مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسی آزمایشگاهی میکرولیکیج فیشورسیلانت های انجام شده با سیستم های اسید اچ، سلف اچ یک مرحله ای و دو مرحله ای در دندان ها

مقدمه: فیشور سیلانت تکنیکی جهت پیشگیری از پوسیدگی سطح اکلوزال است. تا کنون مواد مختلفی جهت اتصال سیلانت ها معرفی شده است. هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت سیلانت با استفاده از سیستم های اسید اچ، سلف اچ یک مرحله ای و دومرحله ای بود.
مواد و روش ها: 45 عدد دندان پرمولر سالم انسان انتخاب شده، سپس شیارهای سطح اکلوزال دندان ها به اندازه ی نوک فرز روند (یک چهارم) Fresh شده و در نهایت به 3 گروه 15تایی تقسیم شدند. در گروه اول بعد از اچ کردن سطح با اسید فسفریک %37 سیلانت روی شیارها قرار گرفت در گروه دوم از سیستم باندینگ سلف اچ دو مرحله ای Clearfil SE Bond و در گروه سوم از سیستم باندینگ سلف اچ (Adhese One) all in one قبل از قراردادن سیلانت استفاده شد. سپس دندان ها 1000 دور تحت چرخه ای حرارتی (55-5) درجه سانتی گراد قرار گرفتند. دندان ها به مدت 24 ساعت درون فوشین بازی 2% قرار گرفته و پس از تهیه مقطع به صورت باکو لینگوالی، نفوذ رنگ در ریز سیلانت ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها توسط آزمون های آماری Kruskal Wallis و Mann- Whitney مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها: آنالیز داده ها نشان داد که میزان ریزنشت بین گروه SE Bond و اسید اچ تفاوت معنی داری وجود ندارد اما ریزنشت در گروه Adhese به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از دو گروه دیگر بود (P<0/0001).
نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، سلف اچ دومرحله ای (SE Bond) می تواند به اندازه روش های معمول اسید اچ در کاهش ریزنشت مؤثر باشد اما سلف اچ یک مرحله ای (AdheSe One) جهت فیشور سیلانت توصیه نمی شود.


Preview image: 
-:  آرمان خزاعی
موضوع:  ترمیمی
کودکان
Level:  Undergraduate

بازگشت به فهرست