مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

ارزیابی میزان بزرگ نمایی ارتوپنتو موگراف

20

براساس مقایسه اندازه تصویر دندان ها در رادیوگرافی O.P.G  با اندازه دندان ها در مدل مطالعه ( قالب ) در یک نمونه  96 نفری از کود کان سنین 13- 7 سا ل وجود بزرگ نمایی در رادیوگرافی  O.P.Gبررسی
گردید و مشخص شد:
1) در این نوع  رادیوگرافی بزرگ نمایی وجود دارد ولی بزرگ نمایی در مورد دندان های مختلف متفاوت است.
2) همچنین میزان بزرگ نمایی بستگی به مقدار oj دارد، بدین صورت که هر چه بیشتر باشد، بزرگ نمایی به خصوص درفک بالا کمتر است و بالعکس .
3) میزان بزرگ نمایی در دندان های قدامی و همچنین در دندان های خلفی در فک پایین بیشتر از بالا می باشد.
4) میزان بزرگ نمایی در دندان های خلفی در طرف چپ بیشتر از طرف راست می باشد چه در فک بالاوچه درفک پایین.
5) میزان بزرگ نمایی در قسمت خلفی بیشتر از قسمت قدامی است چه در فک بالا و چه در فک پایین.
6)میزان بزرگ نمایی در دندان های قدامی با  ojهای مختلف در طرف راست بیشتر از طرف چپ می باشد.

امید است یافته های فوق برای همکاران دست اندرکاران مطالعه ی رادیوگرافی O.P.G مفید واقع گرددو در آینده نیز بتوانیم با مطالعه  Longitudinalاین ضرایب را برای بقیه ی دندان ها بدست آوریم واز آن در آنالیزهای مبکسد دنتی شن استفاده نماییم. 

صحافيان.زرين قلم


Preview image: 
موضوع:  رادیولوژی فک و صورت
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست