مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسی تغییرات عرضی قوس دندانی بالا و پایین بدنبال درمان ارتدنسی به روش کشیدن دندان با دستگاه‌های استاندارد اج وایز

سال دفاع: 1385
استاد راهنما: دکتر پوستی- دکتر باصفا
نگارنده: دکتر محمدرضا صباغی سیوکی
مقدمه: هدف از این مطالعه مقایسه تغییرات عرض قوس دندانی در قدام و خلف بعد از درمان به روش همراه با کشیدن دندان ( چهار پرمولر اول ) است تا مشخص شود که آیا کشیدن دندان اثری در اندازه عرض قوس دندانی در نواحی کانینی، پر مولری و مولری دارد یا نه.

مواد و روش ها:
این تحقیق روی قالبهای مطالعه 47 بیمار با سن متوسط 86/1± 7/12سال ( کمترین آن‌ها 11 ساله و بیشترین آن‌ها 20 سال داشت ) و به تعداد 43 زن و 4 مرد که در یکی از کلینیکهای تخصصی و خصوصی ارتودنسی سطح شهر مشهد مقدس توسط یک نفر به روش کشیدن چهار پرمولر اول با دستگاه های استاندارد اج وایز22 درمان ارتدنسی شده بودند انجام شد.
قالبها در دو مرحله قبل از شروع درمان ارتدنسی و پس از خاتمه درمان طی دوره ی ریتنشن تهیه شدند. سپس با استفاده از کولیس دیژیتال، عرض بین کانین ها، پرمولر دوم و مولر اول در فک بالا و پایین از نقطه ای درسطح باکال دندان‌ها روی محور طولی میانی آن‌ها در حد فوقانی مارژین لثه ( تحتانی ترین نقطه سرویکالی سطح باکال ) قبل و بعد از درمان اندازه گیری و تعیین شد.
جهت مقایسه تغییرات عرض قوس در قبل و بعد از درمان بااستفاده از آزمون t زوجی، مقایسه انجام گرفت. در همه آزمون ها P-value کمتر از 05/0 بعنوان نتایج معنی‌دار تلقی گردید.

نتایج:
با توجه به نتایج تحقیق مشخص شد که درمان‌های ارتدنسی همراه با کشیدن دندان باعث باریکتر شدن قوسهای دندانی در جهت عرضی در ناحیه پرمولری و مولری، و افزایش عرض قوس دندانی در ناحیه کانین ها می شود.

نتیجه گیری:
در این تحقیق با توجه به افزایش عرض قوس، حداقل در ناحیه بین کانینی، مشخص می شود که درمان به روش کشیدن باعث باریک تر شدن قوسهای دندانی در این ناحیه نمی شود؛ اما کشیدن چهار پر مولر اول سبب کاهش عرض قوس در ناحیه پرمولری و مولری می شود.


Preview image: 
موضوع:  ارتودنسی
Level:  Undergraduate

بازگشت به فهرست