برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اشتغال به کار کمک دندان پزشکان تجربی

بر اساس قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربى مصوب سال 1354 و آئين‏نامه مربوطه كه برابر قانون توسط وزير بهدارى وقت و با نظر نظام پزشكى مركز بهينه و در تاريخ 9/10/1354
تصويب گرديده دستورالعمل اجرايى آئين‏نامه فوق بشرح ذيل جهت اجرا تنظيم مى‏گردد.
بند اول - ماده واحده قانون - وزارت بهدارى مكلف است به كسانى كه تا تاريخ تصويب اين قانون حداقل سى سال سن و ده سال سابقه دندانسازى مستقل داشته باشند در صورت دارا بودن گواهينامه يا كارنامه سوم دبيرستان پروانه كار بعنوان كمك دندانپزشك تجربى براى اشتغال بكار در روستاها و شهرهائيكه در تاريخ تصويب اين قانون جمعيت آنها كمتر از ده هزار نفر باشد بدهد.
از تاريخ تصويب اين قانون امتحانات مقرر در ماده واحده حداكثر ظرف يكسال در دو نوبت بعمل خواهد آمد و پروانه لازم منحصراً از طرف وزارت بهدارى به مشمولين قانون داده خواهد شد پس از صدور پروانه براى مشمولين اين قانون به هيچوجه پروانه‏اى به عنوان كمك دندانپزشك تجربى و كمك تكنسين دندانسازى براساس مقررات اين قانون صادر نخواهد شد.
تبصره 1- افراديكه بر طبق اين ماده به اخذ پروانه كمك دندانپزشك تجربى نايل مى‏شوند و بيش از 49 سال سن و 20 سال سابقه كار داشته باشند مى‏توانند در محل اقامت فعلى خود به امر كمك دندانپزشكى تجربى بپردازند.
تبصره 2- كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون به كار دندانسازى اشتغال دارند ولى واجد شرايط مذكور در اين قانون نباشند و يا در امتحانات فوق توفيق نيابد به شرط داشتن حداقل 5 سال سابقه كار مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام نتيجه امتحانات مذكور به وسيله وزارت بهدارى پروانه كمك تكنسين دندانسازى از وزارت بهدارى اخذ نمايند.
تبصره 3- حدود وظايف فنى كمك دندانپزشكان تجربى و كمك تكنسينهاى دندانسازى و شرايط تأسيس كارگاههاى دندانسازى بموجب آئين‏نامه‏هائى خواهد بود كه توسط وزارت بهدارى با نظر سازمان نظام پزشكى مركز تهيه خواهد شد.
تبصره 4- كسانيكه از وظايف مقرر اين قانون و آئين‏نامه‏هاى مربوطه تخلف نمايند عمل آنان دخالت غيرمجاز در امور دندانپزشكى تلقى خواهد شد.
تبصره 5- آئين‏نامه‏ها و برنامه‏ها و نحوه برگزارى و مواد امتحانات قوه‏اى و نظرى و عملى از طرف وزارت بهدارى با نظر نظام پزشكى مركز تهيه و پس از تصويب وزارت بهدارى به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 6- گواهى سابقه كار پس از ارائه اسناد لازم كه به تأييد بهدارى محل رسيده باشد صادر خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس شوراى ملى در جلسه روى سه‏شنبه 22 بهمن ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه هشتم ارديبهشت ماه 1354 شمسى به تصويب سنا رسيد.

فصل اول: تعاريف

كمك دندانپزشك تجربى سال 1354 به شخصى اطلاق مى‏شود كه براساس قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربى مصوب ارديبهشت ماه سال 1354 و برابر اين آئين‏نامه.
بند 1- متولد ارديبهشت: سال 1324 و ماقبل آن باشد.
بند 2- در امتحان مربوط شركت و قبول شده باشد.
بند 3- دارا بودن گواهينامه سوم دبيرستان قبل از سال 1354
تبصره - در صورت داشتن گواهينامه ششم ابتدائى قبل از سال 1354 بشرط شركت در امتحانات قوه‏اى مدرك نامبردگان معادل سوم دبيرستان مى‏باشد.
بند 4- داشتن 10 سال سابقه دندانسازى مستقل از سال 1344 و ماقبل آن (اوراق مالياتى - سند اجاره رسمى - حكم استخدام رسمى مراكز دولتى دندانسازى)
بند 5- اخذ مجوز معتبر اشتغال كمك دندانپزشك تجربى منحصراً از وزارت بهدارى وقت
تبصره - افرادى كه داراى شرايط فوق نباشند و بعنوان كمك دندانپزشك تجربى فعاليت نمايند عمل آنها طبق ماده 3 آئين‏نامه ساير حرفه‏هاى پزشكى و وابسته پزشكى و اصلاحيه‏هاى بعدى آن دخالت غيرمجاز در امور پزشكى و تأسيس مركز درمانى بدون مجوز محسوب و محل كار آنها پلمپ و به مراجع ذيصلاح قضائى معرفى مى‏گردند.
بند 6- ليست افراد مشمول اين قانون توسط اداره سلامت دهان و دندان اعلام و پس از آن به هيچ عنوان به ليست فوق‏الذكر اضافه نخواهد شد.

فصل دوم: شرح وظايف كمك دندانپزشكان تجربى دندان

بند 1- جرمگيرى
بند 2- كشيدن دندان
تبصره - كمك دندانپزشك تجربى، حق كشيدن دندان عقل، ريشه‏هاى باقيمانده و جراحى را ندارد.
بند 3- ترميم (پركردن دندان)
تبصره - كمك دندانپزشك تجربى حق درمان ضايعات عصب دندان حتى در صورت بازشدن عصب را ندارد و در اين موارد بيمار را بايد به دندانپزشك ارجاع دهد.
بند 4- دندانسازى فقط در حد پروتز متحرك (كامل و پارسيل)
تبصره 1- كمك دندانپزشك تجربى حق گذاشتن پروتزهاى ثابت را ندارد.
تبصره 2- كمك دندانپزشك تجربى فقط مى‏تواند كارهاى لابراتورى بيمارانى كه به محل كار روى مراجعه مى‏نمايند را انجام (فقط پروتز متحرك) و حق قبول كارهاى لابراتورى از مطبها يا محلهاى كار ديگر را ندارد.
بند 5- كمك دندانپزشك تجربى دندان حق هيچگونه نسخه نويسى و تجويز يا تحويل دارو را نداشته در صورت ضرورت بايستى بيمار را به پزشك يا دندانپزشك ارجاع دهد.
تبصره - در صورتى كه كمك دندانپزشك تجربى در امورى مانند ارتودنسى - پروتز ثابت - جراحى لثه - روت كانال تراپى (درمان ريشه دندان) و... مداخله كد، عمل وى دخالت غيرمجاز در امور دندانپزشكى محسوب وب را بر مقررات رفتار مى‏گردد.
بند 6- انجام راديوگرافى توسط كمك دندانپزشك تجربى ممنوع و داشتن دستگاه راديوگرافى نشان دهنده دخالت غيرمجاز اين افراد در امور دندانپزشكى است.
بند 7- تجهيزات محل كار فقط بايستى در حد شرع وظايف فوق باشد.
بند 8- در صورت تخطى از شرح وظايف فوق
براى بار اول: تذكر كتبى همراه با درج پرونده
براى بار دوم: محل كار توسط بازرسان وزارت بهداشت پلمپ و پروانه كار باطل و پرونده به اتهام دخالت غيرمجاز در امور پزشكى به مراجع ذيصلاح قضائى ارسال مى‏گردد.

فصل سوم شرايط محل كار كمك دندانپزشكان تجربى

بند 1- محل كار كمك دندانپزشك تجربى مى‏بايست بر اساس معيارهاى بهداشت محيط مطابق با شرايط مراكز پزشكى و دندانپزشكى باشد.
الف) بهداشت محيط دفتركار اين افراد بايد طورى باشد كه قابل شستشو و تميز كردن باشد و از مصالح مقاوم و قابل شستشو و داراى دستشويى در دسترس باشد.
ب) در دستشويى و توالت صابون مايع و دستمال كاغذى موجود باشد.
ج) فضاى دفتركار بايد داراى رنگ‏آميزى قابل شستشو و يا كاشى كارى باشد.
د) فضا بايد داراى نورگير بوده و بهداشت درب و پنجره‏ها كاملاً رعايت شود.
و) بهداشت فردى، كمك دندانپزشك تجربى بايد حين كار روپوش سفيد - دستكش - ماسك - عينك داشته باشد.
بند 2- تجهيزات و مواد مصرفى محل كار كمك دندانپزشك تجربى درحد شرح وظيفه نامبردگان مى‏بايست مطابق استانداردهاى تعيين شده كه به تأييد بازرسان معاونت درمان دانشگاه محل احداث دفتر كار مى‏رسد باشد.
تبصره 1- به منظور جلوگيرى از شيوع بيماريهاى عفونى و كنترل عفونت استفاده از اتوكلاو و ساير تجهيزات و مواد مؤثر در محل كار كمك دندانپزشك تجربى الزامى مى‏باشد.
تبصره 2- به منظور پيشگيرى از حوادث احتمالى وجود وسايل و ست احياء از قبيل كپسول كسيژن، آمبويگ و.... در محل كار الزامى مى‏باشد.
بند 3- نصب اصل مجوز فعاليت كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صادر مى‏گردد در معرض ديد عمومى الزامى است. بند 4- نصب تابلوى شرح وظايف كه توسط اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهيه مى‏گردد در محل كار الزامى است.
بند 5- در صورت تخلف از موارد فوق براى
بار اول: اخطار كتبى و درجه در پرونده
بار دوم: پلمپ محل كار بمدت 3 ماه
بار سوم: پلمپ دائم محل كار و لغو دائم مجوز فعاليت
بند 6- دفتر محل كار در هر حوزه با تعيين معاونت درمان فقط يك باب با آدرسى كه در پروانه درج مى‏گردد بوده و هر گونه تغيير مكان بدون اجازه معاونت مربوطه ممنوع مى‏باشد.

فصل چهارم - شرايط تهيه تابلو - مهر - سربرگ و كارت ويزيت

بند 1- كمك دندانپزشك تجربى مى‏بايست نسبت به نصب تابلو در سر در محل كار يكعدد (و در صورت لزوم حداكثر دو تابلو) اقدام نمايد.
تبصره 1- اندازه تابلو مى‏بايست 70×50 سانتى‏متر باشد.
تبصره 2- عناوين روى تابلو مى‏بايست مطابق نمونه زير با حروف كاملاً يكسان، ساده و يكرنگ بدون هيچگونه شكل يا آرم خاص باشد.
نام و نام‏ خانوادگى كمك دندانپزشك تجربى تبصره 3- شرايط نصب تابلو براساس ضوابط شهردارى محل بوده و كسب مجوزهاى لازم در اين ارتباط برعهده ذينفع مى‏باشد. بند 2- سربرگ كمك دندانپزشكان تجربى فقط بايستى حاوى اطلاعات ذيل بوده، آوردن مطالب اضافى در آن ممنوع مى‏باشد. نام و نام‏خانوادگى كمك دندانپزشك تجربى، شماره مجوز، نام بيمار، تاريخ، آدرس و تلفن محل كار بند 3- كمك دندانپزشك تجربى مجاز است فقط جهت ممهور نمودن فاكتور و يا گواهى انجام خدمت به تهيه مهر با مشخصات ذيل نمايد.
نام و نام خانوادگى كمك دانپزشك تجربى شماره مجوز.....
بند 4- در صورت تخلف از موارد فوق
بار اول: اخطار كتبى و درج در پرونده
بار دوم: جمع‏آورى تابلو، مهر، سربرگ و پلمپ محل كار بمدت سه ماه
بار سوم: ابطال مجوز فعاليت و پلمپ و تعطيلى دائم محل كار

فصل پنجم: شرايط اخذ مجوز

جهت فعاليت كمك دندانپزشكان تجربى پس از طى مراحل ذيل پروانه محل كار صادر مى‏شود.
بند 1- درخواست كتبى صدور مجوز فعاليت از طرف ذينفع به معاونت درمان دانشگاه مربوطه
بند 2- ارائه اصل گواهينامه قبولى امتحان كمك دندانپزشكان تجربى مطابق قانون كمك دندانپزشكان تجربى مصوب 134 كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صادر گرديده است.
بند 3- نامبرده مى‏بايست در ليست قبول شدگان سال 54 كه در اختيار معاونت درمان دانشگاههاى علوم پزشكى مى‏باشد وجود داشته باشد.
بند 4- تأييد شرايط محل كار براساس موارد مطروحه در آئين‏نامه شرايط دفاتر كار كمك دندانپزشكان تجربى توسط بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى
بند 5- گواهى عدم سوء پيشنه كيفرى
بند 6- گواهى عدم اعتياد
بند 7- اصل و فتوكپى تمام صفحات شناسنامه
بند 8- تأئيديه مبنى بر عدم دخالت غيرمجاز در امور دندانپزشكى از شبكه بهداشت و درمان مربوطه
بند 9- نداشتن منع قضائى و بهداشتى جهت فعاليت در حدود شرح وظايف
بند 10- تحويل اصل تبصره بهدار تجربى دندان، يا مدارك ديگر مربوط به اين حرفه در صورت دارا بودن آنها
تبصره - در صورت اظهار شخص به نداشتن مدارك فوق بايستى كتباً تعهد نمايد كه مدارك تبصره 5 و بهدار تجربى دندان و.... را نداشته و در صورت عدم صحت پروانه وى باطل شود. بند 11- پروانه او قبلاً باطل نشده باشد. تبصره 1- هيچ شخصى به طور همزمان نمى‏تواند از مدرك كمك دندانپزشك تجربى - بهدار تجربى دندان - تبصره 5 تكنيسين تجربى لابراتور و.... استفاده نمايد. تبصره 2- فعاليت بدون اخذ مجوز جديد و معتبر، تأسيس مركز درمانى بدون مجوز و دخالت غيرمجاز در امور پزشكى محسوب و برابر قانون و مقررات محل كار توسط بازرسان معاونت درمان دانشگاه مربوطه پلمپ و پرونده به مراجع قضائى ذيصلاح ارسال مى‏گردد. بند 12- در صورت درخواست جابجايى فرد از يك حوزه به حوزه ديگر جلب موافقت، معاونتهاى درمان حوزه مبدأ و مقصد الزامى مى‏باشد. بند 13- واريز مبلغ 000/100 ريال بحساب شماره 90031 خزانه‏دارى كل نزد بانك ملى شعبه ناصرخسرو جهت صدور تمبر بند 14- واريز مبلغ 000/120 ريال بحساب شماره 9004 خرانه‏داريكل نزد بانك ملى شعبه نجميه بنام وزارت بهداشت بند 15- سه قطعه عكس 6×4 تمام رخ كه در سال جارى گرفته شده باشد. تبصره - مسئوليت تطبيق، تكميل و تأئيد مدارك برعهده معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مى‏باشد. بند 16- صدور سه نسخه مجوز فعاليت (مطابق فرم ارسالى) با امضاء و مهر و
تاريخ اعتبار 4 سله توسط معاونت درمان دانشگاه / دانشكده
بند 17- ارسال مجوزهاى صادره همراه با پروانه قديمى و باطله جهت امضاى دوم به اداره سلامت دهان و دندان
بند 18- اداره سلامت دهان و دندان پس از مهر و امضاى دوم و نگهدارى يك نسخه به عنوان سباقه، بقيه را جهت تحويل متقاضى و سابقه معاونت به معاونت مذكور عودت مى‏نمايد.

فصل ششم: شرايط تمديد مجوز فعاليت كمك دندانپزشك تجربى

به منظور ارتقاى سطح علمى مشمولين و نظارت بهتر بر عملكرد آنان گواهى پروانه محل كار هر دو سال يكبار براساس ضوابط و شرايط اعلام شده ذيل مى‏بايست تمديد گرديد. بند 1- درخواست كتبى حداقل 3 ماه قبل از پايان اعتبار از معاونت درمان دانشگاه مربوطه بند 2- نداشتن هيچگونه سابقه دخالت غيرمجاز در امور دندانپزشكى (تخطى از شرح وظايف) بند 3- ارائه اصل مجوز قبلى بند 4- تائيد مجدد شرايط محل كار براساس موارد مطروحه آئين‏نامه بند 5- گذراندن دوره بازآموزى ساليانه تبصره - دوره‏هاى بازآموزى هر ساله توسط اداره سلامت دهان و دندان برگزار و اسامى شركت كنندگان به معاونتهاى مربوطه اعلام مى‏شود. بند 6- گواهى رضايت معاونت درمان مبتى برحسن خدمت در منطقه بند 7- نداشتن شرايط كه منجربه ابطال و يا توقيف پروانه مى‏گردد. بند 8- پس از طى مراحل فوق معاونت درمان و داروى دانشگاه / دانشكده بر اساس ضوابط اعلام شده از سوى اداره سلامت دهان و دندان پروانه مذكور را به مدت دو سال ديگر تمديد مى‏نمايد. تبصره - پس از اتمام اعتبار 4 ساله پروانه مذكور بايستى برابر شرايط فصل پنجم دستورالعمل تعويض گردد. بند 9- تمامى دارندگان گواهينامه كمك دندانپزشك تجرى حداكثر تا پايان آذرماه 81 مهلت دارند جهت تطبيق خود با آئين‏نامه مجوز جديد فعاليت دريافت نمايند بعد از اتمام مهلت فوق مجوزهاى صادره جديد ملاك عمل بوده و در صورت اشتغال بكار بودن مجوز معتبر و جديد محل كار پلمپ و پرونده آنان به اتهام تأسيس مركز درمانى بدون مجوز و دخالت غيرمجاز در امور پزشكى به مراجع ذيصلاح قضائى ارسال مى‏گردد اين دستورالعمل در شش فصل و 52 بند و 24 تبصره تنظيم و لازم‏الاجراء مى‏باشد. دكتر مسعود پزشكيان وزير
شماره: جمهورى اسلامى ايران تاريخ صدور: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بهداشتى درمانى شماره رديف اداره سلامت دهان و دندان: دانشگاه / دانشكده علوم پزشكى و خدمات پروانه اشتغال بكار كمك دانپزشكان تجربى (سال 1354) به استناد قانون اشتغال كمك دانپزشكان تجربى مصوب 8/2/1354 و آئين‏نامه اجرائى و اصلاحيه‏هاى آن و دستورالعمل شماره 8955 مورخ 9/5/81 بدين وسيله به آقاى/خانم...... فرزند........ شماره شناسنامه...... تاريخ تولد.......... صادره.......
اجازه داده مى‏شود بعنوان كمك دانپزشك تجربى با رعايت كامل قوانين و مقررات براساس شرح وظايف شغلى كمك دانپزشكان تجربى (ترميم دندان - كشيدن دندانها بجز دندان عقل و ريشه‏هاى باقيمانده - پروتز فقط متحرك - جرمگيرى) فقط در شهر نشانى
يك محل كار تأسيس نموده و برابر مقررات و دستورالعلمهاى صادره فعاليت نمايند.
توجه: 1- تمديد اين پروانه منوط به شركت در بازآموزى ساليانه اداره سلامت دهان و دندان مى‏باشد.
2- نصب اصول اين پروانه در معرض ديد در محل كار الزامى است.
3- اين پروانه فقط در شنانى فوق اعتبار دارد و در صورت تغيير محل كار اخذ پروانه جديد و ابطال اين پروانه الزامى است. 4- تخلف از مقررات و آئين‏نامه‏هاى مربوطه باعث تعليق و اقدامات قانونى بعدى خواهد بود. اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور بمدت دو سال بوده و پس از آن برابر دستورالعمل فوق تمديد خواهد گرديد. رئيس دانشگاه / دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى

مبنا: 
وزارت
داخل سازمانی
مجلس

بازگشت به فهرست