مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسی ارتباط ارتفاع 3/1 تحتانی صورت بامرفولوژی ماندیبول

211

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط ارتفاع 3/1 تحتانی صورت ومورفولوژی ماندیبول انجام گردید تا با به دست آوردن روابط دقیق خصوصیات ساختمانی استخوان وماندیبول به توان به الگوی رشد صورت و یا جهت چرخش فک در طی رشد پی برد.
رادیوگرافی سفالومتری لاترال مربوط به 45 بیمار از میان پرونده های مراجعین بخش ارتدنسی انتخا ب گردید. از میان1.نفر پسر و35نفر دختر بودند و سعی شد کلیشه ها همگی توسط یک دستگاه رادیوگرافی تهیه شده باشند.
17 پارامتر مربوط به خصوصیا ت مورفولوژیک ماندیبول به خصوص درنمای نیمرخ تعریف و انتخاب گردیده وپس ازتریسینگ نگاره های سفولومتریک مربوطه اندازه ها استخراج گردید.
دقت در این نتایج و مقایسه آنها با مطالعات مشابه نشان داد که ارتفاع سمفیز ماندیبول در این مطالعه مشابه سایر موارد به شدت تحت تآ ثیر ارتفاع صورت و الگوی رشد ماندیبول می باشد.
پهنای سمفیز در اینجا با ارتفاع صورت رابطه مستقیم داشت. برعکس سایر مطالعات که شاید مربوط به تفاوت در Ceriteria تشخیصی باشد ولی مسأله مهم به خصوص از دید مشاهده کننده نسبت پهنا به ارتفاع سمفیز می باشد که در اینجا مشابه موارد دیگر با رابطه منفی دیده شده یعنی صورت های بلند دارای سمفیز باریک وبلند و صورتهای کوتاه دارای سمفیز کوتاه و پهن می باشند. شاخص مورد بررسی در این مطالعه نسبت ارتفاع 3/1 تحتانی به ارتفاع کل صورت بود و در کلیه مطالعات قبلی اشاره شده بود که می تواند
بهترین شاخص کاربردی باشد ولی با مقایسه نتایج حاصل از بررس شاخص دیگری مثل شیب پلا ن ماندیبول متوجه شد یم که قدرت تشخیص زاویه بین بوردر تحتانی ماندیبول وپلان SN در مورد خصوصیات مورفولوژیک استخوان ماندیبول بیشتر از نسبت ارتفاع 3/1 تحتانی صورت به ارتفاع صورت می باشد یعنی برعکس توصیه سایر مطالعات.
از میان کلیه پارامترهای مورد بررسی تنها موردی که قطعآ در تیپهای مختلف صورتی این مطالعه تفاوت آماری معنی دار داشت ارتفاع سمفیز بود که در افراد با صورت بلند بیشتر از نرمال وصورت کوتاه بود.
در خاتمه می توان گفت که خصوصیات مورفولوژیک ماندیبول مسلمآ در رابطه با الگوی رشد صورت می باشد وبه عنوان یک عامل تشخیصی کمک کننده در کنار سایر عوامل تشخیصی می تواند کاربرد داشته باشد.
خصوصیات مورفولوژیک به خصوص فرم سمفیز در نمای نیمرخ شامل ارتفاع و پهنای آن می تواند کمک کننده بوده وبه راحتی با مشاهده مستقیم و یک برآورد کلینیکی الگوی رشد صورت را مشخص نمایند.

صحافيان.خديوي


Preview image: 
موضوع:  ارتودنسی
رشد و نمو
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست