برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

قانون اجازه تأسیس مطب

آشنايي با برخي قوانين صدور اجازه تاسيس مطب پزشكان

مقدمه :

الف :‌قانون اجازه تاسيس مطب در تاريخ 18/5/1362 مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان وطي مراحل اداري به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ شد .

از تاريخ تصويب اين قانون تاسيس هر نوع مطب پزشكان و دندانپزشكان و متخصصين رشته‌هاي مختلف پزشكي و تغيير محل مطب نامبردگان از شهري به شهر ديگر بايد با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كسب پروانه باشد .

ب : مطابق قانون محل مطب پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاره‌اي بلامانع است . بديهي است در موارد استثنائي كه براي ساكنان ساير آپارتمانهاي مسكوني محل ايجاد مزاحمتهائي شود مرجع حل مسئله مرجع قضائي خواهد بود .

1-   براي هيچ پزشكي بيش از يك پروانه مطب در يك زمان صادر نخواهد شد و پروانه صادره فقط در محدوده شهر يا دهستان مربوطه معتبر است .

2-   مطب به محلي اطلاق مي‌شود كه پزشك در آن اعم از بخش خصوصي يا خيريه يا آزاد به طبابت مي‌پردازد .

3-   كليه خدمات قانوني پزشكان با احتساب ضرايب و امتيازات مربوطه در مناطق مختلف كشور بحساب خواهد آمد .

4-   پزشكان كادر هيئت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور و پزشكان كادر ثابت نيروهاي مسلح و پزشكان استخدام رسمي در وزارتخانه‌ها با درخواست بالاترين مقام اجرايي هر يك از سازمانهاي مذكور براي آنان در همان شهر محل خدمتشان پروانه تاسيس مطب مشروط صادر خواهد شد .

5-   پزشكان زماني مي‌توانند براي هر يك از شهرهاي كشور با تمايل خود تقاضاي تاسيس مطب نمايند كه با احتساب ضرايب مربوطه (360) امتياز كسب نمايند . شايان ذكر است كاهش امتيازات مطب در مناطق مختلف كشور منوط به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دارد .

6-   پزشكاني كه داراي شرايط زير باشند از كسب امتيازات مربوطه معاف بوده و براي آنان پروانه مطب مشروط صادر مي‌شود :

6-1 : كليه كاركنان رسمي و ثابت وزارتخانه‌ها ، موسسات و شركتهاي دولتي با داشتن پروانه دايم پزشكي به درخواست بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه در محل خدمت آنان

6-2 :‌ زنان متاهل پزشك و دندانپزشك با داشتن پروانه دايم پزشكي و دو سال خدمت در هر نقطه از كشور در محل اقامت دايمي همسر

6-3 : كليه پزشكان و دندانپزشكان و متخصص كه 45 سال تمام سن دارند بدون قيد و شرط

6-4 : پروانه مطب مشمولان قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه به طور مشروط در محل خدمت موضوع قانون ياد شده صادر شده است پس از پايان خدمات قانوني لغو نخواهد شد .

7-   وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجاز است :

7-1 : براي هر سال حضور داوطلبانه پزشكان رزمنده در جبهه – قبل از تحصيل يا در دوران تحصيل و همچنين براي هر سال اسارت آزادگان (140) امتياز اعمال كند .

7-2‌ : براي جانبازان انقلاب اسلامي كه داراي (25%) جانبازي و بيشتر هستند به ازاي هر يك درصد جانبازي (4) امتياز منظور كند .

7-3 : براي همسران و فرزندان شهداء پس از دو سال خدمت قانوني ايشان كه در هر منطقه از كشور انجام مي‌گيرد بر اساس ضوابط مربوط ، پروانه مطب در هر محلي كه درخواست كنند صادر مي‌شود .مبنا: 
مجلس
مطالب مرتبط: 
آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب

بازگشت به فهرست