مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

لبخند: ملاحظات تشخیص و طرح درمان در ارتودنسی

مرضیه میرزایی لور

خلاصه مقاله :
مقدمه : زیبایی لبخند یکی از اصلی ترین نگرانی های بیماران و ارتودنتیستها می باشد و علت مراجعه بسیاری از بیماران به ارتودنتیست به علت همین مساله است. لبخند جذاب همواره منجر به بهبود زیبایی ظاهری و اعتماد به نفس فرد می شود. البته درک متفاوتی از زیبایی لبخند بین مردم عادی، دندانپزشک و ارتودنتیست وجود دارد. هدف از این مطالعه، بحث در مورد شناخت برخی از خصوصیات کلی لبخند مطلوب و کاربرد آن در تشخیص و طرح درمان در اعمال دندانپزشکی می باشد.
روش مطالعه: جهت یافتن مقالات مناسب ، جستجویی در پایگاههای اطلاعاتی ذیل انجام شد : Pubmed, Scopus Medline , Science Direct,
یافته ها : ملاحظات مهم یافت شده عبارتند از : میزان نمایش دندانها ولثه، قوس لبخند، میدلاین، کنت عرضی پلن اکلوزال، روابط عرض دندانها، ارتفاع مارژین لثه، شکل و کانتور لثه، وضع امبرژورها، نسبت بولتون و ....  از نظر درک زیبایی لبخند، ارتودنتیستها  2 تا 4 میلیمتر اختلاف در میلاین ماگزیلا را تشخیص می دهند ولی افراد عادی و حتی برخی دندانپزشکان تا 4 میلیمتر اختلاف را تشخیص نمی دهند. امبرژور ژنژیوال و فاصله قابل قبول لب تا لثه از نظر ارتودنتیستها 2 میلیمتر می باشد ولی از نظر افراد عامه امبرژور ژنژیوال 3 میلیمتر و فاصله لب تا لثه قابل قبول 4 میلیمتر است. دندانپزشکان  roll در حد 1 میلیمتر را تشخیص می دهند ولی مردم عادی تا 3 میلیمتر را مهم تلقی نمی کنند. بطور کلی آستانه تشخیص تغییرات بوجود آمده در لبخند طی درمان در بین افراد عادی ، دندانپزشک و ارتودنتیستها متفاوت است.
نتیجه گیری : برای رسیدن به تشخیص و طرح درمان مناسب جهت بهبود لبخند، جمع آوری رکورد ها و آنالیز دقیق آنها ضرورت دارد. برای دستیابی به بهترین طرح درمان، مشاوره با ارتودنتیست و پریودنتیست توصیه می شود چراکه در موارد زیادی درمان چند بخشی بیشترین سود را برای بیمار خواهد داشت.


Title : Smile: Diagnosis and treatment planning in orthodontics
Abstract :
Introduction: Smile esthetics is one of the important concerns of patients and orthodontics and the reason of most of the patients to seek orthodontic treatment is that. Attractive smile improve esthetic appearance and self-esteem. There are some differences in the perception of orthodontics, dentists and laypersons about smile esthetics. The aim of this study is to discuss characteristics of smile and their application in diagnosis and treatment planning in dental practice.
 Method and materials: For finding proper articles, we searched in Pubmed, Scopus, Medline and Science Direct.
Results: Important considerations found are as follows: incisor and gingival display, smile arc, midline, transverse cant of occlusal plan, teeth width relationships, gingival margin’s height, gingival shape and contour, embrasures, Bolton ratio,….In diagnosis of midline deviation, orthodontists rate deviation of 2-4 mm less esthetic but some general dentists and laypeople are unable to detect 4 mm deviation. Open gingival embrasure and gingival to lip distance upon 2mm is detectable by orthodontists but open gingival embrasure becomes detectable by general dentists and lay people at 3mm, whereas gingival to lip distance is acceptable upon 4mm. Dentists can detect roll at 1 mm from side to side but lay people do not detect it upon 3mm. Conclusively different threshold levels are between orthodontists, dentists and lay people.  
Conclusion: Records set up and careful analysis is necessary for appropriate diagnosis and treatment planning. To get the best treatment plan, it is wise to refer the patient to consult with orthodontist and periodontist because interdiscipline treatment may have the most benefit for most of the patients.


Preview image: 
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
سال ایرانی :  1390
موضوع:  ارتودنسی

بازگشت به فهرست