مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

تاثیر ترکیب ماده باندینگ بر استحکام خمشی کامپوزیت تقویت شده با فایبر

بیان مسأله: ترکیب ماده باندینگ اشباع کننده فایبر ممکن است از طریق افزایش چسبندگی باعث افزایش استحکام خمشی کامپوزیت تقویت شده با فایبرشود.
هدف: بررسی اثر چهار ماده باندینگ با میزان فیلر و درجه آب گریزی متفاوت بر روی استحکام خمشی یک کامپوزیت تقویت شده با فایبر
مواد و روش: در این مطالعه تجربی نمونه ها در ابعاد 25×2×2 میلیمتری در6 گروه 15 تایی از کامپوزیت تقویت شده با فایبر پلی اتیلن تهیه شد.در گروه 1 یا کنترل مثبت، نمونه ها با استفاده از کامپوزیت تقویت شده بدون فایبر و در گروه 2 یا کنترل منفی، کامپوزیت تقویت شده با فایبر و بدون رزین آماده گردید. درگروه سوم تا ششم فایبر به ترتیب با یکی از باندینگ های سینگل باند 2، سینگل باند، رزیست و آل باند3 آغشته شد. در مرحله تهیه نمونه ها ابتدا فایبر در کف مولد قرار گرفت سپس مولد با کامپوزیت پر و کیور شد. نمونه ها به مدت 24 ساعت در آب مقطر قرار گرفتند و سپس استحکام خمشی نمونه ها با استفاده از آزمون Three point bending توسط دستگاه اینسترون با سرعت 1میلیمتر در دقیقه تعیین شد. نوع شکست نمونه ها توسط استریومیکروسکوپ مشاهده شد. آنالیز آماری توسط آزمون هایANOVA و LSD post hoc صورت گرفت. (05/0>P)
یافته ها: آنالیز آماری تفاوتهای معنی داری را با استفاده از آزمونANOVA نشان داد.گروه آل باند 3 بطور معنی داری استحکام خمشی بالاتری را نسبت به تمامی گروه ها نشان داد. (001/0>P) گروه های 3 تا 6 نسبت به گروه های کنترل و گروه کنترل مثبت نسبت به گروه کنترل منفی بطور معنی داری استحکام خمشی بالاتری داشتند. (05/0>P)
نتیجه گیری: انتخاب ماده باندینگ می تواند اثر معنی داری بر روی استحکام خمشی کامپوزیت تقویت شده با فایبر داشته باشد. زمانی که ازماده باندینگ آب گریز و حاوی فیلر جهت اشباع فایبر استفاده شد استحکام خمشی در حد 4 برابر نسبت به گروه کنترل منفی افزایش یافت.
واژگان کلیدی: کامپوزیت تقویت شده با فایبر- استحکام خمشی- باندینگ


Preview image: 
-:  دکترفرناز مشرف جوادی
موضوع:  ترمیمی
مواد دندانی
Level:  Undergraduate

بازگشت به فهرست