برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه تأسیس درمانگاه ها

فصل اول- تعاريف:
ماده 1- درمانگاه به مؤسسه‏ اى اطلاق مى ‏شود كه بطور شبانه‏ روزى بيماران سرپايى را براى درمان مى‏ پذيرد و در آن محل مى توان موارد فورى يا نيازمند كمك هاى ويژه را حداكثر 24 ساعت تحت نظر قرار داد و در صورت عدم بهبودى و داشتن مشكلات خاص و نيازمند به خدمات بيشتر، بايستى در طول اين مدت هماهنگى لازم جهت اخذ پذيرش و اعزام به بيمارستان، در صورت لزوم فراهم گردد.
 تبصره 1- در اين آيين‏ نامه به منظور اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى «وزارت» و به دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى - درمانى «دانشگاه / دانشكده» و به كميسيون تشخيص امور پزشكى موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال 1334 (با اصلاحات بعدى) «كميسيون قانونى» و به پروانه‏هاى تأسيس و مسئولان فنى «پروانه‏ هاى قانونى» گفته مى ‏شود.
 تبصره 2- درمانگاه ‏هايى كه تاكنون از عناوين كلينيك يا پلى‏ كلينيك استفاده مى‏ كرده ‏اند از اين به بعد فقط مجاز به استفاده از نام «درمانگاه» بوده و مشمول ضوابط اين آيين‏ نامه مى ‏باشند.
 تبصره 3- درمانگاهها برحسب نوع فعاليت به درمانگاه‏هاى عمومى و تخصصى تقسيم مى ‏گردند.
 تبصره 4- درمانگاه تخصصى مؤسسه‏ اى است به منظور ارائه خدمات تشخيصى و درمانى در يكى از رشته‏ هاى تخصصى پزشكى (نظير درمانگاه تخصصى قلب و عروق و ...) و يا تشخيص و درمان يك يا چند بيمارى مشخص (نظير درمانگاه تخصصى بيمارى ديابت و ...) كه متخصصين رشته‏ هاى مختلف در آن همكارى مى ‏نمايند و طبق ضوابط موضوع آيين‏ نامه‏ هاى مربوطه تأسيس مى ‏شود.
 تبصره 5- شرايط تأسيس درمانگاه هاى دندان پزشكى (عمومى و تخصصى) مطابق آيين‏ نامه مربوطه خواهد بود.
 ماده 2- پزشكانى مى‏ توانند در درمانگاه هاى وابسته به مراكز دولتى (آموزشى يا درمانى) شاغل گردند كه داراى شرايط استخدامى و پروانه پزشكى بوده و خدمات تمامى بيمه ‏هاى كشور و دريافت حق الزحمه‏ اى كه طبق تعرفه‏ هاى مراكز دولتى تعيين شده ‏اند را بپذيرند.
 
 
فصل دوم- شرايط تأسيس و بهره‏ بردارى:
 ماده 3- اجازه تأسيس (موافقت اصولى) درمانگاه به كليه افراد حقيقى يا حقوقى كه صلاحيت آنان به تأييد كميسيون قانونى رسيده باشد در چارچوب نظام سطح ‏بندى خدمات و ضوابط تعيين شده داده مى ‏شود و لازم است هنگام بهره‏بردارى جهت كليه نوبت هاى كارى پزشك واجد شرايط بعنوان مسئول فنى درمانگاه و همچنين كادر پزشكى و پيراپزشكى لازم معرفى گردد.
 تبصره 1- متقاضيان تأسيس درمانگاه بايد حداقل 5 نفر بوده و 3 نفر از آنها (نصف بعلاوه يك) از گروه پزشكى و پيراپزشكى جوياى كار از مقطع كاردانى به بالا باشند. بقيه اعضا مى ‏توانند از ساير افراد حقيقى و حقوقى باشند.
 تبصره 2- دو سوم سهام‏داران درمانگاه بايستى از فارغ ‏التحصيلان گروه پزشكى و پيراپزشكى باشند ضمناً هر فرد مى ‏تواند حداكثر در دو مؤسسه پزشكى سهام‏دار شود.
 تبصره 3- به هر فرد واجد شرايط و صلاحيت بيش از يك پروانه تأسيس داده نمى ‏شود و هر فرد مى‏ تواند حداكثر در دو مؤسسه پزشكى (بصورت حقيقى و حقوقى) به عنوان مؤسس عضويت داشته باشد.
 تبصره 4- مدت اعتبار، تمديد يا لغو موافقت اصولى مطابق مفاد قرارداد تأسيس منعقده بين مؤسس و وزارت از تاريخ صدور حداكثر به مدت 2 سال بوده و پس از آن در صورت عدم راه ‏اندازى درمانگاه، لغو مى ‏شود.
 تبصره 5- تمديد يا لغو موافقت اصولى پس از مدت مزبور منوط به موافقت كميسيون قانونى و حداكثر به مدت 6 ماه خواهد بود.
 ماده 4- در مواردى كه يكى از مؤسسين يا چند نفر از آنها فوت نمايند و يا به تشخيص كميسيون قانونى قادر به انجام وظايف محوله در درمانگاه نباشند، طى تشريفات معرفى كه نبايستى از دو سال تجاوز نمايد بايستى فرد يا افراد واجد صلاحيت از طرف ساير مؤسسين و يا وراث قانونى آنها معرفى شوند تا پس از تأييد صلاحيت از سوى كميسيون قانونى پروانه تأسيس با عضويت فرد معرفى شده صادر گردد و در طول اين مدت ساير مؤسسين يا مسئولان فنى نيز مى ‏توانند درمانگاه را اداره نموده و وظايف مؤسس يا مؤسسين قبلى را بعهده بگيرند تا پروانه تأسيس بنام افراد جديد صادر شود.
 تبصره 1- پس از انقضاء مهلت قانونى مزبور پروانه تأسيس فرد لغو و يا امتياز تأسيس مؤسس از پروانه تأسيس مشترك حذف خواهد شد.
 تبصره 2- تمامى موارد ياد شده بايستى بلافاصله كتباً به معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مربوطه اطلاع داده شود.
 ماده 5- بهره ‏بردارى از درمانگاه و شروع بكار آن پس از اخذ موافقت اصولى منوط به معرفى مسئول فنى واجد شرايط جهت كليه نوبت هاى كارى (حداقل دو نفر) و احراز صلاحيت آنان توسط كميسيون قانونى و معرفى همكاران پزشك و پيراپزشك و ساير افراد فنى واجد شرايط جوياى كار و صدور پروانه تأسيس و مسئول فنى توسط وزارت و اخذ ساير مجوزهاى لازم از جمله تأييديه نقشه ساختمانى توسط دفتر فنى و دانشگاه / دانشكده مربوطه و ... مى ‏باشد.
 تبصره 1- براى اخذ پروانه بهره ‏بردارى معرفى حداقل 50% كادر پزشكى و پيراپزشكى (مسئول فنى، پزشكان و پيراپزشكان) از دانش آموختگان گروه پزشكى و وابسته جوياى كار كه در مراكز دولتى، خصوصى، خيريه، ارگانها و نهادها هيچ نوع اشتغال نداشته باشند براى تمامى نوبت‏هاى كارى ضرورى است.
 تبصره 2- مسئولين پذيرش و بايگانى مركز بايستى از بين افراد جوياى كار رشته كارشناسى يا كاردانى «مدارك پزشكى» انتخاب و معرفى شوند. (در صورت نبودن داوطلب، استفاده از ساير رشته‏ هاى حرف وابسته پزشكى نظير پرستارى بلامانع است)
 تبصره 3- رعايت فعاليت حداكثر دو نوبت كارى براى كليه پزشكان و پيراپزشكانى كه در كليه مراكز درمانى فعاليت مى‏ كنند الزامى است و اجازه فعاليت همزمان نيز داده نمى ‏شود.
 تبصره 4- پزشكانيكه در درمانگاه فعاليت مى ‏نمايند (مسئول فنى و پزشك همكار) در همان نوبت كارى نمى ‏توانند در مركز ديگرى فعاليت داشته باشند. ضمناً حداكثر مى ‏توانند با دو مؤسسه درمانى (بيمارستان، درمانگاه ...) همكارى داشته باشند.
 ماده 6- مسئولين فنى درمانگاه مى ‏توانند جزو مؤسسين درمانگاه نيز باشند و عكس اين موضوع نيز به شرط احراز شرايط لازم بلامانع است. در هر حال هر فرد فقط مى ‏تواند مسئول فنى حداكثر دو نوبت كارى بوده و براى ساير نوبت هاى كارى بايستى مسئول فنى جداگانه معرفى گردد.
 تبصره 1- مسئولين فنى بايد در تمامى ساعات نوبت كارى خود در درمانگاه حاضر باشند.
 تبصره 2- رعايت مفاد آيين‏نامه اجرايى قانون اجازه تأسيس مطب در بكارگيرى پزشكان (عمومى و متخصص) به عنوان مسئول فنى و يا پزشك همكار الزامى است.
 تبصره 3- اعضاء هيئت علمى تمام وقت جغرافيايى دانشگاه ها نمى ‏توانند در بيمارستان ها، درمانگاه ها و ... غيرسازمانى خود فعاليت نمايند.
 تبصره 4- شروع بكار درمانگاه بدون داشتن پروانه بهره‏بردارى ممنوع مى ‏باشد.
 ماده 7- هر درمانگاه عمومى بايد حداقل داراى 3 پزشك (عمومى و متخصص) جهت ارائه خدمات در رشته ‏هاى پزشكى عمومى، تخصص داخلى و يك رشته تخصصى ديگر به انتخاب مؤسسين باشد.
 تبصره 1- در صورت عدم امكان معرفى و حضور متخصص داخلى با تأييد دانشگاه يا دانشكده مربوطه، حسب مورد موضوع در كميسيون قانونى مطرح و تصميم‏ گيرى خواهد شد.
 تبصره 2- در كليه مراحل درخواست صدور مجوز تأسيس درمانگاه و تمديد آن تسليم گواهيهاى عدم سوء پيشينه و اعتياد براى كليه مؤسسين و مسئولان فنى الزامى است.
 ماده 8- درمانگاه برحسب خدمات پزشكى كه ارائه مى ‏دهد بايستى محل كار مناسب، لوازم و پرسنل مورد نياز مربوطه را داشته باشد.
 ماده 9- درمانگاه اگر داراى آزمايشگاه، راديولوژى، داروخانه و يا ساير واحدهاى پاراكلينيك باشد، بايد مؤسسان و مسئولان فنى صاحب صلاحيت مرتبط را طبق شرايط مقرر براى هر كدام معرفى و پروانه مسئوليت دريافت دارد. كليه واحدهاى فوق ‏الذكر اجزاى لاينفك پروانه تأسيس درمانگاه مى ‏باشند و به هيچ وجه نمى‏ توانند از اين حق مكتسبه در بيرون از درمانگاه استفاده كنند.
 تبصره 1- افزايش بخش‏ هاى پاراكلينيك نظير داروخانه، آزمايشگاه، راديولوژى، فيزيوتراپى و ... در چارچوب سطح ‏بندى خدمات و مقررات هر يك از آيين ‏نامه ‏هاى مربوطه و پس از تصويب در كميسيون قانونى مربوطه ممكن خواهد بود.
 تبصره 2- درمانگاه هاى فاقد داروخانه فقط مى ‏توانند داروهاى اورژانسى را براى موارد فوريتى در قفس ه‏اى نگهدارى نمايند و بايد نسخه داروى مصرف شده را به بيمار بدهند.
 ماده 10- در صورتى كه مسئول فنى درمانگاه و هر يك از بخشهاى پاراكلينيك نخواهد بكار ادامه دهد بايستى مراتب را كتباً دو ماه قبل به دانشگاه / دانشكده مربوطه و مؤسس يا مؤسسان درمانگاه اعلام نمايد و در طى مدت مذكور مؤسسان درمانگاه موظفند مسئول فنى واجد شرايط ديگرى را معرفى نمايند تا پس از بررسى و تأييد صلاحيت وى توسط كميسيون قانونى برابر مقررات پروانه مسئوليت فنى جديد صادر شود.
 تبصره - در صورت عدم امكان بررسى صلاحيت مسئول فنى جديد در مدت مذكور توسط كميسيون قانونى، معرفى يكنفر جانشين واجد شرايط بطور موقت (حداكثر سه ماه) توسط مؤسس يا مؤسسان الزامى است.
 
 فصل سوم- شرايط ساختمانى - تجهيزاتى - و پرسنلى :
 ماده 11- ساختمان درمانگاه و تعداد اطاق‏ ها و كليه شرايط لازم براى تهويه، نور، سيستم‏هاى حرارتى و برودتى بايد منطبق با اصول بهداشتى و فنى بوده و مورد قبول و تصويب وزارت يا دانشگاه / دانشكده مربوطه قرار گيرد.
 تبصره 1- حداقل تعداد اطاق براى تأسيس درمانگاه عمومى شامل شش اطاق و يك سالن انتظار با امكانات كافى مى ‏باشد. سطح كلى زيربنا بايد حداقل 200 مترمربع بدون در نظر گرفتن فضاى لازم جهت بخش هاى پاراكلينيك بوده و پيش ‏بينى‏ هاى لازم براى كليه اقدامات ايمنى از جمله اطفاى حريق شده باشد. در صورتي كه درمانگاه در طبقات همكف، اول يا زيرزمين ساختمان نباشد تعبيه آسانسور جهت انتقال بيماران ضرورى است.
 تبصره 2- حداقل تخت‏ هاى لازم جهت تزريقات پانسمان و سرم درمانى و تحت نظر 6 عدد با تفكيك فضاى لازم براى خانم‏ ها و آقايان مى ‏باشد.
 تبصره 3- معرفى و حضور يك نفر كارشناس يا كاردان پرستارى به دانشگاه / دانشكده مربوطه و حضور يك نفر خدمتكار در هر نوبت كارى ضرورى است.
 تبصره 4- هر درمانگاه بايستى داراى درب ورودى اصلى مستقل از ساير طبقات يا واحدهاى ديگر باشد تا باعث ايجاد مزاحمت براى همسايه ‏ها نگردد. ضمناً در صورت داشتن درب مشترك رضايت كتبى كليه مالكين واحدهاى مجتمع غيرپزشكى در اين خصوص و رعايت موازين بهداشت عمومى و محيط با تأييد دانشگاه / دانشكده مربوطه الزامى است.
 ماده 12- رعايت شاخص ‏هاى سطح ‏بندى خدمات نظير جمعيت، فاصله مقرر بين درمانگاه هاى عمومى و همچنين بين درمانگاه هاى تخصصى مشابه با نظر وزارت يا دانشگاه / دانشكده‏ هاى مربوطه به منظور رعايت اصل دسترسى مردم به خدمات بهداشتى - درمانى براساس ضوابطى است كه از سوى وزارت به متقاضيان اعلام مى ‏گردد.
 ماده 13- فعاليت درمانگاه بصورت شبانه‏ روزى و در تمامى ايام بدون تعطيلى بوده و لازم است موضوع بر روى سر نسخه و تابلوى درمانگاه نيز قيد شده باشد.
 ماده 14- اين نوع درمانگاه ها بايد حداقل يك دستگاه آمبولانس براى تمام ساعات در اختيار داشته باشند و در صورت در اختيار نداشتن آمبولانس بايد با مراكز آمبولانس خصوصى براى تأمين نياز بيماران قرارداد همكارى منعقد نمايند.
 تبصره 1- آمبولانس درمانگاه صرفاً مجاز به انتقال يا جابجايى بيماران تحت درمان خود در موارد مورد نياز مى ‏باشد.
 تبصره 2- مشخصات فنى، تجهيزات، ملزومات و خدمه آمبولانس براساس ضوابط اعلام شده از سوى مركز مديريت حوادث و فوريتهاى پزشكى وزارت خواهد بود.
 ماده 15- مندرجات تابلوى درمانگاه بايد وفق پروانه صادره و از نظر ابعاد، تعداد و ... منطبق بر ضوابط و دستورالعمل‏ هاى وزارت يا سازمان نظام پزشكى و بدون ذكر نام پزشكان شاغل در درمانگاه باشد.
 ماده 16- درمانگاه ها بايد داراى دفترى باشند كه نام و مشخصات بيماران مراجعه كننده در آن ثبت شده و براى هر يك از بيماران پرونده پزشكى شامل خلاصه‏اى از شرح حال بيمار، نوع معالجات و تاريخ مراجعه تشكيل دهند و حداقل به مدت 5 سال در بايگانى نگهدارى شود.
 تبصره - معدوم كردن پرونده‏هاى پزشكى پس از مدت مزبور بايد با اطلاع و موافقت دانشگاه / دانشكده مربوطه صورت پذيرد.
 ماده 17- درمانگاه ها موظفند نسبت به گزارش مواردى از بيمارى ‏هاى واگير و غيرواگير كه فهرست آن توسط وزارت يا دانشگاه / دانشكده‏ ها تعيين مى‏ گردد با رعايت اصل امانتدارى به مراجع قانونى ذيربط اقدام نمايند.
 ماده 18- رعايت كليه موازين بهداشتى و ساير موارد براساس ضوابط و مقررات وزارت الزامى است.
 
 فصل چهارم- شرح وظايف مؤسسان:
 ماده 19- اهم وظايف مؤسسان درمانگاه ها بشرح ذيل مى ‏باشد:
    الف) معرفى مسئولان فنى واجد شرايط براى درمانگاه جهت تمام نوبت‏ هاى كارى و بخش هاى پيراپزشكى آن نظير راديولوژى، داروخانه، آزمايشگاه، فيزيوتراپى و ... به معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مربوطه
 تبصره - در صورت عدم امكان حضور مسئولان فنى بايستى بلافاصله فرد يا افراد واجد شرايطى را بعنوان جانشين تا حداكثر به مدت سه ماه جهت تصدى امور فنى به دانشگاه / دانشكده مربوطه معرفى نمايند.
    ب) انتخاب و معرفى كليه پزشكان همكار و كاركنان فنى واجد شرايط و جوياى كار در درمانگاه براساس استانداردهاى مربوطه
 تبصره 1- مؤسسان مى ‏بايستى در صورت تخلف مسئول فنى از وظايف قانونى و احراز آن توسط كميسيون قانونى مسئول فنى جديد واجد شرايط معرفى نمايند.
 تبصره 2- در صورت تخطى مؤسس از وظايف محوله مراتب در كميسيون قانونى مطرح و در خصوص صلاحيت مؤسس تصميم لازم اتخاذ خواهد شد.
 تبصره 3- هرگونه تغيير و جابجايى كاركنان در مراحل بعدى بايستى با اطلاع معاونت درمان دانشگاه / دانشكده (براساس استانداردهاى مربوط) صورت گيرد.
    ج) معرفى كليه پزشكان و پيراپزشكان شاغل كه در درمانگاه ها به صورت تمام وقت و يا پاره وقت همكارى مى ‏كنند، بهمراه كليه مدارك لازم نظير پروانه مطب معتبر، ... به معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مزبور براساس دستورالعمل هاى موجود.
 تبصره - اخذ گواهى عدم اشتغال پزشكى در بيش از يك مؤسسه (به غير از مطب شخصى) از معاونت درمان دانشگاه مربوطه الزامى مى ‏باشد.
    د) تأمين تجهيزات عمومى و ملزومات پزشكى، دارويى و غيره براساس استانداردهاى مربوطه.
    ه) رعايت كليه ضوابط، مقررات، دستورالعمل‏ ها و تعرفه‏ هاى مصوب
    و) رعايت و اجراى نظريات و پيشنهادات مسئول فنى درمانگاه در امور پزشكى و فنى براساس ضوابط
    ز) برنامه ‏ريزى و سازماندهى جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوق بيماران
    ح) نصب تابلوى اعلانات در داخل سالن انتظار با درج مشخصات و تخصص كليه پزشكان شاغل در نوبت‏ هاى مختلف كارى، تعرفه‏ هاى اعلام شده، اطلاعيه‏ ها و ...
    ط) كنترل و مراقبت وضعيت ساختمان، تجهيزات، تأسيسات ايمنى و تأمين تجهيزات عمومى و ملزومات مورد نياز براساس استانداردهاى مربوطه
    ى) تعهد كتبى مؤسسه مبنى بر همكارى با وزارت و دانشگاه / دانشكده مربوطه در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه يا اعلام نياز از طرف آنها.
 
 فصل پنجم- وظايف مسئولان فنى:
 ماده 20- اهم وظايف مسئولان فنى درمانگاه عبارتند از:
    الف) حضور مستمر و فعال در ساعات تصدى مسئوليت فنى و پاسخگويى در قبال اقدامات انجام شده
    ب) نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط پزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان درمانگاه و ابلاغ تذكرات لازم به آنان و پيگيرى اقدامات اجرايى و در صورت تخطى از آن اعلام مراتب به دانشگاه ‏ها / دانشكده‏ هاى ذيربط
    ج) بررسى و اعلام صلاحيت كاركنان فنى شاغل در درمانگاه.
    د) تهيه و تنظيم برنامه كارى قسمت هاى مختلف درمانگاه و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانى در ساعات تعيين شده.
    ه) نظارت بر نحوه تأمين، كيفيت، قابل استفاده و مصرف بودن تجهيزات و ملزومات هر بخش و نيز داروهاى موجود در درمانگاه.
    و) ارتقاء سطح كيفى ارائه خدمات درمانى و فوريت هاى پزشكى.
    ز) نظارت بر تهيه، تنظيم و نگهدارى پرونده پزشكى كليه بيماران مراجعه كننده و نيز بررسى شرح حال و دستورات پزشكى مندرج در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطى از موازين علمى و فنى.
    ح) رعايت و نظارت بر حسن اجراى استانداردهاى مربوط به تابلو و سرنسخه‏ هاى درمانگاه و پزشكان و درج نام درمانگاه، نشانى، شماره تلفن، ساعات كار، نوع مؤسسه و فعاليت آن (خصوصى، خيريه، دولتى و ...) بر روى آنها.
    ط) ثبت و ارائه دقيق آمار فعاليت درمانگاه به تفكيك خدمات تشخيصى و درمانى مربوطه و ارسال به دانشگاه / دانشكده ‏هاى ذيربط بطور مستمر و هر 6 ماه يكبار از طريق برنامه نرم‏ افزارى كه از طريق وزارت اعلام خواهد شد.
    ى) نظارت بر پذيرش بيماران تحت پوشش بيمه‏ هاى درمانى طبق ضوابط مربوطه
    ك) پذيرش و بررسى وضعيت بيماران اورژانس و انجام اقدامات درمانى اوليه لازم با همكارى كادر فنى درمانگاه و اخذ پذيرش از مراكز درمانى مجهز تا اعزام بيمار.
    ل) رعايت و اجراى كليه مقررات و دستورالعمل هاى وزارت، نظارت بر حفظ شئون پزشكى و نيز موازين اسلامى، اخلاقى، فنى و ...
    م) هماهنگى كلى بين مسئولان فنى هر يك از بخش‏ هاى پيراپزشكى درمانگاه در چارچوب ضوابط و شرايط آيين ‏نامه‏ هاى مربوطه
 تبصره - مسئوليت فنى هر يك از بخش‏هاى مذكور بعهده مسئول فنى مربوطه خواهد بود.
 
 فصل ششم- شرايط ارزشيابى:
 ماده 21- مؤسسان درمانگاه موظفند هر سال نسبت به اعلام تقاضاى ارزشيابى طبق ضوابط و استانداردهاى موجود توسط وزارت اقدام نمايند.
 تبصره 1- ضوابط و استانداردهاى ارزشيابى درمانگاه توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
 تبصره 2- درمانگاه ها موظفند آخرين درجه ارزشيابى درمانگاه را در قسمت پذيرش به نحوى كه كاملاً قابل رؤيت باشد نصب نمايند.

فصل هفتم- ساير ضوابط:

ماده 22- درمانگاه ها فقط مجاز به ارائه خدماتى هستند كه در پروانه تأسيس آنها قيد و يا مجوز گسترش آنرا دريافت كرده‏ اند مى ‏باشند.
 تبصره 1- خدمات مجاز در درمانگاه ها مطابق ضوابط و مقررات جارى وزارت خواهد بود و در صورت تغيير به نحو متقضى به اطلاع خواهد رسيد.
 تبصره 2- انجام تزريقات و پانسمان و سرم درمانى تابع ضوابط تعيين شده از سوى وزارت مى ‏باشد.
 ماده 23- رعايت قانون و آيين ‏نامه مرتبط با انطباق امور پزشكى با موازين شرع مقدس و كليه شئونات حرفه‏اى و اخلاقى در ارائه خدمات به بيماران ضروريست.
 ماده 24- در صورت عدم وجود واحد ارائه خدمات بهداشتى درمانى در محل، درمانگاه ها مى ‏توانند با تأييد معاونت بهداشتى دانشگاه / دانشكده مربوطه پايگاه بهداشتى موقت در درمانگاه داير نمايند.
 ماده 25- كليه درمانگاه ها موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين آيين‏ نامه وضعيت خود را با اين آيين‏ نامه وفق دهند.
 ماده 26- تمديد پروانه‏ هاى تأسيس و مسئولان فنى درمانگاه ها براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكى و ضوابط تعيين شده از سوى وزارت و نيز براساس مقررات اين آيين‏نامه خواهد بود.
 ماده 27- كليه درمانگاه ها موظف هستند زباله ‏هاى عفونى را تفكيك كرده و كليه سرنگ هاى استفاده شده را در ظروف استاندارد Safty box جمع ‏آورى و آنها را مطابق با ضوابط علمى اعلام شده امحاء نمايند.

  فصل هشتم- تخلفات:

  ماده 28- در صورتي كه مؤسسان يا مسئولان فنى درمانگاه از ضوابط و مقررات آيين‏ نامه تخطى نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد.
    الف) بار اول تذكر شفاهى با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسى محل توسط كارشناسان يا بازرسان وزارت يا دانشگاه / دانشكده ‏هاى ذيربط
    ب) بار دوم اخطار كتبى توسط وزارت يا دانشگاه / دانشكده مربوط و اعلام مراتب به سازمان هاى بيمه ‏گر و سازمان نظام پزشكى كشور
    ج) در صورت تكرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاى قبلى (اعم از شفاهى و كتبى) چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزيزات حكومتى در امور بهداشتى و درمانى مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد موضوع به كميسيون ماده 11 قانون فوق‏الذكر و در ساير موارد نيز به محاكم عمومى احاله خواهند شد.
    د) بررسى نحوه اجراى تصميمات كميسيون مذكور و آراء صادره از سوى محاكم قضايى اعم از (تعطيل دائم يا موقت، ابطال پروانه و ...) توسط كميسيون قانونى بررسى و جهت اجراء به واحدهاى ذيربط ارجاع مى‏ گردد.
 ماده 29- اين آيين‏ نامه در 29 ماده و 41 تبصره به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى، داروئى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب 1334 و بندهاى 11، 12، 13 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت متبوع در تاريخ 24/12/1383 به تصويب رسيده و با رعايت ساير مقررات از جمله آيين‏ نامه تأسيس مطب مصوب هيأت وزيران، قوانين سازمان نظام پزشكى و ... قابل اجرا است. ضمناً با ابلاغ اين آيين‏ نامه، آيين‏ نامه‏ هاى قبلى مترتب بر آن ملغى مى ‏گردد.


مبنا: 
دولت

بازگشت به فهرست