مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسي وزن، قد، اندازه دور سر نوزاد هنگام تولد و جنس نامبرده با زمان و محل رويسش اولين دندان شيري: علي کوثري،حميده شجري،علي موسوي

بررسي وزن،قد،اندازه دورسرنوزادهنگام تولدوجنس نامبرده بازمان ومحل رويسش اولين دندان شيري

دکترعلي کوثري-دکترحميده شجري-دکترعلي موسوي2
يکي از سوالات والدين از دندانپزشک يا پزشک کودکان، زمان رويش اولين دندان شيري است. در اين تحقيق سعي شده متوسط زمان رويش اولين دندان شيري، محل آن و رابطه آن با چند عامل ذکر شده در بالا مورد بررسي قرار گيرد.
از بين حدود 1000 کودک متولد شده در بيمارستان شريعتي تهران، 148 کودک داراي شرايط انتخاب و مشخصات کامل آنها در پرسشنامه درج شد. زمان رويش دندان شيري (اولين) در طي پي گيري‏هاي يافته و ثبت شد. رابطه وزن، جنس، قد و دور سر کودک با زمان رويش بررسي شد. متوسط وزن نوزاد در هنگام تولد 42/0   22/3 کيلوگرم بود.
متوسط زمان رويش اولين دندان شيري 84/1  68/7 ماه و سانترال فک پايين اولين دندان رويش يافته بود.
در اين تحقيق مشخص شد رابطه وزن هنگام تولد با زمان رويش اولين دندان شيري رابطه خطي معکوس دارد. سایر موارد رابطه معني دار نداشت.

Preview image: 

بازگشت به فهرست