مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسی آزمایشگاهی میزان استحکام برشی پیوند براکت های ارتودنسی متصل شده به مینا درزمان های متفاوت

٢٨٢

 ۱- میانگین استحکام برشی پیوند براکت با دندان برای گروه ٢دقیقه ±٣ ./١۴، برای گروه ٥ دقیقه ٩/١ ± ٦/ ١٩ و برای گروه ٢۴ ساعت ٣ ±ساعت٦١/٢۱ مگا پاسکال بود.
 ٢- تنها بین استحکام برشی پیوند براکت های گروه 2 دقیقه با سایر گروها اختلاف آماری معنی داروجود داشت(٠٥/٠>p ).
 ٣- میانگین استحکام برشی پیوند براکت های تمام گروها – حتی گروه ٢ دقیقه – از حداقل استحکام باند کلینیکی مطلوب(٩/٥ تا ۸/٧  مگا پاسکال) بالاتر بود.
 ۴- با توجه به اين که برای کامپوزیت No-mix   دنتاروم و براکت همین کارخانه باند کلینکی مطلوب بعد از ٢ دقیقه حاصل می شود و تفاوت آماری معنی داری بین گروهای ٥ دقیقه تا ٢ ساعت نیز وجود ندارد، به نظر نمی رسد تحت این شرایط به تعویق انداختن قرار دادن و بستن آرچ وایردرون براکت به مدت طولانی عملی منطقی باشد. البته انتظارمی رود فرایند باندیگ کاملأ دقیق اجرا شود.

با صفا.فرزا نگان


Preview image: 
موضوع:  ارتودنسی
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست