مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

تعیین سفالیک ایندکس و فیشیال ایندکس و رابطه آنها با فرم قوس فکی در مدارس راهنمایی مشهد

86

1- سفالیک ایندکس افراد مزوسفال با اکلوژن نرمال 85.5- 77.5 درصد می باشد.
2- فیشیال ایندکس افراد مزو فیشیال با اکلوژن نرمال برای آقایان 91.16 و برای خانم ها 90.46 درصد می باشد.
3- نمونه های مزوسفال این تحقیق نسبت به نمونه های مزوسفال غربی ( امریکایی) براکی سفالتراند که با توجه به این وضعیت به نظر می رسد حجم جمجمه در نمونه های ایرانی بیشتر از نمونه های امریکایی باشد.
4- صورت در نمونه های این تحقیق نسبت به نمونه های نرمال امریکایی کشیده تر است.
5- میانگین سفالیک ایندکس دختران و پسران مساوی است ولی فیشیال ایندکس در پسران بیشتر است.
6- ارتفاع صورت عرض صورت و عرض قوس های فکی نواحی بین کانین و بین مولر اول دائمی در پسران بیشتر از د ختران می باشد.
7- سفالیک ایندکس و فیشیال ایندکس همبستگی معنی دار با همدیگر دارند که از نوع خطی ولی معکوس می باشد. ( P < 0 . 05 )
8- عرض جمجمه عرض صورت و عرضهای قوس فکی همبستگی معنی داری با هم ندارند. ( P < 0 . 05 )
9- سفالیک ایندکس و فیشیال ایندکس رابطه معنی دار با عرض و فرم قوس دندانی ندارد. ( P < 0 . 05 )
1.- از روی سفالیک ایندکس و فیشیال ایندکس نمی توان دقیقآ به فرم قوس دندانی پی برد بلکه نیاز به معاینات بیشتر کلینیکی و داخل دهانی می باشد. ( چون این امر تنها در حد ود 55 درصد موارد صادق است ).
11- 33 درصد کل نمونه ها و 18 درصد نمونه ها مزوسفال دارای قوس فکی Ushape بودند. بدین معنی که هر فرد مزوسفالی دارای قوس دندانی بیضی شکل یا Ovoid نمی باشد
خلا صه Summary
هدف از این مطالعه تعیین سفالیک ایندکس و فیشیال ایندکس و رابطه آنها با عرض و فرم قوس دندانی 30 دختر و 30 پسر 13-11 ساله و میانگین سنی 6/12 سال با اکلوژن نرمال و نیمرخ و بافت نرم طبیعی بدون سابقه درمان ارتودنسی در مدارس راهنمائی شهرستان مشهد می باشد. اندازه گیری های لازم بر روی سر و صورت و قالب مطالعه نمونه های فوق انجام و مقدار سفالیک ایندکس برای نمونه های مزوسفال 85.5 - 77.5 درصد ( که نسبت به نمونه های مزوسفا ل امریکایی براکی سفالترند و این چنین به نظر می رسد که حجم جمجمه در نمونه های ایرانی بیشتر از نمونه های امریکایی است) و فیشیال ایندکس برای د ختران 90.46 درصد و برای پسران 91.16 درصد ( که نسبت به نمونه های نرمال امریکایی صورتی کشیده تر دارند) به دست آمد. ایندو ایندکس با همدیگر همبستگی معنی دار داشته ( P < 0 . 05 ) ولی با عرضهای قوس فکی در نواحی Intercanine و Interrnolar همبستگی معنی دار ندارند (P > 0 . 05) .
با رسم آرچ فرم قالبهای مطالعه مشخص شد که سفالیک ایندکس با فرم قوس فکی رابطه کاملی نداشته و تنها در 55 درصد موارد فوق قوس فکی از فرم جمجمه ( سر ) برا کی سفال تبعیت می کند و همه افراد مزوسفال دارای قوس فکی بیضی شکل ( Ovoid ) نبوده بلکه 18 د رصد موارد فرم قوس فکی چهار گوش ( U shape ) داشتند.
متغیرهائی چون ارتفاع صورت و عرض گونه ای صورت و عرض جمجمه و طول قدامی - خلفی جمجمه و عرض اینترکانین و اینترمولر فک بالا و فک پایئن و فیشیال ایندکس همگی در پسران بیشتر از دخترا ن بود. ولی سفالیک ایندکس در هر دو جنس تقریبآ مساوی بود.
بنابراین برای تشخیص و طرح درمان ارتودنسی برای هر نژاد بهتر است از استانداردهای همان نژاداستفاده شود همچنین برای رسیدن به نتیجه مناسب تر می توان از استانداردهای ناحیه ای استفاده نمود.

باصفا.عباسيان


Preview image: 
موضوع:  کودکان
ارتودنسی
دندان پزشکی اجتماعی
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست