برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

برخی راه کارهای اشتغال در بخش بهداشت و درمان

آشنايي با برخي ضوابط و راه كارهاي اجرايي در زمینه اشتغال دربخش بهداشت‌ و‌درمان،  پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1-   به منظور فراهم كردن شرايط مناسب براي افزايش مشاركت جامعه در تصميم‌گيري، اجرا و ارزشيابي و ارايه خدمات بهداشتي و درماني و افزايش سهم بخش غير دولتي در ارايه خدمات و كاهش تصدي دولت، اقدامات زير انجام خواهد شد:

الف – تعيين تعرفه‌‌هاي خدمات بهداشتي و درماني بر اساس هزينه تمام شده .

ب – تدوين و اجراي طرحهاي تامين حداقل نيازهاي انساني

ج – صدور مجوز و ترغيب بخش خصوصي براي تاسيس مطب و داروخانه در مراكز بهداشتي درماني بر اساس سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

د – تشويق تشكيل گروههاي تعاوني پزشكان و كاركنان بهداشتي و تلاش براي فراهم كردن سرمايه اوليه براي ايجاد واحدهاي بهداشتي و درماني توسط تعاوني‌ها

هـ – ارايه كمكهاي مالي براي ايجادو احداث واحدهاي بهداشتي درماني توسط بخش غير دولتي از طريق اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ ترجيحي

و – فراهم آوردن امكان خريد خدمت از بخش خصوصي پس از تدوين تعرفه براي خدمات بهداشتي

ز – خودداري از ايجاد واحدهاي بهداشتي – درماني دولتي در مناطقي كه جاذبه براي بخش خصوصي وجود دارد و سوق دادن منابع دولتي براي مناطقي كه جاذبه براي بخش خصوصي وجود ندارد .

2-   طبق ماده 192  قانون برنامه سوم توسعه تامين خدمات اوليه بهداشتي بر عهده دولت مي‌باشد و با عنايت به معيارهاي افزايش پوشش جمعيتي، افزايش دسترسي، ارتقاء كارآيي و عدالت و در جهت استفاده بهينه از منابع موجود در بخش خصوصي و تعاوني مطابق با طرح گسترش شبكه و نظام سطح بندي خدمات تعداد 300 مركز بهداشتي درماني با استفاده از اعتبارات موضوع تبصره 11 وجوه اداره شده با دو سياست اجرايي ساخت و راه اندازي و اجاره و راه اندازي با ظرفيت اشتغال 3000 نفر نيروي انساني ايجاد گردد. قابل ذكر است هر مركز بهداشتي درماني جهت 10000 نفر از جمعيت پيش بيني گرديده است هزينه سرانه هر نفر جهت خريد خدمات اوليه بهداشتي 20000 ريال خواهد بود. ميزان تسهيلات پيشنهادي جهت ساخت ، تجهيز و راه اندازي هر مركز 500 ميليون ريال و جهت رهن، تجهيز و راه‌اندازي هر مركز 200 ميليون ريال خواهد بود.

3- ايجاد اشتغال در خارج از كشور

با توجه به توانمنديهاي دانش آموختگان گروه پزشكي و پيراپزشكي فراهم آوردن امكان اشتغال در خارج از كشور بعنوان يك محور فعاليتي مد نظر مي باشد و در اين زمينه اقدامات لازم جهت ايجاد بانك اطلاعاتي متقاضيان و همچنين نياز سنجي كشورها از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعمل آمده است .

4- استخدام دانش آموختگان گروه پزشكي و پيراپزشكي در بخش دولتي

بر اساس ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر مجوز استخدام به ميزان 50% خروجيهاي هر دستگاه و با توجه به برنامه سطح بندي خدمات كه در طول برنامه سوم توسعه ايجاد و راه اندازي تخت‌هاي بيمارستاني جديد پيش بيني گرديده است .

5- اشتغال دانش آموختگان گروههاي پزشكي

دانش آموختگان گروههاي پزشكي و پيراپزشكي در قالب بخش تعاوني و خصوصي مي‌توانند از طريق اخذ مجوز فعاليت رسمي از دانشگاههاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تاسيس و راه اندازي مراكز تشخيصي و درماني برابر ضوابط جاري اقدام نمايند .

منبع: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي


مبنا: 
پیشنهادی

بازگشت به فهرست