مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
حضور در وب چرا و چگونه؟

حضور در وب چرا و چگونه؟

در دنیای امروز اگر یک دکتر خود را در محیط بسته کلینیک محصور کند و ارتباطات خود را منحصر به مراجعین و تماس های تلفنیِ محدود نماید مانند این است که اسب و کالسکه را به عنوان وسیله سفر برگزیند! پیشرفت های شگرفی که در علوم مختلف ایجاد شده همه از جنس همان علم نبوده بلکه عمدتا تحول در ابزاری صورت گرفته که به کمک حرفه ای ها آمده است. ابزار ارتباطی بسیاری از مشتریان یا بیماران امروز، وب و اینترنت است که از طریق آن، پزشک خود را جستجو نموده و با او ارتباط برقرار می کنند. یک متخصص امروزی به بیماران یک شهر یا حتی یک کشور محدود نمی شود، بلکه قادر است دامنه فعالیت خود را به کل کاربران وب گسترش دهد. اینترنت به کمک متخصصین آمده تا بهتر و موثرتر زمان، هزینه و تخصص خود را مدیریت کنند و در این محیط به مبادله تجربیات بپردازند. لذا تنها تابلو و تلفن برای یک مطب تخصصی امروزی کافی نیست و وجود وب سایت نیز یک ضرورت است. این پرسش که "آیا توانایی داشتن یک وب سایت را دارم؟" پرسش درستی نیست بلکه باید پرسید " آیا توانایی نداشتن یک وب سایت را دارم؟" تهیه وب سایت با خرید کالا تفاوت اساسی دارد؛ در خرید کالا با پرداخت پول و حمل آن، موضوع خاتمه می یابد ولی تأسیس یک وب سایت، آغاز یک روند است. مقدمات ایجاد یک وب سایت عبارتند از: ثبت عنوان، تعیین میزبان، تهیه نرم افزار و انتخاب طراح و پشتیبان. در موفقیت یک وب سایت سه عامل تأثیر بسزایی دارند. "نمای جذاب"، "ارتباط مؤثر" و "کاربر هدف" که باید دقیقا تبیین شوند. این مقاله در صدد روشن ساختن ملاحظاتی است که برای ایجاد، مدیریت و ارتقاء یک وب سایت شخصی لازم است.

presence in the web, why and how?

In nowadays world if a doctor bound himself in a walled environment of clinic and restrict his communications to the clientele and telephonic contacts, looks like to choose horse and carriage as a vehicle to travel by! The marvelous progress has been made in different sciences, has not been all the same as the one science, but the device development has performed in those which has gone to help professionals. The communication devices for lots of clients or today patients are web and internet through which they search for their doctor and get in touch with him. A modern specialist is not dedicated to one city or a country; rather he is able to extend his activity circle to the whole web users. The internet came to help the specialists manage their time, expense and skill in a better and more effective manner, and to brainstorm their experiences. Therefore the mere signboard and telephone are not enough for a equipped modern office and it is inevitable to have a website. The question "do we have the ability to have a website?" is not correct too, but has to be asked "do we have the ability not to have a website?” Establishing a website is basically different from buying good. With the money payment for the goods and its carriage, the issue ends up but establishing a website is the first step of a process. The ABC of creating a website consists of: "domain registration", "determine the host", "software preparation" and "designer/backer choosing". There are three really effective factors in the success of a website: "attractive appearance"(form), "effective communication"(function), and "purposed user"(focus) that have to be defined accurately. This lecture intended to clarify the necessary points to establishment, management and development of a personal website.


Preview image: 
-:  دکترعلی شکفته راد

بازگشت به فهرست