مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

مقایسه شاخص های شیوع پوسیدگی و وضعیت بهداشت دهـــان (DMFT & OHI-S) در دو گــروه کودکان 14-6 سالـــه سالم و معلول ذهنی شهرستان مرودشت و حومه

راهنما: دکتر علی نوذری
نگارش: علیرضا ابراهیمی، صادق طاهری زاده

چکیده پژوهش :
مقایسه شاخص های DMFT و OHI-S در دو گروه کودکان 14-6 ساله سالم و معلول ذهنی شهرستان مرودشت.
تحقیق حاضر بر روی 200 نفر از کودکان 14-6 ساله شهرستان مرودشت صورت گرفته است که از این تعداد 100 نفر را کودکان سالم ( 50 نفر پسر و 50 نفر دختر) و 100 نفر بقیه را کودکان عقب مانده ذهنی ( 50 نفر تربیت پذیر و 50 نفر تربیت ناپذیر) تشکیل می دهد.
برای یافتن اطلاعات لازم از معاینه و مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه استفاده شده است.
معاینه به وسیله سوند دندان پزشکی جهت بررسی وضعیت دندان ها از نظر پوسیدگی و آینه دندان پزشکی جهت دیدن غیرقابل دسترس صورت گرفت، در معاینه وضعیت دندان های شیری و دایمی مدنظر بوده و معیار وجود یا عدم وجود پوسیدگی در دندان ها تغییر رنگ و گیر سوند در نظر گرفته شده است. در مورد شاخص OHI-S که شامل دو قسمت شاخص جرم و شاخص دبری می باشد. سطوح دندانهای زیر مورد معاینه قرار گرفت :
سطح لیبیال دندانهای سنترال راست بالا و سنترال چپ پایین و سطوح باکال دندانهای مولر اول دائمی فک بالا و سطوح لینگوال دندان های مولر اول دائمی پایین . ( نحوه تشخیص وجود جرم و دبری به طور کامل در ضمیمه شماره دو توضیح داده شده است).


Preview image: 
محل نشر یا ارائه:  مجله دانشگاه علوم پزشکی شیراز
-:  Nozari, Ali دكترنوذری، علی
-:  علیرضا ابراهیمی، صادق طاهری زاده
سال ایرانی :  1380
موضوع:  دندان پزشکی اجتماعی
کودکان
Level:  Undergraduate

بازگشت به فهرست