برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه تأسیس و اداره مراکز خیریه بهداشتی درمانی

در اجراي ماده 10 قانون تشکيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مصوب سال 1364 و تبصره 2 ماده 1 و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات سال 1367 و بندهاي 12،13،15،16 ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مصوب سال 1367 ضوابط تأسيس ونحوه اداره مؤسسات پزشکي خيريه به شرح اين آئين نامه تصويب مي گردد.

ماده 1- مؤسسات و مراکز بهداشتي درماني خيريه مؤسساتي هستند که بصورت عام المنفعه و غير انتفاعي و هيأت امنائي اداره و با کمک و مشارکتهاي مردمي توسط افراد خير و سازمانهاي خيريه براي ارائه خدمات بهداشتي ،درماني به مردم طبق ضوابط اين آئين نامه تشکيل مي گردند.

ماده 2- براي مؤسسه خيريه با رعايت ضوابط قانوني و اين آئين نامه پروانه خاص صادر مي گردد.

ماده 3- مؤسسات خيريه بايد طبق ضوابط قانوني در صورتي که موقوفه رسمي نمي باشد به ثبت رسيده و داراي ارکان زير باشند:

الف- هيأت مؤسس

ب- هيأت امناء

ج-هيأت مديره

د- مدير عامل

ه- بازرس

ماده 4- هيأت امناء مؤسسات خيريه بايد از افراد خوشنام و خير تشکيل شوند.

ماده 5- اساسنامه مؤسسات خيريه شامل ارکان مذکور بايد به تصويب مراجع صلاحيت دار برسد.

تبصره :وقفنامه مؤسسات موقوفه عام به جاي اساسنامه خواهد بود.

ماده 6- بمنظور گسترش فرهنگ خيريه و ساماندهي و تقويت و تسريع در امور مؤسسات خيريه و استفاده از تجارب و کمکهاي افراد خير و نيکوکار وايجاد تشکيلات مناسب غير دولتي در اين امور دفاتر خدمات خيريه بهداشتي درماني در استانها و سازمان مرکزي خيريه بهداشتي درماني کشور در تهران که مطابق اصول قانوني مربوطه خواهد بود تشکيل و امور ذيل توسط هر يک از واحدهاي مذکور انجام خواهد شد.

الف) دفاتر خدمات خيريه بهداشتي درماني استان ها که شامل هيئت اجرايي و يک دبير بوده و وظايف زير را بر عهده خواهد داشت

1- هدايت و جذب مشارکت هاي مردمي در راستاي نيازهاي بهداشتي درماني استان منطبق بر طرح هاي مصوب وزارت بهداشت و در قالب شبکه جامع بهداشتي درماني کشور

2- تعيين اولويت ها در ارتباط با نيازهاي ياد شده

3- تاييد اوليه صلاحيت متقاضيان تاسيس مراکز بهداشتي درماني و گزارش آن به سازمان مرکزي

4- نظارت مستمر بر عملکرد موسسات بهداشتي درماني خيريه در زمينه هاي اداري مالي و فني و گزارش آن به سازمان مرکزي بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي .

5- مساعدت و همکاري لازم با افراد خير در جهت اخذ مجوزهاي قانوني      

6- طراحي و پيگيري مکانيسم هاي تشويقي و تسهيلاتي در جهت کاهش هزينه هاي بالاسري اعم از ماليات ،عوارض،انرژي،بيمه و . . .

7- سازماندهي ارتباطات با داخل و خارج از کشور در زمينه هاي علمي ،پژوهشي،آموزشي،خدماتي و مالي درجهت گسترش کمي وکيفي فرهنگ خيريه

تبصره 1- در هر استان يک دفتر خدمات خيريه بهداشتي درماني قابل تشکيل خواهد بود .

تبصره 2- اساسنامه موسسه خيريه بهداشتي درماني به پيشنهاد موسسه مرکزي خيريه بهداشتي درماني کشور و تاييد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به تصويب مراجع ذيصلاح مي رسد.

ب) سازمان مرکزي خيريه بهداشتي درماني کشور که از تجمع دفاتر خدمات خيريه بهداشتي درماني استان ها در تهران تاسيس مي شود و داراي وظايف زير است:

1-سياستگذاري و برنامه ريزي ،هدايت و جذب مشارکت هاي مردمي در امر بهداشت ودرمان در قالب موسسات خيريه بهداشتي درماني کشور در راستاي سياستها و برنامه ها و ضوابط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي.

2-تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشتي درماني و ابلاغ آن به مؤسسات خيريه بهداشتي درماني استانها.

3- نظارت بر نحوه عملکرد مؤسسات خيريه بهداشتي ،درماني منطبق با ضوابط و مقررات اداري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي .

4- بررسي و اظهار نظر مشورتي در ارتباط با لغو موقت يا  دائم پروانه مؤسسات خيريه بهداشتي، درماني .

  ح)ارکان سازمان مرکزي خيريه بهداشتي ،درماني کشور عبارتند از :

1- شورايعالي

2-رئيس شورا

3-دبير شورا

4-کميته هاي سياستگذاري و برنامه ريزي

تبصره - نحوه فعاليت سازمان مرکزي خيريه بهداشتي،درماني کشور مطابق اساسنامه مربوطه که پس از تأئيد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي به تصويب مراجع صلاحيت دار مي رسد خواهد بود.

ماده 7-تا زمانيکه دفاتر خدمات خيريه بهداشتي ،درماني استانها و سازمان مرکزي خيريه بهداشتي درماني کشور تأسيس نشده اند،دفتر فعلي خيريه بهداشتي درماني مستقر در تهران وظايف مذکور  در اين آئين نامه را عهده دار خواهد بود .

ماده 8- مدارک و اطلاعات لازم براي بررسي تقاضاي تاسيس موسسات خيريه بهداشتي درماني :

1- اسامي هيأت مؤسس که يک يا چند نفر پزشک بايد جزء ترکيب آنان باشد

2- تقاضاي تأسيس با امضاي مشترک هيأت مؤسس

3- ارائه پيش نويس اساسنامه پيشنهادي

4- تنظيم و امضاي تعهد نامه رسمي مبني بر قبول رعايت شرايط خاص در اداره و بهره برداري مؤسسه بصورت غير انتفاعي

5- احراز توان اجرائي مؤسسين توسط دفاتر خدمات خيريه بهداشتي درماني استانها.

تبصره- ساير مدارک و اطلاعات مربوطه با هماهنگي سازمان خيريه بهداشتي درماني کشور و از طريق اين سازمان توسط معاونت سلامت تهيه و به اطلاع مؤسسات خيريه بهداشتي درماني کشور خواهد رسيد.

ماده 9- درخواست تأسيس مؤسسات موضوع اين آئين نامه از طريق دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي -درماني ذيربط به واحد صدور پروانه ها ارسال مي گردد.

ماده 10- بررسي نهايي مدارک توسط واحد صدور پروانه هاي حوزه معاونت سلامت صورت مي گيرد.

ماده 11- در صورت تکميل بودن مدارک به ترتيب نوبت وصول تقاضا موضوع در کميسيون قانوني مربوطه موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات 1367 مطرح و بر اساس رأي کميسيون اقدام بعدي صورت خواهد گرفت.

ماده 12- در صورت تصويب کميسيون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي ،مجوز و يا پروانه هاي مربوط به احداث يا بهره برداري و يا تاسيس صادر خواهد شد.

ماده 13- مجوز بهره برداري و يا پروانه تاسيس پس از معرفي مسئول فني و تائيد صلاحيت وي توسط کميسيون قانوني مربوطه و تائيد دانشگاه /دانشکده علوم پزشکي ذيربط مبني بر تکميل امکانات و وسايل و تجهيزات و کارکنان فني و اداري صادر مي شود.

ماده 14- موسسات خيريه بهداشتي درماني از نظر ضوابط و تخلفات مشمول ضوابط آئين نامه موسسه پزشکي مربوط خواهند بود.

ماده 15- نحوه اداره و ضوابط مالي و اداري موسسات خيريه بهداشتي درماني بر اساس اصول ذيل خواهد بود :

1- موسسات موضوع اين آئين نامه از نظر مالي بايد به نحوي اداره شوند که در هر زمان موسسه به صورت غير انتفاعي عام المنفعه باشد.

2- سربرگ ها و قبوض و اسناد مورد استفاده در اينگونه موسسات بايد با نشان (آرم) و مشخصات موسسه خيره مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره-موسسات خيريه کشوري داراي آرم واحدي خواهند بود و مي توانند در کنار آن آرم محلي نيز داشته باشند.

3-موسسه بايد داراي دفاتر قانوني بوده و کليه امور مالي در آنها درج شود و اسناد مربوطه در امور مالي موسسه متمرکز و نگهداري گردد.

4-حداکثر ميزان تعرفه هاي موسسات خيريه بهداشتي درماني برابر با تعرفه هاي مصوب موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني مي باشد.

5- مراجعه کنندگان بي بضاعت به طور رايگان در اينگونه موسسات تحت مداوا و درمان و ارائه خدمات قرار خواهند گرفت .در مواردي که مراحعه کنندگان توان پرداخت حق العلاج به ميزان تعرفه هاي مقرر را نداشته باشند.به ميزان استطاعت از آنان حق العلاج و هزينه خدمات دريافت خواهد شد.

6- منابع مالي موسسات خيريه بهداشتي-درماني عبارتند از :

- سرمايه گذاري اوليه موسسين

- درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات

- مشارکت و کمک هاي مردمي و موسسات خيريه

- عوايد حاصله از صدقات و نذورات و خيرات

ماده 16- سازمان هاي بيمه گر ذيربط مکلف به عقد قرارداد همکاري خدمات درماني با موسسات خيريه بهداشتي درماني کشور مي باشند .

ماده 17- مسئولين موسسات موضوع اين آئين نامه موظفند اسناد و مدارک مالي را در هر زمان جهت بررسي در اختيار کارشناسان دانشگاه ها يا دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي -درماني و يا وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي و کارشناسان دفاتر خيريه بهداشتي درماني استان ها قرار دهند .

ماده 18- علاوه بر تخلفاتي که بر طبق آئين نامه هاي مربوطه موجب اخطار يا لغو موقت يا دائم پروانه تاسيس مي باشد ، چنانچه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي بر اساس رسيدگي هاي دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و دفاتر خدمات خيريه بهداشتي درماني تشخيص دهند که امور مالي و نحوه عملکرد موسسات خيريه بر خلاف تعهدات مربوطه بوده و موسسه را از صورت غير انتفاعي خارج نموده باشد با هماهنگي سازمان خيريه بهداشتي درماني کشور موضوع در کميسيون قانوني تشخيص امور پزشکي مطرح و پروانه تاسيس حسب مورد به طور موقت يا دائم لغو خواهد شد.

ماده19- درصورتي که دفاتر خدمات خيريه بهداشتي درماني استان ها و سازمان مرکزي خيريه بهداشتي درماني کشور در اجراي مفاد اين آئين نامه با دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي هماهنگ نباشند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به نحو مقتضي تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 20- کليه آئين نامه هاي موسسات پزشکي مغاير با اين آئين نامه در قسمت مغاير  لغو مي شود.

اين آئين نامه در تاريخ 25/12/80 به تصويب رسيد.

دکتر مسعود پزشکيان- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست