برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین‌نامه تأسیس مؤسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی

آیین‌نامه به استناد مواد 1و3 و4 و24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 (با اصطلاحات بعدی) و بندهای 11 و 16 ماده، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین‌نامه آن مصوب سال 1365 هیأت محترم وزیران و اصطلاحات سال 1366 تهیه و به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

(فصل اول) تعاریف:

ماده 1ـ رادیولوژی یک رشته تشخیصی درمانی و پزشکی است که دربرگیرنده مجموعه‌ای از روش‌های تصویربرداری تشخصیص ـ درمانی و مداخله‌ای می‌باشد که با استفاده از اشعه ایکس، امواج فراصوتی و میدان‌های مغناطیسی انجام ‌می‌شود.

ماده 2‌ـ مؤسسه رادیولوژی به محلی گفته می‌شود که جهت انجام اقدامات مندرج در ماده یک دایر می‌گردد و شامل دستگاه‌های رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، پری‌اپیکال، پانورکس، سفالومتری و سنجش تراکم استخوان می‌باشد.
تبصره ـ نصب حداقل دستگاه‌های رادیولوژی و سونوگرافی ضروری است.

ماده 3 ـ مرکز تصویربرداری پزشکی به محلی گفته می‌شود که جهت انجام اقدامات مندرج در ماده یک دایر می‌گردد و شامل دستگاه‌های رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، پری‌اپیکال، پانورکس، سفالومتری و سنجش تراکم استخوان و (CT-Scan یا CT- Scan و MRI ) بوده و به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهد نمود.

ماده 4 – متخصص رادیولوژی به کسی اطلاق می‌شود که علاوه بر داشتن درجه دکترا در طب دارای دانشنامه یا گواهینامه رسمی تخصصی تأییدشده از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در خصوص دانش‌آموختگان سال‌های گذشته) باشد.

ماده 5 ـ کارمند فنی به فردی اطلاق می‌شود که دوره پرتوشناسی تشخیصی (رادیولوژی) را در یکی از مراکز دانشگاهی داخل و یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک حداقل کاردانی رادیولوژی شده و یا دارای مدرک تخصصی رادیولوژی،PhD کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی یا لیسانس رادیولوژی باشد (مدرک دانش‌آموختگان خارج از کشور بایستی به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد).

ماده 6 ـ حفاظت در برابر اشعه یونیزان عبارت است از ایجاد و کنترل تأسیسات و تجهیزات فنی لازم و انتخاب روش مناسب کار به منظور حفاظت کارکنان و بیماران در مقابل اثرات زیان‌آور پرتوها.

ماده 7‌ـ پروانه‌های تأسیس و مسؤول فنی پروانه‌های قانونی هستند که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب کمیسیون قانونی به عنوان مجوز فعالیت در مؤسسه/ مرکز صادر می‌شوند.

ماده 8 ـ در این آیین‌نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «وزارت»، به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی «دانشگاه/دانشکده» به کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 (به اصلاحات بعدی) «کمیسیون قانونی» به پروانه‌های تأسیس و مسؤولین فنی «پروانه‌های قانونی» به مؤسسه رادیولوژی «مؤسسه» و به مرکز تصویربرداری پزشکی «مرکز» گفته می‌شود.

(فصل دوم) شرایط تأسیس و بهره‌برداری:

شرایط متقاضیان تأسیس:

ماده 9 ـ اجازه تأسیس موسسه/ مرکز به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ موافقت اصولی از وزارت با شرایط ذیل داده می‌شود:

الف) اشخاص حقیقی متقاضی تأسیس مؤسسه باید دارای تخصص در رادیولوژی و یا مدرک کارشناسی رادیولوژی و یا کارشناس رادیولوژی با مدرک تحصیلی بالاتر باشند.
ب) در صورتی ‌که متقاضی تأسیس مؤسسه، یک شخص حقوقی (شرکت‌های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و غیره) باشد، باید حداقل یکی از مؤسسین آن، افراد مندرج در بند الف این ماده باشد.
ج) مجوز تأسیس مرکز مشترکاً به حداقل 5 نفر از گروه مندرج در بند الف این ماده داده می‌شود که عضویت حداقل یک نفر متخصص رادیولوژی در این گروه الزامی است.
د) شرکت‌های متقاضی تأسیس مرکز، با رعایت شرایط مندرج در بند ج این ماده می‌توانند اقدام به اخذ مجوز نمایند.
تبصره‌ـ شرکت‌های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی متقاضی تأسیس مراکز، از شرایط مندرج در بند ج این ماده مستثنی می‌باشند اما عضویت حداقل یک نفر متخصص رادیولوژی در آن‌ها الزامی می‌باشد.

شرایط تأسیس و بهره‌برداری:

ماده 10 ـ جهت تأسیس، بهره‌برداری و فعالیت مؤسسه/ مرکز باید به شرح ذیل اقدام گردد:

1 ـ تسلیم درخواست تأسیس به معاونت درمان/ سلامت دانشگاه/ دانشکده مربوطه به ضمیمه مدارک اعلام‌شده توسط اداره امور پروانه‌های معاونت سلامت.
2 ـ اخذ موافق اصولی از وزارت.
3 ـ ارایه مدارک طبق ضوابط و زمان‌بندی ابلاغی وزارت شامل:
ـ معرفی مکان و ارایه نقشه و یا احداث ساختمان که باید به تأیید کارشناسان درمان و بهداشت محیط دانشگاه/ دانشکده برسد.
ـ تأیید اجرای نقشه‌ها توسط کارشناسان مذکور.
ـ تجهیز مؤسسه/ مرکز و تأیید تجهیزات توسط کارشناسان مذکور.
ـ رعایت ضوابط و استانداردهای حفاظتی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه که با هماهنگی مرکز سلامت محیط و کار و سازمان انرژی اتمی ایران تدوین می‌شود و اخذ تأییدیه‌های لازم طبق ضوابط کمیسیون تبصره ماده 4 سازمان انرژی اتمی ایران.
ـ ارایه سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی یا عادی معتبر با پلاک ثبتی یا رضایت‌نامه مالک با گواهی امضا محضری.
ـ ارایه لیست تجهیزات
ـ ارایه لیست پرسنل فنی همراه مدارک لازم.
ـ اعلام نام، آدرس دقیق و ساعات فعالیت مؤسسه/ مرکز.
ـ اخذ پروانه بهره‌برداری ‌(تأسیس) و مسؤول/ مسؤولین فنی از وزارت.
ـ آغاز فعالیت مرکز و اعلام شروع به کار به دانشگاه مربوطه.

تبصره 1 ـ مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت اصولی صادره بر اساس مفاد قرارداد تأسیس بوده و در صورت عدم امکان تکمیل مدارک در مدت مقرر در قرارداد تأسیس، تمدید آن منوط به ارایه گزارش پیشرفت کار مورد تأیید دانشگاه و تأیید نهایی کمیسیون قانونی خواهد بود.
تبصره 2 ـ ایجاد بخش رادیولوژی در بیمارستان، درمانگاه یا تعبیه دستگاه رادیولوژی اطاق عمل در مراکز جراحی محدود و سراپایی، مشروط به معرفی مسؤول فنی واجد شرایط (رادیولوژیست)، کارکنان فنی، تجهیزات، اخذ تأییدیه‌های لازم بهداشتی، حفاظتی و تأیید کمیسیون قانونی خواهد بود.
تبصره 3 ـ پروانه مسؤول فنی مؤسسه/ مرکز به پزشکان متخصص رادیولوژی واجد شرایط، پس از تأیید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی داده خواهد شد.
ماده 11ـ هر متخصصین رادیولوژی می‌تواند حداکثر مسؤولیت فنی دو نوبت کاری در یک مؤسسه/ مرکز و یا بخش رادیولوژی را به عهده گیرد و پروانه‌های فعالیت سازمان صادر نخواهد شد.

تبصره 1 ـ حضور مسؤول فنی در اوقات تعیین‌شده در مراکز الزامی است و در غیاب وی رادیولوژیست حاضر در مؤسسه/ مرکز با تکمیل فرم مخصوصی که توسط اداره پروانه‌ها تنظیم و ابلاغ شده است کلیه مسؤولیت‌های مسؤول فنی را به عهده خواهد داشت و در هر صورت پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح قانونی به عهده مسؤول فنی خواهد بود.
تبصره 2 ـ رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب جهت تصدی پست مسؤولیت فنی و یا به‌کارگیری پزشک همکار الزامی است.
تبصره 3 ـ مؤسسه می‌تواند در نوبت‌های صبح، عصر وشب فعالیت نماید و مؤسسه فقط مجاز به فعالیت بر اساس نوبت‌های کاری مندرج در پروانه تأسیس با حضور مسؤول فنی خواهد بود.
ماده 12 ـ رادیوگرافی‌های مرتبط با امور دندان‌پزشکی در مطب‌ها و درمانگاه‌های عمومی و تخصصی دندان‌پزشکی باید بر اساس ضوابط مندرج در هر یک از آیین‌نامه‌های مربوطه انجام گیرد.

ماده 13ـ متخصصین رادیولوژی فک، دهان و صورت می‌توانند در چهارچوب ضوابط مندرج در این آیین‌نامه اقدام به تأسیس مؤسسه مرتبط با رشته تخصصی خود بنمایند.

ماده 14 - انجام سونوگرافی توأم با سایر خدمات رادیولوژی در مؤسسه/ مرکز مجاز می‌باشد و انجام سونوگرافی به تنهایی، مطابق مقررات و بخش‌نامه‌های وزارت متبوع خواهد بود.

ماده 15ـ در مؤسسه/ مرکز/ بخش رادیولوژی، معرفی یک مسؤول فنی واجد شرایط برای هر شیفت ‌کاری کافی الزامی است.

ماده 16 ـ کلیه متخصصین رادیولوژی می‌توانند مسؤولیت‌ فنی مرکز و مؤسسه را عهده‌دار شوند.

تبصره- گزارش MRI و CT-Scan توسط متخصصین رادیولوژی مجاز امکان‌پذیر بوده و حضور متخصص گزارشگر الزامی نیست.

ماده 17- هر مؤسسه/ مرکز و یا بخش رادیولوژی باید دارای نرم‌افزار رایانه‌ای مناسب به منظور ثبت مشخصات بیماران، پزشکان معرف و شماره نظام پزشکی آنان، تاریخ درخواست، گزارش، تعرفه‌های مربوطه و سایر اطلاعات مورد درخواست وزارت یا دانشگاه/ دانشکده باشد.

تبصره- بایگانی یک نسخه از گزارش آزمایش پرتو‌شناسی به مدت 5 سال الزامی است.

(فصل سوم) ضوابط ساختمانی و تجهیزاتی:

ماده 18- ضوابط ساختمانی، تجهیزاتی مرکز/ مؤسسه به شرح ذیل می‌باشد:

الف) ضوابط ساختمانی:
1- حداقل مساحت مؤسسه 90 متر مربع می‌باشد.
2- مؤسسه حتی‌‌المقدر در طبقه همکف، 1- و یا 1+ قرار داشته و در صورت ارتفاع بیش از 3+ و 3- متر از ورودی طبقه همکف تا مؤسسه، ساختمان باید دارای آسانسور باشد.
3- ارتفاع کف تا سقف حداقل 70/2 متر می‌باشد.
4- مساحت مرکز حداقل 200 متر مربع می‌باشد.
5- مرکز باید در ساختمان غیر مسکونی تأسیس گردد و در صورتی‌ که کاربری ساختمان مسکونی است باید کلاً خالی از سکنه باشد.
تبصره 1ـ مرکز باید در طبقه همکف قرار داشته و در غیر این صورت ساختمان مجهز به آسانسور باشد.
6- درب ورودی مرکز می‌بایست مجزا باشد.
7- رعایت ضوابط فنی ابلاغی وزارت، ضروری است.
تبصره 2ـ کلیه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های متقاضی افزایش بخش رادیولوژی باید شرایط و ضوابط بهره‌برداری (تأسیس) مؤسسه/ مرکز را در این آیین‌نامه رعایت و پس از اخذ مجوز‌های قانونی نسبت به تأسیس اقدام نمایند.
ب) ضوابط تجهیزاتی:
- در صورت ارایه خدمات سونوگرافی حداقل وجود یک دستگاه سونوگرافی استاندارد با دو پروب سطحی و عمقی الزامی است.
- نصب و جایگزینی کلیه دستگاه‌های رادیولوژی باید طبق استاندارد‌های ابلاغی و کسب تأیید‌یه‌های لازم نصب انجام پذیرد.
ـ کلیه دستگاه‌های رادیولوژی عمومیCT- Scan  و MRI مورد استفاده در مرکز باید دیجیتال و film less باشند.
تبصره ـ نظارت مستمر و دایمی بر کیفیت عملکرد تجهیزات، مواد و همچنین ایمنی و حفاظت، در قالب برنامه‌های کنترل کیفیت وزارت خواهد بود.

(فصل چهارم) ضوابط بهداشتی:

ماده 19 ـ رعایت ضوابط بهداشتی مطابق دستورالعمل مرکز سلامت محیط و کار به شرح ذیل ضروری است:

ـ به منظور محافظت در برابر اشعه mm 2 سرب حفاظ فیزیکی و برای اتاق اپراتور استفاده از شیشه سربی با ضخامت معادل mm 1 سرب.
2 ـ تأمین تهویه مناسب در محیط کار
3ـ تأمین وسایل / سیستم اطفاء حریق ( حداقل هر 50 متر مربع یک کپسول kg4)
4ـ کف ساختمان، دیوارها و سقف باید از جنس مقاوم، سالم، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.
5ـ درب و پنجره باید سالم و پنجره‌های بازشو مجهز به تور سیمی ضد زنگ باشد.
6ـ سیستم سرمایش و گرمایش مناسب به‌گونه‌ای که ضمن فراهم نمودن برودت و حرارت قادر به تهویه نیز بوده تا از آلودگی‌های هوای داخل ساختمان جلوگیری شود.
7‌ـ آب مصرفی مؤسسه/ مرکز باید از شبکه‌های عمومی آب آشامیدنی شهر تأمین شود، یا این‌که مؤسسه/ مرکز دارای شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای کشور و مخزن ذخیره آب به میزان کافی باشد و در چنین وضعی مخازن ذخیره آب باید تحت کنترل‌های بهداشتی قرار گیرند.
8ـ زباله‌دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم با درپوش و پدال باشد.
9ـ دستشویی و توالت نزدیک به ورودی اتاق پرتوتابی همراه با صابون مایع و حوله کاغذی.

تبصره: در صورت وجود رادیواسکوپی، دستشویی داخل اتاق اسکوپی الزامی است.

10ـ نصب علایم حفاظتی و تابلوهای راهنما روی درب اتاق پرتوتابی، محل نگهداری مواد و ...
11ـ تأمین و به‌کارگیری وسایل حفاظت فردی و شیلدهای حفاظتی به تفکیک اعضای بدن.
12ـ وجود اتاق تی‌شویی با حداقل متراژ 5/1 متر مربع با کف مقاوم، قابل شستشو، کاشی‌کاری یا سرامیک تا زیر سقف مجهز به شیر مخلوط آب گرم و سرد و تی‌آویز و حوضچه دارای کفشوی فاضلاب‌رو با عمق cm 60، تهویه مجزا و قفسه مواد گندزدا و پاک‌کننده و در صورت استفاده از تی‌شوی پرتابل، محل مناسبی برای نگهداری و تخلیه آن.
13 ـ تشکیل پرونده‌های پزشکی (معاینات دوره‌ای) برای شاغلین.
14ـ وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراری.

(فصل پنجم) ضوابط پرسنلی:

ماده 20ـ مسؤول پذیرش و بایگانی بخش رادیولوژی بیمارستان و مرکز باید مدرک کارشناسی یا کاردانی مدارک پزشکی باشد.(درصورت نبودن داوطلب، به‌کارگیری دانش‌آموختگان سایر رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی بلامانع است).

(فصل ششم) وظایف مؤسس:

ماده 21 ـ اهم وظایف مؤسس مؤسسه/ مرکز به شرح ذیل می‌باشد:

الف) انتخاب و معرفی مسؤول فنی و کلیه کارکنان واجد شرایط در مؤسسه/ مرکز بر اساس ضوابط و استانداردهای مربوطه، به دانشگاه/ دانشکده جهت تمامی نوبت‌های کاری.
ب) احراز شرایط لازم کارکنان فنی مطابق دستوالعمل‌های موجود.
ج‌) تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز بر اساس استانداردهای مربوطه
د) رعایت کلیه ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها و تعرفه‌های مصوب مراجع ذی‌صلاح قانونی.
ذ) اجرای نظریات و پیشنهادات مسؤول فنی مؤسسه/ مرکز در امور پزشکی و فنی بر اساس ضوابط و رعایت آن‌ها.
و) برنامه‌ریزی و سازماندهی جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق بیماران.
ز) نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و نیز سرنسخه‌های مؤسسه/ مرکز.
ح) حفظ استانداردهای کمی و کیفی لازم در مورد ساختمان، تجهیزات، تأسیسات، وسایل و امکانات ایمنی و تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز.

(فصل هفتم) وظایف مسؤول / مسؤولین فنی:

ماده 22 ـ اهم وظایف مسؤول / مسؤولین فنی مؤسسه/ مرکز عبارتند از:

الف) حضور مستمر و فعال در ساعات تعیین‌شده و نوبت‌های کاری درج‌شده در پروانه مسؤول فنی.
ب) نظارت بر نحوه ارایه خدمات تشخیصی و ارتقای سطح کیفی خدمات توسط کارکنان فنی مرکز و ابلاغ تذکرات لازم به آنان .
ج) بررسی و اعلام صلاحیت کارکنان فنی شاغل در مؤسسه/ مرکز.
د) تهیه و تنظیم برنامه‌ کاری قسمت‌های مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات تشخیصی‌ـ درمانی در ساعات تعیین‌شده.
ه) نظارت بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهای موجود در مؤسسه/ مرکز.
و) نظارت بر تهیه، تنظیم و نگهداری پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه‌کننده و نیز بررسی شرح حال و دستورات پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسؤولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی.
ز) نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و سرنسخه‌های مؤسسه/ مرکز و ارایه پیشنهادهای لازم به مؤسس.
ح) ثبت گزارش دقیق عملکرد، آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مؤسسه/ مرکز به تفکیک خدمات تشخیصی و درمانی و در صورت لزوم ارسال نتیجه آن به وزارت یا دانشگاه/ دانشکده‌های ذی‌ربط طبق برنامه‌های زمان‌بندی.
ط) گزارش مواردی از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر که لیست آن توسط وزارت یا دانشگاه/ دانشکده تعیین می‌گردد به مراجع قانونی ذی‌ربط با رعایت اصل امانت‌داری.
ی) ابلاغ تذکرات لازم به کلیه کارکنان فنی و اداری و نیز به مؤسس مؤسسه / مرکز و پیگیری اقدامات اجرایی و در صورت تخطی، اعلام مراتب به دانشگاه/ دانشکده‌های ذی‌ربط.
ک) تعیین اولویت پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانسی.
ل) رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل‌های وزارت و نیز موازین اسلامی، اخلاقی و فنی و نظارت بر حسن اجرای آن.

(فصل هشتم ) سایر مقررات:

ماده 23- مؤسسه/ مرکز نمی‌تواند مرکز دیگری به نام شعبه دایر نماید.

ماده 24 ـ در صورت فوت و یا ازکارافتادگی مؤسس یا مسؤولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید:

الف) درصورتی‌ که مؤسس فوت نماید و ارث یا وارث قانونی متوفی می‌باید در یک مهلت حداکثر دو ساله و به مجرد اخذ گواهی انحصار وراثت، فرد واجد شرایطی را به عنوان جانشین ‌(مؤسس) معرفی نماید که پس از تأیید صلاحیت فرد معرفی‌شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه تأسیس جدید مؤسسه/ مرکز به نام وی صادر خواهد شد، و در این مدت، مسؤول فنی مؤسسه/ مرکز با موافقت وراثت قانونی می‌تواند مرکز را اداره نماید.
ب) در صورتی که مؤسس به علت ازکارافتادگی قادر به اداره مؤسسه/ مرکز نباشد خود او یا قیم وی باید در یک مهلت شش ماهه نسبت به معرفی فرد واجد شرایط دیگری به عنوان جانشین (مؤسس) اقدام نماید تا پس از تأیید صلاحیت فرد معرفی‌شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه تأسیس به نام وی صادر گردد.
ج) در صورتی‌ که مؤسسه/ مرکز توسط اشخاص حقوقی تأسیس شده باشد و یکی از مؤسسان فوت نماید و یا به هر علت قادر به انجام وظایف خود نباشد فرد ازکارافتاده، وراث یا قیم قانونی وی باید در یک مهلت حداکثر دوساله نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام و فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان جانشین وی معرفی نمایند تا پس از تأید صلاحیت، پروانه تأسیس با ترکیب جدید صادر گردد.
چ) در صورتی‌ که مسؤول فنی مؤسسه/ مرکز فوت نماید، مؤسس/مؤسسین باید حداکثر ظرف یک هفته، فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان جانشین معرفی نمایند تا پس از تأیید صلاحیت فرد معرفی‌شده توسط کمیسیون نماینده قانونی، پروانه مسؤول فنی جدید صادر گردد (در صورتی که مؤسس و مسؤول فنی یک فرد واحد باشد، وراث یا نماینده قانونی وی می‌بایست مطابق مفاد این بند عمل نمایند).

تبصره: تا زمان صدور پروانه مسؤول فنی جدید توسط کمیسیون قانونی، فرد واجد شرایط تصدی مسؤولیت فنی مؤسسه/ مرکز را موقتاً به عهده دارد.

ماده 25ـ در صورتی که مسوول فنی رادیولوژی نخواهد به کار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را به طور کتبی به مؤسس و معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده مربوطه اعلام نماید. در ظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی مسؤول فنی جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب و تأیید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسؤول فنی جدید صادر گردد.

تبصره ـ در صورت ترک مؤسسه/ مرکز توسط مسؤول فنی و عدم انجام وظایف مندرج در آیین‌نامه بدون هماهنگی و رعایت مقررات لازم، کلیه مسؤولیت‌های قانونی مؤسسه/ مرکز تا زمان تعیین تکلیف مسؤول فنی جدید به عهده وی خواهد بود و موضوع از طریق معاونت درمان دانشگاه مربوطه به کمیسیون قانونی وزارت منعکس شده تا در طی این مدت از صدور جدید پروانه برای وی جلوگیری شود.

ماده 26 ـ در صورتی که مسؤول فنی بعلت بیاری یا علل دیگر قادر به انجام وظایف محوله و حضور در مؤسسه/ مرکز نباشد می‌تواند با رضایت مؤسس ، یک فرد واجد شرایط را به عنوان جانشین خود برای این مدت معرفی نماید.

تبصره 1 ـ در صورتی که مدت عدم امکان حضور مسؤول فنی از سه ماه تجاوز نماید، مؤسس موظف است فرد واجد شرایطی را به عنوان مسؤول فنی معرفی نماید تا پس از تصویب کمیسیون قانونی پروانه مسؤول فنی صادر شود.
تبصره 2 ـ مؤسس در صورت اتمام قرارداد یا تخلف مسؤول فنی از وظایف قانونی با ارایه مستندات لازم و در صورت احراز آن توسط کمیسیون قانونی می‌تواند تغییر وی را درخواست نماید.

ماده 27 ـ اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت، در محل دیگری جز مؤسسه/ مرکز وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند. پروانه مسؤول فنی برای این افراد فقط جهت بخش‌های دانشگاهی (کلینیک‌های ویژه و بیمارستان‌ها) صادر می‌گردد.

تبصره: در صورت قطع ارتباط استخدامی افراد مذکور به هر دلیل با دانشگاه، پروانه مسؤول فنی صادره موضوع ماده فوق لغو در صورت تقاضای این افراد جهت اخذ پروانه در بخش غیر دولتی، طبق ضوابط مربوطه و طی مراحل قانونی اقدام خواهد گردید.

ماده 28 ـ تغییر نام و محل مؤسسه/ مرکز و نیز هرگونه تغییرات ساختمانی و یا توسعه، تهیه و نصب دستگاه‌های جدید بایستی با اطلاع قبلی و موافقت معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده مربوطه و اخذ مجوز از وزارت، مطابق با ضوابط این آیین‌نامه صورت پذیرد.

ماده 29 ـ نظارت بر عملکرد کلیه مؤسسات/ مراکز در سراسر کشور به عهده دانشگاه/ دانشکده‌های مربوطه و در صورت نیاز وزارت می‌باشد.

ماده30ـ همکاری مستمر با بازرسان وزارت و دانشگاه/ دانشکده و دیگر مراجع ذی‌صلاح قانونی و اجرای دستورالعمل‌های آن‌ها از سوی مؤسسه / مرکز و بخش‌های رادیولوژی الزامی است.

تبصره‌ـ هرگونه تغییر و جابه‌جایی کارکنان فنی در مراحل بعد از اخذ مجوز، بایستی با اطلاع معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده بر اساس مقررات مربوطه صورت گیرد.

ماده 31 – رعایت ‌آیین‌نامه اجرایی قانون طرح انطباق و موازین اسلامی، اخلاقی، شؤونات حرفه‌ای، در مؤسسات/ مراکز و بخش‌های رادیولوژی الزامی است. در صورت حضور رادیولوژیست همگن و تقبل پرتوکاری توسط وی نیاز به حضور پرتوکار همگن نمی‌باشد.

ماده32 ـ کلیه مؤسسات/ مراکز و بخش‌های رادیولوژی موجود مکلفند حداکثر ظرف مدت دو سال پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه و با هماهنگی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های ذی‌ربط وضعیت خود را از نظر شرح وظایف مؤسسین و مسؤولین فنی، ضوابط بهداشتی (به استثنای موارد مربوط به ساختار فیزیکی ساختمان)، حفاظتی، پرسنلی و نظارتی با شرایط و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه تطبیق دهند.

تبصره ـ هرگونه تغییر در مؤسسین یا مکان مؤسسه/ مرکز باید با تأیید کمیسیون قانونی صورت پذیرد.

ماده 33 ـ تمدید پروانه‌های تأسیس و مسؤولین فنی مؤسسه/ مرکز بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و رعایت ضوابط و ارایه مدارک مربوطه خواهد بود.

(فصل نهم) تخلفات:

ماده34 ـ در صورتی ‌که مؤسس یا مسؤول/ مسؤولین فنی مؤسسه مرکز از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظایف خود که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد:

الف) بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت‌جلسه بازرسی محل توسط وزارت یا دانشگاه/ دانشکده‌های ذی‌ربط و اطلاع موضوع به انجمن‌ رادیولوژی.
ب) بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه/ دانشکده حداقل به فاصله یک ماه
ج‌) بار سوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده به فاصله یک ماه از اخطاریه کتبی قبلی
چ) در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی، چنان‌چه اعمال انجام‌شده مشمول قانون تعزیرات حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی) مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی باشد موضوع به کمیسیون ماده 11 قانون یادشده جهت اقدام و در سایر موارد به محاکم ذی‌صلاح قانونی احاله خواهد شد.

تبصره 1 ـ روش اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آرای صادره از سوی مراجع قضایی اعم از تعطیل موقت یا دایم مؤسسه، ابطال پروانه و ... درکمیسیون قانونی بررسی و برای اقدام به واحدهای ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
تبصره 2 ـ در مواردی‌ که عملکرد مؤسسه یا مرکز خلاف ضوابط و مقررات قانونی بوده و موجب ورود خسارات جسمانی و یا روانی به بیماران شود به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بدون اعمال مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، ج، چ مورد در کمیسیون قانونی طرح گردیده و با رأی کمیسیون و با تأیید رأی توسط وزیر پروانه مرکز قابل لغو موقت یا دایم خواهد بود.

این آیین‌نامه مشتمل بر 9 فصل، 34 ماده و 23 تبصره، از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی مغایر با آن نیز لغو می‌گردد.


مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
وزارت

بازگشت به فهرست