مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

مقایسه ثبات نسبت M/F در چهار Segmented cuspid retraction springs با استفاده از روش آنالیز اجزای محدود (FEM)

376

سابقه و هدف: برای حرکت دندان با استفاده از سیستم های بدون اصطکاک لوپ های مختلفی طراحی شده اند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. برای opus loop ادعا شده است که در سیستم continuous arch wire دراری ثبات M/F در طی حرکت دندان ها می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی خصوصیات مکانیکی opus loop و T loop بدون preactivation ، از جهت خصوصیات مکانیکی تقریبا مشابه یکدیگر بودند. ایجاد preactivation تنها به میزان 10 درجه سبب افزایش نسبتا کم نیروهای افقی و عمودی شده و ثبات نسبت M/F قدامی و خلفی که در لوپ های بدون preactivation وجود دارد،‌ را برهم زده و میزان این نسبت ها را در range نسبتا وسیعی تغییر می دهد. تغییر سایز وایر بر روی نسبت F/ موثر بوده، در حالی که بر روی نسبت M/F قدامی و خلفی تاثیری ندارد. کاهش ابعاد لوپ خصوصیات مطلوب لوپ ها را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار داده، به طوری که نسبت F/ را به طور موثری افزایش و میزان نسبت M/Fقدامی و خلفی را کاهش می دهد. تغییر فاصله اینتربراکتی در سیستم segmented در طی بسته شدن فضای دندان پر مولر اول، تغییرات چندان زیادی در خصوصیات مکانیکی لوپ ها ایجاد نمی کند (7 میلیمتر کاهش از میزان فاصله اینتربراکت)
نتیجه گیری:
اگرچه ژئومتری لوپ به خصوص در L loop تاثیر زیادی در خصوصیات مکانیکی آن نسبت به T Loop داشته ولی در opus loop چندان ارجحیت مکانیکی نسبت به T loop در سیستم segmented ایجاد نمی نماید. جهت دستیابی به نسبتM/F مناسب باید تا حد امکان از کاهش ابعاد لوپ جلوگیری نمود. در حالیکه تغییر سایز وایر تاثیر چندانی ندارد.
Background & Aim: to move teeth in a frictionless system, different kind of loops have been designed. Each loop has its own advantages and disadvantages. It has been claimed that opus loop produces a constant M/F ratio when activated in continuous arch wire system. The aim of this study was to investigate the mechanical characteristics of opus loop with regard to the constancy of M/F ratio during activation in segmented technique and its comparison with the following loops( L loop, T loop, closed vertical helical loop(VHC))
Methods & Materials: the evaluation of these loops after activation was carried out by means of the finite element method. The loops were methodically designed by using the Ansys software system. After discretization and definition of boundary condition the loops were loaded. The mechanical behavior of each loop was analysed  there after.
Result: the greatest horizontal and vertical forces after activation were obtained with the "L" loop and the lowest anterior and posterior M/F ratios after activation were with VHC loop. Opus loop and T loop without preactivation had similar mechanical behaviors. The creation of only 10 preactivation resulted in moderate increase in the vertical and horizontal forces but eliminated the constancy in the anterior and posterior M/F ratio present before preactivation.in preactivated loops the anterior and posterior M/F ratios changed dramatically. Changes in the size of the wire affected the F/Delta ratio but the anterior and posterior M/F ratio remained unaffected.Decreasing the loop dimension increased the F/Delta ratio and decreased the anterior and posterior M/F ratios. The reduction in the interbracket distance up to 7mm (a first premolar width) while closing the extraction space did not affect significantly the mechanical characteristics of the loops.
Conclusion: the geometrical changes between the T and L loops significantly affected their mechanical behavior but this was not observed between opus and T loops. In order to obtain a favorable M/F ratio, loop dimensions must not be reduced while changing the wire size will not be as important according to treatment needs.               

صفوي.خضري


Preview image: 
موضوع:  ارتودنسی
مباحث غیر دندان پزشکی مرتبط
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست