برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب

مصوب 17/11/63 هیات وزیران

ماده 1 - مطب به محلی اطلاق می شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می پردازد.
تبصره – پزشکانی که در استخدام رسمی دولت بوده یا خواهند بود چنانچه خارج از ضوابط استخدامی در قبال پذیرفتن بیمار علاوه بر حقوق به هر عنوان دستمزدی دریافت دارند ، محل کار آنان مطب تلقی می شود.

ماده 2 - منظور از کلمه پزشک در این آئین نامه پزشکان ، دندانپزشکان ، متخصصان رشته های مختلف دندانپزشکی و پزشکی می باشد.
ماده 3 - شهر محل طبابت عبارت از محدوده ایست که بر اساس تقسیمات کشوری بدین عنوان شناخته شده و یا می شود.

تبصره – بخشهای تابع هر شهرستان جزو همان شهر به شمار می روند.

ماده 4 - کلیه پزشکانی که درتاریخ تصویب قانون تاسیس مطب (18/5/62) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مطب داشته اند ، باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه پرسشنامه برابر فرم پیوست را تکمیل نمایند و همراه با چهار قطعه عکس به نظام پزشکی مرکز ارسال دارند. نظام پزشکی مرکز پس تایید پرسشنامه ها ، یک نسخه آن را به وزارت بهداری ارسال میدارد تا پروانه مطب در همان شهر برای آنان صادر گردد.
در پرسشنامه مشخصات کامل فردی ، تحصیلی ، نوع خدمت ، سوابق خدمتی قید خواهد شد. وزارت بهداری مکلف است ظرف دو ماه پس از دریافت پرسشنامه ها ی نظام پزشکی پروانه مطب صادر نماید.

تبصره – پزشکانی که در فاصله تصویب قانون و تصویب این آئین نامه مطب خود را از شهری به شهر دیگری انتقال داده اند ، در صورتیکه حائز شرایط مندرج در این آئین نامه باشند پروانه مطب برای شهر جدید جهت آنان صادر خواهد شد.

ماده 5 - در متن پروانه ، نام ، نام خانوادگی ، شهر محل مطب ، شماره نظام پزشکی ذکر می شود.به هر پروانه شماره ای اختصاص داده خواهد شد که شامل کد شهر ، شماره نظام پزشکی و کد مخصوص خواهد بود. عنوان پروانه ( پروانه مطب ) خواهد بود که در بالای پروانه ذکر می گردد و به امضای وزیر بهداری یا قائم مقام او در امر صدور پروانه می رسد.

اصل پروانه به نحو مقتضی برای پزشک ارسال می شود. رونوشت یا فتوکپی پروانه به نظام پزشکی ارسال می گردد تا در پرونده پزشک ظبط گردد.

ماده 6 - برای پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون اجازه تاسیس مطب (18/5/62) با توجه به قوانین موضوعه حق طبابت آزاد داشته اند ولی به علت اشتغال در طرح خدمت تمام وقت دولتی اعم از لشگری و کشوری از این حق استفاده نکرده اند پروانه تاسیس مطب برای شهر محل اشتغال آنان با رعایت این آئین نامه صادر می شود.

ماده 7 - پزشکانی که به افتخار بازنشستگی نایل شده یا میشوند و با رعایت قوانین زمان اشتغال به کار پزشکی خود ، پروانه دائم دریافت داشته اند یا استحقاق دریافت آن را دارند برای هر شهری که مایل باشند پروانه مطب صادر می شود.

ماده 8 - برای پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون تاسیس مطب در حین انجام خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی مصوب (24/8/1360) یا انجام خدمت موضوع ( لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب (24/8/1358) بوده اند ، پس از پایان خدمت مذکور و در صورت تمایل پروانه مطب برای شهرهایی که قبل از تصویب قانون ، مطب داشته اند صادر می شود.

ماده 9 - پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون تاسیس مطب بر طبق قوانین موضوعه مشغول طی دوره تخصصی ( رزیدنتی ) بوده و می باشند پس از اخذ تخصص و انجام خدمات موضوع قانون 24/9/58 یا قانون 4/3/60 در صورت تمایل آنان پروانه مطب برای شهری که سابقه مطب قانونی قبل از رزیدنتی داشته اند صادر خواهد شد.
ماده 10 - پزشکانی که قبل از تصویب قانون اجازه تاسیس مطب ، با رعایت قوانین موضوعه در هر شهر مطب داشته اند و در تاریخ تصویب قانون مذکور به علت مسافرت یا بیماری یا به هر علت دیگر مطب خود را تعطیل کرده اند در صورت تقاضای پزشک برای همان شهر پروانه مطب صادر می شود.

ماده 11 - برای پزشکانی که از تاریخ 18/5/62 تا تاریخ تصویب این آئین نامه ، پروانه طبابت دریافت داشته اند در صورت تمایل آنان برای همان شهر محل اشتغال پروانه صادر میشود.

ماده 12 - وضع پزشکان مشمول تبصره 2 قانون اجازه تاسیس مطب در پرسشنامه و پروانه های مربوط قید میشود.پزشکان مذکور پس ازپایان جنگ تحمیلی و بازگشت به شهرهای محل طبابت ثابت خود ملزوم به اعلام موضوع به وزارت بهداری و نظام پزشکی مرکز می باشند ، نظام پزشکی مراتب را نیز به وزارت بهداری اطلاع خواهد داد. این گونه پزشکان در صورتیکه امتیاز لازم در ماده 13 را کسب کرده باشند میتوانند تقاضای صدور اجازه تاسیس مطب بر طبق ماده 15 این آئین نامه برای هر شهری را بنمایند، در صورتیکه امتیاز لازم به حد نصاب نرسیده باشد باید در آن شهر و یا هر یک از مناطق پنجگانه موضوع ماده 13 این آئین نامه ، اجازه تاسیس مطب تحصیل نمایند. وزارت بهداری مکلف است در صورت احراز شرایط در مدت یک ماه پروانه مطب آنان را بر طبق ماده 15 این آئین نامه صادر نماید.

ماده 13 - اعلام نیاز وزارت بهداری بسته به جمعیت محل و تعداد پزشکان آن محل و اولویت دادن به مناطق محروم خواهد بود که بر طبق آن پروانه صادر می شود ،مدت توقف پزشک در یک نقطه به کیفیت منطقه خدمت او ( با توجه به عوامل محرومیت از تسهیلا زندگی و بدی آب و هوا موضوع آئین نامه مربوط مصوب هیئت وزیران و تغیرات بعدی آن ) و کسب امتیازات لازم خواهد بود.
این مناطق به 7 درجه تقسیم می شود:
درجه 1: مناطقی که پس از 3 سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ، پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 2: مناطقی که پس از 5/3 سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ، پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 3: مناطقی که پس از 4سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ، پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 4: مناطقی که پس از 5 سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ، پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 5: مناطقی که پس از 6 سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ، پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 6: مناطقی که پس از 7 سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ، پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 7: مناطقی که پس از 14 سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ، پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.

تبصره 1: کلیه خدمات قانونی پزشکان با احتساب ضرایب و امتیازات مربوطه در ماده فوق و تبصره های آن بحساب خواهد آمد. منظور از خدمات قانونی پزشکی ، خدمت وظیفه عمومی ، خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی و خدمت یکماهه پزشکان بر اساس قوانین مربوطه می باشد.

تبصره 2: در صورتی که پزشکان پس از اخذ پروانه تاسیس مطب بخواهند به طور تمام وقت و بدون مطب در شهری که برای آنان پروانه مطب گرفته اند در خدمات دولتی انجام وظیفه نمایند ، مدت خدمت آنان به همان به همان ترتیب فوق محاسبه خواهد شد.

تبصره 3: پزشکان کادر هئیت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پزشکان کادر ثابت نیروهای مسلح ( ارتش ، پزاندرمری ، شهربانی و سپاه ) و پزشکانی که در استخدام رسمی وزارت بهداری بوده و در طرح خودکفائی و یا طرح های تمام وقت بهداشتی درمانی به خدمت اشتغال دارند تا زمانیکه در این مراکز خدمت می نمایند ، با تشخیص عالیترین مقام اجرائی هر یک از سازمانهای مذکور از شمول ماده فوق مستثنی بوده و برای آنان در همان شهر محل خدمتشان با رعایت سایر قوانین مربوطه با قید علت ، پروانه تاسیس مطب صادر خواهد شد.

تبصره 4: سوابق مطب پزشکان که بطور قانونی قبل از تصویب این آئین نامه داشته اند و یا بعدا خواهند داشت و نیز سابقه کار پزشکیمجاز آنان به نحو فوق محاسبه می شود.

تبصره 5: پزشکان زمانی می توانند برای هریک از شهرستانهای کشور با تمایل خود تقاضای تاسیس مطب نمایند که با احتساب ضرایب زیر حداقل 420 امتیاز کسب نمایند.
( بر اساس بخش نامه وزیر بهداشت امتیاز فوق به 360 امتیاز کاهش یافت ):

        هر سال خددمت پزشکی در مناطق درجه 1 ماده فوق 140 امتیاز دارد.
        هر سال خددمت پزشکی در مناطق درجه 2 ماده فوق 120 امتیاز دارد.
        هر سال خددمت پزشکی در مناطق درجه 3 ماده فوق 105 امتیاز دارد.
        هر سال خددمت پزشکی در مناطق درجه 4 ماده فوق 84 امتیاز دارد.
        هر سال خددمت پزشکی در مناطق درجه 5 ماده فوق 70 امتیاز دارد.
        هر سال خددمت پزشکی در مناطق درجه 6 ماده فوق 60 امتیاز دارد.
        هر سال خددمت پزشکی در مناطق درجه 7 ماده فوق 30 امتیاز دارد.

تبصره 6: کسری مدت یکسال در مناطق هفت گانه نیز برطبق ظوابط فوق محسوب می شود. در محاسبه امتیازات مربوط به روز ، اعشار کمتر از نیم امتیاز حذف می شود و امتیازنیم یا یشتر ، یک امتیاز محسوب می شود.

تبصره 7: تعیین نیاز پزشکی مناطق موضوع ماده 13 با توجه به کلیه عوامل محلی و امکانات پزشکی و جمعیت ، بر اساس آمار و اطلاعات رسمی و مکتسبه و نیز اولویت مناطق از لحاظ خدمات پزشکی و ضوابط تغییر محل مطب از شهری به شهر دیگر در خلال مدت موضوع ماده 13 ، و همچنین ضوابط اولویت انتخاب محل از طرف پزشک ، با رعایت این آئین نامه همه ساله از طرف کمیسیونی متشکل از دو نفر نماینده وزارت بهداری و دو نفر نمایند وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر نماینده نظام پزشکی به انتخاب هیات مدیره نظام پزشکی ، مشخص می شود.تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت لازم الاجرا می باشد.

الحاقیه تبصره 7:
- کیسیون مجاز است در موارد خاص بیماری ، از کار افتادگی ، شرایط خانوادگی و نیاز به پزشک و پزشکانی که از خارج به کشور مراجعت می کنند مساله را رسیدگی و بدون محدودیت موضوع این ماده ، برای صدور پروانه تاسیس مطب مجوز صادر کند.

تبصره 8: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند برای پزشکان عضو هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی که فاقد پروانه دائم پزشکی هستند و با رعایت مقررات مربوطه در دانشگاه های علوم پزشکی مناطق غیر مجاز ( موضوع تبصره ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیرا پزشکان مصوب 1367 ) استخدام شده و مشغول انجام خدمت می باشند به شرط آنکه پنج سال تمام از تاریخ استخدام آنان گذشته باشد ، پروانه تاسیس مطب صادر نماید. اینگونه پروانه ها مادام که پزشک مربوط عضو هیات علمی می باشد اعتبار خواهد داشت.

تبصره 9: پزشکانی که دارای شرایط زیر باشند از کسب امتیازات موضوع این ماده معاف بوده و برای آنان پروانه مطب مشروط صادر می شود:
الف: کلیه کارکنان رسمی و ثابت وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی با داشتن پروانه دا ئم پزشکی به درخواست بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط در محل خدمت آنان.
ب:زنان متاهل پزشک و دندان پزشک عمومی با داشتن پروانه دائم پزشکی و دو سال خدمت در هر نقطه از کشور در محل اقامت دائمی همسر.
ج: کلیه پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص که 45 سال تمام سن دارند بدون قید و شرط.
د: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است 420 امتیاز موضوع این ماده را در مناطق مجاز موضوع قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان به 300 امتیاز و در مورد ایثارگران به 200 امتیاز تقلیل دهد و تغییرات بعدی در محدوده امتیازات یاد شده با توجه به شرایط مناطق طبق دستور العملی است که به تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش می رسد.

.الحاقیه:
بر اساس بخشنامه وزیر بهداشت ، امتیازات فوق به این نحو کاهش یافت:
420 به 360
300 به 250
200 به 170

ه: پروانه مطب مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که بطور مشروط در محل خدمت موضوع قانون یاد شده صادر شده است ، پس از پایان خدمات قانونی لغو نخواهند شد.

تبصره 1( مصوب 21/9/75 هئیت وزیران )
الف: برای هر سال حضور داوطلبانه پزشکان رزمنده در جبهه – قبل از تحصیل یا در دوران تحصیل – همچنین برای هر سال اسارت آزادگان 140 امتیاز موضوع تبصره پنج این ماده را اعمال کند.
ب: برای جانبازان انقلاب اسلامی که دارای 25% جانبازی و بیشتر هستند ، به ازای هر یک درصد جانبازی 4 امتیاز منظور کند.
ج: برای همسران و فرزندان شهدا ، پس از دو سال خدمت قانونی ایشان که در هر نقطه از کشور انجام می گیرد بر اساس ضوابط مربوط ، پروانه مطب در هر محلی که درخواست کننده صادر کند.

ماده 14 – مفاد سر نسخه و تابلوی پزشکان و داشتن دو مطب در یک شهرستان ، براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره نظام پزشکی مرکز رسیده یا خواهد رسید. ضمنا نشانی کامل پزشک و شماره پروانه در قسمت پائین نسخ منعکس میشود.

ماده 15 – پزشکانی که قصد تغییر شهر محل طبابت خود را دارند و بر طبق ماده 13 این آئین نامه تمام مدت پزشکی خود را انجام داده اند مراتب را به نظام پزشکی اعلام و نظام پزشکی در صورت تایید ، موافقت نامه خود را با پروانه محل فعلی پزشک همراه با کپی مدارک مثبته حصول شرایط مندرج در ماده 13 به وزارت بهداری ارسال خواهد داشت ، وزارت بهداری مکلف است در صورتیکه موافقنامه همراه با مدارک ، کافی باشد تبدیل پروانه را در مدت 15 روز انجام دهد و الا مراتب را به نظام پزشکی جهت رفع نقص اعلام خواهد نمود و در هر صورت مهلت تبدیل پروانه از زمان وصول موافقنامه کامل بیش از 15 روز نخواهد بود.

ماده 16 – پزشکانی که به موجب آئین نامه قبلی برای اولین بار پروانه مطب دریافت داشته اند وزارت بهداری رونوشت پرسشنامه و پروانه تاسیس مطب آنان را به نظام پزشکی ارسال می دارد.

ماده 17 – تغییر محل مطب به شهرهایی که تراکم پزشک یا تسهیلات زندگی کمتر است ضمن حفظ افتتاح مجدد مطب در محل قبلی با اعلام موضوع به نظام پزشکی و موافقت وزارت بهداری و تحویل پروانه مطب قبلی مجاز خواهد بود.

ماده 18 – نظام پزشکی مکلف است یک نسخه از فرمهای ثبت نام سالانه پزشکان در نظام پزشکی مرکز را که بر اساس مقررات نظام پزشکی صورت میگیرد برای ضبط در پرونده های آنان به وزارت بهداری ارسال نماید.

ماده 19 – به استثنای مشمولان ماده 16 این آئین نامه کلیه پزشکان اعم از اینکه قبل از تاریخ 18/5/1362، مطب داشته اند یا بعدا تقاضای مطب نمایند ، ملزم به تکمیل پرسشنامه های موضوع این آئین نامه خواهند بود.

ماده 20: پزشکانی که قبل از 18/5/62 بر اساس قوانین زمان فراغت از تحصیل حق دریافت پروانه موقت یا دائم داشته و از این حق استفاده نکرده اند می توانند طبق قوانین موجودپروانه پزشکی مربوطه را دریافت و برای شهرهای مجاز بر طبق این آئین نامه و قوانین موضوعه پروانه مطب تحصیل نمایند.

ماده 21: این آئین نامه جایگزین مصوب شماره 92230 مورخ 9/12/1362 هئیت وزیران می باشد و با رعایت قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندان پزشکان و داروسازان و سایر قوانین مربوطه قابل اجرا است.

منبع: سازمان نظام پزشکی

مبنا: 
دولت
مطالب مرتبط: 
قانون اجازه تأسیس مطب

بازگشت به فهرست