برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آئین نامه تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی

-  لابراتوار پروتزهاي دنداني به محلي اطلاق مي شودكه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي پس از  اخذ مجوز قانوني جهت ساخـت انواع پروتزهاي دنداني متحرك و ثابت و  اپلاينس ( دستگاه هاي كمكي داير مي گردد) .

2-   مجوز تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني براي متقاضيان فارغ التحصيل رشته كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني صادر مي گردد .

تبصره  1  :  براي متقاضياني كه داراي مدرك تكنسين تجربي لابراتوار دنداني قانون مصوب 1364 مي باشند نيز درصورت تائيد صلاحيت پروانه تأسيس صادر مي گردد .
تبصره 2  :   براي فارغ التحصيل ديپلم پروتزهاي دنداني هنرستان تربيت تكنسين پروتز دنداني دانشگاه شهيد بهشتي نيز پروانه تأسيس صادر مي گردد .
تبصره 3  :   به آن عده از دارندگان پروانه مجوز تبصره 5 (بهدار تجربي دندان و كمك دندانپزشكان تجربي ) كه متقاضي تأسيس لابراتوار باشند در صورت تائيدصلاحيت مشروط به تحويل پروانه هاي مذكور ‘ تعهد به عدم  ارتباط با بيمار، پروانه تأسيس داده خواهد شد .
تبصره 4  :    براي كمك تكنسين هاي دندانسازي تجربي سال 54 كه داراي پروانه از  وزارت بهداشت درمان و آموزش پـزشكـي باشد نيـز پروانـه تأسيس صادر  مي گردد .
 
3-    براي هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت فقط مجوز تأسيس يك لابراتوار صادر مي گردد .
 
شرح وظايف مؤسس لابراتوار  
 
1- حفظ رعايت شئونات اسلامي ، اخلاقي ، حرفه اي در محيط كار
2- رعايت كامل اصول بهداشتي و كنترل عفونت هماهنگ با دندانپزشك معالج
3- ساخت انواع پروتزهاي متحرك و ثابت و اپلاينس هاي دهان و فك و صورت ( براساس نوع مجوز صادر شده )
4- تأسيس و تدارك تجهيزات و لوازم مورد نياز
5- تأسيس كادر فني واجدالشرايط در لابراتوار مطابق با شرايط شاغلان فني
6- رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات علمي و فني دندان پزشك معالج
7- اجرا و رعايت كليه مقررات ، ضوابط ، دستورالعمل هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
8- رعايت اصول ايمني بهداشت محيط و حرفه در محل كار مانند استفاده از سمعك ‘ عينك محافظ و دستكش هنگام كار
9- ثبت سوابق براي كليه سفارشات دندان پزشكان و مراكز درماني دندان پزشكي طرف قرارداد
10- نظارت بر مراحل مختلف طراحي ، ساخت و حفظ اصول علمي و فني
11-  نظارت كامل بر تهيه و مصرف مواد لابراتواري
12-  تطبيق وسيله ساخته شده با دستور كار ( دستورالعمل ) دندان پزشك معالج
13- نظارت بر عملكرد كاركنان و آموزش حين خدمت آنها

4- مجوز كار لابراتوار پروتزهاي دنداني قابل واگذاري به غير نمي باشد .

5- هرگونه تغيير و انتقال محل لابراتوار بايد پس از كسب نظر از دانشگاه مربوطه باشد .
 
تبصره   :     هرگونه تغيير در شاغلان فني با توجه به رعايت فصل سوم آئين نامه مي بايست بلافاصله به اطلاع دانشگاه مربوطه رسانده شود .

6- در صورتي كه مسئول لابراتـوار بـه دلايلي موجه قصد تعطيل و انحلال لابراتوار را داشته باشد بايستي مراتب به اطلاع دانشگاه  مربوطه اعلام گردد .

7- لابراتوار بـه هيچ وجه حق پذيرش مستقيم بيمار ( از قبيل پذيرش بيمار، معاينه ،  امتحان پروتز ،  تطبيق رنگ دندان ها قالب گيري و ... ) را ندارد .

8- نصب پروانه تأسيس و كارت شاغلين فني در محل لابراتوار الزامي است .

9- لابراتوار پروتزهاي دنداني بايد فاقد هرگونه تجهيزات غير ضروري مانند صندلي و يونيت دندانپزشكي باشند در غير اين صورت مشمول فصل چهارم آئين نامه تخلفات مي گردند .

10- لابراتوار پروتزهاي دنداني مي بايست تابلوي مربوطه را مطابق با شرايط كه در ذيل اعلام مي گردد نصب نمايند .

- ابعاد تابلو  70 * 50 سانتي متر بدون تصوير باشد .
- عنوان تابلو مي بايست مطابق با پروانه تأسيس باشد .

11- تهيه برگ دستور کار لابراتوار

12- تهيه مهر لابراتوار برابر مندرجات پروانه تاسيس به ابعاد 5/1*4
 
تبصره   :   استفاده از عناوين اضافي كه در پروانه تأسيس ذكر نگرديده ممنوع مي باشد .
 
13- لابراتوارپروتزهاي دنداني ملزم به رعايت مشخصات فني استانداردومطلوب ، تجهيزات وملزومات فني لازم مي باشند .

1-13- لابراتوار از نور كافي برخوردار و از نظر بهداشتي مطلوب باشد .
2-13- لابراتوار از تهويه كافي برخوردار باشد .
3-13- كف و ديوار لابراتوار قابل شستشو و ضدعفوني كردن باشد .
4-13- قسمت هاي مختلف لابراتوار   ( اتاق پروتز ثابت  ،  كرم كبالت ،   گ‍چ ريزي و مفل گذاري و پرداخت و ... ) در صورت فعاليت مي بايست به صورت مجزا در نظر گرفته شود .

14- در صورتي كـه مسئول  لابراتوار  پروتز هاي  دنداني  از ضوابط و مقررات آئين نامه تخطي نمايد به شرح ذيل اقدام خواهد شد .

1-14- تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورت جلسه بازرسي محل توسط دانشگاه علوم پزشكي ذي ربط .
2-14- اخطار كتبي توسط دانشگاه علوم پزشكي ذيربط
3-14- لغو موقت پروانه كار و تعطيلي لابراتوار به مدت يك تا سه ماه توسط دانشگاه با هماهنگي  مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه ها
4-14- لغو دائم پروانه كار و تعطيل دائمي لابراتوار توسط   مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه ها

15- با متخلفيني كه در امور درماني دندان پزشكي دخالت نمايد براساس تبصره 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مواد خوردني و آشاميدني برخورد خواهد شد .

16- اعتبار پروانه تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني 2 سال بوده و تمديد آن منوط به شركت در دوره بازآموزي اداره سلامت دهان و دندان مي باشد .
 
مراحل صدور مجوزهاي قانوني
 
الف ) مدارك مورد نياز :

1-  ارائه درخواست كتبي امضاء شده متقاضي كه به امضاي معاونت درمان و مديريت درمان رسيده و ثبت دفتر دبيرخانه گرديده باشد .

تبصره   :  جهت متقاضيان شبكه هاي تحت پوشش دانشگاه ضروري است درخواست از طريق  شبكه بهداشت و درمان مربوطه ارائه گردد .

2-  تكميل فرم هاي مربوطه (فرم ها پس ازارائه درخواست توسط واحدصدورپروانه ها به متقاضي تحويل داده مي شود ).
3-     ارائه يكي از مدارك زير  :
-      اصل گواهي نامه كارداني پروتزهاي دنداني ( گواهي پايان طرح يا عدم نياز به همراه تائيديه اداره كل )
-       اصل مدرك كار دندان سازان ( كمك تكنسين تجربي دندانسازي سال 1354 )
-       تكنسين تجربي لابراتوار سال 1364
-       ديپلم  پروتز دنداني شهيد بهشتي 1354
-       مجوز تبصره 5
-       بهدار تجربي دندان
-       كمك دندان پزشك تجربي
4-    اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت
5-     4 قطعه عكس 4 * 3
6-     گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
7-     گواهي عدم اعتياد
8-     تصوير كامل صفحات شناسنامه
9-     تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان ( براي فارغ التصيلان دانشگاهي)
10- اصل و كپي و كارت واكسيناسيون عليه هپاتيت و صحت سلامت
11-  اصل و كپي گواهي عدم نياز در ساعات غير اداري جهت مستخدمين دولت
12- ارائه تصوير يا شماره کد ملي

توضيح    :    در خصوص گواهي عدم سوء پيشينه كيفري و گواهي عدم اعتياد وکارت بهداشتي   مكاتبه از طريق دانشگاه پس از ارائه ساير مدارك فوق توسط متقاضي انجام مي پذيرد . بديهي  است پي گيري در مورد وصول پاسخ گواهي ها به عهده متقاضي مي باشد .
 
ب )  پس از تكميل مدارك پرونده جهت تائيدواخذ شماره رديف اختصاصي به اداره سلامت دهان و دندان ارسال مي گردد .

ج ) پس از تائيد مدارك ، كارشناسي از مكان لابراتوار و تجهيزات توسط كارشناسان دانشگاه انجام مي پذيرد .
 
د )  در صورت تائيد مكان و تجهيزات لابراتوار، مدارك مشروحه ذيل توسط متقاضي به واحد صدور پروانه ها ارائه مي گردد .

- سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر با ذكر پلاك ثبتي

- فيش بانكي طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طريق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضي اعلام خواهد گرديد،مبالغ جهت تهران وساير شهرستان ها متفاوت مي باشد).

ه  )  صدور پروانه تأسيس لابراتوار پروتز دندان
 
و  )  تحويل پروانه صادر شده به متقاضي
 
توضيح    :    پروانه تأسيس فقط به متقاضي تحويل داده مي شود .

مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست