند.
الف-c,a
ب-d,a
ج-c.b
د-d,b

55-مزایای دنچر فوری به دنچر معمولی شامل کدام یک است؟
a-حفاظت محل جراحی
b-ابقاء VD اکلوزال
c-کوتاه کردن مراحل بی دندانی و آشفتگی بیمار
d-جلوگیری از کلاپس و تغییر عضلات حالت دهنده صورت
الف-c,b,a
ب-d,b,a
ج-d,c,a
د-d,c,b
و-همه موارد

56-معمولا سطح تماس پونتیک فک بالا با مخاط به چه صورتی است؟
a-در جهت باکولینگوالی محدب
b-در جهت مزیودیستالی مقعر
c-به صورت زینی شکل
d-در جهت باکولینگوالی مقعر
e-در جهت مزیودیستالی محدب
الف-a
ب-b,a
ج-c,b
د-e,d

57-کست های تشخیصی در تعیین کدام یک از موارد زیر کمک کننده اند؟
a-دندان هایی که باید کشیده شوند.
b-دندان هایی که احتیاج به ترمیم دارند.
c-نواحی که نیاز به جراحی بافت نرم واستخوان دارند.
الف-b,a
ب-c,a
ج-c,b
د-c

58-پروتز کامل فک پایین باید ناحیه رترومولار پد (paer-shaped pad) را بپوشاند چون.....
a-پوشش این ناحیه باعث بردر سیل می شود.
b-پوشش این ناحیه باعث آهسته شدن تحلیل استخوانی آلوئول در ناحیه مولر می شود.
c-رترومولار پد برای چیدن دندان های مولر محل مناسبی می باشد.
الف-a
ب-b,a
ج-c,a
د-b
و-c,b

59-هنگام tryin روکش چینی-طلا، دندان پزشک مشاهده می کند که حد finish line روکش تا لبه لثه عالی است، اما سطح اکلوزال 1mm بلند است. محتملترین دلیل این حالت کدام است؟
الف-مراحل ریختگی نادرستا
ب-تماسهای پروگزیمالی خیلی بسته
ج-تغییر شکل دادن فلز در مراحل گداختن
د-انبساط چینی در طی گداختن

60-فاکتورهای فیزیکی مؤثر درگیر پروتز کدامند؟
الف-توسعه مکزیمم بیس دنچر
ب-ماکزیمم تماس بین مخاط و بیس دنچر
ج-تماس مطلوب بین بیس دنچر و استخوان بازال
د-همه موارد

61-الگوی حرکت فک در بین بیماران پروتز کامل و افراد واجد دندان های طبیعی به چه صورتی است؟
الف-شبیه هم است
ب-حرکت ماندیبول در بیماران پروتز کامل کاملا فرق دارد
ج-حرکت ماندیبول در بیماران پروتز کامل بسیار آهسته است.
د- هیچ کدام

62-شایع ترین دلیل زخمها و سائیدگی هایی زیر بیس دنچر کدام است؟
الف-توسعه بیش از حد بیس دنچر
ب-اکلوژن نادرست
ج-تکنیک غلط قالبگیری
د-هیچ کدام

63-بیماری با یک ریج شل و هیپر پلاستیک (flabby ridge) مراجعه می کند بهترین طرح درمان کدام است؟
الف-ساختن دنچر بدون اینکه در مورد "ریج شل" یا (flabby ridge) تصمیمی گرفته شود.
ب- خارج کردن بافت هیپر پلاستیک و flabby به طریقه جراحی
ج-اصلاح دنچر در نواحی هایپر پلاستیک
د-هیچ کدام

64-بیماری، توروسی به اندازه متوسط در فک پایین دارد. بهترین طرح درمان کدام است؟
الف-خارج کردن توروس به روش جراحی
ب-کاهش فشار توروس توسط ریلیف کردن
ج-سوراخ کردن دنچر در ناحیه توروس
د-نادیده گرفتن توروس

65-بیماری با ریج فک پایین تیز و sharp مراجعه می کند، تکنیک قالبگیری مورد استفاده کدام است؟
الف-قالبگیری با فشار مینیمم
ب-تکنیک قالبگیری با فشار انتخابی
ج-تکنیک قالبگیری با فشار
د-تکنیک قالبگیری تفاوتی در کیفیت کار ندارد.

66-استحکام یا Stability دنچر.....
الف-مقاومت در مقابل نیروهای عمودی است.
ب-مقاومت در مقابل نیروهای افقی است.
ج-مقاومت در مقابل نیروهایی است که دنچر را خارج می کنند.
د-همه موارد

67-به چه دلیلی رترومولار پد باید توسط پروتز پوشانده شود؟
الف-به دست آوردن مقاومت و استحکام بهتر
ب-تأمین بردر سیل      
ج-کاهش میزان تحلیل ریج آلوئولی
د-همه موارد

68-"Fovea palatini" در کدام ناحیه یافت می شود؟
الف-پشت خط Vibrating
ب-در جلوی خط Vibrating
ج-روی خط Vibrating
د-با خط Vibrating ارتباطی ندارد

69-دنچر فک بالا باید تا کدام ناحیه توسعه پیدا کند؟
الف-بالای خط Vibrating
ب-2-1 میلی متر پشت خط Vibrating
ج-جلوی خط Vibrating
د-ارتباطی با خط Vibrating ندارد

70-برای به دست آوردن حالت "Rest Position" بیمار باید چه کاری انجام دهد؟
الف-سر را باید مستقیم گرفته و به صندلی تکیه ندهد
ب-بیمار باید سر را به صندلی تکیه دهد
ج-بیمار باید سر را پایین بگیرد
د-هیچ کدام

71-فاصله بین اکلوزالی کاهش یافته Reduced interocclusal distance در پروتز کامل باعث کدام یک می شود؟
الف-کاهش نیروی biting
ب-افزایش نیروی biting
ج-به نیروی biting بستگی ندارد
د- باعث افزایش زخم می شود

72-پرلیش به وسیله کدام یک به وجود می آید؟
الف-افزایش فاصله بین قوسی
ب-کاهش فاصله بین قوسی
ج-فقدان ویتامین C
د-تروما به گوشه دهان

73بیماری با علایم، ناراحتی، درد مبهم و صداهای clicking در ناحیه مفصل گیجگاهی فکی مراجعه می کند. جهت بررسی دلیل سایش پروتز کامل این بیمار کدام یک از موارد زیر را باید چک کرد؟
الف-بعد عمومی افزایش یافته
ب-ارتفاع عمومی کاهش یافته
ج-CR نادرست
د-توسعه بیش از حد بیس دنچر

74-CR و CO در یک بیمار پروتز کامل بر روی هم منطبق نیست، این مسئله باعث کدام یک از مشکلات زیر می شود؟
الف-زخم
ب-شل شدن دنچر
ج-عدم توانایی در غذا خوردن
د-همه موارد

75-occlusal rim در ناحیه مولر باید به چه صورتی باشد؟
الف-تا حدی لینگوالی باشد.
ب-تا حدی باکالی باشد.
ج-روی ریج قرار می گیرد.
د-هیچ کدام

76-اکلوزال ریم occlusal rim د ناحیه قدامی باید به چه صورتی باشد؟
الف-تا حدی لینگوالی باشد
ب- تا حدی باکالی باشد
ج-روی ریج
د-هیچ کدام

77-فاصله لبه انسیزالی دندان سانترال فک بالا از پاپیلای انسیزیو (Incisive papilla) چقدر است؟
الف-7-6 میلی متر
ب-10-8 میلی متر
ج-12-10 میلی متر د-هیچ کدام

78-موقعیت اکلوزال ریم فک بالادر آرتیکولاتور به چه صورتی تنظیم می شود؟ 
الف-Arbitary means
ب-به وسیله Face bow
ج-به وسیله تنظیم فاصله بین کندیلی
د- هیچ کدام

79-انتهای دیستالی پلن اکلوزالی باید در چه سطحی قرار گیرد؟
الف-3/2 سطح فوقانی رترومولار پد
ب-3/1 سطح فوقانی رترومولار پد
ج-در بالاترین بخش رترومولار پد
د-هیچ کدام

80-یکی از مشکلات اصلی دنچری که در مقابل دندانهایی طبیعی قرار می گیرد کدام است؟
الف-سختی چیدن دندان ها
ب-دنچر بدون ثبات
ج-سایش دندان های مصنوعی
د-اشکال در جویدن به دلیل فشار غیر متعادل

81-بیماری با over denture  همراه با آماس لثه ای در اطراف دندان های پایه مراجعه می کند، دلیل این آماس چیست؟
الف-به دلیل نیروی وارد شده به مارجین لثه
ب-بهداشت ضعیف
ج-فضای آزاد در پروتز اطراف مارجین لثه
د-همه وارد

82-اشکال و سختی استفاده از بیس های فلزی چیست؟
الف-کاهش مارجین سیل پالاتی خلفی
ب-فقدان تحمل بافتی
ج-افزایش وزن دنچرها
د-اختلال در بدست آوردن دقیق تطابق

83-جهت تعیین دندان پایه برای over denture ترجیحا کدام دندان ها انتخاب می شوند؟
الف-دندان های پایه خلفی
ب-دندان های پایه قدامی
ج-هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند
د-اور دنچر انتخاب مناسبی جهت درمان نیست

84-پاسخ لثه ای نامناسب در over denture به چه دلیلی مشاهده می شود؟
الف-حرکت بیس دنچر
ب-عدم توانایی در رعایت مناسب بهداشت
ج-هر فضایی در پروتز های اطراف مارجین های لثه pace   dead نامیده می شود که منشاء آماس لثه می باشد
د-همه موارد

85-در مورد ساختن پروتز فوری فک بالا و پایین کدام جمله درست است؟
الف-باید با هم ساخته شوند.
ب-ابتدا پروتز فوری ماگزیلاو بعد ماندیبول ساخته می شود.
ج-ابتدا پروتز فوری ماندیبول ساخته می شود.
د-دنچرهای فوری نباید ساخته شوند چون پس از مدتی شل می شوند.

86-هنگام استفاده از دنچر فوری کدام یک درست است؟
الف-معمولا بیمار درد کمتری دارد چون دنچر فوری به عنوان اسپلینت عمل می کند.
ب-معمولا بیمار درد بیشتری دارد چون دنچر روی ساکت تازه قرار می گیرد.
ج-تورم معمولا با دنچر فوری همراه است.
د-ابتدا بیمار درد زیادی دارد اما بعد کاهش می یابد.

87-از موارد عدم تجویز مهم دنچر فوری کدام است؟
الف-در صورتی که بیماران، درمان را به سادگی قبول نکنند.
ب-در صورتی که درد با مراحل ساخت دنچر همراه باشد.
ج-در صورتی که به reliner های حد واسط احتیاج باشد.
د-همه موارد

88-بافت مخاطی قابل ارتجاع اثر اندرکات های دو طرفه را در صورتی جبران می کند که اندرکات......
الف-1 میلی متر یا کوچکتر باشد.
ب-2 میلی متر یا کوچکتر باشد.
ج-3 میلی متر یا کوچکتر باشد.
د-اندکات قابل جبران نیست.

89-ری لاین (Relining) یا (Rebasing) پروتز کامل مورد نیاز است چون......
الف-مواد بیس دنچر تحت سایش قرار می گیرند.
ب-تحلیل ریج به صورت دایمی است.
ج-باعث افزایش عمر مفید پر.تز می شود.
د-همه موارد

90-بیماری از شل بودن پروتز جدید خود و ایجاد زخم (حتی بعد از تنظیم اکلوژن) به متخصص پروتز مراجعه می کند. مهمترین عملی که باید انجام داد چیست؟
الف-چک کردن اکلوژن
ب-گرفتن قالبگیری دیگر و ری لاین کردن فوری دنچر
ج-تراش دنچر در نواحی زخمی
د-به بیمار توصیه می کنیم که پروتز را تحمل کند

91-بیماری تمام دندان های فک بالایش را کشیده و فک پایین آن سالم و دست نخورده است. دندان های مولر پایین (به دلیل عدم وجود پلن اکلوزال) Supereruption پیدا کرده اند. در چنین مواردی چه باید کرد؟
الف-پلن اکلوزال و چیدن دندان ها بر مبنای پلن اکلوزال دندان های طبیعی باشد.
ب-دندان های مصنوعی باید بر مبنای پلنی که از بالاترین حد دندان های طبیعی می گذرد چیده شوند.
ج-جهت تأمین تماس متعادل با قوس مقابل باید دندان ها را آماده کرده و تراش داد.
د- همه موارد

92-بیماری با فقدان تمام دندان های فک بالا و دندان های مولر فک پایین به دندان پزشک مراجعه می کند کدام یک از درمان های زیر توصیه می شود؟
الف-فقط برای فک بالا دنچر مورد نیاز است.
ب-جهت ساختن پروتز فک بالا، ابتدا باید برای فک پایین پروتز ساخته شود.
ج-در این که دنچر فک پایین باید ساخته شود یا نه اهمیتی وجود ندارد.
د- در چنین وضعیتی دندان های فک پایین باید کشیده شوند.

93-مهمترین عارضه دنچرهایی که با دندان های طبیعی در تماس هستند کدام است؟
الف-بی ثباتی
ب-تحلیل ریج
ج-سایش دندان ها
د-هیچ کدام

94-بیماری بیان می کند که پس از قرار دادن دنچرهایش،ابتدا محکم در سر جایشان قرار گرفته، اما پس از چند ساعت شل می شوند این علامت به دلیل کدام یک است؟
الف-خطا در اکلوژن
ب-ریج Flabby یا هیپرپلاستیک
ج-بیمار مشکل روانی داشته و این حالت به نظرش می آید.
د-هیچ کدام

95-بیماری بیان می کند که به هنگام خمیازه کشیدن و باز کردن وسیع دهان، پروتز فک بالا شل می شود، این مسئله نشان دهنده کدام یک است؟
الف-فلنژهای دنچر خیلی بلند است.
ب-فرنوم ها Relieve نیستند.
ج-فلنژ دیستوباکال خیلی ضخیم است.
د-هیچ کدام

96-اهمیت مشاهده یا تفسیر رادیوگرافی در قضاوت کدام یک از موارد زیر در پروتز ثابت مؤثر است؟
الف-ساپورت استخوانی باقیمانده
ب-عرض فضاهای لیگامان پریودنتال و مشخص شدن ترومای ناشی از اکلوژن
ج-پیوستگی یا منقطع بودن لامینادورا
د-همه موارد

97-لبه های روکش در چه حدی باید باشند تا سلامت لثه تآمین شود؟
الف-بالاتر از کرست ژنژیوال (1 یا 2 میلی متر)
ب- پایین تر از کرست ژنژیوال
ج-در حد کرست ژنژیوال
د-هیچ کدام

98-بیماری علیرغم ساپورت استخوانی کافی، تمام دندان های موجود در قوس فکی اش لق می باشند. محتمل ترین تشخیص کدام است؟
الف-بیماری پریودنتال
ب-پریودنتیت جوانان
ج-براکسیزم
د-هیچ کدام

99-اهداف تراش دندان جهت روکش چیست؟
الف-کاهش حجم دندان جهت تأمین ساپورت نگهدارنده
ب-حفاظت از ساختمان سالم دندان
ج-تهیه خط خاتمه تراش قابل قبول
د-همه موارد

100-روکشهای پلی کربنات در چه مواردی استفاده می شوند؟
الف-ترمیم دایمی
ب-ترمیم موقت
ج-یک نوع روکش شفاف که به عنوان روکش موقت استفاده می شود
د-هیچ کدام

101-قالبگیری با مواد لایت بادی (Light body) به چه منظوری استفاده می شود؟
الف-قالبگیری از دندان های تراش خورده
ب-قالبگیری از دندان ها بعد از استفاده از مواد (heavy body)
ج-جهت قالبگیری به هیچ وجه استفاده ندارد.
د-هیچ کدام

102-ضد عفونی کردن مواد قالبگیری مورد استفاده در دهان به چه صورتی انجام می شود؟
الف-اتوکلاو
ب-استریلیزاسیون با گرما
ج-استفاده از مواد شیمیایی مثل گلوتارآلدئید و یدوفر
د-هیچ کدام

103-در مورد مواد قالبگیری الاستومر که شامل بیس و کاتالیست می باشد،کدام یک درست است؟
الف-جهت ساختن کست
ب-باید به صورت تزریقی استفاده شود
ج-تغییر شکل می دهد
د-ب و ج

104-هنگام خارج کردن مواد قالبگیری از دهان بیمار، مواد قالبگیری از تری جدا می شوند. این نوع قالبگیری ......
الف-تغییر شکل داده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
ب-ساده و بدون اشکال است.
ج-باید از مواد چسبنده تری، به درستی استفاده شود.
د-الف و ج

105-هنگام قالبگیری با پلی اتر ماده قالبگیری باید.......
الف-در طی یک ساعت ریخته شود.
ب-فورا ریخته شود.
ج-قبل از ریختن برای مدت چند ساعتی می تواند باقی بماند.
د-هیچ کدام

106-هنگام قالبگیری با آلژینات،......
الف-باید فورا ریخته شود.
ب-می توان یک ساعت صبر کرد.
ج-می توان با آب تا یک ساعت صبر کرد.
د-برای مدت 6-5 ساعت صبر کرد.

