مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
مقایسه میزان گیر چهار سیستم مختلف اتچمنت در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در فک پایین

مقایسه میزان گیر چهار سیستم مختلف اتچمنت در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در فک پایین

دکتراسدالله احمدزاده | استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندان پزشکی اهواز
دکتر نجمه فریدون پور | دستیار تخصصی پروتزهای دندانی دانشکده دندان پزشکی اهواز

چکیده
بیان مساله:با توجه به تعداد زیاد افراد بی دندان با ریج های بی دندانی تحلیل رفته ومشکلاتی که این افراد با پروتز های کامل دارند نیاز به پروتزهای دندانی با کارایی بیشتر(مثلا اوردنچرها) کاملا محسوس است.
هدف : هدف از این مطالعه مقایسه گیر چهار نوع سیستم مختلف اتچمنت شامل دو اتچمنت پیش ساخته ودو اتچمنت ریختگی است.
مواد و روش ها : چهار گروه شش تایی از اتچمنت ها (superflex ball , locator, castable ball on bar , castable bar ) انتخاب شدند . دو گروه ریختگی که الگوهای پلاستیکی داشتند طی عملیات ریختگی تبدیل به الگوی فلزی شدند سپس یک فریم فلزی ساخته شدوتمام نمونه ها در دستگاه اینسترون تحت نیروی کششی Ncm 50 قرار گرفتندتا زمانی که فریم از کست جدا شد.نیروی به دست آمده توسط دستگاه ثبت شد. یافته ها با آزمون آنوای یک طرفه (one way ANOVA)واکاوی شدند.
یافته ها:  نتایج نشان می دهد که میزان گیرball on bar ریختگی بیشتر از بقیه اتچمنت هاست(N35/31).پس از آن superflex ball قرار دارد(N 33/33).locator (N20/90)و castable bar (N 14/74)هم به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند 0.001)>(p .
نتیجه گیری: ball on bar ریختگی گیر قابل مقایسه ای با superflex ballدارد . بنابراین در برخی بیماران از این اتچمنت ارزان قیمت به جای انواع پیش ساخته می توان استفاده کرد. این نوع اتچمنت ها در مقایسه با  locatorهای گران قیمت گیرایش بیشتری دارند . گیر بار ریختگی از locatorها  کمتر است ولی تفاوت فاحشی با آن ندارد . لذا توصیه می شود در زمان نیاز به گیر کمتر ازbar و گیر بیشتر از ball on bar استفاده شود.

Comparison of Retentive Force in 4 Attachment Systems in Implant -Supported Overdenture of Lower Arch
Asadollah  Ahmadzadeh * ,Najmeh Fereidoonpoor**
*Dept of prosthodontics,school of dentistry,ahwaz university of medical science,ahwaz,Iran
**resident of prosthodontics,school of dentistry,ahwaz university of medical science,ahwaz,Iran

 Abstract
Purpose: The purpose of this study is comparison of 4 types of different attachment systems include 2 prefabricated and 2 castable attachments.
Material and method:4groups with 6 numbers of attachments (superflex ball,locator, castable ball on bar ,castable bar )were selected.2 castable groups were casted;then a Cr-Co framework was made.All the samples were put in universal testing machin and a tension force of 50 Ncm was loaded to seprate framework from cast.the tension force was recorded.
Results: results was shown that retention force of castable ball on bar was more than other attachments (35.31N).superflex ball was at the second level(33.33N). Locator (20.90N) and castable bar(14.74N) were at third and forth level ,too.
 Conclusion: castable ball on bar was comparable to superflex ball.Therefore this cheap attachment can be used in patients rather than prefabricated one.The retention of this kind of attachments is more than expensive locators. castable bar retention is comparable with locators although former is a little less than latter.when less retention is needed,castable bar can be used,and when more retention is needed,castable ball on bar is used.
Key words:attachment,locator,bar,ball , retention

مقدمه
به علت پیشرفت سطح بهداشت در چند دهه اخیر میانگین سنی افراد سالمند نیز افزایش یافته است (3-1).با بالا رفتن سن افراد نیاز به مراقبت های دندانی نیز رو به افزایش است.متاسفانه در ایران بی دندانی فقط در افراد مسن دیده نمی شود بلکه افراد جوان زیادی نیز دیده می شوند که به علت بیماری های سیستمیک ، عدم رعایت مراقبت های دهان ودندان در منزل به خصوص در افراد سیگاری و معتادین به مواد مخدر ، عدم مراجعه دوره ای به دندانپزشک وتعلق فرانشیز شرکت بیمه به هزینه هایی است که منجر به کشیدن دندان می شود ، بی دندانی کامل دارند . (4 (
براى برطرف كردن عيوب ذكرشده از اختلال در مضغ ، سوء تغذیه واختلال در صحبت کردن تاايجاد زيبايى قابل قبول وجوانترجلوه دادن چهره نيازبه جايگزينی دندان هاى ازدست رفته احساس مى شود كه اين نيازمى تواند به طرق مختلف برطرف شود. شايد اولين انتخابى كه دراين بين به چشم مى خورد يك دست دندان كامل معمولى براى فك بالاوپايين باشد ؛ اما مشکلات زیادی که پروتزهای کامل برای بیماران ایجاد می کنندمانند تحلیل ریج،تهوع ، كاهش‌گير و ثبات ، دندانپزشک و بیمار را به سوی انتخاب های دیگرهمچون پروتز های ثابت ویا اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت می کشانند. پروتز های ثابت  متکی بر ایمپلنت شاید یکی از بهترین راهها به نظر برسد امابه علت هزینه بالای این نوع درمان و نیاز به جراحی های وسیع به خصوص در بیماران مسن که بیماری های سیستمیک متعددی دارند این نوع درمان مشکل به نظر می رسد .)  5-9)ا ستفاده از اوردنچر هامشکلات نامبرده در پروتز ثابت را تا حد زیادی برطرف کرده است. اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت توسط یک قسمت بینابینی به نام اتچمنت به ایمپلنت متصل می شوند)10 (
اتچمنت در لغت به معنای اتصال دهنده است و در علم پروتز به قسمتی گفته می شود که موجب اتصال ایمپلنت به پروتز می شود تا پروتز بتواند در برابر نیروهای جابجا کننده مقاومت کند.
این اجزا ازدو قسمت اصلی تشکیل شده اند. اولین جزء ماتریکس، مادگی و یا female و جزء دوم پاتریکس، جزء نر و یا male نام دارد. ( 11 )
اتچمنت ها بر اساس موارد مختلفی چون میزان انعطاف ، دقت ریختگی ،نحوه ساخت ، شکل هندسی و سطح مقطع طبقه بندی می شوند. براساس شکل هندسی نیز اتچمنت ها به دسته های زیر تقسيم بندی می شوند:
1 bar and clip-(میله و گیره)
2studs-(دگمه ای)
3magnets-(آهنربا)
4telescopic coping-.
از بین اتچمنت های نامبرده بیشترین اتچمنت های مورد استفاده در کشور ما  ( locator , superflex ball ) stud, castable bar , castable ball on bar هستند . هدف از این مطالعه یافتن ارزانترین و مناسب ترین اتچمنت می باشد.(12)

  روش کار        
 در این مطالعه در ابتدا یک مدل بی دندانی گچی از روی مدل پلاستیکی بی دندانی فک پایین ( Louisville KY dental stone Whip Mix company  Resin Rock) ساخته شد تا ریج     بی دندانی مندیبل را همانند سازی کند. سپس همه اندرکات ها حذف شدند.دو ایمپلنت موازی به قطر 1/4 و طول 12 میلی متر(ITI System, straumann co,switzerland)  در محل دندان های کانین به فاصله22 میلی متر از یکدیگرقرار داده شدند . سپس یک فریم ورک کروم کبالت ریختگی (wironium,BEGO herbsT Co,Bremen,Germany  ) که شامل 60 در صد کبالت5/31 در صد کروم و6در صد مولیبیدن و عناصر جزئی دیگر است،برای تقویت اور دنچروقرار دادن لوپ بر روی آن ، ساخته شد.این کست و فریم فلزی برای هر 24 نمونه مورد استفاده قرار گرفت . نحوه ساخت فریم فلزی همانند روش ساخت فریم های پارسیل است ،بدین ترتیب که ابتدا یک کست دوبلیکیت از کست اصلی ساخته شد و یک فریم فلزی روی آن به نحوی wax up گردید که در قسمت دیستال دو, ایمپلنت فریم فلزی حدود mm1 با سطح کست فاصله داشت و 2میلی متر از دیستال هر کدام از ایمپلنت ها فاصله می گرفت و هر دو ایمپلنت را با هم دور میزند و به فضای ما بین آنها وارد نمیشود.میزان گسترش آکریل تا قسمت دیستال فریم فلزی در هر دو طرف است.   این فریم  به عنوان فریم اصلی برای تمام کارها در طول این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و سپس  برای هر نوع از نمونه ها  یک بیس اکریلی ازجنس آکریل  سلف کیور cure(trial densply international inc.,co ) به صورت جداگانه بر روی فریم فلزی ساخته شد که بعد از اعمال نیرو بر هر 6 نمونه ای که در هر دسته  قرار گرفت، این بیس اکریلی جدا شد و برای دسته بعدی به صورت جداگانه و اختصاصی بیس جدید ساخته شد.هدف از ساخت این بیس آکریلی اتصال 2 اتچمنت به یکدیگر بود .زیرا این مهم با ساخت یک فریم فلزی که برای تمام نمونه ها مشترک بود ، به دست نمی آمد (مخصوصا در مورد superflex ball attachment  وlocator). در نمونه های حاوی superflex ball (attachment (Rein co,Italy و)  locator(Straumann co, switzerland اینها بر روی دو fixture با نیروی 35 نیوتن توسط  torque wrenchپیچ شدند ) تصویر1(. سپس فریم فلزی بر روی کست اصلی قرار داده شد و بیس اکریلی بر روی آن ساخته شد.( تصویر2( بعد از  setشدن نهایی (بعد از 6ساعت ) محل قرار دادن  capهای لاستیکی در بیس اکریلی توسط فرز اکریل بر سوراخ شد .  کپ ها توسط آکریل سلف کیور در محل خود بر روی  attachment ها قرار داده شد و آکریل دوباره سخت شد.سپس در این مرحله توسط ماشین Instron(Universal Testing machine) به آن تا مرز جدا شدن این پروتز از attachment  , نیرو وارد شد.  همچنین برای ساختن   ball  attachment bar&  ریختگی و     bar attachmentریختگی نیز از کیت مربوط به هر کدام   ((Rein co,Italy استفاده شد و bar پلاستیکی برداشته شد و برای فاصله 22 میلیمتر بین 2ایمپلنت تنظیم گردید و در این فاصله قرار داده شد و وکس آپ  کامل گردید و طی عملیات ریختگی تبدیل به فلز گشت . سپس با پیچ های مخصوص خود بر روی محل خود بر روی  ایمپلنت  ها ، قرار داده شد.این روش در  مورد     ball on barهم دقیقا به همین ترتیب انجام گردید . سپس بیس آکریلی بر روی فریم فلزی که ازقبل ساخته شده، ساخته شد و  clipمربوط به آن رابا ایجاد فضا در آکریل جا سازی کرده و با آکریل سلف کیور ثابت  شد ، به طوری که کاملا بر روی bar  و یاball on bar  مربوطه جای گرفت .سپس مانند روش کار با attachment  ball superflex و  locator  ,این پروتزهای ساخته شده برای اعمال نیرو توسط دستگاه آماده شدند . سپس 2 لوپ از جنس کروم کبالت به قطر 5 میلی متر در ارتفاع کاملا یکسان و به صورت افقی  به فریم ورک با لحیم طلای 75% متصل گردید. پیچ های ماشین اعمال کننده نیرو co, Taipei ,Taiwan) technological Model 5T ,China material  ) به فریم ورک ریختگی از طریق زنجیر هایی که از ماشین به سمت لوپ های لحیم شده به فریم ورک می آمد متصل  شدند و در مجموع 24 اوردنچر ساخته شد که شامل 6نمونه برای هر سیستم بود. ماشین تست کننده مورد استفاده قرار گرفت تا نیروی گیر(retentive)  را با سرعت mm/min50 را به هر کدام از اوردنچر ها وارد کند.این نیرو طبق مطالعات تقریبا برابر نیرویی است که برای حرکت اوردنچر از روی ریج لازم است واین نیرو توسط زنجیر هایی از دستگاه به لوپ های اوردنچر داده می شد.بدین ترتیب که زنجیر هایی از دستگاه وارد کننده نیرو به درون لوپ ها وارد می شد و به آن ها قفل می گردید. این نیرو به صورت عمودی اعمال می گردید. در نهایت میزان نیرویی که برای جدا کردن اوردنچر از اتچمنت  لازم بود محاسبه و ثبت گردید.سپس میانگین داده های مربوط به هر نمونه محاسبه  و ثبت شد.
محاسبه میزان گیر هر اتچمنت توسط برنامه نصب شده بر روی کامپیوتر متصل به دستگاه اینسترون صورت گرفت و اعداد مربوط به هر نوع اتچمنت در جدول مربوط به آن اتچمنت ثبت شد.

Comparison of Retentive Force in 4 Attachment Systems in Implant
تصویر 1

Comparison of Retentive Force in 4 Attachment Systems in Implant
تصویر 2
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه  16 به طور توصیفی وتحلیلی بررسی گردیدند.به منظور مقایسه مقدار نیروی کششی بین گروه های تحت مطالعه از آنالیز یک طرفه استفاده شد و مقایسه دو به دو گروه های تحت بررسی با استفاده از  آزمون توکی انجام پذیرفت و 0.05=α مبنای  قضاوت آماری گردید.
 ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه 2007 انجام گرفت.
نتایج نشان می دهد که میزان گیرball on bar ریختگی بیشتر از بقیه اتچمنت هاست(N35.31).پس از آن superflex ball قرار دارد(N 33.33).locator (N20.90)و castable bar (N 14.74)هم به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند.
نتیجه گیری: ball on bar ریختگی گیر قابل مقایسه ای با superflex ballدارد.بنابراین در بیمارانی که تجویز داشته باشد از این اتچمنت ارزان قیمت به جای انواع پیش ساخته می توان استفاده کرد.در مقابل گیر این نوع اتچمنت از locatorهای گران قیمت هم بسیار بیشتر است.گیر بار ریختگی هم اگر چه از locatorها کمی کمتر است ولی قابل مقایسه با آن می باشد.در مواردی که گیر کمتری مورد نیاز است می توان ازbar استفاده کرد ودر مواردی که گیر بیشتری مورد لزوم است از ball on bar استفاده می شود. در زیر 2 پژوهش مرتبط با تحقیق ما ذکر می شود وبا آن مقایسه می گردد.
در مطالعه‌ Wain, Atieh, Alsabeehal و Payne که در سال 2010 انجام شد، ميزان گير 6 سيستم مختلف اتچمنت براي single- implant overdentureها در فك پايين اندازه‌گيري شد. 2 نوع از ball attachment و 4 نوع attachment locator بر روي 3 كست آزمايشي كه ريج بسيار تحليل يافته فك پايين را تقليد مي‌كردند مورد تحلیل قرار گرفتند. بالاترين ميزان گير مربوط به طرح ball attachment بود. گروه بعدي locator سفيد رنگ بود. دسته های بعدی به ترتیب locator های صورتي  و آبي رنگ  بودند. این مطالعه نیز تحقیق مورد نظر را کاملا تایید می کند.(13)
در مطالعه .sadig w آوريل 2009 نشان داده شد که میزان گیر Locatorازball بیشتر است و این بامطالعه مورد نظردرتناقض است.اما در اینجا نکته ای وجود دارد که باید به آن توجه کرد:  در مطالعات مختلف رقابت تنگاتنگی بین locator و ball وجود دارد. در برخی مطالعات ball و در برخی دیگر locator ها گیر بیشتری نشان می دهند. این پدیده به علت استفاده از cap ها با گیرهای متفاوت در این سیستم هاست. یعنی هر کدام از این نوع اتچمنتها شامل انواع مختلف cap با گیرهای مختلف و کدهای رنگ بندی مختلف هستند و این امرمی تواند تا حدی تفاوت در نتایج را توجیه کند. (14)
ازبرآیندنتایج چنین برداشت می شودکه استفاده ازاتچمنت های ریختگی درکل می تواندمفیدباشد ودرجایی که indication داشته باشد جایگزین اتچمنت های گران قیمت پیش ساخته شود.        

Comparison of Retentive Force in 4 Attachment Systems in Implant
1.superflexball
2.locator
3.castable bar
4.castable bar on ball

Refrences :

1.   Truhlar RS, Casino AJ, Cancro JJ: Treatment planning of the elderly implant patient. Dent Clin North Am 1997;41: 847-861  

2.Thompson GW, Kreisel PS: The impact of the demographics of aging and the edentulous condition on dental care services. J Prosthet Dent 1998;79: 56-59 

3.Budtz-Jorgensen E: Epidemiology: Dental and prosthetic status of older adults. In: Budtz-Jorgensen E(ed): Prosthodontics for the elderly: diagnosis and treatment, Chicago , IL , Quintessence, 1999;1-21

4-MacEntee MI .the impact of edentulism on function and quality of life.In Fein JS,Carlsson GE (eds).Implant overdentures:The Standard of Care for Edentolus Patients.Chicago:Quintessence,2003:23-28.

5. van Kampen FM, van der Bilt A, Cune MS, Bosman F. The influence of various attachment types in mandibular implantretained overdentures on maximum bite force and EMG. J Dent Res 2002; 81:170-3.

6. van Kampen FM, van der Bilt A, Cune MS, Fontijn-Tekamp FA, Bosman F. Masticatory function with implant-supported overdentures. J Dent Res 2004; 83: 708-11.

7. Davis DM, Packer ME. Mandibular overdentures stabilized by Astra Tech implants with either ball attachments or magnets: 5-year results. Int J Prosthodont 1999; 12: 222-9.

8. Thomason JM, Lund JP, Chehade A, Feine JS. Patient satisfaction with mandibular
 implant overdentures and conventional dentures 6 months after delivery. Int J Prosthodont 2003; 16:
467-73.

9. Burns DR, Unger JW, Elswick RK Jr, Beck DA. Prospective clinical evaluation of mandibular implant overdentures: Part I—Retention, stability, and tissue response. J Prosthet Dent 1995; 73: 354-63.

10-Locker D. Patient-based assessment of outcomes of implant therapy:A review of  literature.Int J Prosthodont 1998;11:453-461

11 -  Mahdizadegan E. Abuse and neglected of elders. 1st ed. Isfahan:
Pardaj;2001.p.7-8
Wolters Kluwer™-Stedmans medical  dictionary.2nd edition .2011:30
12-Shafie H. Clinical and Laboratory Manual of ImplantOverdentures:first edition.2006:33

13. . Attard N, Wei X, Laporte A, Zarb GA, Ungar WJ. A cost minimization analysis of implant treatment in mandibular edentulous patients. Int J Prosthodont 2003; 16: 271-6.

14. Epstein Daniel D.  , Epstein Philip L.  , Cohen Brett I. and Pagnillo Mark K.  Comparison of the retentive properties of six prefabricated post overdenture attachment systems: . J Prosthet Dent.1999;82:579-584


Preview image: 
کاربر مرتبط:  نجمه فریدون پور | Fereidunpur
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پرستودنتیست ها
سال ایرانی :  1390
موضوع:  پروتز

بازگشت به فهرست