برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساسنامه انجمن مهندسی پزشکی ایران

اساسنامه انجمن مهندسي پزشكي ايران
فصل اول – كليات و اهداف
ماده 1: انجمن مهندسي پزشكي ايران كه ازاين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود با اهداف زير تشكيل مي گردد:
1-1: گسترش پيشبرد و ارتقاي سطح علم مهندسي پزشكي و توسعه كاربردهاي پيشرفته آن در توليد مواد و ساخت قطعات، وسايل و تجهيزات مورد مصرف در پزشكي از طريق بهبود كيفيت آموزش توسعه و تشويق فعاليتهاي پژوهشي، كوشش در جهت همكاري متقابل با مراكز علمي صنعتي و اجرايي و ايجاد ارتباط بين متخصصان اين رشته به منظور همكاري و تبادل افكار.
2-1: ترويج كاربردهاي صحيح مهندسي پزشكي از طريق تدوين و پيشنهاد استانداردهاي علمي، فني و حرفه اي، بررسي تاثير تكنولوژي بر روي سلامت اجتماع و بهداشت، آشنا كردن افراد جامعه با محاسن استفاده از فن آوري مهندسي پزشكي و كمك در وضع قوانين حمايتي و حفاظتي مربوط به فن آوري مهندسي پزشكي و كاربردهاي آن.
3-1: انتقال دانش فني مهندسي پزشكي به سازندگان، مصرف كنندگان و ارائه دهندگان خدمات پزشكي و حركت در جهت قطع وابستگي علمي و تكنولوژيكي و خودكفايي ملي در زمينه مهندسي پزشكي.
ماده 2: انجمن بنيادي غيرانتفاعي است و صرفا جنبه علمي و تخصصي دارد كه در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فني مرتبط با مهندسي پزشكي فعاليت مي كند و به هيچ دسته، جمعيت يا سازمان ديگري اعم از اجتماعي، سياسي، علمي يا اجرايي وابسته نيست. انجمن و اعضاي وابسته به آن با نام انجمن حق هيچگونه فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي را ندارند. اين انجمن از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.
ماده 3: حوزه اصلي فعاليتهاي انجمن در ايران است ولي تماس با انجمن ها و موسسات علمي و تخصصي در خارج از كشور به منظور پيشبرد اهداف انجمن امكان پذير است. مركز انجمن در شهر تهران مي باشد و شعب آن در هر منطقه از كشور با موافقت هيات مديره انجمن يا كسب مجوز از كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي تواند تشكيل شود.
تبصره: هيات مديره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و به طور كتبي به اطلاع كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.
ماده 4: انجمن با تابعيت جمهوري اسلامي ايران، از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

فصل دوم – وظايف و فعاليتها
ماده 5: انجمن جهت دستيابي به اهداف ذكر شده در ماده (1) اين اساسنامه اقدامات زير را اجرا خواهد كرد:
1-5: انجام تحقيقات علمي و فرهنگي و برقراري ارتباط و ايجاد و تحكيم روابط علمي و پژوهشي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصان مهندسي پزشكي از يك طرف و مراكز صنعتي، تحقيقاتي، درماني و موسسات مرتبط با علوم پزشكي و مهندسي پزشكي از طرف ديگر.
2-5: همكاري با مراكز آموزشي، پژوهشي و اجرايي در زمينه طرح ريزي، ارزيابي و بازنگري طرح ها و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مرتبط با مهندسي پزشكي و برگزاري دوره هاي تخصصي.
3-5: همكاري با سازمان هاي مسئول جهت طبقه بندي تخصص ها و مشاغل مهندسي پزشكي به منظور ارزيابي مدارك تحصيلي، تخصص ها و تجربيات.
4-5: تشويق، حمايت و ترغيب پژوهشگران، صنعتگران و متخصصان فعال و تجليل از محققان و اساتيد ممتاز.
5-5: برگزاري گردهمايي علمي، كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه هاي تخصصي در سطح استاني، ملي، منطقه اي و بين المللي.
6-5: انتشار كتب، نشريات علمي، بولتن و گزارش فني در زمينه مهندسي پزشكي و رشته هاي وابسته.
7-5: كمك در وضع استانداردهاي مورد لزوم مهندسي پزشكي و ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي و نيز تشويق مبادلات علمي، فني و نيروي انساني.

فصل سوم – انواع و شرايط عضويت
ماده 6: انواع عضويت و شرايط آن در انجمن به قرار زير است:
1-6: عضويت پيوسته:
موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در زمينه مهندسي پزشكي و رشته هاي وابسته (به تشخيص هيات مديره) باشند، مي توا نند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
2-6: عضويت وابسته:
تمام كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و حداقل به مدت پنج سال در يكي از زمينه هاي مهندسي پزشكي فعال و شاغل باشند مي توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.
3-6: عضويت دانشجويي:
تمام دانشجويان شاغل به تحصيل در زمينه مهندسي پزشكي و رشته هاي وابسته (به تشخيص هيات مديره) در يكي از دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي معتبر داخل يا خارج كشور با گواهي مركز مربوطه.
4-6: عضويت افتخاري
شخصيتهاي ايراني يا خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه مهندسي پزشكي حائز اهميت خاص باشد يا در جهت پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي موثر و ارزنده نموده باشند با تصويب هيات مديره انجمن به عضويت افتخاري پذيرفته مي شوند.
5-6: سازمانها يا موسسات علاقه مند به كمك در پيشبرد اهداف انجمن يا فعال در زمينه هاي علمي و پژوهشي مرتبط با مهندسي پزشكي (با تائيد هيات مديره) مي توانند به عضويت انجمن پذيرفته شوند.
تبصره 1: افرادي كه داراي درجه كارشناسي و حداقل 5 سال سابقه فعاليت مفيد در زمينه مهندسي پزشكي يا رشته هاي وابسته هستند با تصويب هيات مديره مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري، تمامي مزاياي اعضاي پيوسته انجمن به جز حق انتخاب شدن جهت عضويت در هيات مديره را دارا مي باشند.
تبصره 3: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.
ماده 7: هر داوطلب عضويت بايد پرسشنامه تكميل شده عضويت خود را همراه با مدارك لازم به دبيرخانه انجمن ارسال دارد. درخواست عضويت در هيات مديره انجمن مورد بررسي قرا ر مي گيرد.
ماده 8: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده 9: هريك از موارد زير باعث لغو عضويت افراد در انجمن مي شود:
1-9: استعفاي كتبي عضو
2-9: عدم پرداخت حق عضويت سالانه
2-9: عدم صلاحيت عضو به علت هرگونه فعاليت غيرمجاز با نام انجمن
تبصره: تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

فصل چهارم – اركان انجمن
ماده 10: اركان اصلي انجمن عبارت است از:
الف: مجمع عمومي
ب : هيات مديره
ج : بازرسان
الف) مجمع عمومي
ماده 11: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.
1-11: جلسه عادي مجمع عمومي سالي يك بار تشكيل مي شود و با حضور يا راي كتبي نصف به علاوه يك، كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء معتبر است.
2-11: در صورتي كه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي شود و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.
3-11: مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا بازرسان و با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي شود و شرايط رسميت يافتن آن همانند بند 1-11 و 2-11 مي باشد.
تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجمع عمومي به طور كتبي و يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار صورت مي پذيرد و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
تبصره 2: يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيما اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده نمايند. مشروط بر اينكه هيات مديره و نيز بازرسان انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد كه در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيات مديره و بازرسان تصريح نمايند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيات رئيسه مجمع از ميان اعضا انتخاب خواهد شد.
تبصره 4: مجمع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس يك منشي و دو ناظر اداره ميشود.
تبصره 5: اعضاي هيات رئيسه با اعلام وپذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب ميشوند.
تبصره 6: اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرسان كانديد كرده اند.
ماده 12: وظايف مجمع عمومي عادي و فوق العاده به قرار زير است:
1-12: انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان
2-12: تصويب نحوه فعاليت و خط مشي كلي انجمن
3-12: بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره و بازرسان
4-12: تعيين ميزان حق عضويت
5-12: تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
6-12: عزل هيات مديره و بازرسان
7-12: تصويب انحلال انجمن
8-12: بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.
تبصره : مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در مواد بندهاي 5-12 و 6-12 و 7-12 تشكيل مي شود.
ب) هيات مديره
ماده 13: هيات مديره انجمن مركب از 9 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل مي باشد كه هر سه سال يك بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.
1-13: هيات مديره حداكثر تا ده روز پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد.
2-13: هيات مديره منتخب مجمع عمومي از بين خود رئيس، نايب رئيس، دبير و خزانه دار انجمن را انتخاب مي كند.
3-13: هيچيك از اعضا نمي توانند بيش از دو بار متوالي به عضويت هيات مديره انتخاب شوند.
4-13: عضويت در هيات مديره افتخاري است.
5-13: تمامي اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي خزانه دار و رئيس يا نايب رئيس هيات مديره همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس يا نايب رئيس همراه با مهر انجمن معتبر است.
6-13: هيات مديره موظف است برحسب نياز هر يك ماه يك بار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيات مديره حداقل سه روز است.
7-13: جلسات هيات مديره با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسميت مي يابد كه در اين صورت، تصميمات متخذه با مطلق آراء موافق معتبر است. چنانچه جلسه با تمامي اعضاي اصلي تشكيل شود تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق معتبر مي باشد.
8-13: كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيات مديره نگهداري مي شود.
9-13: شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
10-13: در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت، به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
11-13: هر گاه رئيس، نايب رئيس، دبير يا خزانه دار انجمن قبل از انقضاي مدت سه سال از سمت خود كناره گيري كند جانشين وي از ميان بقيه اعضاي هيات مديره و توسط خود اين اعضا انتخاب مي شود.
12-13: شركت بازرسان در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.
13-13: هيات مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال نمايد.
تبصره: هيات مديره پيشين تا تائيد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 14: هيات مديره نماينده فانوني انجمن و موظف به كوشش در جهت تحقق بخشيدن به اهداف انجمن است و در مقابل مجمع عمومي مسئول است. وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير مي باشد:
1-14: اداره امور جاري انجمن بر طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
2-14: فعاليت جهت اخذ اعتبار، جلب هدايا و كمك هاي مالي.
3-14: تشكيل گروههاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.
4-14: هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد.
5-14: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است. هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي باشد.
6-14: تهيه و تدوين آيين نامه هاي اجرايي انجمن.
7-14: اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
8-14: انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.
9-14: تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
10-14: اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.
11-14: ارسال گزارش هاي لازم به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
12-14: تشويق پژوهشگران و اهداي جوائز به صنعتگران و محققان و نيز اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي.
13-14: اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن.
14-14: تعيين شرايط استخدامي و ميزان حق الزحمه كاركنان مورد نياز انجمن.
15-14: تاسيس دفتر انجمن و مراكزي براي تجمع اعضاء.
16-14: حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول انجمن.
ج) بازرسان
ماده 15: مجمع عمومي عادي دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي كند.
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 16: وظايف بازرسان به شرح زير است:
1-16: بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.
2-16: بررسي گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي.
3-16: گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.
تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرا ر گيرد.

فصل پنجم – گروه هاي علمي انجمن
ماده 17: انجمن مي تواند گروه ها و كميته هاي زير را تشكيل دهد تا براساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي شود به فعاليت بپردازد:
1- گروه هاي تخصصي
2- كميته آموزش و پژوهش
3- كميته انتشارات
4- كميته آمار و اطلاعات
5- كميته پذيرش و روابط عمومي
6- كميته گردهمايي هاي علمي
7- كميته صنعت و انتقال دانش فني
تبصره: تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل گروهها و كميته ها با انجمن است.

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه
ماده 18: منابع مالي انجمن به قرار زير مي باشد:
1-18: حق عضويت اعضاء.
2-18: درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي.
3-18: دريافت هدايا و كمكها.
تبصره: كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اني اساسنامه خواهد شد.
ماده 19: درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.
ماده 20: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي شود.
ماده 21: هيچيك از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند.
ماده 22: كليه مدارك و پرونده هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 23: هر گونه تغيير، اصلاح يا تكميل مفاد اين اساسنامه به پيشنهاد هيات مديره و موافقت دو سوم از اعضاي پيوسته انجمن و پس از تصويب كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.
ماده 24: درصورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيات تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي كليه دارايي هاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از موسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.
ماده 25: اين اساسنامه مشتمتل بر 6 فصل، 25 ماده، 64 زيرماده و 1 تبصره در جلسه مورخ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

مبنا: 
داخل سازمانی

بازگشت به فهرست