مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسي روابط اسكلت فكي درافراد بالغ بدون مال اكلوژن

30

دراین مطالعه تعداد60 نفرازجوانان مشهدی (سال های سوم  و چهارم دبیرستان) انتخاب   شدنداین گروه شامل 32 دختربا میانگین سنی 3/17 سال و 28 پسر با میانگین سنی 3/17 سال بود. افراد انتخاب شده اکلوژن نرمال و ظا هر مطلوب و قابل قبول داشتند. از افراد انتخاب شده سفالومتری جانبی (Lateral) تهیه شد و سفالومتری ها به روش استاندارد تریسینگ گردیدند.
بعداز تعیین نقاط مورد نظر و رسم پلا ن های در نظرگرفته شده زوایا و پارامتر هایی که در   روش تریسینگ به آن ها اشاره شده است اندازه گرفته شدند. مقاد یر اندازه گرفته شده گروه دختران و پسران در جداول (1-4 ) و (2-4) ثبت گردیده است. میانگین ( Mean ) انحراف معیار
( S.D ) و Range و خطای معیار ( S.E.Mean ) مقادیر ثبت شده گروه دختران و پسران و کل نمونه ها در جداول ( 3- 4 ) و( 4- 4 ) و ( 5-4 ) آورده شده اند.
رابطه اسکلت فکین نسبت به هم با استفاده از زاویه ANB و ارزیابی Wits بررسی و نتایج به دست آمده درجداول ( 6-4 ) و ( 7-4 ) و نمودارهای ( 3-4 ) و ( 4-4 ) آورده شده اند.
به کمک زوایای SNA و SNB رابطه هر فک نسبت به قاعده جمجمه بررسی شد و نتا یج به دست آمده درجداول ( 8- 4 ) نمایان می باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه با نتایج   مطالعات مشابه روی نژاد ایرانی و غیر ایرانی مقایسه گردید. و از نظر آماری اختلا ف آن ها مورد بررسی قرار گرفت. جداول شماره ( 1-5 ) و ( 2-5 ) و ( 3-5 ) و ( 4-5 )  به طور خلا صه نتا یج به دست آمده است :
1- زوایا و پارامترهای اندازه گیری شده در گروه دختران و پسران مشهدی از نظرآماری اختلاف واقعی و معنی داری با هم ندارند.  
2- از بررسی روابط فکین نسبت به هم به کمک زاویه ANB و آنالیز  Wits (فاصله میلی متریAo – Bo) مشخص شد که هر دو روش به یک نسبت رابطه اسکلتال Class II
را نشان دادند ولی در مورد Class I و Class III نتایج تقریبآ مشابهی در دو روش فوق به دست آمد. بنابراین برای ارزیابی دقیق تر روابط فکین بهتر است از هر دو روش استفاده نمود. ضریب همبستگی بین زاویه ANB  و آنالیز Wits (فاصله میلی متری  
Ao – Bo) مثبت بوده و با افزایش اندازه زاویه ANB مقدار Wits نیز افزایش می یابد.
( 72/0 r = )
3- اکثر افرادی که اکلوژن نرمال دارند رابطه قدامی- خلفی فکین آنها Class I می باشد
( 80 -   75 درصد )
4- زاویه L – Man.p در نمونه های مشهدی نسبت به سفید پوستان سایر نقاط دنیابزرگترمی باشد. یعنی انسیزورهای فک پایئن بیشتر به طرف لیبیال شیب دارند.این مطلب دو بار به فاصله ده سال بررسی و به اثبات رسیده است.
5- سیاه پوستان و زرد پوستان نسبت به سفید پوستان حالت Bimaxillary protrusionدراین مطالعه تعداد60 نفرازجوانان مشهدی (سال های سوم  و چهارم دبیرستان) انتخاب   شدنداین گروه شامل 32 دختربا میانگین سنی 3/17 سال و 28 پسر با میانگین سنی 3/17 سال بود. افراد انتخاب شده اکلوژن نرمال و ظا هر مطلوب و قابل قبول داشتند. از افراد انتخاب   شده سفالومتری جانبی (Lateral) تهیه شد و سفالومتری ها به روش استاندارد تریسینگ گردیدند.
بعداز تعیین نقاط موردنظر و رسم پلا ن های درنظرگرفته شده زوایا و پارامتر هایی که درروش تریسینگ به آن ها اشاره شده است اندازه گرفته شدند. مقادیر اندازه گرفته شده گروه دختران و پسران در جداول (1-4 ) و (2-4) ثبت گردیده است. میانگین ( Mean ) انحراف معیار( S.D ) و Rang وخطای معیار ( S.E.Mean ) مقادیر ثبت شده گروه دختران و پسران و کل نمونه ها در جداول ( 3- 4 ) و( 4- 4 ) و ( 5-4 ) آورده شده اند.
رابطه اسکلت فکین نسبت به هم با استفاده از زاویه ANB و ارزیابی Wits بررسی و نتایج به دست آمده درجداول ( 6-4 ) و ( 7-4 ) و نمودارهای ( 3-4 ) و ( 4-4 ) آورده شده اند0
به کمک زوایای SNA و SNB رابطه هر فک نسبت به قاعده جمجمه بررسی شد و نتا یج به دست آمده درجداول ( 8- 4 ) نمایان می باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه با نتایج مطالعات مشابه روی نژاد ایرانی و غیر ایرانی مقایسه گردید. و از نظر آماری اختلاف آن ها   مورد بررسی قرار گرفت. جداول شماره ( 1-5 ) و ( 2-5 ) و ( 3-5 ) و ( 4-5 ) به طورخلاصه   نتا یج به دست آمده است :
1- زوایا و پارامترهای اندازه گیری شده در گروه دختران و پسران مشهدی از نظرآماری اختلاف واقعی و معنی داری با هم ندارند.  
2- از بررسی روابط فکین نسبت به هم به کمک زاویه ANB و آنالیز  Wits (فاصله میلی متریAo – Bo) مشخص شد که هر دو روش به یک نسبت رابطه اسکلتال Class II را نشان دادند ولی در مورد Class I و Class III نتایج تقریبآ مشابهی در دو روش فوق   به دست آمد. بنابراین برای ارزیابی دقیق تر روابط فکین بهتر است از هر دو روش استفاده نمود. ضریب همبستگی بین زاویه ANB  و آنالیز Wits (فاصله میلی متری Ao– Bo)مثبت بوده و با افزایش اندازه زاویه ANB مقدار Wits نیز افزایش می یابد.( 72/0 r = )
3- اکثر افرادی که اکلوژن نرمال دارند  رابطه قدامی- خلفی فکین آنها Class I می باشد ( 80 -   75 درصد )
4- زاویه L – Man.p در نمونه های مشهدی نسبت به سفید پوستان سایر نقاط دنیابزرگترمی با شد. یعنی انسیزورهای فک پایئن بیشتر به طرف لیبیال شیب دارند.این مطلب دو بار به فاصله ده سال بررسی و به اثبات رسیده است.
5- سیاه پوستان و زرد پوستان نسبت به سفید پوستان حالت Bimaxillary protrusion   دارند. نهایتآ به این نتیجه می رسیم که پارامترهای سفالومتری نژادهای مختلف اختلافات فاحشی با هم دارند ولی در بین جوامع مختلف از یک نژاد هم اختلافات   کمی دیده می شود 0.

دارند. نهایتآ به این نتیجه می رسیم که پارامترهای سفالومتری نژادهای مختلف اختلافات فاحشی با هم دارند ولی در بین جوامع مختلف از یک نژاد هم اختلافات کمی دیده می شود .

جلالي.رمضان زاده


Preview image: 
موضوع:  ارتودنسی
رشد و نمو
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست