مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسی مولرهای سوم درافراد با اکلوژن نرمال

31

از میان 52 نفر(26 مونث و 26 مذکر) با اکلوژن نرمال که جهت این مطالعه انتخاب شده بودند 5/63% افرادفاقد آن بودند. از مجموع مولرهای سوم موجود بیشترین تمایل محوری به ترتیب مربوط بهMesial and distal angulation و سپس موقعیتverticalبود.
از بررسی های آماری نتایج کلی زیر حاصل شد:                                                         
1) در فک پایین بیشترین تمایل محوری به شکل مزیالی بوده و تنها  59/5% مولرهای سوم تمایل محوری د یستالی داشتند. در فک بالا اکثر مولرهای سوم موجود تمایل محوری دیستالی داشتند و فقط 94/11% تمایل محوری مزیالی داشتند. علی رغم وجود تمایل مزیالی اکثر مولرهای سوم در فک پایین کراودینگ اینسایزرهای مندیبول مشاهده نشد.       
2) در مقایسه ی مراحل تکاملی، مولرهای سوم پسران از تکامل بیشتری نسبت به دختران برخوردار بودند.
3) با افزایش تدریجی مراحل تکاملی، دندان های مولر سوم زاویه ی رویشی بهتر وعمق نسبی کمتری را نشان می دادند طوری که این عمق درحا لت ورتیکالی حدود نصف حالت مزیالی یا دیستالی بود.   
   با توجه به نتایج بدست آمده و بادرنظرگرفتن ارتباطی که ممکن است بین تمایل محوری مولرهای سوم وایجاد کراودینگ اینسایزرهای ماندیبول وجود داشته باشد، توصیه می گردد در سال های آینده بررسی مجدد روی این افراد انجام شود.

با صفا.پديسار


Preview image: 
موضوع:  ارتودنسی
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست