مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسی اثرات دندانی و اسکلتی دستگاه مایوفانکشنال تانگ گارد ( Tongue Appliance ) در درمان Deficiency Maxillary کودکان

153

درمان زود هنگام مال اکلوژن های کلاس III با عامل هیپوپلازی ماگزیلا در اکثر کتب و مقالات ارتودونسی توصیه شده است. تشخیص صحیح و به موقع آگاهی از رشد و نمو کلی ماگزیلا و قسمت میانی صورت و عوامل موثر در تحریک رشدی آن زمان درمان و همچنین شناخت روشهای درمانی ممکن از اصول مهم درمان این بیماران می باشد.
از نظر درمان شروع زود هنگام، حتی در سن 4 سا لگی و سنین دندانی شیری توسط محققین گزارش شده است. یکی از دستگاه های متداول برای درمان کوچکی ماگزیلا که از دو دهه قبل در بخش ارتودنسی و اطفال دانشکده دندان پزشکی مشهد استفاده می شود د ستگاه مایوفانکشنال Tongue guard است که به وسیله آن نیروی زبان از پشت دندان ها ی قدامی فک پایین حذف می شود و به دندان های فک بالا منتقل می گردد. این دستگاه در مقایسه با دستگاه های خارج دهانی دارای مزایای زیر است:
1- مشخص نبودن دستگاه در خارج از دهان و در نتیجه افزایش همکاری بیمار
2- ا مکان تهیه و ساخت آسا ن آن با هزینه کم
3- وقت گیری کم در کلینیک
4- در تحقیق حاضر هدف بررسی تغییرات ایجاد شده با استفاده از این دستگاه در درمان مال اکلوژنهای کلاس III با عامل کوچکی فک بالا می باشد. بدین منظور سفا لوگرام های 23 بیمار ( 11 پسر و 12 دختر ) که همگی دارای مال اکلوژن کلاس III بوده و با دستگاه Tongue guard به مدت 6 ماه تحت درمان قرار گرفتند بررسی شد. متوسط سنی بیماران در شروع درمان 77/8 سال بود که کوچک ترین آنها 80/4 ساله و بزرگ ترین آنها 63/12 ساله بودند.
آنالیز سفالومتریک بیماران قبل و بعد از درمان تحت پنج عنوان: روابط قدامی – خلفی، طول فکین و قا عده جمجمه زوایای نشان دهنده روابط عمودی (vertical Analysis)، روابط دندانی با پلنهای افقی و عمودی و آنالیز بافت نرم انجام شد. سپس میانگین، انحراف معیار و درجه مشخص بودن از نظر آماری برای هر یک از متغیرهای 5 گروه محاسبه گردید و نتایج زیر به دست آمد:
1- از نظر قدامی - خلفی زوایای ANB و SNA هر دو افزایش داشته که این افزایش از لحاض آماری highly significant بود. ( P <0 .01 ) همچنین در آنالیز witts حرکت نقطه A به سمت قدام مشاهده شد که تغیییرات آن نیز از نظر آماری کاملآ مشخص بود ( P < 0 .01 )
2- در بررسی طول قاعده فکین، افزایش قابل ملاحظه ( P <  0.01 ) در اندازه طول فک بالا و نسبت   مشاهده شد.( روش A . M Schwarz صفحه 73 )
3- در بررسی زوایایی که مربوط به تغیییرات عمودی صورت می باشند ( vertical Analysis ) چرخش مختصر پلن پالاتال در جهت عقربه های ساعت ( clock wise ) دیده شد.
4- حرکت لبیالی دندان های انسیزورفک بالا بصورت ازیاد زاویه بین این دندان ها با دو پلن SN و پالاتال مشاهده شد که از نظر آماری highly significant بود.( P < 0 . 01 )
5- حرکت لینگوالی دندان های انسیزور فک پایین به صورت کاهش زاویه بین این دندان ها با پلن مندیبل ( کم شد ن IMPA ) مشاهده گردید که از نظر آماری highly significant بود .
 ( P < 0 . 01 )
6- بهبود د ر نیمرخ صورت بیمار بطور چشمگیری دیده شد که بصورت لب بالا به سمت قدام و لب پایین به سمت خلف بوده است. این تغییرات از نظر آماری highly significant بود. ( P < 0 . 01 )
7- با توجه به تحقیق ذ کر شده در فوق به این نتیجه می رسیم که درمان کوچکی ماگزیلا (Maxilla ray deficiency ) در سنین رشد توسط دستگاه مایوفانکشنال Tongue Guard آسان ترین و سریع ترین روش درمانی جهت د ست یابی به هدایت رشد فانکشن صحیح و نیمرخ مطلوب می باشد. قابل ذکر است که بیماران فوق در آینده نیز جهت بررسی تغییرات طولانی مدت تا زمان بلوغ Follow up خواهند شد.  

جلالي.پزشكي راد


Preview image: 
موضوع:  ارتودنسی
کودکان
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست