برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه آموزشی دوره دكترای عمومی دندان پزشكی

تعاریف
تعاریف زیر در آیین نامه های كلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یكسان پذیرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد می باشد و جز لاینفك آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.

دانشگاه علوم پزشكی
موسسه ای است آموزشی، پژوهشی و خدماتی كه علاوه بر وظیفه اصلی خود كه تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشكی است،‌ به انجام آموزش، پژوهش، و ارئه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مركز نهایی ارجاع عمل می نماید.
هر دانشگاه علوم پزشكی از دانشكده پزشكی و حداقل دو دانشكده دیگر تشكیل می شود.

دانشكده علوم پزشكی
دانشكده علوم پزشكی موسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی مستقلی است كه علاوه بر وظیفه اصلی خود كه تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشكی است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مركز نهایی ارجاع، عمل می نماید.

دانشكده
دانشكده واحدی از یك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشی تشكیل می شود مانند دانشكده پزشكی، دانشكده دندان پزشكی و دانشكده بهداشت.

آموزشگاه در گروه پزشكی
موسسه آموزش عالی است كه از تجمع گروه های آموزشی در سطح كاردانی رشته های گروه پزشكی تشكیل می گردد و امكانات و تجهیزات لازم برای ارائه آموزش رشته های تحصیلی در آن دایر است.

موسسه
موسسه در آموزش عالی یك مفهوم عام است كه به هر یك از مراكز آموزش عالی و پژوهشی كه با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تاسیس شده باشد، اطلاق می گردد.

گروه آموزشی
عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یك رشته و یا یك شاخه می باشد. مثل گروه بهداشت، گروه فیزیولوژی و گروه جراحی.

گروه آزمایشی
سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسری ورود به دانشگاه ها، داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروه های خاص تقسیم می كند كه هر یك از این گروه ها، گروه آزمایشی نامیده می شود.

دوره
دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در یك مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یكی از مدارك مرسوم دانشگاهی منجر شود، دوره های تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشكی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شوند.
-    كاردانی (فوق دیپلم)
-    كارشناسی (لیسانس) پیوسته و نا پیوسته
-    كارشناسی ارشد (فوق لیسانس) ناپیوسته
-    دكتری عمومی
-    دكتری تخصصی (PH.D)
-    تخصصی بالینی (دستیاری)
-    - فوق تخصص

اداره آموزش
منظور از اداره آموزش یك واحد اداری در یك دانشكده یا دانشگاه است كه همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.

استاد
هر عضو هیات علمی كه مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده می شود.

رشته
رشته یكی از شعب فرعی گروه های علمی (علوم پزشكی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، كشاورزی و هنر) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یك كارایی مشخص می انجامد. دردو رشته متمایز دورس مشترك نباید از 30 درصد كل واحد ها (بدون احتساب دروس عمومی) تجاوز كند.

گرایش
هر یك از شعب یك رشته كه ناظر بر یك تخصص باشد، گرایش نامیده می شود. احتلاف دروس در دو گرایش از یك رشته نباید از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصد كل واحد ها (بدون احتساب دروس عمومی) بیشتر باشد.

دروس
دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی، به دروس عمومی و اختصاصی (پایه و تخصصی رشته) و از نظر ارتباط با یكدیگر به دروس پیوسته (پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظری، عملی، نظری و عملی، نظری – عملی، كارآموزی، كارورزی و كارآموزی در عرصه تقسیم می شود.
تبصره:
دروسی كه به صورت نظری و عملی نوشته می شوند مستقل از یكدیگر تدریس می شوند و هر یك كد جداگانه و نمره جداگانه دارند.
دروسی كه به صورت نظری – عملی نوشته می شوند یك درس محسوب شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند.

دروس عمومی
دروسی است كه به منظور توسعه بخشیدن به اطلاعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسلامی و نیز آشنایی با روش های علمی عرضه می شود. این دروس برای كلیه دانشجویان تمامی رشته های علوم پزشكی در مقاطع تحصیلی كاردانی، كارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره های دكتری عمومی الزامی است.

دروس اختصاصی
این دروس به دو دسته: دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود:
الف- دروس پایه، دروسی است كه برای آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقویت بنیه و بینش علمی وی و درك بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود.
ب- دروس تخصصی رشته، دروسی است كه صرفا به منظور ایجاد و افزایش كارآیی های علمی و علمی یك رشته تدریس می شود.

دروس جبرانی
در صورتی كه دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحد های درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند.

دروس اجباری
دروسی است كه فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آن هاست و یا دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

دورس اختیاری
دروسی است كه با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می توان آن ها را از میان مجموعه ای از دروس انتخاب كرد.

دروس پیوسته‌(پیش نیاز)
دروسی است كه گذراندن آن ها برای گرفتن یك درس دیگر ضروری است.
دروس جبرانی یا اجباری می توانند پیش نیاز باشند. دروس اختیاری نمی توانند پیش نیاز باشند.

دروس مستقل
دروسی است كه انتخاب آن ها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درس های دیگری نیست.

دروس نظری
دروسی است كه در كلاس درس ارائه می شود.

دروس عملی
دروسی است كه در كارگاه، آزمایشگاه و مركز مهارت های بالینی یا بخش های مربوط در دانشكده ارائه می شود.

دروس كارآموزی
دروسی است كه در محیط كار واقعی (بیمارستان ، درمانگاه، مراكز خدمات درمانی) و یا در محیط شبیه سازی شده (مركز مهارت های بالینی) برای آموزش مهارت های عملی ارائه می شود.

دروس كارورزی
دروسی است كه در محیط كار واقعی و برای كسب تسلط بر مهارت های عملی ارائه می شود.

دروس كارآموزی در عرصه
دروسی است كه با هدف آموزش مهارت های عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی ارائه می شود.

فصل اول: شرایط ورود و نام نویسی

ماده 1) شرایط ورود به دوره دکترای عمومی دندان پزشکی به شرح زیر است:
1-1- پذیرفته شدن در آزمون ورودی.
2-1- برخورداری از سلامت کامل تن و روان برابر ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.
3-1- مجازبودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
4-1- داشتن گواهی نامه پایان دوره متوسطه (نظام قدیم) و یا گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی (نظام جدید) از داخل یا خارج کشور‍، مورد تائید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آموزش های حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی).
5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان و یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود.
تبصره 1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای دوره دکتری عمومی دندان پزشکی برخوردار نباشد، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه، اجازه تحصیل در دوره دکترای عمومی دندان پزشکی را ندارد.
تبصره 2: ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیم سال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهی نامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است.
تبصره 3: پرداخت شهریه، فارغ التحصیلان دوره دکتری عمومی دندان پزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.
ماده 2) پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیم سال تحصیلی پس از اعلام  نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیم سال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیم سال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.
تبصره 1: در موارد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیم سال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه، آن نیم سال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیم سال صادر می شود.
تبصره 2: دانشجویی که ترک تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.
ماده 4) دانشجوی دوره دکتری عمومی دندان پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته، در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت. در صورت تخلف، به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حالت موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.
تبصره: دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) از شمول این ماده مستثنی و تابع آئین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند.

فصل دوم: نظام آموزشی  
ماده 5) آموزش دوره دکتری عمومی دندان پزشکی مبتنی بر نظام واحدی است.
ماده 6) در نظام واحدی، میزان هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است.
ماده 7) هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت، عملی (یا آزمایشگاهی) 34 ساعت در طول یک نیم سال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تدریس می شود.
ماده 8) برنامه دوره دکتری عمومی دندان پزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است:
مرحله اول: دروس عمومی و علوم پایه و تعدادی از دروس اختصاصی
مرحله دوم: دروس اختصاصی دندان پزشکی
ماده 9) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم سال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است. هر نیم سال تحصیلی عبارت از 17 هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده 7 است.
تبصره 1: طول مدت امتحانات پایان نیم سال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمی شود.
تبصره 2: در موارد استثنایی و ضروری، شامل وقوع بلایای طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بیماری استاد و مواردی از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درس هایی را در مدتی کوتاهتر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درس ها را اخذ کرده اند تدریس کرد، مشروط بر این که مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 7 این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاس ها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است.
ماده 10) در دوره بالینی هر نیم سال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی است. تعداد بخش های دوره بالینی در طول هر نیم سال تحصیلی با توجه به مدت زمان لازم برای آموزش هر بخش توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین می شود.
ماده 11) کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه درسی و سر فصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی را اجرا نمایند.
تبصره 1: ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، روش تدریس و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی است بدیهی است منابع جهت امتحان جامع علوم پایه از طرف وزارت متبوع تعیین می شود.
تبصره 2: آن دسته از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتری عمومی دندان پزشکی  فارغ التحصیل داشته اند، در صورت تائید شورای آموزش دانشکده و دانشگاه می توانند با توجه به مقتضیات و امکانات، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهای دوره به برنامه مصوب اضافه کنند.
ماده 12) در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره بعدی می باشد.
تبصره 1: شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه درس های مرحله اول (درس های علوم پایه، درس های عمومی و واحد های جنین و بافت شناسی دهان و دندان و فک و آناتومی دندان) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است. با این حال در شرایطی که دانشجو، تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند. بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.
تبصره 2: چنانچه نمرات تعدادی از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید. در صورتی که بعد از اعلام نمره، دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی، میانگین کل مرحله اول وی به 12 نرسیده باشد، نتیجه آزمون وی کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنین کسب میانگین لازم، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت.
ماده13) شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی دندان پزشکی محروم می شود.
 تبصره 1: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود.
تبصره 2: دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در  رشته دندان پزشکی محروم می شود می تواند برابر دستورالعمل تغییر رشته دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی که از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شوند، مصوب بیست و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 28 تیر 82، به رشته دیگری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا پیوسته تغییر رشته دهد.

فصل سوم: واحدهای درسی و طول مدت تحصیل  
ماده 14) حداقل تعداد واحد های درسی لازم برای فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی دندان پزشکی طبق برنامه آموزشی مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.
ماده 15) دانشجو در هر نیم سال تحصیلی در کلیه مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی دندان پزشکی باید حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی، انتخاب نماید.
تبصره 1: در آخرین نیم سال تحصیلی در هر یک از مراحل آموزشی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
تبصره 2: در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیم سال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیم سال بعد حداکثر تا 14 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 3: در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل آموزشی را داشته باشد، در صورتی که در نیم سال قبل مشروط نشده باشد با تائید دانشکده می تواند تمامی آن واحدها را در آن نیم سال بگذراند.
تبصره 4: در دوره تابستانی، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6 واحد درسی نمی باشد.
ماده 16) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی، در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته، دروسی را که آن دانشگاه می کند به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولین یا دومین نیم سال تحصیلی بگذرانند.
تبصره 1: تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پیشنهاد گروههای آموزشی است.
تبصره 2: سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، كارنامه پذیرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یك ا مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار می دهد.
تبصره 3: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها، از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیم سال و مشروطی و میانگین كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.
تبصره 4: به حداكثر طول دوره تحصیل دانشجویانی كه حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، حداكثر یك نیم سال تحصیلی افزوده می شود.
ماده 17) حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره دكترای عمومی دندانپزشكی 9 سال است كه 5/3 سال اول به طی مرحله اول و 5/5 سال باقی مانده به طی مرحله دوم اختصاص دارد.
تبصره 1: چنانچه دانشجویی نتواند در مدت 5/3 سال اول، از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی كسب كند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشكی محروم می شود و می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به یكی از مقاطع كاردانی، كارشناسی پیوسته و كارشناسی نا پیوسته تغییر رشته بدهد.
تبصره 2: دوره تحصیلی دانشجویی كه نتواند در مدت 5/5 سال از شروع مرحله دوم، این مرحله را به پایان برساند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداكثر 12 ماه دیگر قابل تمدید است، مشروط بر آن كه مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد.

فصل چهارم: حضور و غیاب
ماده 18) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یك از جلسات، غیبت محسوب می شود.
ماده 19) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 17/4، عملی و آزمایشگاهی از 17/2 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز كند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود و دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن درس می باشد.
تبصره: غیبت تا سقف مشخص شده در ماده 19، در صورتی مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد و با تائید دانشكده خواهد بود.
ماده 20) در صورتی كه غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 19 بوده و غیر موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می گردد. در این حال رعایت حداقل 12  واحد در هر نیم سال الزامی نیست، ولی نیم سال مذكور به عنوان یك نیم سال كامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.
ماده 21) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد و دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن درس می باشد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

فصل پنجم: حذف و اضافه  
ماده 22) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از كلیه مراحل دوره دكترای عمومی دندانپزشكی فقط در مهلتی كمتر از دو هفته پس از شروع نیم سال، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس دیگر اخذ نمایند و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جا به جا نمایند، مشروط بر این كه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حدود مقرر در ماده 15 تجاوز نكند.
تبصره 1: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداكثر غیبت مجاز دانشجو (میزان تعیین شده در ماده 19) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد.
تبصره 2: حذف و اضافه در دوره تابستانی امكان پذیر نیست.
ماده 23) در صورت اضطرار، دانشجو در هر یك از مراحل آموزش دندان پزشكی می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یكی از دروس نظری خود را به پیشنهاد گروه آموزشی مربوط و تایید معاون آموزشی دانشكده حذف كند، مشروط بر این كه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 19 نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقی مانده وی از 12 واحد كمتر نشود.
ماده 24) حذف كلیه درسهای اخذ شده در یك نیمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیم سال، تنها در صورتی مجاز است كه بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیم سال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
تبصره: حذف كلیه درسهای اخذ شده در دوره تابستانی حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای آموزشی دانشگاه امكان پذیر است.

فصل ششم: ارزشیابی پیشرفت تحصیل دانشجو
ماده 25) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در كلاس، انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات در بین نیم سال و پایان نیم سال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
تبصره: برگزاری امتحان كتبی پایان نیم سال برای هر درس نظری الزامی است.
ماده 26) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره های پیش بالینی و بالینی با توجه به موارد زیر انجام می شود:
1-26- رعایت اخلاق اسلامی، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران، مراجعین و كاركنان بخش
2-26- حضور مرتب و تمام وقت در بخش، كلاسهای مربوطه
3-26- دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش و تهیه و تكمیل پرونده بیماران
4-26- افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره های پیش بالینی و بالینی
5-26- شركت در امتحان واحدهای عملی و كسب نمره لازم
ماده 27) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده 25 و 26 به صورت نمره تعیین می شود و نمرات دانشجو در هر درس یا هر بخش به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می شود.
ماده 28) حداقل نمره قبولی در درسهای مرحله اول 10 و در درسهای مرحله دوم آموزش دندانپزشكی می باشد.
تبصره 1: دانشجویی كه در هر یك از درسها حداقل نمره قبولی را كسب ننماید، در اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس است، با این حال نمرات كلیه دروس اعم از قبولی و ردی در كارنامه دانشجو ثبت و در میانگین محاسبه می شود.
تبصره 2: هر یك از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظری- عملی كه یك درس محسوب می شوند، معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر كدام است. در صورتی كه معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یا نمره یكی از آنها از 8 كمتر باشد ، هر چند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجدداً تكرار شود.
ماده 29) استاد یا اساتید هر درس و یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس از طریق گروه، به آموزش دانشكده تسلیم نمایند.
تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو می تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج، اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.
ماده 30) اداره آموزش دانشكده موظف است نمرات دانشجویان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش كل دانشكده ارسال دارد.
تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشكده غیر قابل تغییر است.
ماده 31) در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین كل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان هر یك از مراحل دوره دكترای عمومی دندان پزشكی، میانگین كل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه وی ثبت می شود.
تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد كل واحد هایی كه دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است، تقسیم می شود.
تبصره 2: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات درسهایی كه دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین كل مرحله مربوطه محسوب می شود.
ماده 32) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیم سال از مرحله اول آموزش دندان پزشكی نباید از 12 و در مرحله دوم از 14 كمتر باشد، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره 1: در مواردی كه تعداد واحد های ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از 12 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیكن در صورت كسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. در مواردی كه به علت مشكلات دانشجو یا نیمسال آخر در هر یك از مراحل آموزش دندان پزشكی تعداد واحد ها كمتر از 12 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت كسر میانگین به عنوان نیم سال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.
تبصره 2: دانشكده موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار به وی و اولیاءاش كتباً اطلاع دهد و یك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند. با این وصف قصور در عدم اخطاریه وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانع از اجرای مقررات نخواهد بود.
ماده 33) دانشجویی كه به صورت مشروط نام نویسی می كند حتی در آخرین نیمسال هر یك از مراحل آموزش دندان پزشكی، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
تبصره: در موارد استثنایی (محدودیت در سقف سنوات تحصیلی)، در آخرین نیمسال هر یك از مراحل آموزش دندان پزشكی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو، ارائه واحد بیشتر از حد مقرر به دانشجوی مشمول ماده 33 به عهده شورای آموزشی دانشگاه است. در هر صورت این تعداد بیش از 20 واحد نباید باشد.
ماده 34) دانشجویی كه در مراحل آموزش دندان پزشكی برای سه نیمسال متوالی یا چهار نیم سال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود و چنانچه میانگین كی واحد هایی كه گذرانده است حداقل 10 باشد، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 20 ماده 13 به یكی از مقاطع كارشناسی پیوسته، كارشناسی نا پیوسته و كاردانی تغییر رشته بدهد.
ماده 35) میانگین نمرات دانشجو نباید در پایان مرحله اول آموزش دندانپزشكی از 12 و در پایان مرحله دوم از 14 كمتر باشد. دانشجویی كه دارای میانگین كمتر از حد تعیین شده در هر یك از مراحل باشد، در صورتی كه مدت مجاز تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد، می تواند درس ها یا بخش هایی را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 یا 14 آورده است، تكرار كند. در غیر این صورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت. بدیهی است كه نمرات دروس تكراری اضافه بر نمرات قبلی در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.
تبصره 1: در صورتی كه دانشجویی، تعدادی از درس ها یا بخش هایی را كه در آن ها حسب مورد نمره كمتر از 12 یا 14 آورده، جهت جبران میانگین كل هر یك از مراحل دوره دكترای عمومی پزشكی تكرار نماید و در درس یا بخش تكراری مردود شود، چنانچه پس از احتساب كلیه نمرات قبولی، ردی و تكراری میانگین كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش ملاك عمل است و دانشجو می تواند وارد مرحله بعدی شود و در صورتی كه میانگین كل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردود است و علی رغم این كه قبلاً نمره قبولی كسب نموده بایستی مجدداً آن درس یا بخش را تكرار نماید.
تبصره 2: دانشجویی كه نتواند یا نخواهد از فرصت مذكور در این ماده استفاده كند، یا علی رغم استفاده از آن نتواند كمبود میانگین كل خود را جبران نماید، برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 می تواند به یكی از مقاطع كاردانی، كارشناسی پیوسته و كارشناسی نا پیوسته تغییر رشته دهد.
تبصره 3: شرط اخذ واحد های درمان جامع و جامعه نگری علمی، رعایت ضوابط پیش نیازی دروس برنامه دوره دكتری عمومی دندانپزشكی و همچنین كسب میانگین كل (بدون احتساب نمرات درس های مرحله اول) حداقل 14 می باشد.
ماده 36) دانشجویی كه به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی كه در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی خود، در آزمون سراسری شركت كند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد. دانشگاه پذیرنده می تواند، واحد هایی را كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آئین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.

فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
ماده 37) دانشجو پس از گذراندن یك نیم سال تحصیلی می تواند در طول مراحل آموزش دندان پزشكی، حداكثر دو نیم سال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
تبصره 1: موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیم سال تحصیلی، به عهده شورای آموزشی دانشگاه می باشد.
تبصره 2: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود.
ماده 38) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت كتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.
تبصره 1: چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
تبصره 2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت یا عدم موافقت با در خواست دانشجو را كتباً به وی ابلاغ كند.
تبصره 3: عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو است.
ماده 39) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یك نیم سال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.
ماده 40) دانشجویانی كه گواهی و عذر پزشكی موجه آنها به تائید شورای پزشكی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداكثر یك نیم سال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.
ماده 41) دانشجویی كه تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یك بار حداكثر تا یك ماه قبل از پایان همان نیم سال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حكم این انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.
تبصره: دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به كلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

فصل هشتم: انتقال و جا به جایی  
ماده 42) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
ماده 43) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است:
1-43- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلا مانع باشد.
2-43- متقاضی حداقل دو نیم سال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
3-43- واحد های باقی مانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهای دوره باشد.
4-43- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی، حداقل 12 باشد.
5-43- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط  در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
تبصره: انتقال محل تحصیل دانشجویانی كه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده 43 و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط، امكان پذیر است.
ماده 44) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیكترین محل سكونت دائم خانواده او، خارج از شرایط مذكور در ماده 43 ( به استثنای شرط 1) انجام می شود:
1-44- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری كه وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان كفیل خانواده شناخته شود.
2-44- بیماری صعب العلاج یا معلولیت مؤثر دانشجو به نحوی كه به تشخیص شورای پزشكی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد و ضرورت انتقال وی محرز باشد.
3-44- ازدواج دائمی رسمی دانشجوی دختر كه محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تائید مراجع ذیربط، در شهر دیگری باشد.
تبصره 1: هر یك از موارد مذكور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره 2: برای كارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حكم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهی اشتغال و سكونت او در تهران باید به تائید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
تبصره 3: در موارد استثنایی، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد همسر او می تواند به تهران منتقل شود.
تبصره 4: صحت هر یك از موارد مذكور باید به تائید دانشگاه مقصد نیز برسد.
ماده 45) انتقال دانشجو به هر یك از دانشگاه های تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده 44.
ماده 46) انتقال از دانشگاه های غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عكس آن با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است.
ماده 47) انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
ماده 48) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل كشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
ماده 49) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیم سال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید.
ماده 50) دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداكثر ظرف یك هفته، موافقت خود را به همراه درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام نماید.
تبصره: در صورت موافقت با انتقال، كلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع می شود.
ماده 51) در صورت انتقال، كلیه واحدهای گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و بالاتر است پذیرفته می شود، و پذیرفتن واحد هایی كه نمره آنها كمتر از 12 و بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال عدم پذیرش واحد های درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است كه وی امكان گذراندن واحد های باقی مانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.
تبصره 1: تمام نمرات دروسی كه دانشجو در دانشگاه مبدا گذرانده، اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عیناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین كل او محسوب می گردد.
تبصره 2: عدم پذیرش دروس با نمره كمتر از 12 مربوط به مرحله ای است كه دانشجو به
هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مرحله قبلی تسری ندارد.
ماده 52) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن تعداد واحد های گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد های اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذكر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.
ماده 53) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، فقط برای یك بار مجاز است.
جا به جایی
ماده 54) جا به جایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل یك نیم سال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یك بار بلامانع است:
1-54- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.
2-54- سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جا به جایی نباید بیش از 50% از واحدهای دوره را گذرانده باشند.
3-54- نمره آزمون ورودی متقاضیان در سال مرود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در همان سال در رشته و سهمیه مربوطه در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
تبصره 1: برای جا به جایی دانشجویانی كه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند، كسب موفقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذكور الزامی است.
تبصره 2: مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی كه جا به جا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر می شود.
ماده 55) جا به جایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه در خواست، پس از گذراندن یك نیم سال تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایت مفاد این فصل بلامانع است.
ماده 56) دانشجوی متقاضی جا به جایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جا به جایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تكمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیر ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم كند.
تبصره 1: دانشجوی متقاضی جا به جایی منحصراً می تواند یك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند.
تبصره 2: تقاضای جا به جایی دانشجویانی كه قبلاً یك بار منتقل یا جا به جا شده اند پذیرفته نخواهد شد.
ماده 57) دانشگاه ها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یك نسخه از تقاضاهای تائید شده را به همراه شرح واحدهایی كه متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند.
تبصره : جا به جایی منحصراً یك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهای جا به جایی بایستی حداكثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.
ماده 58) از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصیلی، تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی یا كمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی بر اساس تقویم دانشگاهی، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد.
تبصره: جا به جایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی یا كمیته منتخب آن شورا، امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است.

فصل نهم: دانشجوی میهمان
ماده 59) در مواردی كه دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با توافق دانشگاه های مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان، محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد.
تبصره 1: میهمانی از دوره های روزانه به شبانه، از دانشگاه های حضوری به غیر حضوری، از دانشگاه های دولتی به غیر دولتی و بر عكس ممنوع است.
تبصره 2: میهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه، مشروط بر این است كه دانشجو حداقل دو نیم سال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
تبصره 3: میهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه برای گذراندن یك یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد، به شرط آن كه تعداد واحد های درسی مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحد های درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بیشتر نشود، بلامانع است.
ماده 60) تعداد واحد هایی كه دانشجوی میهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در یك یا چند دانشگاه گذرانده است، نباید از 25 درصد كل واحد های دوره تجاوز كند.
تبصره 1: انتخاب واحد دانشجو به صورت میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.
تبصره 2: واحد هایی كه دانشجوی میهمان در یك یا چند دانشگاه می گذراند عیناً در كارنامه دانشجو ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیم سال و میانگین كل منظور خواهد شد.
تبصره 3: حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحد هایی را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.
ماده 61) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد.

فصل دهم: تغییر رشته
ماده 62) دانشجو در طول دوران تحصیل خود می تواند در صورت داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط، به رشته دیگری تغییر رشته دهد:
1-62- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
2-62- حداقل یك ششم و حداكثر یك سوم كل واحد های دوره را گذرانده باشد.
3-62- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
4-62- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصیل، امكان گذراندن واحد های درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
تبصره 1: تغییر رشته دانشجویانی كه از ادامه تحصیل در رشته دندان پزشكی محروم می شوند، برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 انجام می شود.
تبصره 2: تغییر رشته دانشجویانی كه به دستگاه های اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت كلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امكان پذیر است.
تبصره 3: تغییر رشته به رشته هایی كه در ضوابط گزینش آنها محدودیت ورودی پیش بینی شده موكول به احراز شرایط مربوطه است.
تبصره 4: دانشجو در طول تحصیل خود تنها برای یك بار می تواند تغییر رشته دهد (به استثنای مشمولین مندرج در تبصره 1 همین ماده).
ماده 63) تغییر رشته باید در مقاطع هم سطح تحصیلی صورت گیرد، در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پائین تر با رعایت مقررات ماده 62 امكان پذیر است.
ماده 64) در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین نیم سال تحصیلی پس از موافقت، در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید و در صورت ثبت نام، حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.
تبصره: اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.
ماده 65) دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد.
ماده 66) در صورتی كه دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد، تغییر رشته توأم با انتقال بلامانع است.
تبصره: تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال، بلامانع است.
ماده 67) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید، بررسی و معادل سازی می شود و فقط درس هایی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید، حداقل 80٪ اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن درس ها نیز از 12 کمتر نباشد.
تبصره 1: دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می گردد، ولی نمرات درس های پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین، در کارنامه دانشجو باقی می ماند.  در این صورت چنانچه میانگین کل واحد های پذیرفته نشده کمتر از 12 باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی، در سابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که تعداد واحد های دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحد های مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.
ماده 68) متقاضی تغییر رشته باید در خواست خود را به انضمام مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند.
ماده 69) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل، دچار بیماری یا سانحه ای گردد که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در دوره دکترای عمومی دندان پزشکی و یا امکان بهره گیری از کارآیی حاصل از آن را از دست بدهد، اجازه ادامه تحصیل در دوره دکترای عمومی دندان پزشکی را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد. در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 62 به استثنای بند یک معاف خواهد بود.
تبصره: در مواردی که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختلالات روانی و رفتاری یا بیماری جسمی و نقص عضو مؤثر گردد به نحوی که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، می تواند با نظر شورای پزشکی دانشگاه و تائید شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد، پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد.

فصل یازدهم: پذیرش واحد های درسی پذیرفته شدگان آزمون سراسری
ماده 70) معادل سازی و پذیرش دروسی که دانشجو قبلاً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایط به شرح زیر مجاز است:
1-70- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود، مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
2-70- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
3-70- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
4-70- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط حداقل 80٪ اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد.
تبصره 1: معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع بالاتر به پائین تر امکان پذیر است.
تبصره 2: معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.
ماده 71) نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
ماده 72) به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

فصل دوازدهم: پایان نامه
ماده 73) پایان نامه بخشی از دوره دکترای عمومی دندان پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود تحت نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.
ماده 74) دانشجویان دوره دکترای عمومی دندان پزشکی می بایست پس از گذراندن 120 واحد درسی دوره دکتری عمومی دندان پزشکی تا یک سال موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.
تبصره: به دانشجویانی که موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پایان نامه، واحد درسی جدید ارائه نخواهد شد.
ماده 75) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مربوطه و تصویب شورای پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد.
تبصره 1: رتبه استاد راهنما حداقل استاد یاری است. در موارد استثنایی با تأیید شورای پژوهشی دانشکده می توان از اعضای هیأت علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.
تبصره 2: در موارد خاص و با تصویب شورای پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی دانشجو می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد.
ماده 76) در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان برجسته، پس از تأیید شورای پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود.
تبصره: سقف تعداد پایان نامه های دوره دکتری عمومی دندان پزشکی که به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدایت می شوند از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودی در هر سال به تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه ضرب در عدد 2 به دست می آید. در دانشکده هایی که تعداد اعضاء هیأت علمی زیاد است و با فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیأت علمی عدد کمی خواهد شد، هر عضو هیأت علمی بر اساس مرتبه دانشگاهی وی و با تصویب شورای پژوهشی دانشکده، حداکثر 3 پایان نامه دانشجویان با سال ورودی یکسان را به طور هم زمان می تواند راهنمایی نماید.
ماده 77) انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد.
ماده 78) موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه با متفاوت ولی محتوای یکسان در 5 سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد.
تبصره: در موارد خاص و با نظر شورای پژوهشی دانشکده، در موضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقیق مجدد در کمتر از فاصله زمانی فوق باشد، اخذ پایان نامه با عنوان و محتوای مشابه بلامانع است.
ماده 79) هر دانشجو باید یک موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب نماید.
تبصره: انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان (حداکثر 3 نفر) پس از تأیید استاد راهنما و تصویب شورای پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد.
الف: حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد.
ب: تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند.
ماده 80) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود.
الف: انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما
ب: بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده.
ج: تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه
د: ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده
ه: ابلاغ مصوبه شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه
تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یک سال باشد.
ماده 81) هر پایان نامه باید حاوی موارد زیر باشد:
الف: چکیده به زبان فارسی و انگلیسی (اهمیت و زمینه کار، مواد و روش، نتایج و نتیجه گیری)
ب: مقدمه (دلایل اهمیت موضوع پژوهش، اطلاعات کلی در زمینه پژوهش و اهداف پژوهش)
ج: بررسی متون
د: روش کار (نوع پژوهش، محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها و انواع آزمون های آماری و مراحل انجام کار).
ز: نتایج (استفاده از آزمون های آماری، جداول، نمودارها و بیان نتایج)
و: بحث و نتیجه گیری (بررسی نتایج حاصله، مقایسه نتایج با سایر مطالعات، بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با سایر مطالعات، بررسی نقایص و محدودیت های پژوهش، نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات)
ه: مراجع
ماده 82) نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بلامانع می باشد ولی لازم است علاوه بر چکیده به زبان انگلیسی، چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد.
ماده 83) هیأت داوران که مسئولیت تصمیم گیری نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضای زیر تشکیل می شود.
1.    استاد راهنما
2.    استاد مشاور (در صورت وجود)
3.    نماینده شورای پژوهشی دانشکده
4.    نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه
5.    یک عضو از اعضای هیأت علمی یا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه
تبصره: مرتبه علمی استاد راهنما و اعضای هیأت علمی باید حداقل استاد یاری باشد، در شرایط خاص پس از تأیید شورای پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد. در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران داشتن مدرک دکتری تخصصی الزامی است.
ماده 84) ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیأت داوران در مقیاس نمره گذاری از صفر تا بیست صورت می گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شوند.
-عالی                    پایان نامه های با نمره 19 تا 20
-بسیار خوب               پایان نامه های با نمره 17 تا 99/18
- خوب                   پایان نامه های با نمره 14 تا 99/16
- غیر قابل قبول            پایان نامه های با نمره کمتر از 14
تبصره: پایان نامه هایی می توانند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از مجلات علمی معتبر داخل یا خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجلات ارائه نمایند. بدیهی است که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی صورت گیرد.
ماده 85) کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چهار چوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علی رغم این که کلیه واحد های درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.
ماده 86) تعداد واحد ها و نمره پایان نامه دانشجویان در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت شده و دانشجو از رعایت حداکثر واحد های مجاز در آخرین نیم سل تحصیلی معاف است.
ماده 87) زمان فارغ التحصیلی دانشجو، زمانی است که تمامی واحد های درسی خود را از جمله پایان نامه را گذرانده باشد (هر کدام که مؤخر باشد)      
 ماده 88) کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است.
ماده 89) یک نسخه از خلاصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به دیگر مراکز، ارسال گردد.

فصل سیزدهم: فراغت از تحصیل
ماده 90) دانشجویی که کلیه واحد های درسی دوره دکترای عمومی دندان پزشکی و پایان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل دوره دکترای عمومی دندان پزشکی شناخته می شود.
ماده 91) این آیین نامه در 13 فصل، 91 ماده و 86 تبصره در بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 7 آذر 1383 به تصویب رسیده و از ابتدای سال تحصیلی 85-1384 برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و از تاریخ اجراء کلیه آیین نامه ها و بخش نامه های قبلی مغایر با آن برای این دسته از دانشجویان لغو می شود.


مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست