مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

مقایسه استخوان تولید شده توسط تکنیک مهندسی بافت از سلولهای بنیادی بافت چربی با استخوان اتوژن در ترمیم شکاف آلوئول فک بالای سگ

چکیده
زمینه و هدف: هدف از این بررسی، مقایسه استخوان تولید شده از طریق مهندسی بافت و مشتق ازسلول های بنیادی بافت چربی با پیوند استخوان اتوژن در ترمیم مدل شکاف آلوئول فک بالای سگ بود.
مواد و روش ها : این مطالعه بصورت Clinical trial و به صورت prospective بود. سلول های بنیادی مزانشیمال، از بافت چربی زیر جلدی هر سگ جدا شدند و پس از کشت ،تا سه پاساژ تکثیر شدند.شناسائی مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمال توسط تکنیک فلوسیتومتری صورت گرفت. سلول های بنیادی مزانشیمال در داربست های هیدروکسی آپاتیت- تری کلسیم فسفات به ابعاد٣×٣×٣ میلی متر کاشته شدند و در محیط استئوژنیک خاصی به مدت ٢١ روزقرار داده شدند. صحت القاء استئوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمال توسط تکنیک RT-PCR مقدور گردید. ٤ سگ نژاد ایرانی به گونه ای آماده شدند که ابتدا در هر سگ دو دندان از سه دندان انسیزور در هر طرف خارج شد و در دو طرف دیفکتی با عرض mm15 و از کرست آلوئول تا کف بینی ایجاد شد. مخاط بینی به مخاط دهان بخیه شد وجهت حفظ فضا،در هر طرف استنتی قرار داده شد. پس از گذشت ٦٠ روز، در یک سمت، شکاف توسط سلولهای استئوژنیک حاصل از تمایز استئوژنز و در سمت دیگر توسط استخوان اتوژن بدست آمده از استخوان تیبیای سگ بازسازی شد.استخوان سازی در هر سمت،در زمانهای 15 روز و 60 روز پس از جراحی مرحله دوم توسط تکنیک هیستومورفومتری ارزیابی گردید.در زمان های مذکور از هر سمت بیوپسی گرقته شد و به مقاطع µ ٣ برش داده شد.هر نمونه با رنگ آمیزی تری کروم ماسون رنگ شد وتوسط میکروسکوپ نوری مطالعه شد.داده ها علاوه بر شاخص آماری توصیفی ،با آزمون T-test نیز آنالیز شدند (0.05=α).
یافته ها: میانگین تشکیل استخوان در سمت اتو گرافت پس از۱۵روز و۶۰روز از جراحی مرحله دوم، به ترتیب ۴۵درصدو۹٥درصد بوددر حالی که در سمت سلول بنیادی به ترتیب ۵درصد و۷۰درصد بود.هر چند سمت درمان شده با سلول بنیادی استخوان سازی کمی را در ١٥ روز نشان می داد ولی افزایش استخوان سازی را با سرعتی بیشتر در روزهای آتی شاهد بودیم به طوری که به سطح ٧٠ درصد در ٦٠ روز رسید. با انجام آنالیز آماری مشخص شد که تفاوت استخوانسازی در 2 گروه اتوگرافت و سلول بنیادی در هر دو زمان از لحاظ آماری معنی دار بودند و به ترتیب(٠٠٤/٠=p value) و (٠٠١/٠= p value) بودند.
نتیجه گیری: با انجام این تحقیق مشخص گردید که هر چند استخوان اتوژن هنوز به عنوان استاندارد طلائی در درمان نقایص استخوانی جایگاه ویژه ای دارد اما تکنیک مهندسی بافت در مواردی که محدودیت دسترسی به استخوان اتوژن داریم یا احتمال ایجاد موربیدیتی قابل توجه در محل دهنده می رود، می تواند به عنوان یک تکنیک جایگزین با موفقیت کلینیکی و درصد استخوانسازی مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها: سلول بنیادی مشتق از چربی، هیدروکسی آپاتیت- تری کلسیم فسفات،شکاف آلوئول، مهندسی بافت استخوان،سگ،هیستومورفومتری

A comparison of tissue-engineered bone from adipose-derived stem cell with autogenous bone graft in maxillary alveolar cleft repair in dogs.
Abstract
Objective. This study was designed to compare bone regeneration of tissue-engineered bone from adipose-derived stem cell and autogenous bone graft in a canine maxillary alveolar cleft model.
Materials & Methods.In this prospective clinical trial study, MSc were isolated from subcutaneous canine adipose tissue and culture expanded through 3 successive subcultures. The mesenchymal stem cell character was proven by flowcytometrical analysis. Undifferentiated cells were incubated with 3×3×3 mm3 hydroxy apatite/beta-tricalcium phosphate scaffold(CERAFORM,Teknimed,France) in specific osteogenic medium for 21 days. Cell differentiation was evaluated by reverse transcriptase polymerase chain reaction(RT-PCR)analysis of osteogenic gen expression. Four mongrel dogs were prepared by removal of two of the three incisors bilaterally & a 15mm defect in bone was created from crest to nasal floor. Nasal mucosa was sutured to oral mucosa & a stent was placed. 2 month were allowed for healing, followed by repair with tissue engineered bone from adipose- derived stem cells in one side & corticocancellous tibial auto graft in another side. Bone regeneration was evaluated by histomorphometry in 15th & 60th day after implantation. Biopsies were taken in mentioned time & cross sections of 3µm thickness were prepared stained by Mason’s trichrome & studied by light microscope. The data was analyzed with descriptive and t-test method.(α=0.05)
Results. The bone formation of auto graft sides was higher than the stem cell sides either in 15th or 60th days,45% and 96% versus 5% and 70% respectively. Although the sides treated with stem cell showed less bone formation in 15th day, but the rate increased more rapidly in coming days to approach acceptable level of 70% in 60th day. The differences among these two groups in 15th and 60th days were significant and respectively ( p value=0.004) and ( p value=0.001).
Conclusion. Although auto graft is still a gold standard for bone regeneration, tissue engineered bone from adipose-derived stem cell provide an acceptable alternative for conventional method specially in the case of limited availability of auto graft or donor site morbidity.
Keywords: Adipose-derived stem cell (ASC), HA/TCP, Alveolar cleft, Tissue engineering of bone, dogs, histomorphometry.


Preview image: 
-:  دکتر شیرین شاه ناصری
موضوع:  رشد و نمو
آسیب شناسی دهان
مباحث غیر دندان پزشکی مرتبط
ارتودنسی
جراحی فک و صورت
پریو
Level:  Undergraduate

بازگشت به فهرست