برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

ضوابط تأسیس شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

- به منظور بهره برداری بهینه از امکانات ، تجهیزات و نیروی انسانی پزشکی و بهداشتی درمانی و فارغ التحصیلان گروه پزشکی و در اجرای موافقت نامه مورخ 23/10/76 بین وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون مقررات اجرایی تأسیس شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد:

- شرکت های تعاونی خـدمات بهداشتی درمانی توسط گروهی از دانش آموخته گان رشته های مختلف علوم پزشکی و غیر پزشکـی بـا حیطه کار در زمینه ایجاد مراکز بیمارستانی ، درمانگاهی ، مؤسسات آمبولانس خصوصی ، ویزیت در منازل، ارائه خدمـات پـرستاری در منازل و تأسیس مؤسسات پاراکلینیکی و تولید و توزیع و واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی خدمات مشاوره ای آموزشی و بیمه ای اداره خواهد شد . همچنین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می توانند با شرکت های تعاونی براساس مجوزهای قانونی قرارداد همکاری به صورت مشارکت ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک بیع اقساطی منعقد نماید .

در خصوص اعضای مؤسس شرکت تعاونی ها مقرر گردید نصف به علاوه یک اعضای مؤسسین طبق آئین نامه اجرایی از گروه پزشکی و پیراپزشکی و از مقطـع کاردانی به بعد باشند و بقیه اعضاء می توانند از فارغ التحصیلان دانشگاهی سایر رشته های غیرپزشکی نیز باشند بدیهی است راه اندازی هر مؤسسه پزشکی منوط به معرفی مسئول فنی واجد شرایط آئین نامه مربوطه می باشد .

- حداقل اعضای شرکت تعاونی می بایست 7 نفر باشند.

- تأسیس دو یا چند مؤسسه پزشکی توسط شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی منع قانونی نداشته لیکن باید ضوابط و شاخص های تأسیس مربوط به مؤسسه پزشکی رعایت گردد.


مراحل صدور مجوزهای قانونی

الف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی

- ارائه تقاضا نامه کتبی با مهر و امضاء کلیه اعضاء شرکت تعاونی که به امضاء معاونت محترم درمان و مدیریت درمان رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد .

- تقاضای احداث شرکت تعاونی در شبکه های تحت نظارت دانشگاه می بایستی درخواست از طریق شبکه مربوطه به معاونت درمان ارسال گردد .

- تکمیل فرم تائید صلاحیت جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان ( پس از ارائه تقاضانامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود )

- تصویر پروانه دائم پزشکی مصدق جهت کلیه پزشکان

- گواهی عدم محکومیت انتظامی ازسازمان نظام پزشکی

- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت کلیه افراد ، در صورت اشتغال رسمی دوایر دولتی ارائه آخرین حکم کارگزینی

- تصویر گواهی پایان طرح خدمات قانونی مصدق جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان

- تصویرآخرین مدرک تحصیلی مصدق جهت اعضاء غیر پزشک

- ارائه صفحه شناسنامه

- ارائه تصویریا شماره کارت ملی

- گروه پزشکی عضو هیئت مؤسس و سهام داران نیازی به ارائه پروانه مطب نداشته و پروانه دائم آنها کفایت می نماید ولی درصورتی که بخواهند به عنوان شاغل فنی یا مسئول فنی انجام وظیفه نمایند ارائه پروانه مطب مصدق شهر تقاضا الزامی است .

-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

ب ) پس از تکمیل مدارک پرونده به کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت متبوع ارسال می گردد .

ج ) پس ازطرح پرونده درکمیسیون ماده 20 وصدور رأی موافقت ، با وزارت تعاون جهت ثبت شرکت های تعاونی و ارائه اساس نامه (آگهی ثبت شرکت ها+ روزنامه رسمی) مکاتبه می شود.

د ) پس از وصول موافقت از وزارت تعاون قرارداد تأسیس با تعاونی جهت هر یک از مؤسسات درمانی مورد

تقاضا تنظیم می گردد (به انضمام ارائه قرار داد تاسیس و فیش بانکی جهت هریک از حیطه های کاری).


بدیهـی است فعالیت به منظور ارائه خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروری است نسبت به اخذ مجوز بهره برداری و پروانه های تأسیس و مسئولین فنی با توجه به نوع فعالیت اقدام گردد .

ه ) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری ‘ تأسیس و مسئولین فنی بستگی به نوع مؤسسه مندرج در قرارداد تأسیس و موافقت اصولی می باشد .

و ) پس از طی مراحل مدارک در هر یک از حیطه های کاری با کمیسیون ماده 20 وزارت متبوع مکاتبه شده و مدارک ارسال می گردد و پروانه های مذکور صادر شده به معاونت درمان دانشگاه ارسال شده و به متقاضی اعلام می گردد .

ضوابط احداث

- کلیه مدارک متقاضیان می بایست از طریق معاونت درمان دانشگاه های مربوطه جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 اخذ شود .

- وزارت تعاون پس از کسب موافقت اصولی با توجه به ضوابط نسبت به ثبت شرکت و تدوین اساس نامه مربوط به آن اقدامـات مقتضـی به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به انعکاس چگونگی ثبت شرکت مزبور اقدام نماید .

- در صورتی که شرکت تعاونی ظرف مدت 6 ماه نتواند نسبت به ثبت شرکت در وزارت تعاون اقدام نماید موافقت اصولی صادره لغو می گردد .

- پس از ثبت شرکت تعاونی و انعکاس آن به دانشگاه متقاضیان می توانند جهـت فعـالیت در هر یک از حیطه های کاری قید شده در اساس نامه با دانشگاه مربوطه قرارداد تأسیس تنظیم نمایند و حداکثر ظرف مدت مندرج در قرارداد تأسیس نسبت به راه اندازی مؤسسـه مـورد اشـاره در قرارداد تأسیس اقدام نمایند . و در صورت عدم آمادگی براساس مفاد قرارداد تأسیس عمل خواهد گردید .

بدیهی است پس از تنظیم فرم قرارداد تأسیس طی مراحل اخذ پروانه های تأسیس و مسئولیـن فنـی هماننـد سایر مؤسسات درمانی خصوصی خواهد بود ( متقاضیان جهت کسب اطلاع در این زمیـنه می تواننـد بـه ضوابـط تأسیس مؤسسات پزشکی مراجعه نمایند ) .

- فعالیـت شرکت های تعـاونی در هـر یک از حیطه های کاری قید شده در اساس نامه مستلزم رعایت مقررات مربوط به هریک از مراکز می باشد .

- الویت های حمایتی در تأسیس این گونه تعاونی ها به دانش آموخته گان گروه پزشکی جوان ( فارغ تحصیل بعد از سال 1370 ) و سپس فارغ تحصیلان سال های قبل تعلق خواهد گرفت .

- ثبت شرکت تعاونی به منزله داشتن موافقت اصولی جهت کلیه حیطه های کاری قیدشده درشرکت نمی باشد

وشرکت موظف است جهت هر یک از این حیطه ها با دانشگاه مربوطه قرارداد تأسیس منعقد نماید .

- وزارت تعاون باتوجه به ضوابط موجود،اعتبارات مربوطه را فقط به حیطه کاری دارای قراردادتأسیس با دانشگاه به این گونه شرکت ها اعطاء نموده و قبل از قبول طرح توجیهی شرکت ها برای دریافت وام تصویر برابر اصل قرارداد مذکور را طلب می نماید .

- جهت هر یک از حیطه های کاری مندرج در اساس نامه ، پروانه تأسیس به عنوان شرکت تعاونی ثبت شده و پروانه مسئولین فنی افرادمعرفی شده ازسوی هیئت مدیره شرکت به وزارت بهداشت و درمان صادر خواهد شد .

- در صورتی که شرکت های تعاونی بعد از مراحل ثبت و شروع به کار و صدور پروانه های قانونی از ضوابط و شرایط وزارت تعاون تخطی نماید وزارت بهداشت مکلف است پروانه های صادر شده را لغو نموده و همین طور وزارت تعاون با توجه به موافقت های به عمل آمده در صورت رد صلاحیت افراد مؤسس توسط دانشگاه ذی ربط یا عدم رعایت ضوابط این وزارت خانه بنا به درخواست وزارت بهداشت و درمان نسبت به لغو مجوز و امتیازات اعطائی به شرکت های مذکور اقدام می نماید .

توضیح :از خرید یا اجاره ساختمان جهت هر نوع فعالیت درمانی قبل از تائید کارشناسی خودداری به عمل آید.

مصوب وزارت تعاون
تاریخ صدور: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست