برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

باز نویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی

پیش گفتار
مجموعه حاضر، حاوی قوانین و مقررات استخدامی ویژه اعضا هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده ها و دانشکده ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که حاصل تلاش و همت حوزه معاونت محترم آموزشی و امور دانشگاهی است می باشد و جز به جز آن بر اساس مصوبات قانونی تنظیم شده و اولین کاری است که در طی ده سال گذشته در این وزارت صورت پذیرفته است و به عنوان اولین قدم فقط به گردآوری قوانین و مقررات جاری و حذف مواردی که در حال حاضر کاربردی ندارد اکتفا شده است. هر چند که قوانین و مقررات موجود به دلیل گذشت زمان نیازمند بازنگری جدی است لیکن امیدواریم در مرحله بعدی توفیق انجام آن بدست آید.
دکتر محمد فرهادی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پیش گفتار
یکی از لوازم مدیریت صحیح، اطلاع مجریان از قوانین وضع شده و دسترس بودن آن جهت پیشبرد اهداف سازمانی آن ها می باشد، از مدت ها قبل لزوم تهیه مجموعه ای حاوی مقررات و ضوابط استخدامی ویژه اعضا هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی احساس می شد که این مهم با یاری خداوند متعال در قالب مجموعه حاضر جامه عمل پوشید. در این مجموعه سعی شده است ضوابط و مقررات مرتبط تا حد امکان در کنار هم قرار گیرد به طوری که دسترسی به مطالب مورد نیاز به سهولت امکان پذیر باشد ضمن این که از ذکر مطالبی که در حال حاضر کاربردی ندارد و یا فسخ گردیده خودداری شده است و به همین دلیل موارد مذکور در این مجموعه با شکل جدیدی عرضه شده است که با مجموعه های تهیه شده قبلی به طور کلی متفاوت می باشد. در عین حال که جز به جز آن بر اساس مصوبات قانونی تنظیم شده است. بدیهی است موارد گردآوری شده علیرغم زحمات فراوان خالی از نقص نیست و امید آن داریم که با برخورداری از اظهار نظر عالمانه دانشگاهیان، مسئولین و مجریان ذیربط بتوانیم نقاط ضعف موجود را به نقاط قوت تبدیل نموده و بازنگری کلی را در چاپ دوم به عمل آوریم. در خاتمه مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه کسانی که در تهیه این مجموعه دخیل بوده اند به خصوص جناب آقای رضی ا... خوشدونی که در گردآوری مطالب زحمت فراوان کشیده اند اعلام می دارم.
دکتر عبدالله کریمی
معاون آموزشی و امور دانشگاهی
فصل اول- کلیات
پیوست1- آیین نامه اجرایى نحوه انتخاب مربی آموزشیار
پیوست 2 - مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت
پیوست 3- مقررات استخدامی اعضا هیات علمی پیمانی
فصل دوم- شرایط عمومی ورود به خدمت دانشگاه
فصل سوم- شرایط اختصاصی ورود به خدمت و تغییر مرتبه
فصل چهارم- حقوق و مزایا
پیوست1- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی هیات علمی (آموزش و پژوهشی) شاغل و بازنشسته
آئین نامه اجرایی تبصره 2- ماده 1- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوطه به پایه حقوق اعضا رسمی هیات علمی
آئین نامه اجرایی تبصره ماده 6 - قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی هیات علمی
پیوست2- فصل چهارم – قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
پیوست 3- فصل چهارم – مقررات برقراری فوق العاده روزانه و اشتغال
پیوست 4- فصل چهارم – آئین نامه اجرایی موضوع ماده 10
فصل پنجم – ماموریت و مبادلات علمی و انتقالات
پیوست – فصل پنجم – مقررات مربوط به آماده ساختن اعضا هیات علمی دانشگاه و ماموریت ها و مبادلات علمی
فصل ششم- قسمت اول – مرخصی استحقاقی
فصل ششم – قسمت دوم – مرخصی استعلاجی
فصل ششم- قسمت سوم – مرخصی بدون حقوق
فصل ششم- قسمت چهارم- مقررات مختلف
فصل هفتم – تکالیف عمومی اعضا هیات علمی
پیوست1- فصل هفتم – آئین نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس
پیوست 2- فصل هفتم – آیین نامه نحوه محاسبه واحد های معادل آموزشی
فصل هشتم – بازنشستگی و وظیفه
فصل نهم – مقررات مختلف
فصل دهم- قسمت اول- مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه دانشگاه ها 
فصل دهم– قسمت دوم – مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه مرکزی
آئین نامه فرصت مطالعاتی
آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
آئین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب
قانون نحوه تامین هیات علمی دانشگاه ها
آئین نامه اجرایی قانون نحوه تامین هیات علمی دانشگاه ها
بخشنامه
قانون اجازه ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر به مشمولان قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز
وموسسات آموزش عالی کشور

آئین نامه نحوه و میزان پرداخت حق التعلیم مربیان ورزش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی
جدول فوق العاده جذب اعضا هیات علمی
جدول فوق العاده مدیریت
تسهیلات ویژه اعضا هیات علمی ایثارگر
بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور
جدول فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی

مبنا: 
وزارت
دولت
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
مجلس

بازگشت به فهرست