برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه تأسیس درمانگاه های دندان پزشکی

تعاریف
ماده 1 –درمانگاه دندانپزشکی موسسه ای است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و پیشگیری بیماریهای دهان و دندان توسط دندانپزشکان عمومی و متخصص بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دائر میگردد.
تبصره 1- درمانگاه عمومی دندانپزشکی: مرکز درمانی است که در آن دندانپزشکان عمومی مجاز به ارائه خدمات دندانپزشکی عمومی در چهارچوب برنامه های آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی می باشند.
تبصره 2-همکاري دندانپزشکان متخصص با درمانگاههاي عمومي در جهت ارائه خدمات با کيفيت بيشتر بلامانع مي باشد.
تبصره 3-درمانگاه تخصصي دندانپزشکي: مرکز درماني است که درآن دندانپزشکان متخصص حداقل در سه رشته تخصصي کلينيکي متفاوت فعاليت مي نمايند.
تبصره 4- همکاري دندانپزشکان عمومي با درمانگاههاي تخصصي دندانپزشکي به منظور ارائه خدمات عمومي دندانپزشکي بلامانع است.
2-1 به منظور رعايت اختصارات در اين آئين نامه وزارت متبوع جايگزين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه يا دانشکده جانشين دانشگاه ،دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و مرکز دندانپزشکي جايگزين درمانگاه دندانپزشکي عمومي و مرکز تخصصي جايگزين درمانگاه تخصصي دندانپزشکي مي گردد.
3-1 دندانپزشک عمومي به شخصي اطلاق مي شود که دوره دکتري دندانپزشکي عمومي را در يکي از دانشگاه هاي معتبر داخل يا خارج از کشور به پايان رسانده و موفق به اخذ مدرک دکتراي عمومي دندانپزشکي شده باشد. مدارک فارغ التحصيلان خارج از کشور بايستي به تائيد وزارت متبوع و يا وزارت و علوم و آموزش عالي رسيده باشد.
4-1 دندانپزشک متخصص به شخصي اطلاق مي شود که دوره تخصصي را پس از طي دوره دکتري دندانپزشکي عمومي در يکي از دانشگاهاي معتبر داخل و يا خارج از کشور به پايان رسانده و موفق به اخذ مدرک پايان دوره تخصصي دندانپزشکي طبق مقررات مربوطه شده باشد. مدرک فارغ التحصيلان خارج از کشور بايستي به تائيد وزارت متبوع و يا وزارت علوم و آموزش عالي رسيده باشد.
5-1 پرستار دندانپزشکي به شخصي اطلاق مي گردد که دوره پرستاري دندانپزشکي را در يکي از دانشگاههاي معتبر گذرانده و موفق به اخذ گواهينامه رسمي کارداني شده باشد.
6-1 تکنيسين لابراتوار دندانسازي به شخصي اطلاق مي گردد که دوره کارداني دندانسازي (پروتز ) را در يکي از دانشگاههاي معتبر گذرانده و موفق به اخذ گواهي نامه رسمي کارداني شده باشد.

ماده 2- شرايط و ضوابط تاسيس مرکز دندانپزشکي
1-2 تاسيس هر گونه موسسه درماني به نام مرکز دندانپزشکي قبل از هر گونه اقدام، منوط به کسب موافقت اصولي و پروانه تاسيس از وزارت متبوع مي باشد.
2-2 اجازه تاسيس به کساني داده مي شود که علاوه بر داشتن شرايط ماده 2 قانون مربوط به امور پزشکي ، دارويي مواد خوردني و آشاميدني داراي عدم سوء پيشينه بوده و صلاحيت آنها بر طبق ضوابط تعيين شده به تائيد کميسيون قانوني تشخيص امور پزشکي برسد.
تبصره- شرکت تعاوني بهداشتي درماني تحت ضوابط و مقررات وزارت متبوع و با رعايت مفاد اين آئين نامه مي توانند پروانه تاسيس دريافت نمايند.
3-2 بهره برداري و ادامه فعاليت مراکز دندانپزشکي منوط به راه اندازي قسمت هاي مختلف مرکز دندانپزشکي و معرفي مسئولان فني مرکز براي کليه نوبت هاي کاري و معرفي کارکنان دندانپزشک و پيرادندانپزشک طبق ضوابط اعلام شده توسط وزارت متبوع و تائيد کميسيون قانوني تشخيص امور پزشکي و کسب پروانه لازم و رعايت ضوابط قانوني و مقررات مندرج در اين آئين نامه خواهد بود.
4-2 محل ساختمان و تجهيزات فني بايد قبل از صدور پروانه تاسيس توسط کارشناسان ذي ربط دانشگاهها و يا وزارت متبوع مورد بررسي و تاييد قرار گيرد.
5-2 پروانه تاسيس به نام اشخاص حقيقي صادر خواهد شد.
6-2 پروانه مسئول فني به نام دندانپزشک عمومي يا متخصصين واجد شرايط و صلاحيت پس از تاييد کميسيون قانوني تشخيص امور پزشکي صادر خواهد شد.
تبصره- مسئول يا مسئولين فني از بين موسس يا موسسين معرفي مي گردند.
7-2 مسئوليت و سرپرستي کليه امور مرکز با مسئول فني خواهد بود.
تبصره- مسئولين فني مراکز تخصصي بايستي متخصص در يکي از رشته هاي دندانپزشکي باشند.
8-2 هيئت امناي مراکز درماني خيريه دندانپزشکي تحت ضوابط و مقررات وزارت متبوع بايستي مسئول فني واجد شرايط جهت هر يک از نوبتهاي کاري معرفي نمايند.
9-2 در موارديکه موسس يا يکي از موسسين فوت شود معرفي موسس واجد شرايط بر اساس تبصره 4 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 6/2/1374(مجلس شوراي اسلامي) اقدام مي گردد.
10-2 ساعات فعاليت مراکز عمومي ،شبانه روزي مي باشد.
تبصره- ساعات فعاليت مرکز تخصصي دندانپزشکي ،بر اساس درخواست متقاضي ميباشد.
11-2 در صورت غيبت مسئول فني به مدت کمتر از سه ماه يک نفر جانشين با توجه به ماده 6-2 اين آئين نامه بطور موقت توسط موسس يا موسسين انتخاب و کتبا از طريق دانشگاه و يا دانشکده مربوطه به وزارت متبوع معرفي مي گردد.
تبصره 1- پاسخگوي همه رخدادهاي مربوط به وظايف مسئول فني در زمان غيبت ايشان شخص جانشين خواهد بود.
تبصره 2- در صورتيکه غيبت مسئول فني بيش از سه ماه به طول انجامد وزارت متبوع پروانه مسئول فني را پس از طي مراحل قانوني لغو خواهد کرد.
12-2 حضور مسئول فني يا جانشين نامبرده در ساعات فعاليت مرکز الزامي است.
13-2 نظارت بر نحوه ارائه خدمات دندانپزشکي و پيرادندانپزشکي و کليه امور فني بعهده مسئول فني مي باشد.
14-2 کنترل بر حسن اجراي ضوابط و مقررات و رعايت تعرفه هاي مصوب قانون با مسئول فني خواهد بود.
15-2 پروانه مسئول فني بر اساس ماده 2 قانون مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1334 غير قابل انتقال به غير بوده و در صورت غيبت غير موجه بيش از سه ماه از تاريخ وقوع (در صورت محکوميت يا مفقودالاسر شدن) خود بخود لغو مي گردد.
16-2 در صورتيکه موسس يا موسسين به دلايل موجه قصد تعطيل يا انحلال مرکز را داشته باشند مراتب را بايد با ذکر دلايل و مستندات لازم  حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه يا دانشکده مربوطه گزارش نمايند.
تبصره 1- دانشگاهها و يا دانشکده ها موظفند هر گونه تغييرات را در مورد کليه مراکز درماني تحت نظارت خود مستمرا به وزارت متبوع گزارش نمايند.
تبصره 2- در صورت تعطيل يا انحلال مرکز ،وزارت متبوع هيچ گونه مسئوليتي در مقابل اشخاص حقيقي و يا حقوقي ندارد.

ماده  3- ساختمان و تجهيزات
1-3 فضاي فيزيکي مورد نياز مرکزدرماني بر اساس تعداد يونيت دندانپزشکي و بخشهاي مصوب محاسبه مي شود.
تبصره 1- حداقل مساحت مناسب براي هر يونيت و متعلقات مربوطه 10 متر مي باشد.
تبصره 2- مراکز درماني عمومي و تخصصي داندانپزشکي مي توانند در حداقل مساحت 150 متر مربع و در يک يا چند طبق ساختمان احداث گردند.
تبصره 3- بايستي فضاهاي مورد نياز راديولوژي، انتظار، پذيرش، نگهداري مدارک پزشکي و اتاق مرکز استريليزاسيون، بطور مجزا ملحوظ و به تائيد دانشگاه دانشکده مربوطه برسد.
2-3 نقشه محل ساختمان و فضاهاي مورد نظر قبل از اخذ مجوز بهره برداري بايستي با تائيد دفتر فني مهندسي دانشگاه دانشکده مربوطه برسد.
3-3 فاصله هر مرکز درماني اعم از تخصصي و عمومي با مرکز مشابه نبايستي از 500 متر کمتر باشد.
4-3 وجود يک دستگاه اتوکلاو با حجم حداقل 17 ليتر به ازاي هر 5 دستگاه يونيت دندانپزشکي الزامي است.
5-3 وجود حداقل يک دستگاه راديوگرافي پري اپيکال
تبصره 1-مراکز تخصصي مي توانند علاوه بر بند 5-3 يک دستگاه راديولوژي پانورکس ولترال سفال نيز داشته باشند.
تبصره 2- محدوده استقرار دستگاههاي راديوگرافي بايد به طور جداگانه و بر اساس ضوابط و مقررات موجود سرب کوبي شده و به تائيد سازمان انرژي اتمي رسيده باشد.
6-3 براي بهره برداري اوليه از مراکز، تعداد حداقل 5 دستگاه يونيت صندلي دندانپزشکي و متعلقات مربوطه ضروري ميباشد.
7-3 دارو و تجهيزات اتاق اورژانس (شامل کپسول اکسيژن، قفسه داروهاي اورژانس، ست احيا شامل آمبوبگ و....... وحتي المقدور الکتروشوک) ضروري مي باشد.

ماده 4- نيروي انساني مورد نياز
1-4  با توجه به تعداد يونيت و نوع تخصص، نيروي انساني اعم از دندانپزشک و پيرادندانپزشک تعيين ميگردد.
2-4 مراکز دندانپزشکي غير دولتي حق بکارگيري دندانپزشکان، پزشکان و کارکنان شاغل در بخش دولتي در ساعات موظف اداري را ندارند.
3-4 دندانپزشکان و پزشکان شاغل در مرکز بايستي داراي پروانه مطب معتبر(قانون تاسيس مطب مصوب 18/5/62) مربوط به همان شهر باشند.تبصره- نصب تابلو با ذکر مشخصات کامل در ورودي مرکز و اطاق مربوطه با ذکر نوع فعاليت و تخصص دندانپزشک الزامي است.
4-4 نظارت بر نحوه عملکرد مراکز بطور کلي و همچنين شاغلين مراکز دندانپزشکي با دانشگاه دانشکده مربوطه مي باشد.
5-4 جهت حفظ و نگهداري سوابق مراجعه کنندگان و تهيه آمار مسئول مدارک پزشکي حتي المقدور با تحصيلات دانشگاهي ضروري است.
6-4 بکارگيري کادر درماني و پيراپزشک و پيرادندانپزشک با تائيد و نظارت مسئول فني مرکز خواهد بود.
7-4 وجود حداقل يک نفر پرستار دندانپزشکي با تحصيلات دانشگاهي جهت ارائه خدمات درماني جرمگيري و آموزش بهداشت و همکاري با دندانپزشکان در هر نوبت کاري ضروري است.
8-4 وجود حداقل يک نفر تکنيسين راديولوژي با تحصيلات دانشگاهي در هر مرکز تخصصي دندانپزشکي در صورت داشتن دستگاه پانورکس ولترال سفال در کليه نوبت هاي کاري فعال مرکز ضروري است.

  ماده 5-مقررات عمومي
1-5 کليه مراکز دندانپزشکي موظفند ضوابط مربوط به استاندارد و ارزشيابي وزارت متبوع را رعايت نمايند در غير اين صورت مطابق مقررات با مراکز متخلف برخورد خواهد شد.
2-5 موسس يا موسسين مراکز موظفند هر سال نسبت اعلام تقاضاي ارزشيابي طبق ضوابط و استاندارد هاي موجود توسط وزارت متبوع اقدام نمايند.
تبصره 1- ضوابط و استاندارد هاي درماني و ارزشيابي مراکز توسط وزارت متبوع ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- مراکز موظفند آخرين درجه ارزشيابي و پروانه هاي مرکز را در قسمت پذيرش به نحوي که کاملا قابل رويت باشد نصب نمايند.
3-5 در صورتي که موسس و يا موسسين مراکز دندانپزشکي از ضوابط و مقررات مفاد الزامات و وظايف موضوع آئين نامه و اصلاحيه درمانگاه ها تخطي نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد:
الف: تذکر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط دانشگا ههاي دانشکده هاي ذيربط
ب: اخطار کتبي توسط دانشگاه دانشکده ذيربط
ج: لغو موقت پروانه تاسيس و تعطيل مرکز به مدت 1 تا سه ماه به پيشنهاد دانشگاه دانشکده مربوطه و تصويب کميسيون قانوني موضوع ماده 20
د: لغو موقت پروانه تاسيس و تعطيل مرکز به مدت سه ماه تا يک سال به پيشنهاد دانشگاه دانشکده مربوطه و تصويب کميسيون قانوني موضوع ماده 20 وعندالزوم اعلام آن به مراجع قضايی.

 اين آئين نامه به استناد آئين نامه اجرايي ماده8 قانون تشکيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي مصوب جلسه مورخ 26/5/1365 هئيت وزيران و اصلاحات مورخه 28/11/1366 در ماده 5 و 20 تبصره به تصويب رسيد.

مبنا: 
دولت

بازگشت به فهرست