برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساسنامه جامعه دندان پزشکی ایران

فصل اول- اسم وهدف

ماده اول- نام این جمعیت "جامعه دندان پزشکی ایران" است که این اساسنامه جامعه ذکرمی شود و علامت اختصاصی آن به فارسی (ج.د.ا) وبه لاتین (.A.D.I) به معنای Iranian Dental Association  است.

ماده دوم- هدف: هدف جامعه حفظ  شئون وحقوق صنفی و تعمیم بهداشت دهان ودندان است.

ماده سوم – مرکز اصلی جامعه درتهران است و عندالا قتضا شعب خود را در شهرستانها دایر خواهد کرد.

ماده چهارم – جامعه دندان پزشکی ایران جمعیتی است صنفی و غیر انتفاعی .

ماده پنجم- این جامعه به طور کلی درامور سیاسی دخالتی نه خواهد داشت.

ماده ششم- تاریخ تأسیس و مدت آن: تاریخ جامعه 24 دی ماه 1341 ومدت آن نامحدود است واسامی هیأت مؤسس به شرح زیر می باشد:
دکتر محمد علی افتخاری- دکتر آلفردا وانسیان- دکتر آرنولد برناردی- دکتر شمس الدین تابش- دکتر ارسلان تاج- دکتر اصغر حداد- دکتر اکبر رشتیان- دکترحسین نواب- دکتر سمیع وهاب پورو دکتر موسی باکی هاشمی.

فصل دوم- وظایف جامعه

ماده هفتم- وظایف جامعه که توسط هیأت مدیره اعمال می شود به قرار زیر است:
الف- اقدام وکوشش برای تحصیل حق قانونی که جامعه بدان  وسیله به تواند درکلیه امور مربوط به دندان پزشکی کشور دخالت واظهار نظر نماید.
ب- اقامه دعوی علیه کسانی که از شغل دندان پزشکی سوء استفاده نموده یا بر خلاف قانون به این شغل اشتغال می ورزند.
ج- اعتراض نسبت به اعمال خلاف رویه و تبلیغات نا به جا در امور دندان پزشکی واقدام به جلوگیری ازآن.
سعی در تشکیل کمیته های علمی و فنی داخلی و خارجی با اجازه مقامات مربوطه.
ز- انتشار مجله ونشریات علمی دندان پزشکی و بهداشتی.
ح- سعی در انجام خدمات تعاونی برای دندان پزشکان طبق مقررات موضوعه.
ط- کوشش برای ایجاد دوره های تکمیلی دندان پزشکی و آموزشگاه تربیت تکنسین پروتز دندانی و آموزشگاه پرستاری دندان پزشکی.
ی- تشکیل کنگره علمی سالانه دندان پزشکی در نیمه دوم شهریورماه هر سال.
ک- اجرای مراسم مربوط به روز دندان پزشکی در 24 دی ماه هر سال.

فصل سوم- عضویت جامعه

ماده هشتم- جامعه دارای سه نوع عضو می باشد: عضو رسمی- عضو وابسته وعضو اختیاری.

ماده نهم- شرایط عضویت رسمی عبارت است از دارا بودن دانشنامه دکترای دندان پزشکی وتابعیت ایران.

ماده دهم- اعضاء وابسته: غیر از اعضاء رسمی موجود و دندان پزشکانی که حائز شرایط عضویت رسمی هستند سایر افرادی که به نحوی از انحاء با دندان پزشکی کشور ارتباط دارند می توانند عضو وابسته جامعه باشند.

ماده یازدهم- اعضاء افتخاری: هیأت مدیره می تواند به بعضی از شخصیت ها که حتی خارج از کادر دندان پزشکی باشند عنوان عضویت افتخاری جامعه را اعطا نماید.

ماده دوازدهم-  از اعضاء اصلی و وابسته جامعه ورودیه وحق عضویت اخذ خواهد شد. مبلغ ورودیه و حق عضویت طبق پیشنهاد دبیر جامعه و تصویب هیأت مدیره تعیین می گردد.
تبصره- جامعه می تواند با تصویب هیأت مدیره از اشخاص یا مؤسسات کمک و هدایائی قبول کند.

ماده سیزده هم- سلب عضویت در موارد  زیربه عمل می آید:
1-    در مواردی که عضو مرتکب اعمالی شود که مخالف مصلحت و شئون جامعه باشد.
2-    در مواردی که عضو از اجرای مقررات جامعه و تصمیمات هیأت مدیره خوداری نماید.

ماده چهارده هم- اعضائی که از آنها سلب عضویت می شود حقی بر سرمایه جامعه نه خواهد داشت و برای قبول عضویت مجدد آنها مانند اعضاء جدید رفتار خواهد شد.

فصل چهارم- سازمان جامعه

    سازمان جامعه دندان پزشکی ایران  مشتمل است بر: مجمع عمومی عادی- مجمع عمومی فوق العاده- شورای عالی جامعه- هیأت مدیره- بازرسان.

ماده پانزده هم- مجمع عمومی عادی سالی یک بار با حضور اعضاء رسمی جامعه در بهمن ماه تشکیل می گردد. دعوت توسط دبیر جامعه وبا درج یک نوبت آگهی در دو روزنامه کثیر انتشار تهران و ارسال دعوت نامه و تراز نامه دو هفته قبل از تشکیل مجمع و برای شهرستان ها سه هفته قبل با ذکر دستور جلسه و روز تشکیل جلسه و محل انعقاد آن به عمل می آید.

ماده شانزدهم- مجمع عمومی عادی برای نوبت اول با تعدادی معادل بیش از نصف اعضاء رسمی واجد شرایط مقیم تهران و  برای نوبت دوم با حضور یک سوم آنها رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه قطعیت خواهد داست.
تبصره1- فاصله نوبت اول و دوم تشکیل مجمع نه باید بیش از یک ماه باشد.
تبصره2- حق شرکت در مجامع عمومی مخصوص اعضائی است که حساب خود را با جامعه تصویه کرده باشند.
تبصره 3- اعضاء رسمی شهرستانها که به توانند در مجامع عمومی شرکت نمایند حق رأی نیز دارند و آراء کتبی که از شهرستان ها برسد در مجمع عمومی توسط هیأت نظارت باز و قراعت خواهد شد.
تبصره4- آراء واصله از طرف اعضاء رسمی مقیم تهران از لحاظ حصول حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسات به حساب منظور می گردد و آن آراء در مجمع عمومی توسط هیأت نظارت باز و قرأت می گردد.

ماده هفدهم- وظایف مجمع سالانه به قرار زیر است:
الف- شور و اخذ تصمیم نسبت به گزارش هیأت مدیره و ترازنامه.
ب- انتخاب دبیر و هیأت مدیره و بازرسان" اگر در انتخابات جزء دستور باشد".
ج- تعیین خط مشی و برنامه سال آینده جامعه.
د- اظهار نظر نسبت به مسائلی که هیأت مدیره یا اعضاء  پیشنهاد می نمایند.

ماده هیجدهم- مجمع عمومی فوق العاده بنا به تصمیم هیأت مدیره یا یکی از بازرسان جامعه یا به تقاضای یک پنجم اعضاء رسمی مقیم تهران با ذکر دستور جلسه و به همان ترتیبی که در مجمع عمومی سالانه مقرر است بدون توجه به مهلت دو هفته ای تشکیل می شود.
جلسات مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور دو سوم اعضاء رسمی واجد شرایط  مقیم تهران و در نوبت دوم با حضور نصف به علاوه یک آنها رسمیت می یا بد و تصمیمات آن با رأی دو سوم اعضاء حاضر در جلسه قطعیت خواهد داشت. در مراجع عمومی فوق العاده مسائل مربوط به تغییراساس نامه و امور دیگری که از طرف هیأت مدیره ارجاع شود مطرح خواهد شد.

ماده نوزدهم- چنان چه در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده برای نوبت دوم اکثریت حاصل نشد در نوبت سوم با عده  حاضردر جلسه رسمی خواهد بود.
تبصره- قبل از هر مجمع عمومی فوق العاده یا عادی دبیر خانه جامعه با نظارت یکی از بازرسان جامعه تعداد اعضاء واجد شرایط برای شرکت در مجامع را به هیأت مدیره اطلاع می دهد تا بر اساس آن حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسات محاسبه شود.

ماده بیستم- شورای عالی جامعه: هیأت مدیره در هر دوره انتخاباتی تعداد21 نفر از دندان پزشکان با سابقه کشور و شخصیتهای دیگری را که نظر مشورتی آن ها را برای پیش برد هدف های جامعه مفید تشخیص می دهد برای تشکیل شورای عالی انتخاب می کند.
تبصره1- شورای عالی جامعه پس از تشکیل، یک نفر را که دندان پزشک و در عین حال عضو جامعه دندان پزشکی ایران باشد به عنوان رئیس شورای عالی انتخاب می نماید.
تبصره2- رئیس شورای عالی جامعه در مراسم تشریفاتی و در جلسات رسمی از قبیل مجامع عمومی- کنگره- روز دندان پزشکی و غیره سمت ریاست خواهد داشت.
تبصره3- اداره جلسات شورای عالی با رئیس آن شورا می باشد.
تبصره4- اعضاء هیأت مدیره در جلسات شورای عالی شرکت می نمایند ولی در انتخاب رئیس حق رأی ندارند.
تبصره5- مدت خدمت اعضاء شورای عالی هم زمان با اعضاء هیأت مدیره پایان می یابد.

ماده بیست و یکم- هیأت مدیره : هیأت مدیره مرکب از یک دبیرو ده نفر عضو است که از بین اعضای رسمی جامعه برای دو سال انتخاب می شوند و در اولین جلسه از بین خود یک قائم مقام دبیر، یک خزانه دار ویک منشی انتخاب خواهند کرد.
تبصره1- کسانی می توانند به عضویت هیأت مدیره انتخاب گردند که یک سال عضو رسمی جامعه بوده باشند.
تبصره2- در صورت غیبت مکرر غیر موجه یا استعفای یکی از اعضاء هیأت مدیره یا هر علت دیگری که منجر به کنار رفتن عضوی از هیأت مدیره شود به جای او نفر بعدی که در انتخابات سالانه رأی بیشتر داشته دعوت به کار خواهد شد.
تبصره3- در صورتی که بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره به عللی سمت خود را از دست به دهند انتخابات تجدید خواهد شد.
تبصره4- اعضاء هیأت مدیره در عین حال سرپرستی کمیته های مختلف را عهده دار خواهند بود و هیأت مدیره می تواند بر حسب ضرورت سرپرست بعضی از کمیته ها را از بین سایر اعضاء جامعه انتخاب نماید.

ماده بیست و دوم- دبیرکه در مجمع عمومی انتخاب شده است همراه با قائم مقام دبیر و خزانه دار و منشی، هیأت اجرائی جامعه را تشکیل می دهند.

ماده بیست و سوم- هیأت اجرائی جلسات مرتب هفتگی خواهد داشت و گزارش امور جاری را به اطلاع هیأت مدیره می رساند.

ماده بیست و چهارم- در موضوعاتی که هیأت اجرائی نتواند به اتفاق آراء اخذ تصمیم کند و هم چنین در امور کلی و برای تبادل نظر نسبت به گزارش سرپرستان کمیته ها، جلسات هیأت مدیره به دعوت دبیر تشکیل خواهد شد.

ماده بیست وپنجم- هیچ عضوی نه می تواند بیش از سه دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب گردد و انتخاب مجدد او منوط به حداقل یک دوره فاصله است.
ماده بیست و ششم- هرگاه هیأت مدیره تا سه ماه به پایان مأموریت به عللی سمت خود را از دست به دهد هیأت مدیره بعدی برای بفیه دوره خدمت هیأت مدیره قبلی انجام خدمت خواهد کرد.

ماده بیست و هفتم- وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
الف- اجرای تصمیمات مجامع عمومی.
ب- برسی و تصویب آیین نامه هائی که توسط کمیته ها پیشنهاد می شود و تهیه آئین نامه های اجرائی لازم.
ج- اظهار نظر و اخذ تصمیم نسبت به طرح ها و پیشنهادات کمیسیون ها و کمیته ها و تهیه برنامه فعالیت در راه نیل به هدف.
د- تعیین تاریخ تشکیل جلسات همگانی و انتشار نشریات.
ه- بررسی و اخذ تصمیم نسبت به درخواست های عضویت.
و- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت.
ز- تعیین بودجه جامعه با توجه به توازن درآمد و هزینه.

ماده بیست وهشتم- وظایف دبیر خانه: اداره دبیر خانه جامعه و امضای نامه ها و اجرای مصوبات هیأت مدیره به عهده دیبر جامعه است.

ماده بیست و نهم- خزانه دار مسئول نظارت بر دخل و خرج و نگهداری محاسبات جامعه است.

ماده سی ام- منشی مسئول تنظیم صورت حساب هیأت مدیره و هیأت اجرائی و امور اداری دبیر خانه است.

ماده سی یکم- بازرسان در مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و وظیفه آن ها رسیدگی به شکایات اعضاء و نظارات بر اعمال هیأت مدیره و رسیدگی و امضای ترازنامه سالانه می باشد.

ماده سی و دوم- اعمال هیأت مدیره و بازرسان تا انتخاب جانشین آن ها و انجام تشریفات ثبتی مربوطه رسمی است.

فصل پنجم امور مالی

ماده سی و سوم- درآمد جامعه در حساب مخصوصی به نام جامعه دندان پزشکی ایران در بانک های معتبر داخلی نگه داری خواهد شد.

ماده سی و چهارم- کلیه اسناد و چک ها و اوراق بهادار و تعهدات مالی جامعه به امضای دبیر جامعه و خزانه دار بالاتفاق خواهد بود.

تبصره1- در هر دوره انتخاباتی علاوه بر دبیر و خزانه دار، قائم مقام دبیر نیز به عنوان صاحب امضای مسئول به بانک های طرف حساب جامعه معرفی می شود و امضای او در غیاب دبیر یا خزانه دار معتبر است و از لحاظ اداری نیز شخص مزبور جانشین دیبر یا خزانه دار خواهد بود.
تبصره2- خدمت اعضای هیأت مدیره و بازرسان مجانی است و از این بابت هیج گونه وجهی به آن ها پرداخت نه خواهد شد.

فصل ششم- امور متفرقه

ماده سی و پنجم- به منظور آشنائی بیشتر بین اعضاء جلسه دیدار همکاران حتی الامکان به صورت ماهانه ترتیب داده خواهد شد.

ماده سی و ششم- جامعه می تواند برای پذیرائی ها و جشن ها باشگاهی به نام باشگاه جامعه دندان پزشکی ایران با اجازه مقامات مربوطه دایر نماید.

ماده سی و هفتم- کلیه اموری که در این اساسنامه پیش بینی نه شده تابع قوانین مربوط می باشد.

ماده سی و هشتم- انحلال جامعه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده که ضمنا اعضای تصفیه را انتخاب و تکلیف دارائی را تعیین خواهد نمود.

ماده سی و نهم- کلیه تغییرات حاصله در این اساسنامه و یا تنظیم و تدوین آئین نامه های اجرائی آن با مقررات جاری کشور مغایرتی نداشته و پس از اطلاع به مراجع صالحه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده چهلم- این اساسنامه که مشتمل برچهل ماده و هفده تبصره و بیست و چهار بند می باشد به جای اساسنامه قبلی جامعه تنظیم و در مجمع عمومی فوق العاده شانزده هم بهمن ماه 1347 به تصویب رسید و چنان چه در عمل به اشکال یا نقصی برخورد گردید هیأت مدیره مکلف خواهد بود مواد اصلاحی را تهیه و به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.

منبع: کتاب کارنامه ده ساله جامعه دندان پزشکی ایران- شهریور 1351


مبنا: 
داخل سازمانی

بازگشت به فهرست