مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

مطالعه سفالومتریک ارتباط Natural Head Position و خطوط رفرنس داخل جمجمه ای

59

تحقیق حاضر بر پایه مطالعه سفالوگرام 44 بیمار دختر و 16 پسر مراجعه کننده به کلینیک های ارتدنسی شهر مشهد صورت گرفت. این سفالوگرام ها برای اولین بار با قرار دادن سر بیمار در موقعیت طبیعی خود Natural Head position با نگاه کردن در آینه ای که در مقابل بیماران قرار داشت گرفته شد. همزمان زنجیری که به انتهای آن وزنه ای آویزان بود در جلوی صورت بیمار در کنار فیلم استقرار یافت. این زنجیر نمایانگر خط عمودی حقیقی True vertical و خط عمودی بر آن در تریسینگ نماینده ی خط افقی حقیقی True Horizontalبود.
بر پایه ی این سفالوگرام ها 18 زاویه و نسبت علاوه بر سن و جنس بیماران اندازه گیری شد و در یک کامپیوتری دسته بندی گشت. از 30 بیمار شامل تعداد مساوی پسر و دختر از این عده در شرایطی که مشابه هنگامی که در آینه ای که در مقابل خود به چشمانشان می نگریستند وزنه ای در انتهای زنجیری در کنار صورتشان آویزان بود فتوگراف تهیه شد. زاویه ای که خط رابط Nasion و Pogonion بافت نرم با خط افقی حقیقی می ساخت در سفالوگرام و فتوگراف اندازه گیری شده، تفاوت این دو معیار بنام زاویه ی R در نظر گرفته شد و خطای روش توسط فرمول زیر محاسبه می شد   Method error =
که d اختلاف دو زاویه ( همان زاویه ی R ) و n تعداد نمونه ها بود.
حاصل این محاسبه عد د 37/1 را نشان داد. بررسی انحراف معیار زاویه ی پلن های رفرنس رایج یعنی Ba – Na و S – N و Po – Or و ANS – PNS و پلن های اکلوزال Downs و فانکشال نیز محاسبه و د یده شد که حداقل انحراف معیار این زوایا بیش از 2 برابر خطای روش مورد استفاده بوده است. این انحراف معیارها در پلن Ba – Na حداقل و در پلن های اکلوزال حداکثر مقدار خود داشت. علاوه بر این مقادیر با توجه به تحقیقات انجام شده روی خطای روش تکرار ترسیم پلن ها زوایا دیده شده که این پلن ها ی رفرنس نزدیک به 2 درجه احتمال اشتباه دارند. در حالیکه احتمال خطا در تکرار ترسیم خط افقی حقیقی تنها 25/0 درجه است به نظرمی آید که استفاده از خط افقی در سفالوگرامی که در N.H.P گرفته شده به مراتب قابل عتمادتر از هر روش مرسوم دیگری است. بخش دیگر تحقیق برسی همبستگی تغییرات متغیرهای موجود با همدیگر بوده که از این حاصل 570 عددی تنها به بررسی برخی ابعاد با اهمیت آن پرداختیم .
دیده شد که دو پلن SN و مندیبولر بیش از همه به تغییرات ارتفاع صورت وابسته اند و با افزایش این میزان شیب این دو پلن نیز بیشتر می شود و این امر نتایج تحقیقات قبلی را تقویت می کند که شیب قاعده ی جمجمه را در افرادی با صورت بلند بیشتر می دانستند(21)(52)(56) (57)(59)(61)(63)(69).
عدم ارتباط زاویه ی CVT – OPT با ارتفاع صورت د قت محاسبات و تکنیک ها را نشان میدهد که در این تحقیق این عدم ارتباط به اثباط رسید. نشان داده شده که تغییرات شیب دندان ها و پلن های اکلوزال کمتر به ارتفاع صورت و بیشتر به عوامل د یگر موضعی وابسته اند. طی بحثی نشان دادیم که زوایای SNA و SNB شد یدآ تحت تآثیر تغییر ارتفاع صورت قرار می گیرند. این تغییرات از قابلیت اعتماد این زوایا می کاهد و نشان می دهد که تشخیصی که صرفآ بر مبنای این زوایا استوار باشد از درجه اعتبار ساقط است.
حتی زاویه ی ANB که باید تحت تآثیر شدید روابط قدامی خلفی فک بالا و پایین باشد نیز با افزایش ارتفاع صورت رابطه ی مثبت و اندکی را نشان می دهد. یعنی در افرادی با ارتفاع صورت بلند تر این زاویه ممکن است افزایش یابد.
با این مقدمات به این نتیجه رسیدیم که تغییرات پلن های رایج در آنالیزهای سفالومتریک به عنوان رفرنس از اعتبار این آنا لیزها از جمله بررسی رابطه ی قدامی - خلفی فک بالا و پایین می کاهد.
پیشنهاد می شود با استفاده از که فواصل خطوط عمود بر خط افقی حقیقی از لندمارکهای صورتی روابط آنها را بررسی کنیم. البته دست یافتن به میانگین های لازم برای این بررسی ها نیازمند تحقیقاتی وسیع روی نمونه های متعدد خواهد بود. می توان زوایای و مقادیر استاندارد دیگری را مانند مقالاتcooke  و viazis و دیگران برای آنالیز جدید تعیین نمود.
استفاده از سفالوگرام هایی که در N.H.P. گرفته شده اند و مقایسه آنان با معاینات بالینی که در این موقعیت طبیعی سر در کلینیک انجام می شوند به سهولت انجام پذیر است و کاملآ قابلیت انطباق بر یکدیگر را دارد. این روش تنها روش آنالیز سفالومتریک است که از نظر بالینی معنی دار بوده و کاربردهای بالینی قابل ملاحظه تری خواهد داشت. تا زمانی که مقاد یر استاندارد لازم برای آنالیزهای سفالومتریک جدید ارائه شوند بایستی با تهیه سفالوگرام ها در این موقعیت و بررسی پلن ها و زوایا مختلف با خط افقی و عمودی حقیقی در صورتی که تفاوت عمده ای در شیب این خطوط با حالات عادی وجود داشت تا حد ممکن و بر اساس تجربه اشتباهات احتمالی آنالیز های مرسوم را تصحیح و نواقص آن را ترمیم نمود. در این پدیده جدید راه مطالعه در جوانب بسیاری امتداد می یابد و می توان در زمینه های گوناگون آن تحقیقات جدیدی را پایه ریزی کرد.
 

صحافيان.هروي طالمي


Preview image: 
موضوع:  ارتودنسی
رادیولوژی فک و صورت
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست