مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

مطالعه سفالومتریک تغییرات شیب کندیل مندیبل در مال اکلوژن های اسکلتال

37

در این مطالعه lateral cephalograms 99 نفر (34 نفر مذکر و65 نفر مونث) در سنین 24-16 سال مورد بررسی قرار گرفت. 33نفر skeletal class I، 33 نفرskeletal class II و 33 نفر  skeletal class IIIبودندودرهر سه گروه رابطه ماگزیلا نسبت به  cranial Base نرما ل بود.
پس از  tracingسفالوگرام های جانبی به روش استاندارد شش زاویه GCH,Ra-SN,Cd-SN
ANB ,SNB ,SNA،  اندازه گیری و درجداول مربوطه ثبت شدند.
میانگین (Mean) انحراف معیار (S.D.) و ضرایب همبستگی (r) بین متغیرهای مورد نظر برای هر کدام از این زوایا در گروه های مختلف محاسبه شدند. در مقایسه اعداد حاصل ازاین مطالعه نتایج زیر به دست آ مد:
1)در گروهskeletal  c1.l   که ماگزیلا و مندیبل نسبت به  Cranial Base رابطه نرما لی داشتند، ضریب همبستگی بین زاویه  SNAبا شیب کندیلی از لحاظ آماری Significant بود ولی بین زاویه SNB و شیب کندیلی رابطه آماری مشخصی وجود نداشت. ضمنآ ضریب همبستگی بین زاویه SNBباRa-SN  نیز از لحاظ آماری Significant بود. زاویه CD-SN و GCH  رابطه آماری مشخصی دارد(جداول شماره 2 و3 ).
2) در گروه Skeletal  C1.II که رابطه ماگزیلا نسبت بهCranial Base    نرمال ولیRetrognathism  mandible وجود داشت، ضرایب همبستگی بین زوایای SNA وSNB با شیب کندیلی از لحاظ آماری Significant نبود ولی زاویه SNA باGCH  از لحاظ آماری رابطه ی معنی دارای داشت. ضمنآ از زاویه Cd-SN با GCH و زاویهGCH  هر دو از لحاظ آماری Significantبودند(جداول شماره 2  و3 ).
3) در گروه Skeletal  C1.lll که رابطه ماگزیلا نسبت به Cranial  Base نرمال وPrognathism Mandible  وجود داشت بین زاویهSNA  وشیب کندیلی ضریب همبستگیSignificant  نبود ولی بین زاویهSNB  با شیب کندیلی و Ra-SN ازلحاظ آماری رابطه مشخصی برقرار بود. زاویه   ANB نیز با زوایای Cd-SNوRA-SN از لحاظ آماری Significant داشت(جداول شماره  2 و 3 )

صحافيان.قنبرزاده


Preview image: 
موضوع:  رادیولوژی فک و صورت
رشد و نمو
ارتودنسی
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست