مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

اثر مسواکی ونخ دندانی آنزیم استرپتوکک

محققان ژاپنی نشان دادند که باکتری استرپتوکک سالیواریوس دهان، مانع تشکیل بیوفیلم درآزمایشگاه می شود.

اثر مسواکی ونخ دندانی آنزیم استرپتوکک
بیست ودوم مارچ 2011
منبع: جیم سالوا
انجمن میکروبیولوژی آمریکا

برگردان به فارسی: دکترفریبا کرامت

محققان ژاپنی نشان دادند که باکتری استرپتوکک سالیواریوس مانع تشکیل بیوفیلم درآزمایشگاه می شود یا به عبارت دیگر باکتری بی آزار مستقر در دهان انسان، تشکیل بیوفیلم های دندانی که به عنوان پلاک شناخته شده است، را واقعا مهار می کند.  دو تا از آنزیم هایی که توسط این باکتری تولید می شود مسئول مهار تشکیل پلاک های دندانی می باشند. این تحقیق در ماه مارچ 2011 در مجله میکروبیولوژی زیست محیطی به چاپ رسیده است.
هیدنبوسنپوکو نویسنده مسئول مقاله، از انستیتو ملی بیماریهای عفونی درتوکیو گفت: یکی از آنزیم ها، فرکتوسیداز"آ" ممکن است برای پیشگیری از پوسیدگی های دندانی هم مفید باشد.  محققان گفتند:  فعالیت آنزیم های مهارکننده در حضورسوکروز افزایش می یابد  و اثرات مهاری به غلظت سوکروز درروش متوسط تشکیل بیوفیلم ها بستگی داشته است.
محققان نشان دادند که فروکتوسیداز"آ" که توسط استرپتوکک سالیواریوس تولید می شود،  تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکک موتانس را در حضور سوکروز در آزمایشگاه به طورکامل مهار می کند. بر اساس این گزارش، استرپتوکک سالیواریوس از گونه های اولیه باکتری های مهارکننده مستقر در دهان محسوب می شود.
نویسندگان مطرح کردند که  آنزیم فروکتوسیداز"آ" حقیقتا پاتوژنیسیتی میکروب ها را در حفره دهان تنظیم می کند.
محققان دریافتند که آنزیم فروکتوسیداز"آ" تجاری که توسط آسپرژیلوس نیگر تولید می شود به همان اندازه فروکتوسیداز"آ" که توسط استرپتوکک سالیواریوس تولید می شودعلی رغم اینکه ترکیب آمینو اسید اش تا حدودی از استرپتوکک سالیواریوس متفاوت می باشد، در مهار تشکیل بیوفیلم استرپ موتانس موثر است.
آنزیم فروکتوسیداز"آ" نه تنها توسط استرپتوکک سالیواریوس بلکه توسط بقیه استرپتوکک های دهانی تولید می شود. بسیاری از میکروب های فلوردهان شامل گونه های بسیارمفیدی هستند که درحفظ بهداشت دهان و کنترل پیشرفت بیماری های دهانی موثرمی باشند.


* exo-beta-D-fructosidase (FruA)

The Toothbrush, Dental Floss Effect Of Streptococcus Enzyme
Article Date: 22 Mar 2011

Investigators from Japan show in vitro that the bacteriumStreptococcus salivarius, a non-biofilm forming, and otherwise harmless inhabitant of the human mouth, actually inhibits the formation of dental biofilms, otherwise known as plaque. Two enzymes this bacteria produces are responsible for this inhibition. The research is published in the March 2011 issue of the journal Applied and Environmental Microbiology.
"FruA may be useful for prevention of dental caries," corresponding author Hidenobu Senpuku, of the National Institute of Infectious Diseases, Tokyo says of one of the enzymes. "The activity of the inhibitors was elevated in the presence of sucrose, and the inhibitory effects were dependent on the sucrose concentration in the biofilm formation assay medium," the researchers write.
"We show that FruA produced by S. salivarius inhibited S. mutans biofilm formation completely in the in vitro assay supplemented with sucrose," the researchers write.S. salivarius is the primary species of bacteria inhabiting the mouth, according to the report.
The authors suggest that FruA may actually regulate microbial pathogenicity in the oral cavity. They found that a commercial FruA, produced by Aspergillus niger, was as effective as S. salivarius FruA at inhibiting S. mutans biofilm formation, despite the fact that its amino acid composition is somewhat different from that of S. salivarius.
FruA is produced not only by S. salivarius, but by other oral streptococci. Much of the oral microbial flora consists of many beneficial species of bacteria that help maintain oral health and control the progression of oral disease.

Notes:
(A. Ogawa, S. Furukawa, S. Fujita, J. Mitobe, T. Kawarai, N. Narisawa, T. Sekizuka, M. Kuroda, K. Ochiai, H. Ogihara, S. Kosono, S. Yoneda, H. Watanabe, Y. Morinaga, H. Uematsu, and H. Senpuku, 2011. Inhibition of Streptococcus mutans biofilm formation by Streptococcus salivarius FruA. Appl. Environ. Microbiol.77:1572-1580.)

Source:
Jim Sliwa
American Society for Microbiology


Preview image: 
-:  دکتر فریبا کرامت - پزشک متخصص بیماری های عفونی
موضوع:  تشخیص بیماری های دهان
دندان پزشکی اجتماعی
Level:  Public
Undergraduate

بازگشت به فهرست