برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آئین نامه شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

  مقدمه:
 به منظور گسترش تبادلات علمي بين المللي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي  اعضاي هيإت علمي  و محققين دانشگاهها , دانشكدهها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور و همچنين سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي ( كه اين آئين نامه « دانشگاه » ناميده مي شود) متقاضيان واجد شرايط اين آئين نامه مي توانند با  استفاده از تسهيلات مقرر در همايش هاي علمي بين المللي ( كه در اين آئين نامه « همايش » ناميده مي شود ) شركت نمايد.

  ماده1-
 اعضاي  هيئت علمي  رسمي شاغل  و باز نشسته دانشگاه, محققين غير عضو هيئت علمي شاغل درستاد مركزي وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشكي ونيز دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي  وخدماتي بهداشتي  درماني وساير سازمانهاي وابسته به وزارت متبوع  ,دانشجويان  دوره دكتري تخصصي (PhD )  و دستياران تخصصي و فوق تخصصي و نيز دانشجويان فعال كميته هاي پژو هشي دانشجويي  ( به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه )  در صورت احراز شرايط مر بوطه و با رعا يت  مقررات مندرج در اين آيين نامه مي توانند  در همايش هاي علمي خارج از كشور شركت نمايند .

ماده 2-
 شرايط و چگونگي شركت در همايش :

1-2- مد ت زمان شركت حداكثر ده روز خواهد بود.

2-2- متقاضي  ميبايست آشنايي كافي  به زبان همايش علمي بنا به تشخيص دانشگاه داشته باشد .

3-2- موضوع همايش مي بايست بنا به تشخيص دانشگاه با مسئوليت فعاليت يا تخصص متقاضي مرتبط باشد.

4-2- امور مربوط به بانك ,صدور بليط و گذر نامه با امضاي رئيس دانشگاه در استان مربوطه يا يكي از استان هاي نزديك كه به عنوان هسته مركزي تعدادي از استانهاي هم جوار را تحت پوشش قرار داده است انجام مي پذيرد.

1-4-2- براي داوطلبين گروه پزشكي شاغل رسمي در ستاد مركزي و شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارت متبوع مستقر در تهران بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و يا معاونت مربوطه از طريق معاونت تحقيقات و فنآوري اقدام خواهد شد.

5-2- در مورد افرادي كه بنا به تعهدات خدمتي ممنوعيت خروج از كشور دارند ، كليه مراحل مربوط به اخذ تعهد به عهده دانشگاه ذيربط خواهد بود كه بايستي مدارك تكميل شده را جهت كسب مجوز از اداره كذرنامه به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال دارند.

6-2- در مورد اعضاء غير هيأت علمي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و ساير متخصصين در صورت احراز شرايط و وجود اعتبار از طريق معاونت تحقيقات و فنآوري بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.

ماده3-
 تعداد دفعات مجاز شركت در همايش:

1-3- اعضا هيئت علمي فقط يكبار در سال

2-3- اعضاي هيئتهاي ممتحنه و ارزشيابي (بورد) حداكثر دو بار درسال

3-3- اعضا هيئت علمي و محققيني كه موفق به اخذ جايزه جشنواه رازي يا خوارزمي گرديده اند و نيز اساتيد نمونه كه هر ساله وزارت متبوع انتخاب و معرفي ميگردند، تاريخ اجرا سه سال متوالي دو بار در سال (با احتساب حق يكبار در سال شركت در همايش هاي خارج از كشور با استفاده ازامكانات ارزي اعضاي هيئت علمي)

4-3- اعضا هيات علمي بازنشسته فقط هردوسال يكبار

5-3- محققين غير عضو هيئت علمي شاغل درستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ونيز دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني وساير سازمانهاي وابسته وزارت متبوع در صورت  وجود اعتبار و تهيه و ارائه مقاله تحقيقاتي مصوب هر سه سال يك بار و در صورت اخذ جايزه جشنواره هاي رازي ياخوارزمي يكبار در سال تا دو سال  متوالي.

1-5-3- مقاله تحقيقاتي محققين غير عضو هيئت علمي شاغل در ستاد مركزي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و نيز ساير سازمانهاي وابسته به وزارت متبوع در كميته هاي  ذيربط در معاونت تحقيقات و فناوري و مقاله تحقيقاتي محققين غير عضوهيئت علمي شاغل دردانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در شوراي پژوهشي دانشگاه متبوع بررسي  و در صورت تصويب جهت تصميم نهايي به معاونت تحقيقات و فناوري پيشنهاد خواهد شد.

6-3- دانشگاه هاي دوره دكتري تخصصي(PH.D) و دستياران تخصصي و فوق تخصصي و نيز دانشجويان فعال كميته هاي پژوهشي دانشجويي ( به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه) به شرط احراز ساير شرايط مربوطه دراين آيين نامه در طول دوره تحصيل خود درصورت وجود اعتبار فقط يك بار ميتواند با استفاده ازتسهيلات مندرج دراين آيين نامه به پيشنهاد دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي مربوطه درهمايش شركت نمايند.

1-6-3- دانشجويان دوره دكتري تخصصي(PH.D) و دستياران تخصصي و فوق تخصصي تا سقف 5 درصد تعداد دانشجويان مي توانند درهمايشها شركت نمايند ( اعشار كمتر از يك روي عدد يك گرد ميشود اعشار مربوط به اعداد بيشتر از يك براي كمتر از  5/. ، عدد كوچكتر وبراي 5/. وبالاتر ، عدد بزرگتر منظور گردد.

2-6-3- هر سال يك نفر از دانشجويان فعال كميته پژوهشي دانشجويي هر دانشگاه
( به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه ) مي تواند در همايش شركت نمايد.

ماده 4-
 مراحل اجرائي شركت در همايش:

1-4- متقاضي مي بايست درخواست خود را همراه با فرم ثبت نام در همايش و پذيرش مقاله را به معاونت پژوهشي دانشگاه ذيربط تسليم نمايد.

1-1-4- مقاله مورد نظر، مي بايست از نظر علمي و متدولوژي تحقيق به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.

2-4- حق پبت نام اعضاي هيئت علمي از سهميه ارزي ساليانه متقاضيان كسر خواهد شد مشروط بر آنكه حداكثر از ميزان سقف سهميه ارزي هر عضو هيأت علمي در سال تجاوز ننمايد.

3-4- ارسال هزينه ثبت نام قبل از سفر، براي شركت در همايش با تاييد دانشگاه مربوطه امكان پذير است.

4-4- پيش پرداخت جهت رزرو محل اقامت شركت كننده در همايش ( قبل از سفر) با تاييد رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه امكان پذير مي باشد. بديهي است مبلغ پرداختي از ميزان مجاز كه توسط بانك مركزي براي مدت مسافرت تخصصين مي يابد كسر خواهد شد.

5-4- تأمين هزينه بليط (به ريال) طبق ضوابط مصوب هيئت وزيران مي باشد.

ماده 5-

لازم است گزارش علمي سفر(بازخورد شركت در همايش)، حداكثر دو ماه پس از مراجعت بر اساس فرم پيوست از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه به معاونت تحقيقات فنآوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال گردد.

1-5- حوزه معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت متبوع ، طي بولتني ، گزارشات علمي سفرها را جهت استفاده ساير اعضاء هيأت علمي و محققين منتشر خواهد نمود.

ماده 6-

چنانچه متقاضي به هر دليلي موفق به شركت در همايش نگردد مي بايست نسبت به استرداد ارز دريافتي اقدام نمايد.

ماده 7-
ميزان ارز متعلقه روزانه بر مبناي مصوبات مربوطه تعيين مي گردد كه شامل هزينه اقامت ، غذا و ساير مخارج روزانه مي باشد.

ماده 8-
مسئوليت حسن اجراي اين آئين نامه بعهده معاونت پژوهشي دانشگاه بوده و مي بايست گزارش سالانه عملكرد خود را به معاونت تحقيقات فنآوري وزارت متبوع ارسال نمايند.

اين آئين نامه در 8 ماده و 23 بند در تاريخ 14/10/1380 به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده از تاريخ ياد شده لازم الاجرا بوده و آئين نامه  و همچنين دستورالعمل هاي صادره قبلي لغو و بدون اعتبار اعلام مي گردد.

در خصوص شركت اعضاي محترم هيئت علمي در كنگره هاي خارج  از كشور با ارائه مقاله ( با درج  عبارت عضو هيئت علمي  دانشگاه علوم پزشكي اراك در متن مقاله) مقرر گرديد هزينه بليط رفت و برگشت و ثبت نام (مجموعاُ ) تا سقف چهار ميليون ريال ، در صورت وجود اعتبار و تنها يك بار در سال پرداخت گردد. موارد با لاتر از سقف مذكور بايد در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و حسب مورد ، تصميم گيري شود.

مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست