برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

فصل اول کلیات
 
ماده 1- باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن، انجمن علمی دندانپزشکی ایران بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد، که در سطور بعد بطور خلاصه «انجمن» نامیده می شود.
ماده 2- انجمن صرفاً در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی، فنی، حرفه ای و صنفی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده 3- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده 4- مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده 5- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده6- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
 
فصل دوم- شرح وظائف و اهداف
ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیتهای زیر را بعمل خواهد آورد.
1- 7- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصّصان و سایر کارشناسانی که بنحوی با شاخه های گوناگون دندانپزشکی سروکار دارند.
2- 7- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمائی ها و بازآموزی.
3- 7- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
4- 7- ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی.
5- 7- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی و آموزشی.
6- 7- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمائی های بازآموزی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
 
فصل سوم- عضویت
ماده 8- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:
1-    8- عضویت پیوسته: هیئت موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترا در یکی از رشته های دندانپزشکی و یا رشته های وابسته باشند می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
2-    8-عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند. کلیه کسانی که دارای درجه فوق دپیلم یا لیسانس در یکی از رشته های تکنسین، پروتز و بهداشت دهان ودندان باشند و کلیه افرادی که دارای کارت دانشجویی دندانپزشکی باشند.
3-    8- عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند    می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
تبصره 1- اعضای وابسته می توانند با احرازشرایط و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرائط هیئت موسس و هیئت مدیره مذکور د رماده 7 آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.
ماده 9- هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق وادعایی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
ماده 10- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1- 10- استعفای کتبی عضو.
2- 10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیئت مدیره تعیین می نماید.
3- 10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان تعلیق نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی.
تبصره 1: مدت تطبیق عضویت معادل معدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره 2: تصمیم نهائی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیئت نظارت بر عملکرد انجمن ها موضوع بند 7 ماده 13 آئین نامه با هیئت مدیره خواهد بود.
 
فصل چهارم- ارکان انجمن
ماده 11- انجمن دارای ارکان زیر است:
1- 11- مجمع عمومی
2- 11- هیئت مدیره
3- 11- بازرس
الف- مجمع عمومی
ماده 12- مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:
1- 12 مجمع عمومی عادی که هرسال یکبار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.
2- 12- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا 5/1 از اعضاء پیوسته تشکیل می گردد.
تبصره 1: جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود. جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با تصویب دو سوم حاضرین خواهد بود.
تبصره 2: مجامع عمومی در اولین جلسه خود یکنفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را بعنوان منشی و دونفر بعنوان ناظر انتخاب می نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یکماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
تبصره 3: چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یکماه از تاریخ جلسه اولیه، نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.
ماده 13- وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
1-   13- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن.
2-   13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.
3-   13- انتخاب و یا عزل اعضاء هیئت مدیره
4-   13- انتخاب 2 نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یکنفر علی البدل.
5-   13- تصویب کلیه آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیئت مدیره.
6-   13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن.
تبصره: در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست وشصت ودومین جلسه مورخ 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. درصورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.
ب- هیئت مدیره:
ماده 14- اعضای هیئت مدیره مرکب از 5 تا 9 نفر است که 3 نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
تبصره- جلسات هیئت مدیره حداقل هر یکماه یکبار تشکیل می شود و با حضور نصف اعضاء رسمیت   می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده 15- هیئت مدیره در اولین جلسه یکنفر رئیس یکنفر نائب رئیس و یکنفر مدیرعامل (عنداللزوم) و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره انتخاب می نماید.
تبصره 1: رئیس هیئت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره 2: امضای اوراق تعهدآور با رئیس هیئت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری باامضای رئیس هیئت مدیره و درغیاب او نائب رئیس خواهد بود.
تبصره 3: چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیئت مدیره) درجلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره 4: در صورت استعفاء، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده 16- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.
تبصره: هیئت مدیره قبلی تا تأیید هیئت مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 17- وظائف و اختیارات هیئت مدیره
1- 17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
2- 17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
3- 17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
4- 17- تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرائی.
5- 17- تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.
6- 17- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی.
7- 17-قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن.
8- 17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
9- 17- اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه.
10-17- تشکیل کمیته های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها.
11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور.
12-17- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.
13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
14-17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده.
ج- بازرس
ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی البدل خواهد بود که هر سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده 19- وظائف بازرس به شرح زیر است:
1- 19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.
2- 19- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.
3- 19- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
4- 19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.
ماده 20- شرکتبازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیئت مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.
ماده 22- منابع مالی انجمن عبارتست از:
1- 22- حق عضویت اعضاء
2- 22- از محل هدایا و کمکها
 
فصل پنجم- موارد انحلال انجمن
ماده 23- در صورت درخواست هیئت مدیره یا بازرس و یا 3/1 اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.
ماده 24- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیئت تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.   
ماده 25- هیئت تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و درروزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.
تبصره: باقی مانده دارائی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج پس از تصویب هیئت مدیره به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.
 
فصل ششم- سایر مقررات
ماده 26- طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده 27-این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 27 ماده و 27 تبصره در تاریخ 17/6/72 به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.                                                                                                                                                                     

مبنا: 
شورای عالی انقلاب فرهنگی
مطالب مرتبط: 
پیش نویس اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

بازگشت به فهرست