مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسی میزان DMFT در کودکان 12 ساله شهر لاهیجان در گیلان

مقدمه: يكي از بهترين راه هاي سنجش ميزان فعاليت يك نظام بهداشتي اندازه گيري شاخص هاي توصيه شده توسط WHO است. يکي از مهم ترين اين شاخص ها در سلامت دندان ها شاخصDMFT است که نشانگر دندان هاي پوسيده، کشيده شده در اثر پوسيدگي و پر شده است كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف: هدف ازاين تحقيق بررسي شاخص DMFT در كودكان 12 ساله شهرهاي لنگرود، لاهيجان و سياهکل در شرق استان گيلان در سال 83-82 بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق توصيفي – تحليلي و مقطعي بر 885 دانش آموز در سه شهر لنگرود، لاهيجان و سياهكل انجام شد. روش نمونه برداري، خوشه اي تصادفي دو مرحله اي بود و روش بررسي معاينه (روش چشمي - لمسي) و استفاده از پرسشنامه بود. علاوه بر بررسي شاخص، اطلاعات مربوط به جنس، تحصيلات والدين، دفعات مسواك زدن و تعداد فرزندان خانواده نيز ثبت شد.
نتايج: ميانگين شاخص سه جمعيت مورد بررسي به ترتيب 1.65 و 1.49 و 1.60 و افراد بدون پوسيدگي دندان(DMFT=0)، 33.3%، 39.3 و 34.4% بود ارتباط معني دار مستقيم بين تعداد فرزندان بيش از 3 نفر با شاخص DMFT بدست آمد. همچنين ارتباط بين ميزان تحصيلات والدين و ميزان پر شدگي دندان معني دار بود (P<0.0005).
نتيجه گيري: جمعيت مورد بررسي بر اساس معيارهاي WHO براي كشورهاي مديترانه شرقي (که DMFT كمتر از 2 براي 12 ساله ها) وضعيت نسبتا مطلوبي دارد و جزو گروه با پوسيدگي كم و در حد انتظار WHO طبقه بندي مي شود ولي هنوز تا رسيدن به هدف DMFT=0 براي 50% از 12 ساله ها، بايد تلاش هاي بيشتري شود.


Preview image: 
-:  دکتر احسان غلامی
موضوع:  دندان پزشکی اجتماعی
کودکان
Level:  Undergraduate

بازگشت به فهرست