برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساسنامه پرديس بين‌الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

اساسنامه پرديس بين‌المللي به استناد بيست‌وهشتمين نشست هيأت امناء مورخ 4/7/1388 دانشگاه علوم پزشكي تهران تنظيم و تصويب شده است.
 
فصل اول :مقدمه
ماده اول: توسعه وگسترش مرزهاي دانش نقش بديهي در رشد و تعالي جامعه دارد. در اين راستا و به منظور سرعت بخشيدن به توسعه علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و تسهيل در فرآيندهاي فرابخشي و تسريع در بين‌المللي نمودن عرصه امور آموزشي و پژوهشي و خدمت‌رساني دانشگاه، با توجه به گستردگي فعاليت‌ها و تنوع چشمگير رشته‌هاي تحصيلي آن و نهادينه كردن اين مهّم ، اساسنامه پرديس بين‌المللي دانشگاه تدوين گرديده است. براساس اين مصوبه، پرديس بين‌المللي دانشگاه كه در اساسنامه تحت عنوان "پرديس" خوانده مي شود در دانشگاه علوم پزشكي تهران كه "دانشگاه" خوانده مي شود، تشكيل مي گردد.
 
فصل دوم : هدف
ماده دوم: به منظور ايفاي نقش دانشگاه به عنوان موتور محركه ي جامعه ي دانشي و نقطه اتصال برنامه هاي نوآورانه در  بخش هاي خدماتي ، تجاري و صنعتي و در جهت استفاده از ظرفيت و هم افزايي توانهاي نهفته در دانشگاه و هم چنين رشد، تعالي و توسعه علمي كشور و تسريع در دستيابي به اهداف فرا بخشي آموزشي و پژوهشي و خدمات رساني، پرديس بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران تاسيس مي گردد.
 
فصل سوم : اركان
ماده سوم: پرديس متشكل از شعب، دانشكده ها ، مراكز تحقيقاتي، واحد هاي ارايه خدمات و واحد هاي  توليد فناوري هاي نوين پزشكي خواهد بود.
در هر يك از شعب فعاليت هاي مختلف در قالب دانشكده ها و گروه هاي آموزشي ، پژوهشي و واحد هاي ارايه خدمات وابسته به گروههاي مختلف پزشكي حسب مورد استقرار خواهند يافت. ضوابط و ارتباط پرديس بين‌المللي با دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس ضوابط مندرج در اين اساسنامه خواهد بود. پرديس بين المللي دانشگاه به صورت واحدي مستقل اداره مي گردد ودر تعاملات مالي و برنامه ريزي منابع، داراي رديف مستقل در ذيل دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده و رياست پرديس به موجب تفويض اختيار رييس دانشگاه از اختيارات لازم در دستيابي به ماموريتها وانجام امور اجرايي و مديريتي و مالي وتشكيلاتي، در پرديس برخوردار خواهد بود.
پرديس از نظر منابع مالي مستقل و خودگردان بوده و منابع مالي خود را به قيمت تمام شده خدمات و ارزش افزوده آن از محل دريافت شهريه وارزش خدمات رفاهي دانشجويان و ساير درآمدها كه به تصويب رياست دانشگاه ميرسد و همچنين كمكهاي مردمي و ساير منابع اعم از بلاعوض و قرض الحسنه و وام هاي كوتاه مدت و بلند مدت ، تامين نموده و عند اللزوم از منابع مالي دانشگاه براي ايجاد زير ساخت ها كمك گرفته و در مقاطع زماني نسبت به باز پرداخت آن اقدام خواهد نمود.
 
فصل چهارم:  وظايف و مأموريت‌هاي پرديس بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران
ماده چهارم: تلاش در جهت تحقق اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله وبرنامه هاي توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي كشور در مورد جايگاه علمي و حركت به سوي جامعه دانش محور و در راستاي توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي وارائه خدمات وابسته به گروههاي مختلف پزشكي در سطح منطقه اي و بين المللي.

ماده پنجم:
  تبيين، توسعه و اشاعه فرهنگ و تمدن اسلام و ايران و نوآوري در ابعاد علمي، آموزشي و پژوهشي ،به پشتوانه آن.

ماده ششم:  حضور موثر و فعال در رقابت هاي دانشي در عرصه هاي بين المللي وتعامل و مشاركت با دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي و درماني معتبر ديگر كشور ها و جذب اساتيد و دانشجويان ودانش پژوهان خارجي داوطلب به آموزش و تحصيل وتحقيق  در كشور جمهوري اسلامي ايران.

ماده هفتم: دستيابي به استاندارد هاي بين المللي در آموزش وپژوهش در گروه پزشكي و اعتبار بخشي به مدارج علمي فارغ التحصيلان در سطوح بين المللي و صدور مدارك تحصيلي مشترك با دانشگاههاي معتبر دنيا.

ماده هشتم: توسعه فضاي مجازي در آموزش وپژوهش گروه پزشكي با بهره گيري از مدل هاي نوآورانه، از طريق ايجادبسترهاي مجازي و دوره ها و كلاس هاي
برخط (on line ) و نيمه حضوري و راه اندازي رشته هاي جديد  با  تركيب مواد آموزشي مصوّب.

ماده نهم: دستيابي به بستري مناسب براي پذيرش دانش پژوهان و داوطلبان آموزشي بصورت نيمه متمركز و غير متمركز با حفظ استاندارد هاي آموزشي ،با رويكرد افزايش كار آمدي وتوانمند سازي علمي وعملي فارغ التحصيلان علوم پزشكي با مهارت هاي متمايز و كاربردي در سطح بين المللي.

ماده دهم: ايجادبستري مناسب براي معرفي ،رشد و توسعه علمي و فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايفاي اين نقش در فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و خدمات‌رساني در سطح بين‌المللي

ماده يازدهم: توسعه و گسترش مراكز آموزشي وپژوهشي نوين و برنامه‌هاي آزاد آموزشي كوتاه مدت و ميان مدت عمومي و تخصصي در علوم و فنون گروههاي مختلف پزشكي و صدور گواهي حرفه اي در سطح بين المللي.

ماده دوازدهم: ارائه خدمات در حوزه سلامت در سطح بين‌المللي با محوريت توريسم‌درماني

ماده سيزدهم: حضور موثر در عرصه توليد فناوري هاي نوين علوم پزشكي با توسعه شركت هاي دانشي تاسيس شده توسط اعضاي هيات علمي وهمكاري و مشاركت سرمايه گذاري و علمي واجرائي با واحدهاي صنعتي داخلي و فرا مرزي

ماده چهاردهم: جلب سرمايه و سرمايه‌گذاري ارزش افزاي بين‌المللي در حوزه هاي سلامت و آموزش گروه هاي پزشكي

ماده پانزدهم: ايجاد بستري مناسب براي ارتقاء دانشي وكاربردي شاغلان و فارغ التحصيلان  فعال در حوزه سلامت و علوم وابسته و توانمند سازي علمي وعملي آنان براي حضوردرعرصه رقابت بين المللي در بخش بهداشت درمان وآموزش پزشكي

ماده شانزدهم: نشر و اشاعه منابع علمي و امكان دستيابي واستفاده و بهره برداري ازآن  به زبان رايج در علوم مربوطه.

ماده هفدهم: ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت حضور دانشمندان و اساتيد صاحب نام به عنوان فرصت مطالعاتي در عرصه علوم پزشكي و فرصت آفريني جهت مشاركت هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري ها و خدمات در عرصه سلامت در ابعاد بين المللي

ماده هجدهم: پرديس نسبت به ايجاد شعبه در نقاط مختلف در داخل و خارج كشور به تناسب عرضه و تقاضا در گسترش خدمات و دستيابي به اهداف و ماموريت هاي آن اقدام مي نمايد.
 
فصل پنجم : ساختار پرديس
ماده نوزدهم: ساختار سازماني پرديس مشتمل بر موارد ذيل مي‌باشد:
1)     رئيس
2)     هيأت رئيسه پرديس
3)     شوراي پرديس
ماده بيستم: رئيس پرديس از ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه توسط رئيس دانشگاه تعيين و با حكم وي منصوب مي‌شود. پذيرش استعفا يا عزل رئيس پرديس عنداللزوم با حكم رئيس دانشگاه صورت مي‌گيرد.
تبصره: رئيس پرديس مي‌بايست حداقل داراي 5 سال سابقه كار آموزشي و پژوهشي با مرتبه استادياري يا بالاتر باشد.
 
ماده بيست و يكم:
وظايف و اختيارات رئيس پرديس
الف) انتخاب معاونان پرديس و رؤساي شعب و پيشنهاد به رياست دانشگاه جهت صدور حكم
ب) انتخاب و انتصاب روساي ديگر اركان پرديس با هماهنگي رياست دانشگاه
ج) ارائه گزارش سالانه فعاليت‌هاي پرديس به رئيس دانشگاه
د) نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي و خدمات حوزه سلامت، اداري و مالي و برنامه‌ريزي و توسعه پرديس و هدايت كليه فعاليتهاي مرتبط با آن
ه) مديريت و برنامه ريزي بر تامين منابع وتنظيم مصارف
و) هدايت كليه فرآيندها وفعاليتهاي پرديس براي دستيابي به اهداف وماموريت ها درحوزه داخلي وبين المللي.
ز)ظرفيت سازي براي توسعه شعب پرديش در داخل و خارج از كشور
ح) هماهنگي واحدهاي مختلف پرديس و پاسخگويي به مراجع دانشگاه
ط) نماينده تام الاختيار پرديس در مراجع قانوني و حقوقي
ك)استفاده مشورتي از افراد با تجربه و صاحب نظر در امور آموزشي وپ‍‍ژوهشي وخدمات رساني

ماده بيست و دوم:
هيأت رئيسه پرديس متشكل از رييس پرديس ، معاونين ومشاورين مي‌باشد.

ماده بيست و سوم:
وظايف و اختيارات هيأت رئيسه پرديس
الف) اتخاذ تصميمات راهبردي و نظارت برفرآيندهاي  اجرايي پرديس به منظور تحقق اهداف و ماموريتها
ب)تدوين استراتژي و سياست گذاري وبرنامه ريزي در تعاملات  داخلي وبين المللي پرديس
ج) زمينه سازي توسعه فعاليت ها و قابليت هاي پرديس
د) تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي در جهت بهبود فرايند ها و ارتقاء سازماني پرديس
ه) ظرفيت سازي جهت تامين منابع و برنامه ريزي بر مصارف پرديس به تناسب قيمت تمام شده خدمات
و) اتخاذ تصميم درخصوص مأموريت‌هاي پژوهشي، فرصت‌هاي مطالعاتي و شركت اعضاي هيأت علمي پرديس در كنفرانس‌هاي علمي در چارچوب آيين نامه ها و دستورالعمل ها
تبصره: وظايف و اختيارات معاونين پرديس براساس آئين‌نامه مديريت دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي مي‌باشد.

ماده بيست و چهارم: شوراي پرديس متشكل از رئيس و معاونان پرديس و رؤساي دانشكده ها و  واحد هاي ارائه خدمات وابسته، و 2 نفر از اعضاي هيأت علمي به انتخاب رئيس پرديس و تاييد رياست دانشگاه مي‌باشد. رئيس پرديس رئيس شوراي پرديس است.
 
ماده بيست و پنجم:
وظايف و اختيارات شوراي پرديس
الف) برنامه ريزي اجرائي پرديس در امور آموزشي، پژوهشي و دانشجويي و فرهنگي و خدمات حوزه سلامت و تعيين خط‌مشي‌هاي اجرايي است.
ب)ظرفيت سازي وارتقاء قابليت هاي پرديس دررشته هاي آموزشي و ارائه
دوره هاي مدون كوتاه مدت و دراز مدت و دوره هاي مجازي و نيمه حضوري ازطريق گسترش شعب و  دانشكدهها و ديگر واحدهاي پرديس
ج) ارزيابي عملكرد ساليانه فعاليت هاي  پرديس و ارائه راهكارهاي اجرايي در  جهت رشد و اعتلاي فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و توسعه‌اي آن
تبصره : ساير شوراهاي تخصصي پرديس كه به ضرورت تشكيل خواهد شد به عنوان بازوهاي تخصصي شوراي پرديس ، عهده‌دار بخشي از وظايف شورا در امور تخصصي ذيربط مي‌باشند و اعضاي آن به انتخاب رييس پرديس خواهند بود.
 
 فصل ششم : ساير مقررات
ماده بيست و ششم: استخدام اعضاء هيئت علمي براي پرديس كماكان از طريق دانشگاه صورت مي گيرد و جابجايي اعضاي هيات علمي در واحد ها و حوزه هاي مختلف پرديس در اختيار رييس پرديس مي باشد.
ماده بيست و هفتم :استخدام كاركنان پيماني و رسمي براي پرديس به تناسب درخواست رئيس پرديس كماكان از طريق دانشگاه و به كارگيري نيروهاي قراردادي و استفاده از شركت هاي خدماتي مستقيماً از طريق پرديس خواهد بود.
 
ماده بيست و هشتم :تغيير در اساسنامه براساس مصوبات هيأت رئيسه دانشگاه صورت گرفته و  لازم‌الاجراء خواهد بود.
 
* اين اساسنامه بهمراه چارت تشكيلاتي پيوست، در تاريخ 15/12/88 به تاييد كميته سه نفره منتخب هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي تهران رسيده است و از تاريخ تصويب لاز‌م‌الاجراست.

مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
منبع: 
سایت دانشکده

بازگشت به فهرست