107-بیماری که دندان ثنایای فک بالای او تحت روت کانال تراپی قرار گرفته نیاز به پست و کور دارد. اگر چه سیل آپیکالی تأمین است اما دندان به دق حساس است؟
الف-این مسئله جهت گذاشتن پست و کور مشکلی به وجود نمی آورد.
ب-پست و کور نباید ساخته شود.
ج-حساسیت به دق منع تجویزی برای پست و کور ندارد.
د-الف و ج

108-بهترین ماده جهت پوشش سطح اکلوزال دندان کدام است؟
الف-Metal
ب-پرسلن
ج-آکریل
د-کامپوزیت

109-پونتیک ناحیه خلفی فک پایین باید........ باشد؟
الف-Point Contact
ب-به صورت Bullet
ج-Sanitary (بهداشتی)
د-به صورت Saddle type

110-پونتیک ناحیه خلفی فک بالا باید....... باشد؟
الف-Sanitary
ب-Point Contact
ج-Bullet nose
د-Saddle

111-طرف بافتی پونتیک باید به چه صورتی باشد؟
الف-زبر
ب-صاف
ج-چین دار
د-به بافت ها فشار وارد کند

112-بهترین ماده برای کنار بافتی پونتیک کدام است؟
الف-Metal
ب-سرامیک
ج-آکریل
د-کامپوزیت

113-کراون های سرامیک در کدام یک از موارد زیر نباید استفاده شوند؟
الف-بچه های زیر 15 سال
ب-برای دندان های با فضای پالپی وسیع
ج-دندانی که مقابل دندان تحت attrision قرار دارد
د- هیچ کدام

114-لینگوال پلیت چه هنگامی به کار می رود؟
الف-اتصال بالای فرنوم
ب-در حالت C1 III
ج-هنگامی که دندان های قدامی از نظر پریودنتالی سالمند
د-در مواقع C1 I


115-لینگوال بار چه هنگامی به کار می رود؟
الف-هنگام دیاستم
ب-تمایل لیبیالی دندان ها
ج-تمایل لینگوالی دندان ها
د-وضعیت ضعیف دندان ها از نظر پریودنتالی

116-Single palatal strap در چه هنگامی به کار می رود؟
الف-در مواقع C1 III
ب-در کلاس III و مواردی که طول ناحیه بی دندانی طویل است
ج-در C1 III و در مواقعی که طول ناحیه بی دندانی کوتاه بوده و در قدام قرار دارد
د-در موارد C1 III mod I در مواقعی که طول ناحیه بی دندانی کوتاه بوده و در خلف قرار دارد

117-برای بیماری که اتصال فرنوم لینگوال آن بلند است، چه نوع اتصال دهنده اصلی را پیشنهاد می کنید؟
الف-لینگوال بار
ب-لیبیال بار
ج-لینگوال پلیت
د-هیچ کدام

118-بیماری با توروس پالاتینوس غیر قابل عمل جراحی که به حد خلفی کام سخت کشیده شده است، مراجعه می کند اتصال دهندۀ اصلی پیشنهادی کدام است؟
الف-Anterior posterior palatal strap
ب-full palatal coverage
ج-اتصال دهنده اصلی پالاتال U-shaped

119-رست سیت بر روی کانین باید....
الف-روند باشد.
ب-تری آنگولار یا مثلثی باشد.
ج-V شکل باشد.
د-صاف باشد.

120-جهت آماده کردن یک رست سیت…….
الف-5/2 میلی متر از ریج مارجینال می تراشیم.
ب-5/1 میلی متر از مارجینال ریج می تراشیمو
ج-out line رست سیت عریض تر است (عرضش بیشتر از طولش است)
د-outline رست سیت بلندتر است (طولش بلندتر از عرضش است)

121-بهترین رست لینگوالی کدام است؟
الف-سینگولوم
ب-لینگوال پیت
ج-نزدیک به ناحیه طوق
د-تهیه رست سیت بر روی روکش ریختگی

منبع:مجموعه سؤالات بورد دندان پزشکیADA- ج 2


Preview image: 
موضوع:  پروتز
Level:  Undergraduate
امتیاز:  3.3
تعداد رای:  1
جمع آرا:  5

بازگشت به فهرست