برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساسنامه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی

ماده 1) به استناد ماده دوازده از لايحه قانون تشكيل شوراي آموزش دندانپزشكي وتخصصي رشته هاي پزشكي ( با رعايت ماده 6 قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي) شوراي آموزش دندانپزشكي وتخصصي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد:

وظايف شورا به قرار زير خواهد بود :
1 – بررسي و تعيين احتياجا ت آموزشي رشته هاي دندانپزشكي، تخصصي و گروههاي كمكي.
2 – ارزشيابي و تعيين محتواي برنامه ها و روشهاي كلي آموزش دندانپزشكي و ايجاد هماهنگي هاي لازم.
3 – بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني لازم در رشته هاي دندانپزشكي و تخصصي و گروههاي كمكي در كشور.
4-  تعيين ضوابط جهت تربيت متخصص در دانشكده هاي دندانپزشكي از جهات زير:
الف – برنامه و روشهاي آموزشي
ب – بررسي و اظهار نظر درباره ضوابط مربوط به صلاحيت آموزشي موسسات دندانپزشكي و تصويب صلاحيت آموزشي موسسات مذكور و نحوه وابستگي آنها به دانشكده هاي دندانپزشكي بر اساس ضوابط مقرر
ج – تنظيم آئين نامه ها و مقررات اجرائي امتحانات تخصصي

5- بررسي نحوه اجراي ضوابط و برنامه ها
6 – همكاري با شوراي گسترش و ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي
7 – تشكيل هياتهايي (كميته ها) به منظور بررسي و مطالعه در هريك از موارد مذكور و طرح آنها.
تبصره : تعيين رشته هاي مشمول اين اساسنامه با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماده 2) اعضاي شورا بقرار زير خواهند بود.
1- وزير بهداشت درمان كه عهده دار رياست شورا خواهند بود.
2- روساي دانشكده هاي دندانپزشكي كشور
3- يك نفر از استادان هر يك از دانشكد ه هاي دندانپزشكي كشور به انتخاب شوراي آن دانشكده.
4- نماينده نظام پزشكي (دكتراي دندانپزشك)
5- ماينده بهداري ستاد مشترك جمهوري اسلامي ايران (دكتراي دندانپزشك)
6- حداكثر 5 نفر از استادان و متخصصان دندانپزشكي كشور به انتخاب وزير بهداشت درمان كه مدت عضويت آنان سه سال خواهند بود و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

ماده 3) شورا لااقل سالي دو بار به دعوت وزير بهداشت درمان تشكيل جلسه خواهد داد و جلسات هنگامي رسميت مي يابند كه لااقل بيش از نصف  اعضاء آن حضور داشته باشند و تصميمات شورا لااقل با دو سوم آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره : وزير بهداشت درمان مي تواند عندالاقتضا شورا را به تشكيل جلسات فوق العاده دعوت نمايد.

ماده 4) دبيرخانه شورا وزارت بهداشت درمان عهده دار انجام وظايف مربوطه خواهد بود.
شوراي آموزش دندانپزشكي وتخصصي مي تواند براي انجام هر يك از وظايف خود كميته اي خاص با وظايفي معين براي مدت لازم تشكيل دهد.
 
ماده 5) شورا مي تواند براي انجام وظايف مندرج در اين اساسنامه از خدمات اشخاص  و كارشناسان و متخصصان استفاده نمايد و ميزان حق الزحمه يا دست مزد و اجرت آنان را توسط وزير بهداشت درمان با جلب نظر قبلي شوراي حقوق و دستمزد بر اساس آئين نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد پرداخت نمايد.
تبصره : پرداخت حق الزحمه كادر آموزشي دانشگاهها طبق قوانين و مقررات مالي استخدامي دانشگاه مربوط خواهد بود.

ماده 6) وزارت بهداشت درمان مجاز است وجوهي را كه بعنوان حق شركت در امتحانات نهائي يا تخصصي دندانپزشكي از طرف شوراي دندانپزشكي وتخصصي تعيين مي شود وصول و طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت بهداشت درمان تهيه خواهد شد به مصرف پرداخت حق الزحمه تهيه و طرح سئوالات و تصحيح اوراق امتحاني و مراقبان و بازرسان امتحانات و فوق العاده سفر و هزينه مسافرت آنها برساند.

ماده 7) كليه وجوهي كه بعنوان حق شركت در امتحانات موضوع اين اساسنامه وصول مي شود در حساب مخصوص خزانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي رشته هاي پزشكي نزد بانك مركزي متمركز مي گردد.

ماده 8) براي پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به برگزاري اين امتحانات كه از محل درآمد فوق الزكر طبق اين اساسنامه انجام مي‌شود، وجوه لازم براي پرداخت هزينه ها از حساب مذكور در فوق طبق تقاضاي ذيحساب وزارت بهداشت و  درمان پرداخت خواهد گرديد.

ماده 9) استفاده از حساب پرداخت موضوع ماده 8 براي تاديه هزينه هاي مربوط به برگزاري امتحانات باامضاي وزير بهداشت  درمان و ذيحساب وزارت مزبور يا نمايندگان آنها بعمل مي آيد.

ماده 10) تشخيص و تسهيل كليه هزينه ها از در آمد اختصاصي موضوع اين اساسنامه بعهده وزير بهداشت درمان مي باشد.

ماده 11) حساب درآمدها و هزينه هاي موضوع اين اساسنامه بايد طبق دستورالعملهاي مربوط به حساب درآمد اختصاصي در حسابهاي ماهانه وزارت بهداشت درمان منظور و با اسناد و مدارك مربوط به وزارت دارايي ارسال شود.


مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
منبع: 
سایت شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

بازگشت به فهرست